ls! Grooie Biljart-Msirijd - en m WIJNHANDEL B0LD00T Bnime keuze Dames- en Kinfler-Regenmantels. Elegante en Soliede Heeren-Demi-Saisens en Winterjassen. IOO Eikol-Caeao *s BBSEHVIBOLTJIS. Nieuwe Wintermantels en «Jaquels, W. IM HULS EN, Vrouwe C. G. Bannier-Dnlry van Haeften. DIBHISTBODB, Mejuffrouw F. KOOT, GROOTE OPRUIMING D. ROGGEVEEN Cz., Franco Mendes v. d. Eist Tegen ongekend lage prijzen. Burgerlijke Stand, Kemeente §eha^en. Marktberichte n Advertentiëu. JAIWETJE KRAS, Te AldVHEM VULREGULEERKACHELS, Geëmailleerde, Vernikkelde, Ge slepen, Gegoten en Geslagen Kachels Nieuwe Ijzerwinkel. SCHAGEN. PPA88TEB, Eerste prijs, 40.— Gulden. Tweede 15.— Eerste premie 7.50 Tweede 2.50 Voorden NationalenWedstrijd, op Maandag of Kinsdag, Itt of 11 November a,s., waarvan de prijs 60.— Gulden, de premie 40.— en liet inleggeid Eén Gulden is. SCHAGEN. J. VitH Huis. Corsetten vanaf 40 Cents. \Ac^iïE' W. SWAGER. SCHAGEN. HOOGZIJDE. te AMSTERDAM-HAARLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. J. Ranke en Tli. Rij post, Kraepelien Holm's Men lette steeds op den naam J. C. BOLDOOT. Hoogzijdc, F, O,Schagen. heeft een slagersknecht van vermoedt naar men Aj*cci° 111 Poggi genaamd I radschap of in een vlaag van ijlhoot- 11°; zjjn neefje van twaalf jaar, dat bij hem een lang mes de keel eu de voeten 'J^edeu. In zijn hemd gevlucht werd 'becl met bloed bedekt, door de politie ^aald en in hechtenis genomen jen actueel spelletje. Een veel- nd zoontje van een deftig Anisterdamsch jpeelt met zijn jonger broertje in den pe laatste, angstig naar den eerste ziende, jo snel een vloerkleedje uit te kloppen. 4°te ff and el t onverschillig op en neer, de in de lucht, de hauden op den rug en «bel op zijde. Vader: n Wat voer jelui daar uit, pf veelbelovend Zoontje: ^Ik e] foor diendertje, papa." Zekere Herman Gast te Berlijn, vroeger bouwer, thans zonder betrekking, heeft giste re!) en zijne vijf kinderen (van 21/,, tot vergiftigd. Toen zijne vrouw te huis vond zij hem en drie kinderen dood. De 'e'andere kinderen hebben het vergift uitge eft en zijn daardoor gered. De man had het p'ft gemengd in suikergoed. Dit is aldaar tweede geval van dien aard binnen eene In Marocco rekenen de hoofden der sta m- het een groote eer, wanneer zij een van dochters in den keizerlijken ha- hebben, In Perzië is het evenzoo. Dat Jjden begunstigden gezinnen macht en invloed irdoor ze in het bezit komen van gouverneurs- iten en dergelijke winstgevende betrekkingen. keizer van Rusland, wiens macht zich ook itr een deel van centraal Azië uitstrekt, is jngs het doel geweest van zoo'n zelfde fcnlatie. Een jonge Pers had zijn twee loorlijke zusters mee naar Petersburg genomen, Die als vrouwen aan Alexander III aan te jjen,ongetwijfeld inruil vooreen gouverneur- tieraalschap van Moskou of het keizerlijk houderschap over Caucasië. Deze Aziaat had it vee! pleizier van zijn reis; men heeft hem spoedig mogelijk naar zijn vaderland terug- ituurd, waar hij misschien zijn zusters aan man kan brengen. - Dinsdag avondjl. heeftop den Cincinnati ïthern spoorweg, in Kentuck (V. St.) een ongeluk plaats gehad. Een goederentrein in eene tunnel in botsing gekomen met een rsonentrein. Naar het schijnt, volgden op de i twee personentreinen spoedig na elkander, goederentrein was op een zijspoor geplaatst den eersten personentrein voorbij te laten m, Toen dit geschied was, werd degoederen- a weder op het hoofdspoor gebracht en in tunnel achterop gereden door den tweeden lonentrein, wiens komst men vergeten schijnt hebben. De goederentrein werd in de kleine ute van den tunnel letterlijk iueengedrukt, tot overmaat van ramp geraakten de over- (selen der wagens enz. in brand, zoodat vijf inbeambten levend verbrandden. Een aantal lere beambten bekwamen min of meer letsel, ar van de reizigers uit den personentrein ren allen ongedeerd. Denzelfden avond had er een spoorwegonge- t plaats in Alabama, op de Kansas City, ïmhpia Birminghamlijn. De nacht-sneltrein, i des avonds uit Birmingham vertrok, was paar mijlen onder weg toen men bemerkte t de slaapwaggon, het laatste rijtuig van den ia, achtergelaten was. De machinist deed a trein naar Birmingham terug stoomen, arbij hij in botsing kwam met een goederen- iin, dien men zeer kort na den sneltrein van station had laten afrijden. Verscheidene der hterste wagens van den sneltrein werden jetelescopiseerd", twee lieden bleven op de wtsdood, en 27 personen bekwamen verwon en, waarvan sommigen ernstig. ~7 Het gestolen raadhuis. Men ^ryft uit New—York: in het westen van den Mt Colorado ligt het Baca County, waarin tet 2 zoogenaamde „steden", van 5-600 inwo- W liggen, die de deftige namen van Boston 1 Springfield dragen. Met het machtige Boston HlBsachusetts en het voorname Springfield Illinois hebben, deze beide westelijke „steden" lter niets anders gemeen, dan een ongehoorden 'atselijken trots, die oorzaak van een grooten "jd tusschen haar is geworden. Beide wilden Wfdstad van het county worden. Doch daar tchts een plaats, die voor 5000 Dollar aan """I bezit, countyhoofdstad kon worden, en dit alleen met Springfield het geval was, 10 »erd deze plaats door het Congres als "oidstad erkend. Maar de trotsche Bostonners 5teB zich dit niet welgevallenzij benoemden »county-raad", vormden een kantongerecht J jouwden terstond een raadhuis, dat, hoewel p van hout, toch van drie verdiepingen z°odat het alle gebouwen, zelfs de kerk e 'fee verdiepingen overtrof. De kosten van fS'ootscbe bouwwerk bedroegen 1000 Doll, Dit begon den bewoners van de erkende hoofdstad Springfield toch wat al te kras te wordeneen samenzwering werd gesmeed, die niets minder op het oog had, dan den diefstal en de ontvoering van het raadhuis naar het 25 Eng. mijlen verwijderde Springfield. En het onmogelijke kwam hier tot stand. Honderd gewapende mannen uit Springfield namen in de stilte van den nacht bezit van het nog al afgelegen raadhuis, tilden het met vereende krachten op, schoven er rollen onder, spanden 40 paarden voor het zonderlinge voertuig en rolden het zoo langzaam weg in de richting van Springfield. Reeds waren tien mijlen afgelegd, reeds begon het in het Oosten te dagen, toen de chef der politie (tevens nachtwacht) ontdekte dat het raadhuis weg was, waarop hij terstond alarm sloeg. Spoedig werden de raadhuisdieven ingehaald, doch ze gebruikten het gebouw als vesting om het tot het uiterste te verdedigen. Daar gebeurde echter iets wat ze niet verwacht hadden. De verbitterde Bostonners wierpen brandende stukken hout op hun eigen raadhuis, zoodat het schoone gebouw in vlammen opging. Twee menschen verloren hierbij het leven, doch het is te vreezen dat het hier niet bij blijven zal, maar dat de nu eerst goed begonnen strijd met een groot bloedbad zal eindigen. Ingeschreven van 22 24 October 1890. Geboren: Martinus Jan Alexander Elias, zoon van Cornelis Gorardus Bannier en van Elise Charlotte Dutry van Haeften. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overledon Levenloos aangegeven van Pieter Schoor! en van Marijtjo Rutson. Sc ha ff en, 23 October 1890. Aangevoerd: 12 Paarden f 60 a 180.- 6 Stieren f 80.— a 130. 255 Geldo Koeien (magere) f 120.- a 230. 25 idem (vette) f 180.— a 300.— 90 Kalfkoeien f 180.- a 240.- 60 Vaarzen f 80.- a 160.- 221 Graskal voren f 40.- a 80.— 15 Nuchtere Kalveren f 10.- a 22.- 16 Rammen f 35.- a 60.- 80 Schapen (magere) f 15.— a 22.— 170 Idem (vette; f 25- a 28.— 325 O verhouders f 14.- a 20.- 5 Bokken en Geiten f 1.— a 4.— 20 Varkens (magere) f 11.— a 14 45 Biggen f 5.- a 9.50 20 Konijnen f —.20 a —.65 70 Kippen f .35 a 1.40 30 Eenden f —.40 a —.50 425 Kilogr. Boter f 1.06 a 1.20 (per Kop f .80 a —.90) 160 Kaas f —.20 a —.40 2500 Kip Eieren f 4.50 a 5.50 Hoorn, 23 October 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f' 32.75 Commissie f 29.Middelbare f 29.aangevoerd 276 stapels, wegende 82081 Kilo. E d a m, 23 October 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 260 koppen boter, per half kilo f 0.576 a 0.625 kipeieren f 5.50 a 6.50 per 100 stuks. Zaandam, 23 October 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28 aange voerd 28 stapels. Alkmaar, 24 October 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 30.50, Commissie f 29.25, Middelbare f 30.50, aangevoerd 550 stapels, wegende 160000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4567 Hectoliters. Tarwe f 7.— a 9.—, Rogge f 6.— a 6.12', Gerst f 4.a 5. dito chev. f 5.50 a 6.25, Haver f 3.25 a 4.—, Paardeuboonen f 5.75 a 6.Bruine dito f 10.— a 12.—, Citroen dito f 16.- a Witte dito f 15.50 a 16.-, Duiven dito f 7.a Karweizaad f 9. a dito oud f a Blauwmaan- zaad f 12.75 a R. Mosterdzaad f 12.50 a 15.87', G. dito f 12.50 a Kanariezaad 1 6.a 7.Erwten: Groene f 12.a 19.— Grauwe f 15.a 18.50, Vale f 13.a 16. Witte f 9.a Enk huizen, 22 October 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 22 Btapels. Hooikaas t Graskaas f 30.karweizaad, oud f 9.a nieuw ruosterdz. f 16.a 16.50 blauwmaanzaad f 11.a 12.grauwe erwten f 13.— a 16.vale dito f 13.— a 15. Wijker Vale dito f 11a 13. Groene dito f 12.a 15.Bruine boonon f 10.50 a 12. Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.Haver f 3.a 4. Boter 65 a 70 cents per kop. VOORSPOEDIG BEVALLEN van een welgeschapen Z O O n Schagen, 23 October 1890. Menige en algemene kennisgeving. Hedeu overleed, na op dezer maand, aan een meisje, dat dag mocht leven, het aanzijn te hebben schonken, mijn innig geliefde Vrouw, in den ouderdom van 28 jaren. Mijne kinderen missen reeds vroeg de moederlijke zorgen, en ik verlies ia haar een liefhebbende gade. Jn. VETER. Dirkshorn, den 24 October 1890. den 20sten slechts een ge- drie wordt tegen 1 JANUARI in een klein gezin, een eenvoudige nette verlangd in staat een burgerpot zelfstandig te kunnen koken. (Wascb komt droog thuis.) Brieven worden ingewacht met opgaaf van ver langd loon, en waar inforraatiën te verkrijgen zijn onder letter A, Bureau Schager Courant. Groote voorraad: en verder alle bijbehoorende artikelen. TV. I Nieuw IN ieuw Van teakhout vervaardigde Noord—Hollandsch model, Kaasmakers en Zetters, zonder kwasten en scheuren, geheel krimpvrij. Eenige verkoop voor Schagen en Omstreken. voor c o 99 99 99 biedt zich aau een burgervrouw de Marktdagen, als Ook is zij niet ongenegen des Maandags of Zaterdags uit werken te gaan, of een wasch aan huis te nemen. Te bevragen Bureau Schager Courant. met 6 balie *i, in 13 Series van 50 partijen, Ie beginnen 12 «ct. a.s„ Pr ij zen in Contanten: worden deelnemers verzocht zich vroegtijdig aan te melden. HOTEL T CENTRUM, van alle soorten Rames- en li illder- flocdcn, Rlocmcn, Finten, Veeren, limit, Satijn, Fin- weel, Pluche en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. bericht de ontvangst nieuwste modellen der van Agent en Depótbouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEERIES' LikdoorntiDCtuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij de Depothouders: a 60 Cents per flakon met penseel. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door II. 11. Genees en Scheikundigen. voed za aam, versterkend aange naam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te hevelen. Alom verkrijgbaar in bussen ti y2,1/i 1/s K.G. KRAEPELIEN HOLM. ZIEST. Te Schagen hij den Heer W. A. Hazeu. Apotheker. W VOORTREFFELIJK REUKWATER. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den ouderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzeu moet men ook gedurende dun aauval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage it contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Holloway s—eta blissement Londen, 523, Oxford-Street.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3