Abr. SLOOS, Abr. SLOOS, Abr.SLOOS, slbonbons, KAPITALEN UIT BE EERSTE HAID. Na afloop BAL. W. G. BOELE Senior. LJNDISPENSABLE 3 Cent Vanillepoeder, J. A. van Velsen, Eerste Buitengewoon Opera-Concert, G. van OS, Notaris te Zijpe. VERKOOPING Banketbakker, WORTELSNIJDERS. OPROEPING. een partij te veld staande Suikerbieten, Vrijwillige Verkooping. 1890, bij afslag, in de herberg van P. WOG- NUM, aldaar, telkens des avonds 7 ure, Vrijwillige Verkooping. Openbare Verkooping aan het Zand, in de Zijpe, Breeder bij biljetten en vorige advertentien omschreven. Op tranco aanvrage is de lijst der boekwerken en het biljet gratis te verkrijgen. G. KRIJT, Deurw. Openbare Verkooping, M r. C. J. BOERLAGE, Marktplaats, Schaden, W, HEMAIÏ. GROOTE eh KLEINE PARTICULIEREN, 6 fl. fijne jenever (oude klare) 6 fl. prima cognac, maathoudend, i, <1 Concertzaal G b R I'- S te Scha» 10 8 des Manna van «plieincrt-scliwciicke, Me Zangeres van rle IIoll 3. 4. <3. Tot Slot: Voordracht van Naturalistische Compositiën, N.B. Plaaatsen zijn te bespreken aan het lokaal a 10 cents extra per plaats. Tekstboekjes verkrijgbaar a 10 Cents. 4. HOFLEVERANCIER, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C. J. BOELE ZOON. ïtotterdam, |'s Gravenhase, Leiden, Utrecht, Groningen, Gevestigd sedert 1§4J, uopenhag Notaris te WINKEL, zal op Woensdag, 29 October 1890, des voormiddags 10 uur, ten huize van de Wed. G. SCHAGEN, te BARSINGERHORN, publiek verkoopen Twee stuiten IBOOI, 1 Kar op Veeren, Tuigen, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Notaris te WINKET/, zal op Woensdag, 19 November 1890, bij opbod, in rle herberg van R. SWAGERMAN, te NIEUWE NIE- DORP, en op Woensdag, 26 November publiek verkoopen Eene Boere n- plaats, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorp, en bestaande in Huis, Schaar-, Erf en diverse perceelen uitmuntend W EI- en BOUWLAND, ter gezamenlijke grootte van 10 hectaren, 72 aren, 90 centiaren, toebe- hoorende aan den heer D. STAM Dz,, te Nieuwe Niedorp. Notaris te WINKEL, zal op Dinsdag, 18 November 1890, bij opboden op Dins dag, 25 November 1890, bij afslag, tel kens des avonds ten 7 ure, in de heiberg het Bonte Paard", van V. BOBELUIJK, te ABBEKERK, publiek verkoopen Eene Boere a- plaats, staande eu gelegen in de kom van het dorp Abbekerk, bestaande uit H ais- manswoning, Paardenboet, Erf en vier perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, ter gezamenlijke grootte van 5 hectaren, 4 aren, SO centiaren, toebe- hoorende aan den heer C. STAM Dz., te Abbekerk. op Dinsdag', den 28 October 1S90, en zoo noodig den volgenden dag-, des YOORMIDDAGS ten 10 ure PRECIES, eerst ten sterf huize van den heer WESTRA en daarna ten huize van den kastelein STAM, beide OM CONTANT GELI), van PAARDEN, T1L- 0£m$^ bury, tuigen, tfeffirW HOOI, STROO, prachtige SALON- en SLAAPKAMER AMEU BLEMENTEN, BOEKWERKEN," GOUD en ZILVER. Sggvan Vruchtboomen, zeer tPOmP geschikt tot verplanten, Heester- JLt- en Boomgewassen, te ALK MAAR, op het Hof, op Vrijdag 31 October en Zaterdag 1 No vember 1890, telkens ten 1 uur, als: Hoog- en halfstams Peer- en Appelboomen, Meikeisenboomen van 5 tot 8 voet, Kruisbessen- en Eramboozen- Leiboomen van verschillende vruchten, als: perzik, peer, appel, morellen, enz.; benevens een groote collectie Heester- en Hulster gewassen, Iepeveeren, Slingerplanten, enz. enz. Alle soorten goed en 1ste kwaliteit gewas, waarvan de vruchten voorhanden zijn en getoond kunnen worden. Gedurende 2 uur vóór den verkoop vcor ieder ten toon gespreid op het Hof. ten overstaan van Notaris te UITHOORN, op Woensdag, 12 November 1890, voorm. HP/g uur, in het Rechthuis te UITHOORN, van: Vra 3 O Cents per doos, en im \5 Cents per pak. Belanghebbenden worden verzocht, (ook ten bunnen voordeele) mijne Constructie te verkiezen boven andere, getuigen de vele afnamen. Moerbeek, N. Niedorp. met aanhoorigheden, Werf en Erve, aan den Inlegdijk, en onderscheidene perceelen uit muntend vruchtbaar "Wei-of Hooiland, tusschen Ringdijk en Limiettocht, met daar langs strek kenden Inlegdijk en Ringdijk, «amen groot 34 Hectaren, 61 aren, 45 centiaren. Alles gelegen in het gunstig bekende Waterschap de Eerste bedijking der Mijdrechtsche droog makerij onder Waverveen. Vrij van huur, in twee perceelen en bij combinatie; breeder bij biljet. Inlichtingen worden verstrekt door voorn. Notaris BOER LAGE, ten wiens kantore de veilconditiën, eigendomsbewijzen en kadastrale stukken in tijds ter lezing en inzage zullen liggen. Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel vaD Simon Bakker, Landman in de Diepsmeer, onder O u d k a r s p e 1, en wijlen diens Echt- genoote Maria Bakker, eerder gehuwd met wijlen Theodorus Lambertus Zut, of borgtochten bezitten te hunnen laste, worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen ten kantore van den Notaris DUKER, te Zuid—Scharwoude, vóór of op den ÏO November 1890. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van G. VAN OS, IVotaris te Zijpe, vraagt tegen toezending van postwissel of onder rembours en tl f 10.40 franco, emballage vrij, nette verpakking. Gij zult zoowel in kwaliteit als in prijs uw voordeel vinden. Distillateur en Importeur v. Cognac, SCHIEDAM. met avonds ten medewerking van de Dames e....Concert-Zangeres. {Mezzo-Sopraan.) (Operate AtnsletA e n Cliarlotte Jaspers Johass Schmier, en lïenri va» Ha»nen Van Amsterdam. De lieer SCHOUTEN begeleiding op zich genomen. de Heeren Iste Solo-Zanger van de Hollandsche Opera te Amsti Concertzanger. (Bariton.) erda van Den Helder heeft bereidwillig e]e h 1. }).- A- Mozart. Vietor Nessier. A- Mozart. W 5. 1. lste Atdeeling. A. GROOT ARIA uit de Opera „Titus", B. AR1ETTE uit de Opera „der Trompetter von Sakkingen C. ARIA-SARASTRO, uit de Opera „die Zauberflöte de Heer Joh. Schmier. GROOT DUO uit de Opera „Lohengnn K. Wagner, (Elsa.) Mevr. van Ophemert-Scliwencke. (Orlrud.) Mej. CI,arUasp(} IA. STANCES de TOpera „Lackmó", Deslibes B. EGLOQUE, de Heer Henri van Haarlem. A. ZOOVEEL LIEDJES ALS ER KLINKEN,H C. de Waal B. LEVENSROEPING,C. v. d. Liuden Mevr. M. v. Ophemert-Scliwencke, BRIEFDUET uit de Opera „Figaro's Hochzeit",W. A. Mozart (Die Gr afin.) Mevr. v. Opheinert-SchWCIlCke. (Susanna.) Mej. Carf. JaSfe GROOT RONDO uit de Opera „Hugenoten",Meijerbeer. ValentineMevr. v. Opheinert-Schweiicke. (Marcel.) de Heer Joh, Sc|iD)ier. PAUZE. 2de A f d e e 1 i u g. (A. YISSCHERLIED,Jan Blockx. B. KLEIN NEDERLAND,C. v. d. Linden. fc. BONJOUR SUZON,Leo Deslibes. de Heer Henri van Haarlem. GROOT DUO Bertha en Tides), uit de Opera „de Profeet", Meijerbeer. (Bert/ia.) Mevr. v. Ophemert-Scliwencke. (Tides.) Mej. Charl. .Jaspers, A. SERENADE uit „Een liefde in het Zuiden", p B. T'AVONT SULLEN WI VROLIC SIJN, a' Uster' (O. UITVLIEGEN,Dr. E. D. Peyzel. de Heer Joh. Schmier. (A. IM MAIEN,F. Hiller. I B. LOCKUNG,Dessauer. (C. GUTE NACHT,W. F. G. Nicolai, Mej. Charl. Jaspers. GROOT DUO uit de Opera „de Troubadour",Verdi. (leonore.) Mevr. v. Ophemert-Scliwencke. (De graaf v. Lana.) de Heer Henri van Haarlem. KLEINE PAUZE. van den heer Joli. Sclimier, voor Zang en Piano, a. DE PRUIMENBOOM, b. HET ON WEDER,, c. DE EDELMOEDIGE WEDERVEE- GELDING, d. HET GEBROKEN GLAS. e. DE ONBEDACHTZAAMHEID, f HET VB- KENNET. g-. DE LEEUW. h. EE ZELFMOORDENAAR. Voor te dragen door den Componist. A, B, C, en E, zijn gedichten van Mr. Ilieronymus van Alphen; F, van JacobCalf: G, van den Schoolmeesteren H, van P. Paaltjens. A, B, D en F, zijn in druk verschenen in den Kon. Muziekhandel van Blankenberg en Co. te LeidenE, verschijnt binnenkort in den Algemeenen Muziekhandel te Amsterdum. Entréeprtls f 0.99. 3. o. Vijgendam en Sigarenfabriek: B-embrandtsplein. Hoogstraat en W ijdenmarkisteeg. Spuistraat. Breedestraat. CAoorstraat. tusschen de Markten. Bepóts Schagen- P ur merend- JU re da. Den Helder H otch. Hoog a/d Z»a* H or dr e cht- Gorinchem- Ti el. MV in schoten Haarlem- Drieber{ Hor merei 1* en ang- Batavia- Samarang S o era baii Chrintianta ,en- te* llainnen 11 A M P E J¥. chri*ti*n Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4