Uit en voor de Pers. r r r lukten trein, D. J. Oudenise, wordt nog steeds in het ziekenhuis alhier verpleegd. Zijn gelaat en handen zijn deerlijk verbrand. De stoker, J. Kramer, is naar het gasthuis te Amsterdam overgebracht. Al herstelt hij, dan zal hij toch volgens verklaring der geneesheeren verminkt blijven. Over de oorzaak van het ongeluk is men het niet eens. De machinist, stoker en conducteur beweren dat het seinlicht op »veilig" stond, doch dat bet sein is omgegooid op ^onveilig", toen de trein het sein was voorbij- geredeu. De onderchef (de chef was afwezig) en het perroopersoneel blijven verzekeren dat het seinlicht op t/Onveilig" stond. De school voor volwassenen te Haarlem, eene stichting van de maatschappij tot Nut van het Algemeen, wordt dit jaar ook weder bezocht door zeven huzaren van bet aldaar in garnizoen liggende escadrou. Tijdens eene hagelbui werd den 27 te Uitgeest eene koe in het land door eene blik semstraal gedood. Twee jongens, die zich in de nabijheid bevonden, werden door den sterken luchtdruk op den grond geworpen. In de vergadering van den polder Geest- mer Ambacht Oosterdijk en Molengeersen is tot lid van het Bestuur en tevens tot Voor zitter herbenoemd de heer C. Bos te Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel. Tot Hoofdingeland voor de banne Harenkar spel, de heer J. Swau, en voor de banne Warmeuhuizen, de heer T. Hoogeboom Het was dit jaar op een zomer avond, zoodat velen gebruik maakten van het zeldzaam schoone weer, om nog eens een tochtje per rijwiel te gaan maken. De maan was niet vol en slechts weinige sterren stonden aan den hemel, zoodat men op onbekende wegen zeer goed een lantaarn kon gebruiken. Twee wielrijders hadden er ook zoo over gedacht en reden al keuvelende tusschen Resteren en Nijmegen verder, totdat ze aan eene barrière bij een spoorwegovergang kwamen, die gesloten was. Het duurde wel lang voordat de trein kwam, maar eindelijk hoorde men toch het zuchten van de locomotief. Niet ver van de plaats, waar onze wielrijders stonden, hoorde men éénmaal fluiten; een poosje later hoorde inen tweemaal fluiten, en naar den klank op denzelfden afstand. Tot groote verwondering kwam de trein niet, men hoorde hem wel, en nu was het een gefluit van belang, net of men in nood zat, onophoudelijk door. Onze wielrij ders, die hier niets van begrepen, wilden al eens gaan kijken en hun rijwielen op zij zetten, toen een baauwachter woedend kwam aanloo- pen, roepende: yweg, marsch met die dingen," terwijl hij er een vloek tusschen wierp. Wat was het?De trein was blijven stilstaan, toen de machinist het roode licht van de lantaarns van de rijwielen had opge merkt. Rood toch beteekent in de spoorweg wereld onveilig. Sprtbl. l3ot verwijt Ketel. Men schrijft in de N. R. Ct. uit Brielle: ffDe anti-revolutionaire partij heeft in een strooibiljet als candidaten voor de Provinciale Staten de heeren Bwijerinck en Scheeling aan bevolen, en daarbij zooals gebruikelijk is een zondenregister van de liberalen gege ven. Een der posten op die zondenlijst is, dat de centrale vergadering tot het stellen van candidaten, gehouden was op Zondag, den dag des Heeren. Doch diezelfde circulaire is te 's-Hage op het postkantoor afgestempeld Zondag 12 O c t o b e r, zoodat de postambtenaren door diezelfde klagers op den dag des Heeren aan het werk zijn gezet, om de 2000 circulaires te verzorgen, die Maandag 13 October in het kiesdistrict verspreid zijn." Wie in een glazen huis woont, moet zelf niet hard met steenen gaan gooien. Henry Tin dal schrijft in de Amst. van heden, naar aanleiding van de vuile verdachtmaking door het Handelsblad c. s. tegen zijn persoon gepleegd, vooral met betrek king tot het gebeurde op de openbare verga dering van 13 October 11.: Het groote aantal socialisten kan dus de reden niet zijn, waarom men in Amsterdam geen openbare vergadering kan houden. Wil ik u de ware reden zeggen? Openbare vergaderingen zijn te Amsterdam onmogelijk, niet omdat er een paar duizend socialisten wonen, maar zij zijn onmogelijk door de lamlendigheid en flauwhartigheid van het meerendeel der burgers. De groote meerderheid is tevreden als ze te eten en te drinken heeft en als ze wat geld kan verdienen. Zij gevoelt volstrekt geen belang stelling voor eenig vraagstuk van algemeen belang, zelfs het behoud van onze onafhankelijk heid is haar vrij onverschillig. Zij geeft zich geen moeite om te trachten, door openbare besprekingen zaken tot klaarheid te brengen. Zoo iets is goed in andere landen, maar een fatsoendelijk Nederlander, iemand, die zich respecteert, doet daaraan niet mee. De meeste Nederlanders toonen hunne belang stelling in 's lands zaken, door in hun kamer japon op pantoffels en misschien wel met een slaapmuts op, gezeten in een gemakkelijken stoel, tehuis te lezen, wat de heer Clarles Boissevain of eenige andere celebriteit van het Handelsblad schrijft. De meerderheid is samengesteld uit wat men in het dagelijksch leven noemt echte oude sokken die met de grootste belangstelling praatjes voor de vaak lezen. Het zijn menschen, die al hun best doen om den vreemdeling in het gelijk te stellen, als hij zegt dat Nederland een nation éteinte" is. Zij verschijnen natuurlijk nooit op eene openbare vergadering, dit achten zij niet fatsoenlijk. Hierdoor komt het, dat die paar duizend socialisten, die zich terdege weren om propaganda te maken voor hunne zaak, dikwijls op openbare vergaderingen vrij sterk vertegen woordigd zijn. Dit weerhoudt weder andere personen, die wel eenig belang stellen in openbare zaken, om ook te komen. Want de vrees voor socia listen is bij velen van mijne medeburgers ont zettend. Een socialist en een menscheneter, beschouwen zij zoo ongeveer als wezens van de zelfde soort. Ik acht het thans mijn plicht, telkens en nogmaals te zeggen dat door onbekwaamheid en partijzucht ons lend op den rand van den afgrond is gebracht. Dat volgens mijne over tuiging de regeering gehandeld heeft tegen de voorschriften van de Grondwet, of wel, dat zij den Koning zonder noodzaak belet heeft, Zijne grondwettelijke plichten te vervullen. Wat mijne tegenstanders nu verder schrijven over mijn persoon, is mij geheel onverschillig, mits men deze hoofdpunten niet uit het oog verlieze. Onze onafhankelijkheid en de eer van van ons volk is er mede gemoeid. HENRY TINDAL. G een bedelarij Recht voor Allen deelt het volgende biljet mede, dat te Sittard dienst doet om de offervaardigheid ten bate van een Maria-Park aan te wakkeren Het Maria-Park te Sittard. Groote verdiensten voor kleine moeiten. Wenscht gij voor altijd deelachtig te worden aan de gebeden, welke onophoudelijk in de Baziliek te Sittard, in dat gevierde Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, gestort worden? Welnu, teeken dan op dit lijstje uw naam en 5 centen, niet meer en niet minder, en slechts eenmaal wordt dat offertje van u ge vraagd. Groote verdiensten voor kleine moeite. Op dit lijstje kunnen zestig namen, die van overledene niet te vergeten, geplaatst worden. Doe uw best zestig personen te vinden, die er hun naam op teekenen of laten teekenen. Zoodra het lijstje met de zestig namen gevuld, en het offer van 3 gulden aan de Religieusen Ursulinen te Sittard zijn opgezonden, wordt men aanstonds deelachtig aan de gebeden, welke daar tot Kind en Moeder, tot Jezus en Maria, gericht worden. Een ieder begrijpt, dat wij geen witte papie ren bewaren. Het lijstje moet dus gevuld teruggezonden worden, wil men aan die groote gunsten deelachtig worden. Heeft men den tijd of de gelegenheid niet om 60 personen te vinden en voegt men bij het lijstje het offertje van 3 gulden, dan zullen wij ons de moeite getroosten, in naam van den gever, het lijstje te vullen en zoo 60 arme menschen aan die heerlijke gunst deelachtig maken. Men kan zich om meer lijsties naar Sittard wenden, en zij, die 5 gevulde lijstjes, met de offertjes (15 gulden) terugzenden, ontvangen uit Sittard een schoon souvenir. Jaarlijks zal in den zegenrijken nacht van het Junifeest eene II, Mis worden opgedragen voor al degenen, die eenmaal het offertje van 5 centen aan het Maria Park te Sittard gege ven hebben. Bovendien zal alsdan eeneH. Mis worden opgedragen voor degenen, die er zich mede willen belasten, een lijstje gevuld naar Sittard op te zenden. Nog een woordje. Wij verzoeken vriendelijk niet met de lijstjes langs de deuren te loopen, maar ze, bij gelegenheid, aan te bieden en dé offertjes per postwissel over te maken. Welaan dan, met moet de handen aan 't werk slaan Het geldt hier de vergrooting van Maria's gevierde en dierbare Baziliek, het tot stand komen van het Maria-Park meteen Kruisweg, waar pelgrims verkwikking zullen vinden en heil- en genotrijke uurtjes kunnen doorbrengen. Zoo zal Jezus'Moeder tot vreugde der Engelen en Heiligen, tot troost der lijdende menschheid, tot lafenis der geloovige zielen onder den hartverteederenden titel: ,Onzé Lieve Vrouw van het H. Hart", meer en meer vereerd en aangeroepen worden. Zoo zal die Hemelsche Moeder, die zich nimmer m edel moedigheid laat overwinnen, ook u meer en meer zegenen en beschermen, steeds meer en rijkere gunsten voor u van haron Zoon verwer- yen. >n, N. B. Het Maria-Park wordt tot meerder gerief en gemak der pelgrims aangelegd onder goedkeurige van Zijne Doorluchtige Hoogwaar digheid. Mgr. F. A. H. Boermans, Bisschop van Roermond. Correspondentie. Het Souvenir, dat uit Sittard zal gezonden worden aan degenen, die 5 gevulde lijstjes, met f 15, naar Sittard zullen overge maakt hebben, bestaat uit een prachtig olie lampje, met een doorschijnend beeld van onze Lieve Vrouw van het H. Hart. Terslag der vergadering van den Raad der gemeente SCHA GENgehouden op Dinsdag, 28 October 1890, des morgens ten 10 ure. Voorstel commissie wordt met algwneen. genomen. We 3tt®ine» 8. Hoofdst. III, Afd. III, art, 2 \y Comm. wil dc post, geraamd op f ji-* f 50.llaars inziens kan de nieuwe wTerl%j worden alleen reeds door liet weien vee' W laag grint. 6 men v«n een Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering, voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige, werd mededeeling gedaan van een schrijven van den directeur der gasfabriek alhier, houdende dejaar- lijksche solidair-stelling zijner borgen, welke ken nisgeving door den raad in orde wordt bevonden. Verder deelde voorz. mede dat tot leden van het z6tterscollegie waren herbenoemd, de heeren: Schenk en Voorman. Volgde nu volgens convocatiebiljet de behande ling der begrooting, doch alvorens hiertoe over te gaan, ging de raad in comité. Na heropening der vergadering, deelde voorz. mede, dat door B. en W. op voordracht van den raad b\j den Minister van H. W. en N. pogingen in het werk waren gesteld, ter zake van een rijks telegraafkantoor te dezer plaatse verlichting te bekomen van de desbetreffende bjj de wet voor geschreven bepalingen, w. 0. deze, dat de gemeente moet borg staan voor een winstcijfer van f800.— per jaar minstens. Bovendien had de Mir.. te kennen gegeven, dat het telegraafkantoor gehouden moest worden in het thans bestaande postkantoor, door bijbouwing van een lokaal, groot omtrent 24 vier kante meter. Een afzonderlijke woning voor den directeur was geen vereischte, daar de directeur van het postkantoor ook mag zijn de directeur van het telegraafkantoor. Behalve de waarborg som moest de gemeente het gebouw koopen, thans als postkantoor dienst doende. Onder deze bezwarende voorwaarden achtten B. en W. het niet raadzaam een telegraafkantoor te dezer plaatse te verlangen, te meer daar het aan te koopen gebouw niet ligt in het midden van de kom der gemeente en de opgaven omtrent het te verwachten aantal aangeboden telegram men hoogst duister was. B. en W. adviseeren daarom dan ook voorloopig niet over te gaan tot de inrichting van een rijks telegraafkantoor in de gemeente. Do heer Plomp ziet ook bezwaar in de ver plichting om het perceel, thans tot postkantoor ingericht en behoorende aan den heer Heyligers, te koopen en daar het T.-kantoor te vestigen. Hij had het liever in den omtrek van de markt. De kosten in aanmerking nemend gelooft Spr. het niet gewenscht mede te werken tot de verkrij ging van een tel.-k. daar nu reeds valt te bere kenen dat het jaarlijks de gemeente f 400.— zal kosten. De heer v. d. M a a t e n is het niet eens met den heer Plomp. ZEd. vindt ook wel bedoeld gebouw niet zoo geschikt gelegen, doch dit gebouw zou wel van de hand gedaan kunnen worden. Spr. gelooft wel dat een telegraafkantoor aan de gemeente geld zal kosten, doch daar de inteekenaren, die de inrichting vragen, behooren tot de belastingbetalenden, zullen die er zeker ook wel niets op tegen hebben, dat hun aanslag verzwaart. Bovendien zal de aansluiting van Schagerbrug ten bate der gemeente komen. Voorz. gelooft dat wel velen tot de ondertee kenaren behooren, doch de ondervinding heeft geleerd dat er ook velen zijn die wel verbetering wenschen, doch liefst zelve daaraan niet betalen. Velen hebben geteekend uitende den wensch, doch niet zoo zeer uitende de behoefte. Bij stemming wordt het voorstel van B. en W. verdere pogingen ter verkrijging van een rijks telegraafkantoor in de kom der gemeente te staken, aangenomen met 9 tegen 2 stemmen, die van de heeren: v. d. Maaten en Hopman. Overgaande tot de behandeling der gemeente- begrooting dienstjaar 1891, wordt met algemeene stemmen besloten te beschikken over het door het rjjk uit te keeren bedrag, ter vervanging van het /5 gedeelte van de opbrengst der belasting op het personeel, in hoofdsom en opcenten. phjkertijd werd hierbij in behandeling genomen het rapport der Commissie van onderzoek dezer begrooting. Zoo werden bij de volgende punten wijziging gebracht in de voorgedragen begrooting.- 88 a, Uitgaven 1. Hoofdstuk III. afd. II. Onderhoud hnizen, torens enz. geraamd op f 913.-. met het oog op een nieuw ijzeren hek voor de docterswoning. De Commissie was van oordeel, dat dit hek bij een kleine reparatie van f 40.- het zeer goed nog een paar f" kan «thouden ,cn «Wien daarom voor die oost met i oUU.te verminderen B. en W. meenen dat deze tijdelijke reparatie weggegooid ge d zal zijn en achten eene groote uitgave hier in het belang der gemeente. De heer v. d. Maaten heeft een bezwaar, niet tegen een ijzeren hek maar tegen de luxe waarmede het zou worden aangelegd Hardstceuen plaat is overbodig. Wanneer het hek gemaakt werd in den geest als bij Spr.'s perceel is geschied. Dat kost wat minder en is toch zeor goed Bij stemming wordt met 8 tegen 3 stemmen, die'van dc heerenHazeu, Hopman en v. d. Maaten het voorstel der commissie aangenomen en de post met f 300 v„! minderd. vtr" 2. Hoofdst. III Afd. III art 1 finJn.i, 1 i pleinen, geraamd op f 1874, wordt 'door d« r gesteld met f 800 te verlagen, daar de strate',?1'38'"ï001- voldoende zijn en er geen behoeft raten nog vrij bestaat. 8 h°efte aaa 8ruote herstelling gemeend UU3^i *4^W vooral de Hoep op het oog het kan ook by gXK B. en W. hadden Voor dien weg alleen t daar het niet alleen met grint- wegnemen O"» maar er ook zand en kalkbries opgebracht 'ndf>n Wordt besloten de geraamde post te k uuoet«n 3. Hoofdstuk IV. Afd. I. Art. 7. o~ÏÏ,de?- brandspuitliedcn, raming f 1008 De lieer v. d. Maaien vraagt hoe of het bezoldiging der brandweer. Voorz. deelt mede dat er nog geen gele» i tot het opmaken van een nieuw plan, doch bezoldiging niet doorgaat, daar de aangifte F°0rz'eH is geweest. 0 W I 4. Hoofdstuk V. Art. 3. Kosten wegens h haardasch en vuilnis, raming f 895,—. °PH Commissie wil die post met f 125.— verplaatsing der vuilnisbelt achten zij ^"9 noodig, daar in '92 toch het pachteoutract afl B. en W. verklaren te meenen dat de °°5'- besloten had de verplaatsing dier belt Bct j spoed te doen plaats hebben. Is de raad M K meening, ook goed. "f I De vermindering wordt aangenomen. 4. Hoofdst. VI. Afd. 1. Lager onderwiU r, vraagt inlichting omtrent meerder handwerkend -- Voorz. deelt mede dat in verband tot een nie''^1 is geraamd f 75.voor meerder onderwijs, f aanleg gasbuizen en lampen enz., f 150.—' stoelen, tafels enz. en f 30.voor gasverlitJ "i bedragen wenschten B. en W. niet afgekort |t toch het nieuwe leerplan de noodzakelijkheid eischen. k De heer Plomp herinnert er aan, dat er voor Li werkonderwijs eene onderwijzeres is, met een jaamLJ f400.en wil dus geen meerdere onderwijskosten i niet hoog noodzakelijk is. 5. Hoofdstuk Vil. Art. 1. Belooning doctoren,W ters, vroedmeesters, vroedvrouwen, raming f 675 T Voorz. deelt mede eerst Maandag van Diakenen Isa vormde gemeente schrijven te hebben ontvangen, w deze berichten.dat zij aan de ten hunnen laste w bedeelden geen genees- en verloskundige hulp met,p4 verstrekken. De aanzienlijk verminderde opbrengst tav derijen en de toenemende bedeeling hebben de batige saldo's der diaconie-kas ingeslokt en nu r«4 tekort van f 600 opgeleverd, zoodat de diaconie re#U beroep moet doen op de welwillendheid der goedgdk De zorg voor genees- en verloskundige hulp moetwil, voor het vervolg aan de gemeente overlaten. Voorz. deelt mede dat de gemeente, ofschoon nut plicht de hulpbehoevenden over te nemen van de i«n toch verplicht is zich die aan te trekken, wanneer ih conie ze loslaat. Verzet hiertegen is niet mogelijk. De heer t>. d. Maaien vraagt naar de instructie na gemeente-geneesheer. Voorz. deelt mede dat volgens de instructie de genei, geneesheer genees- en verloskundige hulp moet verstrekt: aan al die hulpbehoevende personen, die zulks ra diaconie of kerkbestuur ontvangen. Maar, toen de woordige geneesheer benoemd werd, waren er maar li 12 dusdanige huisgezinnen. Het gaat niet aan dat getal met een 100-tal te vermeerderen. Het is ook ondenkK dat de plaatsel. geneesheer zich daarmede zou kunnci lasten. De hoer Plomp meent dat nu er jaarlijks jonge la overal als uit den grond oprijzen, er ook wel een te vis zal zijn, die tegen de thans bestaande vergoeding: f l plus vrije woning, zich gaarne in Schageu zal willen vestig Spr. wil alleen het salaris van den geneesheer verhoog als het uoodzakelijk is en wenscht in elk geval degelddj vergoeding zoo gering mogelijk. De heer Voorman zegt dat als de Hervormde Disea zoo gemakkelijk er af komt, dan de Koomsch Kathol* Armmeesters hetzelfde ook zullen doen. Spr. meent dal hiermede wel rekening kon worden gehouden, door depd in eens voldoende te verhoogen. Voorz. meent dat de heer Voorman hier ter vergadeii is als lid van den raad en niet als Roomsch Katk» Armmeester. De heer Voorman herhaalt dat de R. K. Armw® nu wel dezelfde maatregel zullen nemen, de toestasC hun is ook niet rooskleurig. De heer Roggeveen vraagt welk bedrag Diakenen ei uitkeerden. .lU,j Voorz. antwoordt: f 400.voor hulp- en geneesmi De heer v. d. Maaten herinnert er aan, dat het huis er buiten stond. Alleen de diaconie was hierii begrepen. ,,a Op voorstel des voorzitters wordt besloten deze laten gelijk zij is, maar de post van onvoorziene unp een bedrag van f 525 te verhoogen, en die te hresp f 1375.993 De post subsidie Dep. Bewaarschool werd nas' van een desbetreffend adres met f 50.verhoog Het totaal cijfer der uitgaven werd dun ver®» f 700.hei- Bij de behandeling der ontvangsten, werd nu .j feu Hoofdelijke Omslag, geraamd op f 5400. verminderd, en op f 4700.vastgesteld. -j. De begrooting in verband met bovengenoem e gen, zal nu als volgt ter goedkeuring naar worden opgezonden UITGAVEN. Hoofdstuk I. Kosten van Huishoudelijk Bostuu1- Jaarwedde van den Burgemeester Jaarwedden van de Wethouders Jaarwedde van den Secretaris Jaarwedde van den Ontvanger Presentiegelden der leden van den Ru"1 Jaarwedden en toelagen voor ambtenaren e bedienden ter secretarie, den conciërge en boden Schrijfloonén Reiskosten enz. Kosten van licht en brandstoffen Schrijf- eu bureaubehoeften, druk-enbin werk, briefporten, vrachtloonen en ande kleine uitgaven Kosten van het onderhouden en schoonhou en van het gebouw of vertrek, bestemd voor vergadering van den Raad en van Burgemeest® en Wethouders, mitsgaders van de secre der gemeente f Huur van die gebouwen of vertrekken, n die geen gemeente-eigendom zijn f Onderhoud en aankoop van meubelen die gobouwen of vertrekken ,u. Kosten van het aanleggen en bijhoud» registers van den burgerlijken stand Idem van de kiezerslijsten en van he oefenen der kiesverrichtingen Idem van aanplakken, omroepen enz Idem van abonnement op bet staa provinciaal blad en dagbladen kenin- Idem van zegels, van registersre gen enz. 100.' 750-- 150.' jjft- 5 *- l- »■- 50' 350' 150 30 30

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2