Pt hst MOTET, JACHT WATER. D. BI WAARB, DE RENTENIER, INKOMSTEN. f 30719.29' Gemengd Nieuws. Burgerlijke iStand. Oemeente Zïjpe. Marktberichte n. i r ft Advertentiën. SEZAMKOEKEN, a 19 Cents per half Kilo, Het Financieel Weekblad De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts I 3.voor een geheel jaar en kan ingaan, den lsten van elke maand. J. Ranke te Seliagen. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Macliiiickuimiieii en Moleiiwerken, PALMHOUT, POKHOUT, HI\T- ROTTIAG, enz. AdresWed. Gt. GRAS ZOON, l Houthandel, ZaandamOostzijde, D, 401. Hoofdstuk II. Kosten van invordering der Plaatselijke Belas tingen en teruggave deswegens. Kosten van toezicht en van invordering der Plaatselijke Belasting. f 130.— Terugbetaling van belasting 1. Uitkeering aan het Bijk van het aandeel in de kwade posten, wegens de directe belastin gen. (Wet van 29 Juli 1848, Staatsblad No. 32, en 18 September 1852, Staatsblad No. 177.) 100.— Jaarwedde Waagmeester 65. Kosten schatting en herschatting, ingevolge de drankwet 70. Hoofdstuk III. Kosten van onderhoud van Gemeente-eigendom men en de des wegens verschuldigde lasten. Afdeeling I. Jaarwedden. Jaarwedde van de opzichters over gemeente werken, klokkenluiders, klokkenisten en uur werkmakers f Afdeeling II. Onderhoud van gehouwenent. 565. Onderhoud van huizen, torens, poorten en dergelijken f 613. Dag- en weekgelden dor worklieden en der gelijke bedienden, in dienst der gemeente, mitsgaders verdere kosten der fabricage 50. Afdeeling III. Wegen, etratcnpleinen, vaarten, bruggen, plant soenen en andere werken. Onderhoud vau straten en pleinen f 1074.- Onderhoud van wegen en voetpaden 215.- Onderhoud van wandelplaatsen en plant soenen 275.- Onderhoud van bruggen en overzetveeren 33.- Onderhoud van pompen er. riolen 170.- Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken 440.- Diep- en schoonhouden van havens, grach ten, slooten, putten 80.- Onderhoud van klokken, horlogiën, speel werken en dergelijken 25.- OnderhOud van begraafplaatsen en kosten van begraving B 100.- Onderhoud Bietbosch 550.- Afdeeling IV. Lasten. 100.— 170.— 6.50 Grondlasten, Bietbosch, enz. B Dijk- en polderlasten Kecognitie op het schoolerf, enz. Hoofdstuk IV. Kosten der Openbare Veiligheid en van de Brandweer. Afdeeling 1. Jaarwedden. Jaarwedden van de veldwachters Jaarwedde van de nachtwacht Jaarwedden van de hooistekers Gratificatiën aan de brandspuitlieden Jaarwedde Marktmeester Toelage Bijksveldwachters voor bijstand bij kermis en andere feestelijkheden Afdeeling II. Andere koeten wegens de openbare veiligheid, als onderhoud, ent. Kleeding en uitrusting van de agenten van politie en veldwachters f Onderhoud der wachthuizen, mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 5. Onderhoud der hooistekersgereedschappen 5. Onderhoud der brandspuiten, brandladders enz. 158. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten van verlichting 1360. Hoofdstuk V. Kosten der Plaatselijke Gezondheidspolitie. 925.— 200.— 60.— 100.— 120.— 70.— 100.- Toelage aan de plaatselijke geneeskundige commissie f 1. Kosten wegens het ophalen van haardasch en vuilnis 770. Jaarwedde Veekeurder 100. Hoofdstuk VI. Kosten voor het Onderwijs. Afdeeling I. Lager Onderwijs. Jaarwedden der onderwijzers f 7375. Kosten van Herhalingsonderwijs v 100. Kosten van instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen 240. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen 230. Kosten vau het aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en school- behoeften 500. Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der schoollokalen 570. Kosten van het plaatselijk schooltoezicht 10. Kosten van de vergelijkende examens 1. Kosten van belooningen en eereblijken 250. Hoofdstuk VII. Kosten van het Armwezen, Mitsgaders Subsidiën en bijdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen. Belooning van doctoren, heelmeesters, vroed- meesters, vroedvrouwen, enz. f 675. Geneesmiddelen voor behoeftigen 70. Kosten van vervoer en van verpleging van- mitsgaders van geneeskundige hulp aan arme en zieke doortrekkende reizigers 25 Kosten van verpleging vau arme krankzinnigen 380. Kosten van verpleging in Godshuizen en eldm 1. Onderstand aan behoeftigen 375. Hoofdstuk VUT. Renten en aflossingen. Eenten van geldleeningen f 1837.80 Aflossingen van geldleeningen 2785. Hoofdstuk X. Andere Uitgaven niet onder de vorige Hoofdstukken behoorende. Kosten vallende op het houden der loting voor de Nationale Militie en Schutterij f Kosten van begeleiding van militieplichtigen en verlofgangers u Kosten van den ijk en herijk der maten en gewichten, mitsgaders voor het lokaal des- 10.- 5. - Kosten van brandverzekering van gebouwen 100.— Kosten inkwartiering io. Kosten onderhoud waagmaterieel 6. Kosten vernieuwing en aanbesteding markt- materieel J08. Subsidie Bewaarschool 400. Harmoniekapel 150. Vereen, tot Bevord. der Bouwkunst 100.— n Huisvlijtschool 60.— n Harddraverij-Vereeniging 50. Hoofdstuk XI. Buitengewone Uitgaven van allerlei Aard. Kosten vallende op den verkoop van eigen dommen Hoofdstuk XII. Onvoorziene Uitgaven. l.— Onvoorziene uitgaven f 1375.99' VERZAMELING DER UITGAVEN. BENAMING. Hoofdstuk I. Kosten van huishoudelijk bestuur f 3901. Hoofdstuk II. Kosten van invordering van de plaatselijke belastingen en teruggave des wegens 366.— Hoofdstuk III. Kosten van onderhoud van gemeente-eigendommen en de deswegens ver schuldigde lasten 4466.50 Hoofdstuk IV. Kosten der openbare veilig heid en brandweer 3103. Hoofdstuk V. Kosten der plaatselijke ge zondheidspolitie 871. Hoofdstuk VI. Kosten voor het onderwijs 9276. Hoofdstuk VII. Kosten van het armwezen, mitsgaders subsidiën en bijdragen aan onder scheidene daarmede in verband staande instel lingen 1526. Hoofdstuk VIII. Eenten en aflossingen 4622.80 Hoofdstuk X. Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken behoorende 1210. Hoofdstuk XI. Buitengewone uitgaven van allerlei aard 1. Hoofdstuk XII. Onvoorziene uitgaven 1375.99' Totaal der Uitgaven f 30719.29' Hoofdstuk L Ontvangsten wegens vroegere Diensten. f 2861.80 150.— 30.— 77.75 wegens Kosten voor openbare vermakelijkheden en feesten en voor het uitsteken van vlaggen, vuurwerk, enz. 12.— 200.— Batig saldo der laatst door Gedeputeerde Staten gesloten rekening, voor zooverre daar aan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven Hoofdstuk II. Inkomsten van Gemeente-eigendommen en bezittingen. Huur van huizen en andere gebouwen f 52. Huur of pacht van landerijen, rietbosch 1725. Benten van kapitalen Vermoedelijk dividend op het aandeel der gemeente, in het kapitaal der maatschappij voor gemeente-crediet Opbrengst van grasverpachtingen Tienden, cijnsen en erfpachten Hoofdstuk IH. Opbrengst van belastingen en heffingen. Afdeeling I. Opcenten op '3 Rijks Directe Belastingen. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen f 1889.64 10 opcenten op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 644.19 30 opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel 2659.11' Afdeeling II. Aandeel in 's Rijks Belastingen. Bedrag der som, ter vervanging van het '/5 gedeelte van de opbrengst der belasting op het personeel in hoofdsom en opcenten f 8158.80 Afdeeling III. Bigen plaatselijke belastingen. Hoofdelijke omslag f 4700. Belasting op de honden a 200. Belasting op danspartijen 40. Vergunningsrecht bedoeld bij art. 6 der wet tot regeling van den kleinhandel in ster ken drank 980. Afdeeling IV. Heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen, wegen, werken en inrichtingen. Leges ter secretarie geheven f Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren Begrafenisrechten ij™- Schoolgelden voor lager onderwijs 1300. Marktgelden, wik-, weeg-, meet- en keur- loonen -dOÜ' Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. 40.— Vergoeding van het Bijk van dertig honderd van het bedrag der kosten van doeld ten het lager onderwijs, bedoeld bij art. 45 der wet van 17 Augustus 1878, (Staatsblad No. 127.) Alle andere ontvangsten niet tot de voren staande behoorende Overschot van geheven opgelden bij aanbe steding enz. Legaten Hoofdstuk V. Buitengewone Ontvangsten. Opbrengst van den verkoop van gemeente eigendommen 2200 85.— 20.— 400.— f 25.- VERZAMELING DER INKOMSTEN. f 2861.80 Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten Hoofdstuk II. Inkomsten van gemeente- eigendommen en bezittingen Hoofdstuk III. Opbrengst van belastingen en heffingen Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschil lenden aard en toevallige baten Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten 2034 75 23092.74' 2706.- 25.- B _A. Xj -A. hst S. Inkomsten. Gewone f 30694.29' Buitengewone 25. Uitgaven. Gewone f 30718.295 Buitengewone 1. f 30719.29' Totaal der Inkomsten 130719.29' Staat der schulden der gemeente op 1 Januari 1890: Bedrag der schulden f 40545.en f 5400. Oorspronkelijk bedrag der schuld f 47700.--en f 5800. Bedrag der reuten waartegen de gelden zijn opgenomen 4 Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing f 2385.en f 400.— Bij de nu volgende rondvraag niets meer te behandeling zich voordoende, werd de vergadering gesloten. In Londen is heel wat beweging omdat men meent, dat de onvindbare Jack the Ripper weer aan het werk is geweest. In het zuiden van Hampstead, eene buiten wijk in het noorden, is nl. op een afgelegen weg het lijk eener vrouw gevonden, die blijkbaar vermoord werd. Het hootd was met een mes nagenoeg van hot lichaam gescheiden en boven dien nog op gruwzame wijze gekorven. H ij kon het wel zonder voer man doen. Een oud voermanspaard was gewoon steeds met den zelfden dokter te rijden. Door veelvuldige oefening was het eindelijk geheel bekend geworden met de plichten van dat werk. En het gaf daarbij blijk van zeer veel schranderheid. De voerman behoefde het dier nimmer eenig teeken tot vertrek of stilstand te geven. Wan neer het rijtuig voorbij een huis kwam, waarin de dokter wezen moest, dan tikte deze tegen het raam en het paard bleef uit zichzelf staan. Was de geneesheer weer ingestapt, dan sloeg hij forsch het portier dicht en het paard wist, dat het dan tijd was om voort te stappen. Onlangs bleek op toevallige wijze, dat het beest in 't geheel geen voerman noodig had. Op zekeren dag was deze met den ledigen wagen uitgereden om den dokter thuis te halen. Het huis, waarin de geneesheer een langdurige visite gemaakt had, stond op vrij groeten afstand vau den weg. Een voetpad leidde vandaar naar de woning. De voerman steeg van den bok om den dokter te waarschuwen. Yooraf echter zwaaide hij het rijtuig en opende alvast het portier. Terwijl nu de voerman zich naar de woning spoedde, sloeg een windvlaag het portier zeer luid dicht. Het paard verbeeldde zich nu, dat de geneesheer insteeg, zette het in een stevigen draf en sloeg den weg naar huis in. Verschrikt keerde de voerman op zijne schreden terug om den vluchteling in te halen. Daar het paard evenwel een belangrijken voorsprong had, zag hij spoedig het vruchtelooze van deze poging in. Thuis gekomen, vond hij het paard zeer klam voor de gesloten staldeuren staan. Het was op zijn tocht in volmaakte orde voor een paar rijtuigen uitgeweken en had bij des voermans woning onder het maken van een rechthoekige bocht een brug moeteii passeeren. Al deze hinderpalen was het zonder ongevallen te boven gekomen en het had dus met recht zijn coup-de—maitre verricht. Een der Parijsche couranten deelde dezer dagen mede, dat een groot huwelijk zou plaats hebben op het einde dezer maaud tusschen den heer W. Thompson, een bankier te New-York en mejuffr. Ellen Barber, de eenige dochter van den reverend J. M. Barber, die nu in Parijs woont en te voren in Nieuw- Zseland was werkzaam geweest. Den dag volgende op het bekendmaken van bericht, meldde zich een heer als predikant gekleed, bij mevr. Prévost, chef van een bijoute riezaak in de rue du Duc aan en gaf voor de reverend Barber te zijn. Hij onderhield haar over het aanstaande huwelijk van zijn dochter en verzocht, een aantal kostbare bijouterieën aan zijn wouing rue Bassano te doen bezorgen, om zijn aanstaanden schoonzoon daaruit te laten kiezen. Hij schatte het geschenk, dat hij wilde geven,op 25 k 30,000 francs. Door het bijzondere gewicht van de opdracht en nog meer door het goedige gezicht van den geestelijke misleid, begaf mevr. Prevost zich den volgenden dag zelf naar het aangeduide adres, een leeren zakje, voor een 40,000 fr. aan bijouterieën en diamanten bevattende, meene mende. Een heel vriendelijk kamermeisje nam haar kaartje aan en bracht haar daarna in een salon, waar ze den geestelijke vond. „Mijn arme vrouw ligt te bed", zet de eer waarde. „Zij lijdt aan rhumatiek en kan zich slechts bewegeu met behulp van de krukken, die u daar ziet staan. Als u mij de steenen even wilt afstaan, zal ik ze aan haar laten zien. De verloofde van mijn dochter is bij haar. Zonder eenig wantrouwen, gaf mevr. Prévost bet kostbare zakje aan het kamermeisje, dat de geestelijke na eenig nadenken had geroepen. Dezé nam het aan en ging er mee naar de slaapkamer van de zieke. Vijf minuten later vroeg de heer Barber aan mevr. Prévost verlof, ook even ziju idee er over te gaan zeggen. Hij gaf haar intusschen eenige boeken met platen om in dien tijd door te bladeren. De dame was bezig de platen van een mode blad te bekijken, toen het kamermeisje met een grooten diamant binnenkwam om er den prijs van te vragen. Terstond daarop ging het meisje naar de naburige kamer terug, zeggende, d t mevrouw nog een weinig geduld moest hebben, mijnheer de reverend zou terstond terugkomeu. Een kwartier, een half uur verliep, maar de reverend verscheen niet. Ongerust geworden, klopte de dame heel zachtjes aan de tusschendeur. Niemand antwoordde. Zij wilde vertrekken, maar alle deuren waren gesloten. Het leed geen twijfel meer, zij was in handen gevallen van listige oplichters. Na lang kloppen werd eindelijk een deur opengedaan, waardoor de portier van het huis binnenkwam. De man was in het naburige vertrek bezig geweest en had op het herhaald kloppen de deur, waarvan hij een sleutel bezat, opengemaakt. Eerst wilde de goede portier niets gelooven van hel verhaal, dat mevrouw Prévost hem deed. Die geestelijke had een veel te eerlijk gezicht. En het kwam hem te vreemder voor, omdat een oogenblik geleden mevr. Barber vroolijk lachend voorbij was gekomen en met haar man en het kamermeisje in een rijtuig was gestapt. Eindelijk werd hij toch overtuigd en hij liet mevr. Prévost vrij. De arme vrouw snelde terstond naar het poli tiebureau, maar toen de agenten opweg gingen, waren de dieven reeds een heel eind verder. Het is gebleken dat deze personen leden zijn van een bende, die over de heele wereld ver spreid is, en die reeds in verscheiden hoofdplaat sen van Europa, o. a. in Rome, Berlijn en Londen dergelijke oplichterijen heeft gepleegd. Wederom vond een afschuwelijke familie tragedie te Berlijn plaats. Zekere Hermann Gast, vroeger inspecteur in een fabriek, van goede familie, heeft vijf kinderen trachten te vergif tigen en daarop aan zijn eigen leven een einde gemaakt. Zijn vrouw had hij uitgezonden. Bij terugkomst vond zij haar woning gesloten. Gewaarschuwd door haar 8-jarig dochtertje, dat zich met het jongste kind in een der kamers bevond, spoedde zij zich naar het slaapvertrek. Hier lag op een der bedden naast haar twaalf jarigen zoon haar man met verwrongen gelaats trekken, op het andere bed een elfjarig zusje, alle drie waren dood. Uit het verhaal der over levende kleine bleek dat de vader 's middags alle kinderen bonbons te eten had gegeven en daarvan zelve ook gebruikte. Het kleinste meisje echter had de bonbons zoo bitter gevonden, dat zij ze weer had uitgespuwd, evenzoo had het kleinste kind gedaan, waardoor beiden voor de moeder bewaard bleven. Ingeschreven van 17 24 October 1890. Geboren: Simon, z. v. Simon Vries en Maria Maasen. JaD, z. v. Cornelis Brouwer en Immetje Schoen. OndertrouwdGeene. Getrouwd: Jan Lodder, wedn. van Margaretha Maria van Loenen, 53 jr. en Neeltje Kapitein, gesch. Echtg. van Jacob Kuiper, 34 jr. beiden te Zijpe. Overleden: Hendrik Aarsen, 44 jr. z. v. Aris- en Grietje Steen. Hoorn, 25 October 1890. Aangevoerd H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 8.50 a 9 19 t Garst I 5.— a 5.50 15 Haver f 3.— a 4 16i Witte Erwten f 9.- a 10.- Groene f 11.— a 13.- Grauwe f 15.— a 16.- 1 Vale f 12.— a 14.- Bruine Boonen 1 10.— a 12.- "i Geele f a Witte f 12.— a 14.— Paarden f 5.50 a 6.— Karweizaad f 9.— a 9.25 Mosterdzaad f 16.- a 16.75 16 Paarden f 60.- a 300. - 2 Kalveren f 14.- a 22.— 60 Schapen f 20.- a 27.- 43 Lammeren f 13.— a 20.— 93 magere Varkens f 12.— a 20.- 12 Zeugen f 30.— a 60.— 160 Biggen 1 4.— a 7.50 80 Kippen f —.60 a 1.75 2800 Kipeieren f 5. a 5.25 1825 Koppen Boter, 5.2, lood f .65 a .70 Alkmaar 25 October 1890. Aangevoerd 3 Paarden f 90.— a 120.- 24 Koeien en Ossen 1 170. a 280.— 22 nucht. Kalveren 8.— a 20.— 1 Ezel f 18.— a 186 Schapen f 18.- a 26.- 112 magore Varkens 12.— 18.- 289 14 Biggen Bokken en Geiten Boter per kop Eieren f 4.50 a 8.75 f 4.— a 10.— f -.75 a —.85 f 6.- a 6.50 Alkmaar, 27 October 1890. Aangevoerd 11 Koeien f 200.— a 280.— 93 vette Kalveren f 40.a 102.— (per kilo f 0.80 a .90) 12 Nuchtere Kalveren f 8.a 18. 888 Schapen 1 22.— a 32. 198 vette Varkeus per 1'. f —.41 a .50 37 Magere dito f 13.a 17. 1 Bol{ f 6.— a P ar merend,28 October 1890. Aangevoerd Aangevoerd 378 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30. 11 stapels middelbare f 29.50 1 stapols commissie f 28. 1012 K. G. Boter f 1.25 a 1.30, per K.G. 392 Runderen, prijshoudend, handel traag. 21 Paarden. 18 Stieren. 124 Vette Kalveren per Kilo f —.70 a —.90, handel vlag. 120 Nuchtere Kalveren per stuk f 12.a 26.handel matig. 207 Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.50, handel stug. 85 Magere idem per stuk f 14.a 20. handel stug. 342 Biggen per stuk f 4.a 8.— handel stug. 2734 Schapen, Lager in prijs, handel stug. 491 Ganzen per stuk i 2.a 3. Kipeieren, per 100 stuks f 6.a 7. 200 H.L. Peren p. H.L. f 3. a 4.50. 100 HL. Appelon p. HL. f 3.50 a 5. K d am 25 October 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 29.—, aangovoerd 63 stapels, wegende 14858 P. HEERENSTRAAT E, 33, SCHAGEN, Naast Kosters Kleine Winkel, bericht de ontvangst van een grooten voorraad Heer en-, Jongeheeren- en Kinder winterjassen, ook een prachtige sorteering Heeren-, Jongeheeren- en Kinder bontmutsen en verder gemaakte Werk— manskleedingstukken, alles tegen onge kend lage prijzen. bij inteekening a f 9.75 per 100 Kilo. E r a n c o thuis. WINKEL. J. G. W. BUTHFER. Donderdags te Schagen, in „de Koos.' te KOOP bij -T. 2CI.TI>IS WIND, in den SCHAGERWAARD, gemeente HAREN— CARSPEL. neemt alle Uitlotingen en Restanten op, bevat steeds een Wekelijksch Beursoverzichl en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam. Onschadel(jJe voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend ourein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd vau Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Ver flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. i«ma

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3