RIJTUIGEN TE KOOP. ten Murwe Lijnkoeken T. D., Éi® Glit-' HElRIIKLEEllIg. - en Levensverzekering fatsclfij. bij Hd. SMIT, J. van Huis. 335ste Staatsloterij, 17 November 1 NATIONALE MILITIE. Jons. II E N IJ S, KüiST-Ilia-WIlIII. J. STREEK, ie Schagen. fBRtORHl van de Heeren O. L. SC HEPP Zoon, W. Vader. n. Openbare Verkooping Een Winkel-Inventaris, Huisraad en Inboedel, Openbare Verkooping Holen-afbraak, Publieke Verkooping. lieuwe en gebruikte Herk H. en Z. A. geëmailleerde Vulkachels, Spaarkachels volgens Amerikaanse!» systeem, Fournuizen, een barnsteenen Sigarenpijp. op Maandag' of Dinsdag', ÏO of 11 November a,s., waarvan de prijs 00.— Gulden, de premie ,40.— en het inleggeld Één Gulden is. Jb. MOLENAAR Jbz., Pjigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN NOLM, Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. He Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. is de meest versterkende drank voor Bloedarmen, Zwakken en Herstel lenden. Aanbevolen door alle geneeskundigen van naam. van der Stok, Kaan en Co. en van T, DUYViS Jz., te Koog aan do Zaan. Iiostelooze controle aan de proefstations. J. KOELMAN, bezorger van plaatsvervangers en nummer- verwisselaars voor de NATIONALE MILI1IE. Sedert meer dan vijftig ac tereen volgende jaren in deze zaak gevestigd te BEVERWIJK, beveelt zich weder beleefdelijk aan voor de lichting 1891. Is des Donderdags van elke week te spreken in het Koffiehuis van den Heer KOS te Schagen, en des Zaterdags in het Logement »de Jager aan de Kaasmar te A llcmaaT* Hoogzijde, E, 11, Schagen. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bou- quetten, enz, enz, worden bij inteekening geleverd a f 9.75 per 100 Kilo, door K. KOSTER te'HOOGCARSPEL gevestigd te Amsterdam. De Directeur van bovengenoemde Maatschappij bericht hiermede, tot haren Agent voor Schagen en Omstreken aan gesteld te hebben, den Heer De Directie, Amsterdam, Oct. 1890. P. LUDWIG. GIWAAKTS Elegant, Soliede en Goedkoop. Fabrieksprijzen. Naaimachines, vanaf f 17.50 Varkensvleesch: Prijzen van Worst: SCHIEDAMMER GEN EVER. C. de VItlFS, p te Seliagen, N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. UTRGCUTSCflÉ Kantoor: P1 o in p e t o r c n gracht, H. «55. Mr, I. W. Scliubart, Mr. II. Wallcr. i van Men, Mr.J. J Metelerkainn, te Utrecht, .Jhr. van Heemskerck van Beest, te 's-G raven hage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekering11 van kapitalen, uit te betalen bij «ver- iilden, bij leven, tijdelijke verz<*e* ringen, verzekeringen on levens, enz. enz. XT K. ERIKS, Molenstraat, Schagen. ONTVANGEN: stremsel en Vissers Goudskleur. Boldoot's Eau de Cologne, per flacon en per maat. CL E ESCUHOVlVEniJ P. Roggeveen, Schagen, Koevleesch: op Maandag-, 3 November 180O, 's morgens, ten 10 ure, ten huize van A. VAN ESSEN, te WINKEL, van zooals: TOONBANK, TROMMELS, KISTEN, MATEN, SCHALEN en GEWICHTEN, enz. Verder een partij KLOMPEN. KRUIDENIERS WAREN, divers grof en fijn AARDE- eu GLASWERK, TABAK, SIGAREN, enz. Daarna waaronder Mahoniehouteu en au- i dere KASTJES, TAFELS, STOE- XPa LEN, KACHEL, KOPER- en BLIK WERK, en eindelijk eenige LIJFSIE RADEN, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. .T. v. d. Ma at en, Deurwaarder. op Dinsdag, 4 November 1890, 's mor gens, ten 10 ure, nabij het Stations—Koffiehuis, van den Heer A. VISSER, te SCHAGEN, van zooals: ACHTKANTSTIJLEN, KRUISBAN DEN, TAFELMENTEN, BELEGERINGBAL- KEN, VELDREGELS, Dam-, Schoeiïng- en Schutting-PALEN, PLANKEN, een groote partij eiken en grenen Brandhout, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. .T. v. d. Maat en, Deurwaarder. De Notarissen Gouwe te Alkmaar, en Buker te Zuid-Scharwoude gevestigd, zijn voornemens op Woensdag, 12 November 1890, des voormiddags 11 uur, te KOEDIJK, in de herberg van Mej. de Wede. D. STAM, publiek te verkoopen De gunstig bekende Boerenplaats, gelegen in de Dieps meer, onder Oudkarspel, thans door den heer SIMON BAKKER in gebruik, kadas ter, sectie B, No». 461, 465, en 399, te zarnen groot 7 hectaren, 95 aren. Als: 3 BAKWAGENS, 2 HIT TE BAKWAGENS, 3 KAAS- of SPEELWAGENTJES, 3 TILBURIJ KARREN, 1 HITTE TILBURIJ, 1 HITTE TENTWAGEN, 1 BOERENWAGEN, MELK WAGENS, enz. Alles voor lagen prijs en onder garantie bij Jac. MET, Rijtuigmaker, HEER HUGOWAARD. Groot© sorteering dsdi 0e en nog vele andere soorten, met bijbehoorende artikelen. HEERENSTRAAT, SCHAGEN. Die dezelve terugbrengt bij den uitgever dezer, zal beloond worden. UROOTE Deelnemers worden verzocht zich vroegtijdig aan te melden. HOTEL T CENTRUM, SCHAGEN. J6 11 i,u,uu,ul/l Loten en gedeelten zijn te be komen bij BIERKADE, SCHAGEN. APOTHEKERS, ZEIST, Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per Etui f 0.80 f 0.50. Te Schagen bij den Heer W. A. Hazeu, Apotheker. Lil onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Eet kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagenen is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Coinp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. Informatiën worden gegeven en contracten worden aangegaan door mijnen gemachtigde, den Heer S. B B B G* MAN, te SCHAGERBRUG, gemeente ZIJPE. Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teekeningen op franco aanvrage. Sezamzaadkoeken De heer G. A. A. KNAAP te Haarlemmermeer, voegt bij de reeds meege deelde getuigenissen het volgende Over het veevoeder SEZAMZAADKOEKEN ben ik uiterst tevreden. Mijne koeien groeiden best en gaven meer melk dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde koeien. De nawerking laat niets te wenschen over, de koeien blijven er goed uitzien en blijven meer melk geven dan de met Lijnzaadkoeken gevoederde beesten. Over het scheikundig gehalte ben ik eveneens tevreden. Gewaarborgd wordt 47 °/0 eiw'it en vetstoffen, terwijl het door mij naar Hoorn ter onderzoek opgezonden monster 38,5 °/0 eiwit en 16,2 vetstoffen bevatte, te zamen 54,7 °/0, dus 7,7 meer dan gewaarborgd wordt. Te weinig wordt mijns inziens dit voedermiddel gebruikt. September 1890. Den Heer P. KOOIJ te Heer Hugowaard: Gedurende de winter 1889/'90 en in den loop dezer zomer voederde ik, met het beste gevolg mijne koeien met SEZAMZAADKOEKEN. Vrijmoedig en overtuigend geef ik te kennen, dat ik mij aansluit bij de vroeger n bekende mededeelingen omtrent de SEZAMZAADKOEKEN. Persoonlijk onderzoek naar mijn vee is mij aangenaam. Den Heer K. WEDER te Oostwoud: Uwe SESAMKOEKEN ziju mij goed bevallen: mijne koeieu daarmede gevoederd, gaven dit voorjaar veel melkook het jong vee groeide voordeelig op. In vergelijking van and're jaren, toen ik Lijnkoeken voederde heb ik thans volstrekt geen reden tot klagen. Gaarne ontving ik van U de prijsopgave van Sesam koeken voor dezen winter. Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. Aanbevelend Laagzijde, B, 66. van zonder been met been 3 477» 65 477s V u LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT, 427,Ct- Per 7s K.G. 4272 u s n u 40 n 11 H 11 40 nl,s 477, 421/, u it n v METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKEL WORST 40, SAUCIJSJES 427, Cents. Alles per y2 kilo. SCHIEDAM. Puike oude MERK: M G II TC AP. Verkrijgbaar bij Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Co m m i ss^arissen de Heeren V - I Commissarissen de Heeren: nPA^£ïoP£CTUSSEN en INLICHTINGEN' tJltAiib verkrijgbaar bij den Heer F rJ «Grielen, Correspondent te SCHAGEN, bij den Agent, J. Castricum. De Bloem van Menado, sigaren 89er oogst. Geurig en aangenaam ets. I sigaar. Verder ook verkrijgbaar: Vissers Kaas- van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 4 7 73 Ct.pery2K.G. ROLLADE, KLOMPSTUK, BCEUF, RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 ii gelardeerd, 7 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4