Aliemesn MfrtÉ- L li. 34ste Jaargang. No. 2453. II f EiilD: Zondag, 9 November 1890. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAOEUT, Laan, D, 4. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws, Roman van A. VON KLINCKOWSTRöM. HORDT VERVOLGD- 1 SCHA6ER COURANT. pit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater dagavond. Bij Inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEH- TENTIÊN In het eerstuitkomend nummer geplaatat. jUOEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Prya per jaar f3.Franco per post 8.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVEBTENTIÏJN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer 5 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat vergunning ^oor de uitoefeuing van den kleinhandel in ster- ben drank is verzocht door P1ETER ROGGE VEEN Pi-, voor perceel No. 30, van wjjk E, aan de Marktplaats alhier. Schagen, den 7en November 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat doorPIËTER ROGGEVEEN Pz., vergunning is verzocht het perceel Wijk E, No. 30, aan de Marktplaats aldaar te mogen inrichten tot S 1 a c h t e r ij en Roo- kerij en dat door hen, tot het onderzoek der tegen dit verzoek ingediende bezwaren, eene zit ting ten Raadhuize zal worden gehouden op Za terdag, 22 November e.k., des morgens van 10 tot 12 ure. Schagen, den 7en November 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. De openbare school te Warmerhuizen sedert ruim 3 weken, wegens het heerschen rati mazelen gesloten, wordt Maandag 10 dezer weder geopend. Zondagavond is p r o c e s-v e r h a a 1 opgemaakt tegen Willem Sluis, te de Rijp, die van de markt te Alkmaar een kalf ont vreemd had ten nadeele van Steven Kuiper, 6. TWEEDE HOOFDSTUK. In den maneschijn. ,Toen ik het oog sloeg op Eisenrott," zoo vervolgde doctor Herrling, dacht ik inde eerste plaats aan zijne vrouw." ,IIoe dat zoo?" vroeg Wesberg. „Wij hebben onder meer noodig een salon, dat het vereenigingspunt vormt voor alle draden en betrekkingen, van welke wij ons moeten verze keren, om aan onze onderneming een grootsche vlucht te geven. Niemand is daartoe zoo geschikt, zalk een salon te openen, als deze vrouw, wier uiterlijk en wier schitterende begaafdheid haar juist daarvoor bestemmen, het middelpunt te wor den van een zeer belangrijken kring. Bovendien zouden hare internationale betrekkingen van groote waaid8 voor ons zijn, en ook denk ik aan Eison- wtt's relatiën, die hij in ieder geval weer zou ■Booten aanknoopen, zoodra hij, geldelijk goed toegerust, zich in Berlijn vestigt, om ons voeling je geven met een sfeer, die voor ons burger- u'djes, toch gesloten blijft. Laat mij er voor 'orgen hem over te halen en hen deze zaak te "oen beschouwen als iets, ,wat hem past'. Hij Was vroeger altijd gemakkelijk over te halen, daarheen, waar men wilde." »Ik zou nimmer toelaten, dat Hans meegesleept *erd in een onzekere, lichtzinnige onderneming, °ch dat hij gebracht werd in een toestand, welke «■Ja ongelegenheid zou kunnen brengen." «Maar ik bid u, daarvan is in het minst geen Pteke. Wanneer gij mij morgen vroeg wilt op- ®cken> za] jk u jje noodjge bewijzen geven zwart op ■t m getallen en onderteekende verklaringen, dat 6 2aak zeer rentegevend en zeker is. Ik beloof geen woord tot Eisenrott er over te spreken, °0r gij uw besluit genomen hebt." «Gotd dan, tot morgenVoor ik geen inzage bescheiden heb gehad, kan ik u ook geen f 'woord geven. Ik beken, dat uw voorstel mij 0rrast heeft. Aan een dergelijko zaak had ik koopman te Akersloot. Het geld, voor het door hem ontvreemde en verkochte kalf ontvangen, is den volgenden dag, toeu hij door de politie te Alkmaar is aangehouden, op hem bevonden, zoodat dit aan den eigenaar van het kalf is afgegeven. A. Cl. Een lid van //Eigen Hulp" nit Haarlem, deelt in Om Belang een vermakelijk staaltje mede van de wijze, waarop het systeen van //boycotting" van de zijde van een deel der neringdoende burgers vis it vis leden van die Yereeniging wordt gedreven. Hij schrijft z,Zooals algemeen bekend, is het reeds, vau den Zondvloed of daaromtrent af, gebruik dat een meid—alleen niet alleen een tapijt kunnen de uitslaan, daarbij de hulp inroept van ren vriendin-meid—alleen uit de buurt, die dan, hetzij op last harer meesteres, haar hulp ver leent. Op die wijze wordt dan wederzijds een burendienst verricht. Van dien gebruikelijken burendieust nu zijn wij, helaasverstokenNie mand der meiden—alleen uit onze buurt wil of mag onze meid—alleen helpen bij het uitslaan der tapijtenen, waarom Omdat we lid zijn van E. H. //Als uit één mond kraait en joelt de gansche drom van buur—winkeljuffrouwen en derzelver dienstboden, onze meid-alleen in 't oor: tflk help je niet!" //We helpen je niet!" «mijn juffrouw wil nietdat ik je help ,/Je volk is immers lid van E. H. Ze halen daar alles van daan! Welnou, haal déér ook een meid om je bij je tapijten te helpen?" //Aangezien zich het feit zou kunnen voor doen, dat, bij uitbreiding dezer boycotterij, de Vereen. E. H. de dupe werd, doordien sommige zwakke leden, om de boycotterij te bezweren, misschien zouden bedanken voor hun lidmaat schap, en in de armen vallen hunner boycot- niet gedacht, toen ik mij vereenzelvigde met het denkbeeld, voortaan in Duitschland te blijven wonen; maar het leven biedt dikwijls zulke ver rassende keerpunten, dat men nooit een gele genheid mag laten voorbijgaan, zonder ze rijpe lijk te hebben overwogen." De beide wandelaars hebben intusschen het kleine etablissement weder bereikt, en daar doctor Herrling tijdelijk zijn intrek genomen heeft in een der eerste villa's, zoo nemen de beide man nen hier met beleefden maar koelen handdruk afscheid. Niettegenstaande zij elkanders bekwaamheden gereedelijk erkennen, gevoelen zij toch geen sympathie voor elkander. Wesberg werpt de sigaar weg en zet alleen zijn weg naar het hotel voort. Als hij den blik werktuigelijk laat dwalen over het Zwitsersche huis aan zijn rechterhand, bespeurt hij, dat eene gestalte op de galerij, die rondom de boven verdieping loopt, spoedig zich verschuilt in de schaduw van den pilaar, en zijne scherpe oogen her kennen Tina, die hier nog geniet van het uitzicht op de door de maan beschenen zee, voor zij zich ter ruste begeeft. Het blonde meisje met de lieve, blijde uit drukking op het schoon besneden gelaat, hetwelk zoo sprekend gelijkt op haar broeder Hans, heeft Wesberg reeds bij de eerste kennismaking het best bevallen. De vriendelijke verhouding waarin hij tot alle familieleden van Hans staat, doet bijna de bescheiden onbeholpenheid vergeten, aan welke zij steeds tegenover vreemden ten prooi is. Hij gevoelt voor dit meisje vriendschappelijke, onbevangen genegenheid, en de hoed afnemend, blijft hij staan en roept haar toe „Goeden avond, mejuffrouw Tina. Nog op Ik meende, dat geheel Karwenbruch reeds lang in diepen slaap lag." Zich verlegen gevoelendo, dat zij ontdekt is, komt zij te voorschijn en stamelt „Het was nog zoo schoon. Ik kon nog niet besluiten, in de benauwde slaapkamer te blijven. „Kom beneden! Ik ben nog niet moede, en wauneor gij mijn geleide begeert bij een wandeling langs het strand, dan ben ik tot uw dienst." „Om dezen tijd?" „Mijn God, het is nauwlijks tien uur." tende-buur-winkeljuffrouwen, zou ik het bestuur van E. H. ernstig in overweging willen geven, in de aangetoonde behoefte te voorzien, door het aanstellen van hulp—tapijten-uitslaansters, die dan op aanvrage naar de leden konden worden gezonden tegen een vast tarief, per uur, per keer of per tapijt. //Aldus gewapend, zouden we vol moed de uitbreiding van het ontluikende ^tapijten-uit- slaan-boycotsysteem" te gemoet gaan!" De Onderlinge Brandwaarborg Maatschap pij n't Algemeen Belang" te Texel waarvan reeds bestaan de districten Texel, Terschelling c.s., Helder, Enkhuizen, Alkmaar en Hoorn, richtte 1 November jl. ook op, het District Schagen. Het District Schagen omvat de gemeente Schagen, Anna Paulowna, Barsingerhorn, Bur- gerbrug, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg, Harenkarspel, Haringhuizen, Kolhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Oude Sluis, Petten, Schagerbrug, St. Maarten, St. Maartensbrug, Valkoog, Wieringerwaard, Winkel, 't Zand, Zijdewind en Zijpe. Elk district vormt eene Plaatselijke Onder linge Brandwaarborg-Maatschappij, welke niet bijdraagt in de brandschade, buiten hare gren zen ontstaan. In de eerste algemeene vergader ing stelt men een reglement vast, ingericht naar de behoeften van het district, en verkiest uit de deelhebbers het Bestuur, waaraan wordt opgedragen het financieel beheer, toezicht op verzekerde posten etc.dat door de oprichting dezer districten aan een lang gevoelde behoefte, om plaatselijk zich onderling te verzekeren, voldaan wordt, bewijzen de resultatenin de korte jaren waarin deze Maatschappij is opge treden, beeft zij reeds een groot waarborg kapitaal en ruim 3000 deelhebbers. „Noen, neen, dat gaat niet. Wat zouden de menschen wel denkeu 1" „Pardon! Ik vergat, dat zoo iets hier niet past. Niet waar, dat wildot gij er nog aan toevoegen?" „Zekerlijk, mama „Natuurlijk. Ik weet alles wat gij zeggen wilt. Het was mij een oogenblik uit de gedachten gegaan, dat wij ons in het oude Europa bevinden, waar men zich met de eeuwige vraagwat gepast is en wat niet, het onschuldigste genot en de schoonste oogenblikken bederft. Ik hoop niet, dat uw gevoel van zedigheid u verbiedt, op behoorlijken afstand nog een weinig met mjj te praten." Een zacht gelach was het antwoord. „Dat is niet verboden, bij gevolg kan het als geoorloold beschouwd worden. Maar ik moet u zoggen, dat ik in het praten niet zeer geoefend ben. De onderwerpen van de gesprekken aan welke mijn zusters en broeder gewoon zijn, zullen voor een vreemdeling vermoedelijk juist niet aantrek kelijk zijn." „Gij vergeet, dat ik door üw broeder daarmede toch op de hoogte ben." „Weet gij, dat ik mij er reeds lang op gespitst heb u iets te vragen „Nu, waarom hebt gij dat dan niet gedaan „Ik durfde niet." „En durft gij nu wel?" „O, nu is het zoo goed als donkor. Nu ziet gij het toch niet, als ik bloos, en dat geeft mij nu vrijmoedigheid." „Wat was het dan, dat gij mij wildet vragen „Ik zou zoo gaarne iets naders willen weten van die geschiedenis, wTaarbij Hans u het leven redde. Sedert gij van daag daarvan spraakt, hebben mijne gedachten voortdurend zich daarmede bezig gi houden." Wesberg zweeg een oogenblik. „Gij houdt wel veel van uw broeder vroeg hij ontwijkend. „Ja," antwoordde zij openhartig, „wij hebben trots het groot verschil in jaren, als kinderen steeds bij elkander behoord, Hans en ik. Zijn hart was altijd goed, en ofschoon ik ook niet alles kan billijken, wat hij gedaan heeft, zoo ben ik er toch nog verre van, hem zoo hard te ver- oordeelen, als mama en mijne zusters het doen^ Zondag 1.1. werden bij de morgengods- dienstoefening in de Hervormde Kerk te Sint Maarten, in het diaconie-zakje twee bank briefjes van vijf en twintig gulden gecol lecteerd. Dinsdagavond vergaderde de raad der ge meente Helder. Onder de punten van behan deling voor die zitting kwam ook voorVoorstel door het Dagelijksch Bestuur om over te gaan tot eene geldleening ad f 30.000 voor het bouwen van eene brug over het Heldersche Kanaal nabij de Keizerstraat en eenige andere werken van algemeen nut. Aanvankelijk hadden B. en W. f 40.000 willen leenen, doch de Raad besliste, dat het meerdere bedrag, ten behoeve van een abattoir, niet zou worden ge leend. Nu werden bij het voorstel om tot eene leening over te gaan, wel eenige bezwaren daar tegen geopperd, doch onderscheidene leden brach ten in herinnering, dat vroeger reeds tot het bouwen van genoemde brug was besloten. Zij wenschten dus dat besluit gehandhaafd te zien. En toen de voorzitter nu, namens het Dag. Bestuur, het voorstel tot het aangaan eener leening introk, verlieten de heerenOuden hoven, Franken, Govers, Korver en Van Wijn gaarden onder protest de vergadering, waarin vervolgens nog eenige huishoudelijke zaken werden afgedaan. In den Haag bieden een paar gehuwde lieden in het Dagblad een lief gezond jongelje aan. Zij zijn bereid er geheel afstand van te doen. Door de Haagsche politie zijn Dinsdag naar Dordrecht overgebracht en in de handen der politie gesteld twee knapen van omstreeks 12-jarigen leeftijd, waarvan de oudste jl. Zaterdag een bedrag van omstreeks f60 ten nadeele zijner ouders had ontvreemd en in en ik verheug mjj er in, ook eens een scboonen trek van hem te vernemen." „Vergeef mij, wanneer ik uwe nieuwsgierigheid niet kan bevredigen. Er had in ons Amerikaansche leven zoo menig tooneel plaats, dat nn jnist niet bijzonder geschikt is voor het oor eener jonge dame en waarvan de herinnering pijnlijk is. Daar toe behoort ook de bedoelde gebeurtenis. Ik kan u slechts herhalen, wat ik vroeger reeds zeide, dat uw broeder met al de onverschrokken dap perheid, welke in zijn karakter ligt, geen oogen blik aarzelde, zijn eigen leven op het spel te zetten en mij te ontrukken aan den wissen dood, aan welken ik reeds ten buit scheen, en dat wij bei den zij aan zij, een der gevaarlijkste oogenblikken doormaakten. Al is Hans nn ook al in zijn on verschillige zorgeloosheid geneigd, de zaak als een kleinigheid op te vatten, zoo vermindert dat daarom nog niet de verplichting van de dank baarheid, welke jegens bem op mij rust en welke mij levenslang tot zjjn schuldenaar maakt. Gij zijt boos op mij, dat ik u niet meer zeg, niet waar „Boos Neen, maar ik ben teleurgesteld. Ik veiwachtte een zeer belangrijk verbaal. Steeds doet het mij goed, mijn goeden ouden Hans vriendtlijk beoordeeld te booren. Ik gevoelde instinktmatig van den beginne, dat gjj voor bem een goede vriend zijt." „En dat heeft mij, naar ik hoop, een weinig uwe welwillendheid doen verwerven," zeide hij schertsend. Doch zij werd belet te antwoorden, want een stem uit de binnenkamer der villa riep in dit oogenblik „Met wien praat gij daar toch, Tina? Kom binnen en sluit de deur." En met een ge jaagd„Goeden nacht!" spoedde het meisje zich naar binnen. Wesberg staat op bet punt, de trap van het hotel op te stijgen, toen een fijne sigarettengeur, die uit een venster der beni den verdieping tot hem doordringt, hem er opmerkzaam op maakt, dat Tina Diet de eenige is geweest, die van den scboonen avond genoot, maar dat mevrouw Alice bij het open venster van haar gelijkvloers liggende woonkamer zit en Wesberg blijkbaar heeft gadegeslagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1