Eene Piano D. BI WAARD, Vanillepoeder, UIT DE EERSTE HAN0. Banketbakker, ÏOO Gemengd Nieuws. Jnrtnieuws. Burgerlijke Stand. Gemeente Scliagen. Gemeente Haringear^pel. Gein, Wier meerwaard. Gemeente Anna Paulowna. Gemeente Oude üledorp. Gemeente Oudkarspel. Gcm. ]¥oorcI-Scliar wonde. Gemeente Warmenhuizen. Marktberichten. Advertentiën. Prijscourant van Jb. KEET. Heeren-, Jongeheeren- en Kinder winterjassen, 'ook een prachtige sorteering Heeren-, Jongeheeren- en Kinder bontmutsen en verder gemaakte Werk— manskleedingstukken, alles tegen onge kend lage prijzen. 6 fl. fijne jenever (oude klare) 6 fl. prima cognac, maathoudend, J. A. VAN VELZEN, r i f Marktplaats, Schaden, 3 O Cents per doos, en SS Cents per pak. J. Itanke en Th. JBUpost, Nora, het meesterstuk van Ibsen, zal onge; twijfeld door de minnaars van degelijk tooneel- met ingenomenheid vernomen worden. Het Deensche Militcir Tidsaklrft brengt naar aanleiding van Moltke's leest het schrijven in herinnering, waarbij M>ltkeop25 Dec. 1821 zijn ontslag als luitenant uit den De en se hen dienst verzocht. Dit schrijven luidde: ,/Aan Uw Majesteit waag ik het onderdanig verzoek te doen om mij een genadig ontslag te verleenen uit den Deenschen dienst, daar ik mag hopen in het Pruisische leger een aanstelling te verkrijgen en geloof daar een snellere bevordering dan in mijn tegenwoordige betrekking te mogen verwachten en daar ik in dat geval een ondersteuning van mijn aldaar gevestigde familie, welke ik hier moet ontberen, mag verwachten. Daarom moet ik zulk een overplaatsing wenschen, ofschoon ik hoogst ongaarne den Deenschen dienst eu Denemarken, dat onder Uwer Majesteits vader lijken scepter zoo gelukkig is, verlaat. «/Bij dit alleronderdanigst verzoek moet ik nog de vraag voegen, het driemaandelijksch traktement als ondersteuning te mogen ontvan gen, om mij in staat te stellen de reiskosten, die voor mijn benarde omstandigheden zeer drukkend zijn, te bestrijden. In het vertrouwen op de vaderlijken zorg, die Uwe Majesteit aan ieder zijner onderdanen bewijst, hoop ik opeen genadige beslissing op mijn alleronderdaningst verzoek. Moge 't mij eens mogelijk zijn, de bekwaamheid, die ik in vreemden dienst hoop te verwerven ten dienste van mijn Vaderland en van Uwe Najesteit aan te wenden." Koning Frederik VI schreef eigenhandig op het advies van den opperbevelhebber, bij Molke's ontslag aanvrage gevoegd: ,/t Wordt hem toe gestaan vreemden krijgsdienst te zoeken." De gevraagde toelage vau een driemaandelijksch traktement weigerde de koning echter. «reraken, en besluit met den wensch 'leden' nog langen tijd de belangen van terffjjs mogen bevorderen, en steeds streven het zoo vruchtbaar mogelijk te 'schrijven wordt voor kennisgeving aan- '®ena komt in behandeling een adres van afdeeling, waarin zij in de eerste plaats t dat het schoolverzuim belemmerend om' de gewensc'lte resultaten te ver- dat het meest afdoende middel nl. f'ht in de naaste toekomst nog wel niot 'rerkijgen, en dat het daarom op den weg 'van de gemeentebesturen, om het school- zooveel mogelijk te beperken. Als middel toe geeffc zij in overweging, dat te doen y uitreiken van maaudkaarten aan de ben die in een maand geen enkel keurig verzuim hebben, zoodanige kaart uit eiken, en die dan 5 zulke kaarten heeft te jonen met 15 cents, en iedere kaart meer hooger bedrag. Dat bedrag in te vullen in boekje ten name van den leerling, en het ,e| uit te reiken op 18-jarigen leeftijd. ^an de hierop gevolgde discussie wordt ■wel door alle leden deelgenomen. Algemeen oen wel iets doen om het schoolverzuim beperken, doch velen zijn afkeerig van het Ka van een geldelijke belooning, vooral Jat het moeielijk is te bepalen hoeveel dit gemeente per jaar zou kunnen kosten. Beter tten sommigen het uitdeelen van prijsjes j de schoolcommissie; anderen wilden de ooifeesten bevorderen; enkele zagen geen vaar in geldelijke belooning en meenden daardoor ook de lust tot sparen kon worden gemoedigd. iï)e voorzitter zegt, voor de discussie te willen iten, dat naar zijne meeniug het gewenscht is de beslissing een maand aan te houden; is verschil van gevoelen, de zaak zelf is der voorbereiding hier in debat gebracht, kunnen in een maand tijd onderzoeken en i heter tot een goed besluit komen. Dit It algemeenen bijval en wordt met algemeene omen aangenomen. lierop volgt een adres van den heer P. ermer, met verzoek om eervol ontslag, in pan op 1 Febr. 1891, uit zijn betrekking onderwijzer aan de school te Schagerbrug. vraagt ontslag op grond van gezondheids- men, een verklaring van den schoolopziener, idem van Ged. Staten legt hij daarbij over. let gevraagde ontslag wordt met algemeene ïmen eervol verleend. 'en verzoek van denzelfde, om tegelijk met ontslag op 1 Febr. 1891, een gratificatie f 100 te mogen ontvangen. Wordt met egen 2 Btemmen toegestaande heeren steker en de Wit stemden tegen, ierna gaf de oproeping sollicitanten voor acante betrekking, nog al aanleiding tot reking. De heer de Wit stelt voor een :r wijzer te benoemen met acte Fransch, ge leerlingen toch van de Schagerbrug gaan voor dagelijks naar Schagen, hij wil dan parwedde bepaald zien op f 600. 'e voorzitter en de heer Nobel wenschen de heer de Wit zijn voorstel eenigszins ligt, en de jaarwedde laat blijven op f 550 f 50 verhooging voor hen die acte Fransch hen. De heer Francis meent dat de jaarwedde 50 hoog genoeg is, en wil in de oproeping «n vermelden, dat zij die acte Fransch 'ben de voorkeur genieten- De heer de Wit is niet geneigd zijn voorstel "ijzigen, waarop het, in stemming gebracht, 9 tegen 1 stem wordt verworpen. Daarop stelt de voorzitter voor in de oproeping plaatsen jaarwedde f 550 met f 50 verhooging 'r acte Fransch, welk voorstel verworpen wordt 1 6 tegen 4 stemmen, en waarna met alge- Me stemmen werd aangenomen het voorstel jeeis: acte Fransch zal de voorkeur genieten, "e gewone rondvraag niets opleverende, sluit voorzitter de vergadering. ^aar ons wordt medegedeeld, wachten ons gebied der kunsl, in de eerste twee >anden, eenige genotvolle avonden. de maand November het eerste winter eer!, van Schagen's Mannenkoor »Euterpe", ln de eerste helft vau de maand December, fan onze Harmoniekapel. 'D bij gelegenheid van onze najaars-veulen- °P 27 November a.s., zal in het Noord— i andsch Koffiehuis gegeven worden een Café— aitant, onder directie en met medewerking den heer Chretienni, thans in Amsterdam, ..stM populairen Hollandschen Coupletzanger. J d't gezelschap zal ook optreden Mejuffrouw ""a Slauderof, eerste Hollandsche Soubrette. is het den heer Kos mogen gelukken, be*erken, dat alhier op 26 December (2den op algemeen vereerend verzoek, door 'n !Tec'ie KreuknietBigot, Poolman en Blaaser, de Salon des Variétés te Amsterdam, zal 'den opgevoerd eN o r a", van den beroemden nJTef Henrik Ibsen. Deze opvoering van Over een zeer noodlottige waarzegging leest men in het Berliner Tagéblatte het volgendedagen geleden was plotseling een jonge dame, mejuffrouw T. uit de Blücherstraat, verdwenen. Zij had vroolijk en opgewekt het ouderlijke huis verlaten, en was niet meer in hare woning teriuggekomen. De ten hoogste ongeruste bloedverwanten riepen de hulp dor politie in en deze kon spoedig zekere doch voor de ouders zeer treurige inlich tingen geven omtrent het verblijf van hunne dochter. De politie was in de woning van een zeer gerennomeerde waarzegster geroepen, met de boodschap, dat daar een meisje plotseling in onmacht gevallen was, en dat men haar niettegenstaande alle pogingen niet weer bij kon brengen, zoodat het scheen dat zij reeds dood was. Helaas! had de schijn thans niet bedrogen. Gelijk met de politie was ook een dokter gekomen, en diens oordeel luidde ter stond Dood, tengevolge van een beroerte. Daar de overledene niets bij zich droeg, waaruit men naam of woonplaats kon opmaken, werd het lijk aan de politie toevertrouwd totdat uit de navorschingen der familieleden bleek wie zij was. De kaartlegster werd terstond in verhoor genomen, en daaruit bleek, dat het ongelukkige meisje door schrik over het gehoorde overleden was. De //wijze vrouw" loochende niet, dat het ongeluK gebeurd was, toen zij uit den ,/sehoppeuheer" had gelezen, dat de man van haar hart niets van haar wilde weten. Toen men de waarzegster onder het oog bracht, wel£ ongeluk die verklaring waarschijnlijk had veroorzaakt, merkte ze zeer naief op, dat zij er geen schuld aan had; de kaarten hadden immers zoo gelegen; zij had slechts verteld wat er in stond, zij behoorde niet tot die vrouwen, die de menschen voor hun mark maar wat op de mouw spelde. Het gerecht heeft een vervolging tegen haar ingesteld. De dezer dagen gedane poging om den sneltrein van Frankfort naar Holland door dya- miet in de lucht te doen springen, ligt nog in een geheimzinnig donker. De door eene belooning van 1000 mark aangemoedigde onderzoekingen hebben nog niets opgeleverd. Alleen denkt men dat het te doen was om den postwagen te berooven. Ben dergelijke aanslag is voor 6 jaar, waarschijnlijk met eenzelfde doel, tusschen Dusseldorf en Duisburg nog eens gepleegd. De daders bleven ook toen onjpekend, hoewel hooge belooningen voor de ontdekking waren uitgeschreven. Het is gelukkig, dat de sneltrein dit ongeluk is ontkomen, want wanneer de mijn, op een plek aangelegd, waar de snelheid 79go K. M. per uur is, op het juiste oogenblik gesprongen was, zou de ramp niet te overzien zijn geweest. Ingeschreven van 31 Oct. 7 November 1890. GeborenCatharina, d. v. Pieter Borst en Dieuwertje Breed. Neeltje, d. v. Pieter Scbager en Neeltje Bas. OndertrouwdJan Mooij, j.m„ oud 30 jr., wonende te Schagen, en Cornelia Baken, j.d., o>-d 27 jr., wonende te Cailantsoog. GetrouwdGeene. Overleden: Levenloos aangegeven kind van "Willem Swager en Trijntje Schotvanger. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren 18 Oct. Pieter, z. v. Simon Kruijer en Maartje Rit. 20 dito, Jannetje, d. v. Jan Veter en Jannetje Bras. 28 dito, Neeltje, d. v. Jan Veldboer en Immetje Raadgers. Ondertrouwd24 Oct. Pieter Boerdijk, oud 48 jr., weduwn. van Antje Kaptein, en Elisabeth Hessing, oud 64 jr., weduwe van Jacob Waij, beiden te Haringcarspel. 31 dito, Jan Mors, j.m., oud 23 jr. en Trijntje Komen, jd., oud 23 jr., beiden te Haringcarspel. GehuwdGeene. Overleden2 Oct. Hendrik Kuiper, oud 4 jr. 3 dito, Pieter Konijn, oud 61 jr., echtgenoot van Aafje Schaap. 21 dito, Jannetje Veter, oud 1 dag. 24 dito, Jannetje Bras, oud 28 jr., echtgenoote van Jan Veter. 25 dito, Neeltje de Ruiter, oud 83 jr., weduwe van Jan Hessing. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren Grietje, d. v. Klaas Schuit en Grietje Schuijt. Ondertr. en Getr.Klaas Broertjes, jm., wo nende te Alkmaar en Jannetje Veeter, jd. Overleden: Neeltje Kaij, oud 66 jr., echtgenoot van Pieter van Graft. Cornelis Zijp, oud 53 jr., echtgenoot van Maartje Schenk. Ingeschreven van 1—31 October 1890. Geboren Cornelis, z. v. J. Smit en A. Pranger. Elisabeth Johanna Wilhelmina, d. v. G. W. Akkerhuis en J. A. G. de Kramer. Cornelia, d. v. K. Brouwer en N. Zeeman Maria Henderika Berendina, d. v. van P. S. de Nijs en A. Bruine- man. Petrus, z. v. K. de Wit en B. Schrieken. Ondertrouwd 2 paar. GetrouwdGeene. Overleden Hendrika van Twuijver, 7 maanden. Stijndje Heerden, echtgenoote van Cornelis Sweris. 54 jr. Quirinus van Nuland, echtgenoot van Maartje Wortel, 40 jr. Lammert Blom, echtgen, van Aafje Zeeman, 44 jr. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren: Gerrit, z. v. Dirk Blaauboer en Aafje Burger. Anna, d. v. Petrus Pepping en Mietje Wortel. Arie, z. v. Pieter Kuin en Maartje Wit. Ondertrouwd en Gehuwd Geene. Overleden Elisabeth Ligthart, d. v. Johannes Ligthart en Geertje Pater, 20 weken. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren Arie, z. v. Jacob Zeeman en Jansje de Geus. Klaas, z. v. Hendrik Brammer en Antje Mul. Frans Anthonie, z. v. Hendricus Tauber en Jannetje Kriller. GehuwdGeene. Overleden: Teetje Volkers, oud 66 jr., echtg. van Pieter Kleijer. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren, Ondertr., Getr. en Oveil.Geene. Ingeschreven van 1 31 October 1890. Geboren 5 Oct. Pietertje, d. v. K. Blankman en G. Molenaar. 11 dito, Maria Johanna, d. v. T. Hoogeboom en A. Quant. 21 dito, Geertruida Ursula, d. v. D. Smit en M. Blankendaal. 21 dito, Johannes, z. v. A. de Nijs en A. Tesselaar. 27 dito, Elisabeth Catharina, d v. G. Tesselaar en M. Slijkerman. Ondertrouwd24 dito, K. Mekken, weduwn. van Johanna Smit, arbeider, 39 jr. en Geertje Broersen, weduwe van W. Mosch, winkelierster, 42 jaar, beiden alhier, Overleden10 Oct. Reinier Jonker, 3 jr., z. v. J. Jonker en B. Groot, te Heiloo. 15 dito, Pietertje Palenstein, 18 jr., d. v. L. Palenstein en G. v. Twuijver. 19 dito, D. Volkers, 79 jr., weduwn. van Marijtje Bos. 19 dito, Levenloos geboren kind van 8. Koeten en A. Kuiper. f 31.—. Middelbare f 31.— aangevoerd 2C8 stapels, wegende 75971 Kilo. E d a m, 6 November 1890. Aangevoerd. Aangevoerd 137 koppen boter, per half kilo f 0.625 a 0.69 kipeieren f 8.a 8.50 per 100 stuks. Zaandam, 6 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.50. aange voerd 30 stapels. Al It maar, 7 November 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 33. Commissie f 32.50, Middelbare f 33.—, aangevoerd 450 stapels, wegende 120000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4504 Hectoliters. Tarwe f 7.25 a 8.50, Rogge f 6.a 6.125, Gerst f .4.a 5. -, dito chev. f 5.— a 6.50, Haver f 3.10 a 3.85, Paardeuboonen f 5.25 a 6.10, Bruine dito f 10. a 12.—, Citroen dito f 14.— a Witte dito f 15.a 16. Duiven dito f 6.75 a 7.25, Karweizaad f 8.50 a 9.dito oud f a Blauwmaan- zaad f 13.50 a 14.R. Mosterdzaad f 14.75 a 15.25, G. dito f a Kanariezaad 1 a Erwten: Groene f 7.75 a 18. Grauwe f 15.— a 19.—, Vale f 12.— a 16.—, Witte f a Enlthuiaien, 5 November 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 12 stapels. Hooikaas t Graskaas f 29.50, karweizaad, oud f8.75 a 9. mosterdz. nieuw f 14.a 16. blauwmaanzaad f 11.a 12.grauwe erwten f 14.a 16.vale dito f 13.— a 15. Wijker Vale dito f 11.a 14. Groene dito f 10.a 12.Bruine boonen f 10.50 a 12.25, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.Haver f 3.a 4. Boter 65 a 70 cents per kop. Beste ALLERHANDE, f 0.40 SPECULAAS, 0.35 Gebroken 0.30 Beste DEVENTERKOEK, K 0.20 KANTKOEK, U 0 16 Best ROGGEBROOD, 12 Cents. te koop, zeer goed onderhouden. Koop prijs ongeveer f 25. Te bevragen onder letter f, bij den uit gever der Schager Courant. HEERENSTRAAT F, 33, - SCHAGEN, Naast Kosters Kleine Winkel, bericht de ontvangst van een grooten voorraad Particulieren, vraagt tegen toe zending van postwissel of onder rembours en f* 10.40 franco, emballage vrij, nette verpakking. Gij zult zoowel in kwaliteit als in prijs uw voordeel vinden. Distillateur en Importeur v. Cognac, SCHIEDAM. Schagen, 6 November 1890. Aangevoerd: 10 Paarden f 36a 130.— 2 Stieren f 70.a 130. 212 Gelde Koeien (magere) f 160.— a 220. 20 idem (vette) f 210.a 240. 80 Kalfkoeien f 180.- a 290— 120 Vaarzen f 120— a 170— 85 Graskalvoren f 40— a 106— 24 Nuchtere Kalveren f 10— a 19— 16 Rammen f 30— a 38.— Schapen (magere) f a 260 Idem (vette) f 21— a 27.50 210 Overhouders f 15— a 21— 6 Bokken en Geiten 2— a 5— 35 Varkens (magere) f 11 a 15— 30 Biggen f 6— a 9— 30 Konijnen f —.10 a —.50 75 Kippen f -.35 a 1.40 20 Eenden f —.40 a .55 450 Kilogr. Boter 1.13 a 1.26 (per Kop f .85 a .95) 130 Kaas —.20 a —.35 L800 Kip Eieren 5.50 a 6.50 Hoorn 6 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs i 33.50 Commissie beloo'ning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij de Depothouders A 60 Cents per flakon mei penseel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3