Abr. SLOOS, Abr. SLOOS, Yeiling 12 November 1890. BOELHUIS KAPITALEN Nationale Biljart-Wedstrijfl, NIEUWE ZOUTEVISCH, TOCHTBAMD. Puil tel SCiAPWET, "TbOELE Senior BERICHT VOOR SGHASE1 OHSTBEBf 1—11 Notaris Boerlage. IJPIMBÖOMI® C. HOGGEVEEF Cz, UNDISPENSABLE 3 Cen A. VONK, Notaris. A. VONK, Notaris. G. VAN OS, are Verkooping Hui§raa<l en Inboedel, de Inventaris van den Meelmolen, Openbare Verkooping Huisraad en Inboedel, Vrijwillige Verkooping. publiek verkoopen: Vrijwillige Verkooping. publiek verkoopen BERICHT VAN INZET. Tim iu erin ansgereedscli a ppen, Publieke Verhuring TE KOOP van 16 tot 28 centimeter iPjKrif omvang op 1 Meter hoogte, tegen 25 «JL Cents per stuk; a contant. GROOTE en KLEINE II12 GlftOOTE op Dinsdag, 11 November a.s., in het Hotel 't Centrum, vangt aan des morgens ten 12 nre, bij D. VOS V. MARKEN, Marktplaats, kcliagcn. a 19 Cents per half Kilo, 11 0 F L E V E R A N C I E R; V ttiihi.l/en Oprichter der vroegere Firma l)Gpéts. Amsterdam, Kotten-dam, |'s Gravenhage, Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. ingeschreven KAMPEI e r e e e e, A*enang. Batavia. gevestigd Ie TEXEL, Apo"c" Ag, 17 November 1890, 's mor- 10 ure, ten huize ran P. BAKKER, .NKEL, van een bruin EUINPAARD, BAK- WAGEN OP VEEREN, TILBURY met KAP, op Veeren, TUIGEN, waarondereikenhouten SCHRIJFBUREAU, dito KAST, zooals BASCULE met GEWICHTEN, B1L- HAMERS, IIIJSCHTOESTEL, divers HOUT WERK, en hetgeen meer te koop z»l worden aangeboden. „T. v. <1. >1 aaten, Deurwaarder. op Dinsdag, 18 November 1890, 's mor gens, ten 10 ure, ten verzoeke van den WelEerw. Heer Ds. WESTERMAN HOLSTIJN, ten huize van den koffiehuishouder A. SLOTE- MAKER, te BARSINGERHORN, van: een 8-jarige HIT, met TENTWAGEN, TUIG, DEK, VLIEGENNET, enz., KONIJNEN, TORTELDUIVEN, verschil lende DIERENHOKKEN, een collectie BLOEMEN en PLANTEN, tégx zooalseikenhouten BOEKEN— KAST met 4 deuren, lang 2.60 AWËL M., hoog 2.35 M., KINDER WAGEN, WIEGEN, KINDERSTOELEN, VUURMAND, diverse STOELEN en TAEELS, KACHELS, ijzeren LEDIKANT, KOFFERS, NAAIMACHINE, verlakte GOEDEREN, ver schillende LAMPEN, GELDKIST, CANAPÉ, PETROLEUMTOESTELLE N, BLOEMEN- KASTJE, WASCHTAFEL, SPIEGELS, GE WICHTEN, BOTERVLOOTJES, enz. J. v. cl. M aaten, Deurwaarder. Notaris te WINKEL, zal op Woensdag, 19 November 1890, bij opbod, in de herberg van R. SWAGERMAN, te NIEUWE NIE- DORP, en op Woensdag, 26 November 1890, bij afslag, in de herberg van P. WOG- NUM, aldaar, telkens des avonds 7 ure, Eene Boere n- plaats, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorp, en bestaande in Huist, Schuur, Erf en diverse perceelen uitmuntend WEI- en BOUWLAND, ter gezamenlijke grootte van 10 hectaren, 72 aren, 90 centiaren, toebe- hoorende aan den heer D. STAM Dz., te Nieuwe Niedorp. Notaris te WINKEL, zal op Dinsdag, 18 November 1890, bij opboden op Dins dag, 25 November 1890, 'bij afslagtel kens des avonds ten 7 ure, in de herberg „het Bonte Paard", van V. BOBELDIJK, te ABBEKERK, Eene boere n- plaats, staande en gelegen in de kom van het dorp Abbekerk, bestaande uit Huis manswoning, Paardenboet, JSrf en vier perceelen uitmuntend Wei en Bouwland, ter gezamenlijke grootte van 5 hectaren, 4 aren, 80 centiaren, toebe- hoorende aan den heer C. STAM Dz., te Abbekerk. De Hofstede en Landerijen in de eerste bedijking der Mijdrechtsche Droog makerij, onder Waverveen, die 12 November 1890, 's morgens 10y2 uur, in het Rechthuis te UITHOORN zullen worden geveild, zijn bij geregistreerd contract voor één jaar verhuurd, met recht voor den kooper tot afkoop van huur. UITHOORN. 907.50. 1982.50. 1335.— aaal sc De perceelen te BERGE N, van wijlen A. PLOEGER, zijn ingezet: Herberg en Stalling op f 1575. Weiland in den Sluispolder, groot 1.28.10 op Weiland, aldaar, eroot 2.75.90 op Weiland, aldaar, groot 2.42.40 op Weiland aan het Kanaal, groot 1.04.30 op 968.75. Bouwland in den Zuidreker- polder, groot 2.02.40 op 744. Afslag in de herberg „in den IIengelaar f aan de KOEDIJKER-VLOTBRUG, 11 November lsaOO, 's middags 12 uur. te GROET, ten sterfhuize van A. BARE- MAN, in leven Timmerman, Woensdag, 13 November 1890, voormiddags 10 uur, van Den geheelen vooraad HOUT, al de en al wat tot de uitoefening van het timmer mansbedrijf heeft gediend. van de I o e r e n— plaats, gelegen op den hoek van den Mid denweg, en den Donkerenweg, in de gemeente HEER HUGOWAARD, ten ver zoeke van den Heer C. EECEN Gz., Assura deur te Oudkarspel, op Woensdag, 26 November 1890, des middags 12 uur, in de herberg „de Hengstman,'' te Heer Hugo- waard, ten overstaan van den te Zuid—Scharwoude gevestigden Notaris BUKLB. Rooien en vervoeren ten laste van den kooper. Adres C. J. SCHENK, WIERIN- GERWAARD. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IV o t ar is te ££ijpe. SC HAGEN. J. van Huis. èi 37 Cents per 1/2 Kilo, le SCHAGEN. Verkrijgbaar: te KOOP bij .J. ZLIDEWINI), in den SCHAGERWAARD, gemeente HAREN- CARSPEL. crkoophulten BOELE ZOON. s Sigaren fabriek Vijgendam en Rembrandlsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Gevestigd sedert *841. Sc,'«ffen. D» 'meren* "re da. lU n «efdc Bosch. *0o»o/d2oo Dordrecht. Goi,inchetn. Tiel. Winscho fe„ "««riet» »*-<eber„en Samarang. Soeraba^fa, Christiania Kopenhayen De Directie dei' Onderlinge BltANDÜtAARBOKG-MAATSCIIAppy „T ALGEMEEN BELANG," heeft de eer mede te deelen, dat sedeit 1 NOVEMBER 1890 voor de gemeenten SCHAGEN, Anna Paulowna, Barsingerhorn, Burger brug, Callantsoog( Dub horn, Eenigenburg, Harenkarspel, Haring huizen, K o 1 h o r d, N iemt Niedorp, Oude Niedorp, Oude Sluis, Petten, Schagerbrurg, St. Mut. ten, St. Maartensbrug, Valkoog, Wieringerwaard, Winkel, 't Zaïd, Zij d e w i n d en Z ij p e een District harer Maatschappij in werking is gébracht, onder den m District Schagen der Maatschappij ,,'t Algemeen Belang", even als dit sedert 1 Juli 1885 voor de gemeente. Texel, sedert 1 April 1887 voor de gemeenten Terschelling Wieringen, Vlieland, en Ameland, sedert 1 September 1888 voor de gemeente Helder, voor de gemeente Enkhuizen en Omstreken, sedert 1 Juli 1890 voor de gemeente Alkmaar en Omsto ken en sedert 1 September vcor de gemeente Hoorn en Omstreken is geschied Het Bestuur der Maatschappij,,'t Algemeen Belang" komt hiermede tegemoet aan ia meermalen door tal van Ingezetenen der gemeente SCHAGEN en Omstreken uitgespreid wensch, om eene plaatselijke Onderlinge Brandwaarborg— Vereeniging te bezitten. In verscheides andere gemeenten van ons land heeft de publieke opinie zich al sedert jaren verklaard n Locale Onderlinge Brandverzekering, omdat deze wijze van verzekering door de betere Conti op Brandgevaar, het aanschaffen van doeltreffender brandbluschmiddelen, de grootere voorzichtig heid met vuur en licht etc., de voordeeligste wijze van verzekering voor de deelnemers li; worden geacht. Waar de finantieele belangen van eiken deelnemer zoo nauw samen gaan met de van het geheel, als bij Lokale Onderlinge Brandverzekering, moet het resultaat gunstig Alleen de vele, bijna onoverkomelijke moeielijkheden vau allerlei aard, aan de oprichting a exploitatie van Locale Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappijen op soliede en duurzame slagen verbonden en niet minder het hooge risico dat de eerste deelnemers loopen, stonden heden de oprichting dier Plaatselijke Vereeniging in den weg. De Maatschappij „'t Belang", wier doel het is, de oprichting en exploitatie vau plaatselijke Brandwaarborg- gingen door het vormen van Districten te bevorderen, heft al deze bezwaren op, dooi administratieve werkzaamheden harer Districten aan het Hoofdkantoor te Texel te concentreert! en de risico's in den beginne bijna geheel en later naar verhouding van het draagvermogen la Districten percentsgewijze builen den last der deelhebbers te herverzekeren, wat ten ge»»'? heeft, dat de vaste joarlijksche bijdragen na de plaats gehad hebbende branden in het ge» niet of slechts zeer weinig behoeven te worden verhoogd. De ondervinding op het gebied plaatselijke Onderlinge Brandverzekering door verschillende Gemeenten in ons land opgedaan, heeft het bewijs geleverd, dat door die wijze van Verzekering in betrekkelijk korten tijd schatte gouds, welke anders die Gemeenten zouden hebben verlaten, zijn bespaard en het aantal brandei afgenomen is. Deze gunstige resultaten en die welke in de Maatschappij „'t Algemeen Belang met de reeds bestaande Districten, doen ook de beste resultaten voor het District SCHA verwachten. Wanneer de Ingezetenen van Schagen en Omstreken medewerken om He te bevorderen, is het welslagen van dit District verzekerd en zal binnen korten tijd een goed succes verkregen worden. Met vertrouwen beveelt het Bestuur der Maatschappij ,,'t Algemeen Belang" He in het District Schagen aan. De Heeren Corns. VISSER Az., Marktplaats, E, 25, te Schagen, Jb. BLAAUB0EB J* te Schagerbrug, J. G. W. BUTHFER, te Winkel, W. SLvMEINS, te Oude Niedorp, j- n^T?J^nrngerwaard' J- BUTTER, te Winkel, R. SWAGERMAN, te Nieuwe SJJ en BIJ POS 1, te Dirkshorn, hebben zich reeds bereid verklaard als onze Vertegenwoordig op te treden en alle verlangd wordende inlichtingen te verstrekken. Texel, 4 November 1890. De Directeur-Generaal, JOH. EELSI^^ Roode loop Diarrhé en Darmkwalen- alle gevallen van rooden loop en diarr e, Ilolleway's Zalf twee of driemaal per $e den onderbuik gewreven is geworden, steeds bepaald verlichting bespeurd en je jooi met dezelfde veilige behandeling, het gebruik van warme zemelpappeD' i_.m i11-1"-"^ 6J1 anval W Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. genezing bewerkt. Tot melkkost en t0 moet men ook gedurende den aanva vlucht nemen. Vaste zelfstandighei em en groenten moeten zorgvuldig vermc totdat de meest verontrustende teekene zijn, door vlijtig met deze genezen e lende Zalf in te wrijven. j Dcosjes Pillen en Potjes Zalf f L p fraf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4