Donderdag, 13 November 1890. 34ste Jaargang. No. 2454. 0I ¥111101. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGEMT, Laan, D, 4. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. Schagen, 12 Nov. 1890. Roman van A. VON KLINCKÖYVSTRöM. SCHAGER ItlEllI COURANT. AlïfiflCÉ- L ia pit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater- jigavond. Bij inzending tot 'a middags 12 ure, worden ADVEB- fENTIËN in het eerBtuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f8.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nmmmers 5 Cents. ADVEBTENTIÏDN van 1 tot 5 regels f 0.25; iedere regel meer 5 ots. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en "Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat vergunning voor de uitoefening van den kleinhandel in ster ken drank is verzocht door P1ETER ROGGE VEEN Pz., voor perceel No. 30, van wijk E, aan de Marktplaats alhier. Schagen, den 7en November 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat doorPIETER ROGGEVEEN Pz., vergunning is verzocht het perceel Wijk E, No. 30, aan de Marktplaats aldaar te mogen inrichten tot S 1 a c h t e r ij en R o o- kerij en dat door hen, tot het onderzoek der tegeD dit verzoek ingediende bezwaren, eene zit ting ten Raadhuize zal worden gehouden op Za terdag, 22 November e.k., des morgens van 10 tot 12 ure. Schagen, den 7en November 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Aan den Dinsdag 1.1. in het hotel 't Centrum, van den heer J. van Huis, alhier gehouden grooten internationalen Biljartwedstrijd is deelgenomen door 27 personen. De prijs 7. TWEEDE HOOFDSTUK. In den maneschijn. Toen Wesberg voorbij het open raam kwam, waarvoor Alice hare sigarette zat te rooken, riep zij hem plagend) toe: „Wat hebt gij mot mijn schoonzusje te bespreken gehad Weet gij niet, dat het bier in dit heerlijke land een misdaad is, om dezen tijd met een jong meisje te staan praten „Wij hebben een weinig den lof verkondigd van mijnheer uw echtgenoot," antwoordde hij, staan blijvende. „Nu, in ieder geval waren tijd en plaats daar toe toch zonderling gekozen. Een onbevangen heoordeelaar zou tot de gevolgtrekking gekomen 2\jn, dat hier een onderhoud plaats had van zeer teederon aard." „Wie mjjn onschuldig onderhoud met de jonge dame had bijgewoond, zou niet tot die gevolg trekking hebben kunnen komen. Geen van ons beiden, die aan zoo iets denkt." Zij lacht. „Wees daarvan niet al te vast overtuigd. Wij vrouwen hebben daarin een scherpen blik. Ik zou niet gaarne een eed willen doen op de on verschilligheid van het meisje jegens n. Wie bet middel te baat neemt, om in het nachtelijk tiur den lof van mijn man te bezingen, die moet *öl zeor dringend behoefte hebben aan stof tot onderhoud. „Het schijnt, dat uw gemaal in zijne zuster een warmer verdedigster bezit dan in u „Zjj is ook niet met hem getrouwd, dat zogt In deze oogonschijnlijk lichtvaardig uitgespro ten woorden lag eenige bitterheid verscholen. „Zou Hans u in dezen korten tijd van uw Welijk reeds aanleiding tot klagen gegeven hebben „Gij vergeet, dat wij reeds twee jaren met olkander getrouwd zijn. Nu, ik heb sedert de gereld leeren kennen en heb gezien, dat de geluk- ~'f?e huwelijken, ik meen dezulken, welke aan het ideaal beantwoorden, hetwelk mon zich in zijn jieugd daarvan schept, mot een lantaarntje moeten werd behaald door den heer J. Peetoom van Schagerbrug, de eerste premie door den heer J. Stammes van Schagen, en de tweede premie door den heer J. Peetoom van Schagerbrug. Ijp Beroepen bij de Doopsgezinde gemeente te Oost- en M est-Graftdijk de heer D. K o s- s e n propenent te Barsingerhorn. Tot onderwijzer te Winkel is benoemd de heer Joh. de Grootte Oudcarspel. Met den benoemde stonden op de voordracht, de heeren: J. Brommer te Haarlemmermeer en G. Sieffers te Heer—Hugowaard. Op de Zondag en Maandag te Hoorn gehouden veemarkt werden aangevoerd 4453 stuks. De handel was vlug en de prijzen waren zeer hoog. Op de eerste groote najaarsmarkt, Zaterdag 1.1. te Yelzen gehouden, waren ongeveer 2000 stuks aangevoerd. De prijzen waren hoog en de handel was stug. Op de najaarsveemarkt Vrijdag 1.1. te Enkhuizen gehouden, werden ongeveer 80 stuks runderen aangevoerd. De prijzen waren hoog. Men schrijft aan de Amst.: Eene der meest vooruitgaande plaatsen aan de Zaanstreek is de gemeente Wcrmerveer voor een 40tal jaren bedroeg de bevolking aldaar 3 m. en thans meer dan 5000 inwoners. Niet alleen op handelsgebied is deze gemeente aanzienlijk vooruitgegaan, maar ook de gemeente zelve is aanzienlijk üitgebreid. gezocht worden, als te nog wel eens bestaan. Van het standpunt, hetwelk ik nu inneem, is mjjn huwelijk vermoedelijk gelukkig te noemen, want wij hebben geen ruzie met elkaar, wij geven ons geld in gelijken mate uit, ik vermoed, dat ik hem er nog dankbaar voor moet zijn, dat hij mij mede het genot van mijn geld laat en tot een bepaalde klacht heeft hjj mij geen aan leiding gegeven. Hij gaat zijn weg en laat het aan mij over, den mijne te zoeken. Gij zult mij toegeven, dat deze allen toch te onbeduidende eigenschappen zijn, om zijn loflied in booge to nen uit te bazuinen." Wesberg is onwillekeurig vlak bij Alice komen staan, als onwederstaanbaar aangetrokken door den melodieusen klank harer zachte stem. Het marmerbleek gelaat, hetwelk zoo scherp afsteekt bij de donkere kleur van het venster, ziet er in het maanlicht bijna spookachtig en verrukkelijk schoon uit. Er ligt eene uitdruk king op, welke in strijd is met de lichtziunige wijze, op welke zij spreekt. „Ik stel mij voor, dat er in elk huwelijk wel een korte tijd van ontnuchtering komt, wanneer de eerste roes der wittebroodsweken voorbij is," merkt hij philosofeerend en vertroostend op. „Ik vermoed, dat de wittebroodsweken voor andere vrouwen aangenamer zijn, dan zij het voor mij waren. Dit rusteloos jagen van de eene stad naar de ander, van het eene uitspanningslokaal naar het a: dere, was vermoeiend en vervelend. Hier in dit afgelegen, verlaten, kleine nest, moet het zeer lief zijn voor eeu paar, dat elkander van harte lief heeft," voegde zjj er aan toe, den blik peinzend op de zee gericht houdende, terwijl beelden van bedompte, overvolle, olectrisch ver lichte kurhuizen en volgepropte hotels in haar geest de revue passeeren. „Maar alleen ook, als zij elkander liartoli]k beminnen," herhaalt zij nog. „Gij moest uw invloed gebruiken, om uw man te doen besluiten zich aan eenige taak te wijden, of tenminste een vaste woonplaats te kiezen. Dit onstuimige, doellooze zigeunerleven doodt alle goede eigenschappen, welke er in hem sluimeren. „Hebt gij invloed op hem Of liever, hebt gij ooit een mensch gezien, die op hem eenigen in vloed heeft gehad jHij is goedhartig en opge ruimd, zoolang zijn egoïsme niet in het spel komt, maar is ook onbeiekenbaar besluiteloos. Ik zou mij er zeer gaarne mede vereenigen, wanneer hij een vaste woonplaats koos, onder voorwaarde namelijk, dat hij bet niet hier in de nabijheid Nieuwe straten en tal van huizen zijn ver rezen nieuwe wegen gemaakt en thans zal ook de waterwolf (de Zaan) gebreideld worden. Het plan bestaat de bochten en inhammen in dit water droog te leggen en met perken te versieren; een aanzienlijke som, men noemt 60 b 70 mille is daarvoor noodig, dat vrijwillig bijeengebracht zal worden. Op kunstgebied houdt de plaats gelijken tred, getuigen hare vorderingen op muzikaal gebied bij wedstrijden. Hare kracht zit hierin, dat de groote familiën, hoewel niet altijd aaneengesloten, voor den bloei en de welvaart der plaats, altijd eendrachtig optreden en hare geschillen gaarne daarv or ten offer brengen. Het geldt hier: //Eendracht maakt macht." Uil Amsterdam schrijft men: Met een enkel woord is reeds vermeld dat mejuffrouw Aafke Kuypers, die van 20 Juli jl. in voorloopige hechtenis was gehouden, weder op vrije voeten is gesteld, omdat de rechtbank geen termen gevonden had om haar, wegens het bekende ten laste gelegde feit, naar de opeubare terechtzitting te verwijzen. De officier van justttie heelt tegen deze beslis sing verzet aangeteekend bij het gerechtshof, dat alsnu binnen 7 dagen in het geschil tus- schen den officier en de rechtbank moet beslissen. Mejuffrouw Kuypers bracht nog Zaterdagavond een bezoek aan haar vriendin freule T. v. Berkhout en was Zondag met haar vriendin bij de godsdienstoefening van ds. Aalders in de Noorderkerk, alwaar een bankbiljet van f 200 van een ^verloste" voor de armen werd gecollecteerd. zijner lamilie, hier aau het einde der wereld, doetmaar hij zal hot nergens lang uithouden." „Gij zoudt er dus niets tegen hebben, wanneer hij in Duitschlaud bleef?" „Volstrekt niet. In geval het hem namelijk slechts gelukt, eindelijk eens een plaats in de maatschappjj in to nemen." „Zoo zoudt gij vroeger niet gesproken hebben. Gij zijt dus reeds een weinig aan de duitscbe levens beschouwingen gewoon geraakt." „Ja, er is mij werkelijk aan gelegen, in de kringen, van welke de familie van mijn man zoo hoog opgeeft, vasten voet te krijgen." „Dan zult gij vele van uwe gewoonten moeten afli ggen", merkte hij op, „en dat zou jammer zijn." „Waarom „Omdat men hier in Duitschland geen eigen inzicht duldt. Wat niet bij de eenmaal aange nomen voorbeelden past, wordt veroordeeld." „Dat is op ons, viouwen, niet van toepassing, wij zijn internationaal," zeide zij lachende in het gélukkig, zegevierend bewustzijn harer schoonheid en jeugd. „Neen, zeg nu niets verstandigs. Ik zie, dat gij van plan zijt het te doen, en ik bon in dit oogenblik niet vatbaar voor het nuchtere verstand, doch veelmeer geneigd tot scherts en plagerij." „Dan zal mijn ernstig gezelschap u wel niet aangenaam zijn. Goeden nacht, mevrouw." DERDE HOOFDSTUK. In de familie Het is Zondag. De familie Eisenrott reed reeds vroeg in den morgen naar Groot-Rambow, haar landgoed, hetwelk twee mijlen van Karwenbruch verwijderd ligt, om te zien of alles wel goed bestierd werd en een bezoek te brengen aan tante Henriette, de ongehuwde zuster van mijn heer Eisenrott, die in een zijvleugel van het hnis woont. Zij is eene erftante en wordt hoog in eere gehouden. Men verhaalt, dat zij in vroeger jaren voor den gouverneui van haar broeder, eeu can- didaat in do theologie, eene romantische gene genheid opgevat had, en daar er wegens de familie-traditiën aan een huwelijk met hem niet gedacht kon worden, alle andere minnaars afge wezen had en sodert dien een weinig zonderling geworden was. Daar zij schriftelijk den wensch te kenneD had gegeven, Hans te zien en zijn vrouw te leeren kennen, zoo aarzeldo men niet, aan dezen weusch bereidwillig gehoor te geven, te Verder verneemt men dal de broeder der overledene freule Smissaert die in Amerika woont, doch sedert geruimen tijd alhier vertoefde om meermalen bij de instructie gehoord te worden, verlof heeft hekomen, zijn woonplaats weder op te zoeken. In de Kalverstraat te Amsterdam hebben dieven eergisteren nacht een stuk gesneden uit de spiegelruit van het magazijn van den heer Etienne Delaunoy. De dieven hebben eene partij zilveren kinderspeelgoed, eene antiek gouden lampetkom en kan, eene antiek zilveren cassette, en meer dergelijke voorwerpen ont vreemd, tot eene gezamenlijke waarde van f 3000. Mozes Trigge, een jongen van 14 jaar, redde te Amsterdam een meisje uit de Nieuwe Prinsengracht en kreeg daarvoor als loon van de moeder van het meisje een paar duchtige stompen. Toen de vrouw echter aan het ver stand gebracht was hoe het geval zich had toegedragen, gaf zij den jongen als vergoeding een dubbeltje. De heeren C. J. van Houten Zoon, de bekende chocolade-fabrikanten te Weesp, hebben het voornemen in den aanstaanden winter aan hun personeel eenige avonden van letterkundig genot aan te bieden. Eenige populaire letter kundigen zijn reeds door hen voor het houden van eene lezing uitgenoodigd. Chretienni, de bekende coupletzanger der café-concerts, is verbonden aau het gezel schap des heeren Van Lier. meer, daar ook Hans zelve verlangde de plekte bezoeken, waar eens zijn wieg op stond. Een laatste beweegreden voor den tocht naar Rambow is nog te zoeken in de omstandigheid, dat bij de zondagsbezoeken met de buren, welke bezoeken zondag's afwisselend op de omliggende landgoe deren plaats vonden, op dezen zondag Eisenrott aan de beurt kwam om gastheer te zijn, en men voor niets ter wereld zou willen afwijkeD, van do gewoonte, die bijna tot plicht was geworden, om open hof te houden voor allen, wie het lustte om te komen. Ook Wesberg en doctor Herrling hebben eene uitnoodiging bekomen en nemen plaats in don wagen, welke het jonge paar eerst later, na tafel, heen brengt, want Hans zoowel als zijne vrouw houden niet van vroeg opstaan, en in Rambow eet men reeds om twaalf uur. De jonge vrouw is onderweg in het meest uitgelateu humeur. Zij laat zich door Hans kleinigheden uit het pommersche landleven ver halen en lacht, tot haar de tranen over de wangen rolleu, om zijne schilderingen, die zoo weinig overeenkomen met datgene, wat zij tot nu van het leven heeft leeren kennen. Zij maakt daarbij hare bijtende en geestige opmerkingen, en wordt daarin onverminderd nagevolgd door doctor Herr ling. Zijn scherpe en geestige zetten vuren haar aan, en blijkbaar schept hij er behagen in, haar schaak te zetten en dan te zieD, hoe zij met een plotselinge wending behendig en bevallig zich uit de verlegenheid redt. Wesberg, die in den beginne aan het onder houd deelnam, wordt stiller, en zjjne ernstige grijze oogen dwalen in diep gepeins over het vlakke, eentonige landschap, dat er mot zijn kale stoppelvelden en zandige wegen melancholisch armoedig uitzag. Hier en daar geven de bonte bladeren van een klein boschje en de licht roode bessin der sorbeboomen aan den weg een weinig afwisseling; maar de talrijke herfstdraden, die van boom tot boom loopeu, en door de lucht over de kale velden vliegen, verkondigen, dat ook deze niet lang meer zullen bloeien. „En gij zoudt werkelijk gaarne hier blijven vraagt Wesberg eensklaps, en kijkt Alice, die vlak tegenover hem zit, in het bleeke gelaat, ovor tiet welk de roodzijden parasol een rooden tint werpt. Of is die blos door iets anders ont staan? Overtrekt werkelijk ood blos haar wang, als hij baar aanspreekt „Hier roept zij uit, om zich heen ziende,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1