SI Uit en voor de Pers. Gemengd -Nieuws. Iemand te Woerden had dezer dagen een aardig buitenkansje. Op een boelhuis kocht hij voor f 1.50 een schilderijtje, dat bleek door Adr. van Ostade geschilderd te zijn. Het werd voor f 100 weder verkccht. De raad der gemeente Barneveld heeft aan den heer A. Aldus, behalve als hoofd der school te Kootwijk, tegen 15 November ook eervol ontslag verleend als lantaarnopsteker! Dat dit laatste geeu moeilijk baantje is, kan blijken uit het feit, dat het dorp Kootwijk maar een lantaarn rijk is. Omtrent den brand te Veenendaal meldt men Den brand ter spinnerij vau de Veenen daal sche stoomspinnerij en weverij", Zaterdag namiddag te half drie uitgebroken, was men, dank het krachtig optreden der brandweer dier inrichting, die van hier en Geldersch Veenen daal, te 5 uur meester. De schade is vrij groot, eene nieuwe staande as en drijfwerk zal moeten worden aangeschaft. Omtrent de oorzaak van den brand kan met zekerheid nog niets worden gezegd. Eenige honderden spinners en spinsters zijn vooreerst werkeloos. Ter weverij wordt de arbeid zoolang er garens zijn voort gezet. Gelukkig had het werkvolk toen, het onheil p aats had het 4 verdiepingen hooge gebouw verlaten. Alles was op Beurspolis ver zekerd. Door den heer W. H. Scbmeits, pater- jezuiet te Oudenbosch, is, ter voldoening aan de bepaling van art. 99 der wet op het hooger onderwijs, aan den minister van binuenlandsche zaken kennis gegeven, dat door hem te Ouden bosch eene bijzondere school van hooger onder wijs is opgericht. Te Kibbelgaarn, bij Borgercompagnie, is het 5-jarig kind van een arbeider, terwijl de ouders op het land waren, met vuur in aan raking gekomen en heeft zich daarbij zoo hevig gebrand, dat het aan de gevolgen is overleden. Aan het Belgische greuskautoor te Lana- kcn bij Maastricht is een reiziger aangehouden, die 2Y3 kilo sacharina frauduleus trachtte in te voeren. Daar hij geeu 4120 frank voor rechten en boete kon betalen, is hij gevankelijk naar Tongeren overgebracht. De toestand des Konings. De Staats—Courant behelst het volgende bul- lettin Gedurende de laatste veertien dagen heeft de toestand van Zijne Majesteit den Koning weinig verandering ondergaan. De stoornis der geestvermogens blijft dezelfde. De gemoedsstemming van Zijne Majesteit is afwisselend, r.u eens kalm, dan weer eens opge wonden het laatste vooral als de nacht slape loos is doorgebracht. De lichaamskrachten, of schoon ongetwijfeld verminderend, blijven toch voldoende. Voor het leven van Zijne Majesteit en huivert. „Hier? Voor geen geld ter wereld „Nu, ik bedoel juist niet Achter-Pommeren, ik heb meer het oog op Duitschland in zijn geheel." „Ah zoo! Zeker, waarom niet? Ik blij! overal gaarne, waar het schoon is en waar het aange naam is te leven." „Rambow I" roept Hans uit en wijst op een paar roode daken, die boven een klein boschje van beuken en berken te voorschijn komen. Alice wordt eensklaps stil. Zij heeft zich het ouderlijk huis, waarover hij zoo dikwijls gespro ken had, toch iets fraaier engrooter voorgesteld. De zonnige, van stijve populieren omzoomde zandweg, die voorbij de lange schuren, dan langs oen half uitgedroogde eendenkooi loopt en ten slotte tusschen twee stallen door op den hof uit komt, voldoet nu juist niet aan hare verwach tingen. Evenmin voldoet hot heerenhuis, welks middengedeelte uit slechts eene verdieping bestaat, terwijl de beide zijvleugels in den loop der tijdon mot een tweede verdieping verrijkt zijn geworden. De huisdeur staat open eu in het ruime portaal, waarin de vliegen uit de naburigo stallen komende, bij honderden lanas het plafond zweven, verza melen zich de huisgenooten, om de aankomenden te ontvangen, terwijl een grovo meid met roode, bloote armen de betrekking van kamerdienaar vervult. In huis ruikt het naar onlangs geverwde vloe ren, madeliefjes en gebak. Mevrouw Eisenrott ontvangt haar zoon, die na een veeljarige afwezigheid voor de eerste maal weder het oudorlnk huis binnentreedt, met wel gemeende ontroering. De ontmoeting in Karwon- bruch had voor haar geen waarde gehad. Voor haar keert hij eerst in dit oogenblik terug, nu bij het ouderlijk dak weder boven zijn hoofd heert. Merkbaar koeler en zeer uit de hoogte begroet zij hare schoondochter, en daar ook Truida met haren man en Lena zich met veel deftigheid en geur om den broeder alleen verdringen, zou Alice onopgemerkt zijn gebleven, als niet Tina haar bartel ijk omarmd en haar toegefluisterd had: „Kom toch binnenvader zit reeds aan zijn partij, maar hjj heeft met ongeduld op u gewacht." HORDT VERVOLGD den Koning dreigt op het oogenblik geen gevaar. Paleis Het Loo, 10 November 1890 (get.) dr. S. S. Rosenstein, dr. Vinkhuyzen, J. Vlaan deren Cz." Hit Apeldoorn meldde men Zaterdag aan het h. D. In 's Konings toestand wordt merkbaar ach teruitgang waargenomen. Het toegediende voed sel wordt meestal zonder bewustzijn gebruikt. De weinige slaap wordt herhaaldelijk gestoord door onrust, waardoor de hooge lijder, a!s aan angst ter prooi, voortdurend van en op de legerstede wil geholpen wordeu. De minister van koloniën, baron Mackay, heeft zich heden naar het Loo begeven, naar men verneemt, in verband met de voorbereiding der benoeming van II. M. de Koningin tot Regentes. Het mag zeker opmerkelijk genoemd worden, dat juist te zelfder plaatse waar in den nacht van Zaterdag op Zondag j.1. te Rotterdam een hevige brand woedde in het blok pakhuizen, genaamd Neérlanclsch Indiè, aan het einde der Leuvehaven, thans ruim 40 jaren geleden, nl. den 13 Mei 1849, eveneens een hevige brand woedde, welke de toenmalige stoom-suikerraffinaderij vau de firma Tromp en aangrenzende pakhuizen tot den grond toe vernielde en uit welker asch het blok Neêrlands Indië verrezen is. De brand woedde toen zoo hevig, dat de brandweer vier dagen en vier nachten bezig is geweest vóór men het vuur onder de knie had. Thans is men er dank zij de belangrijke verbetering der brandbluschroiddelen in ge slaagd den brand, welke niet minder hevig dreigde te worden, te blusschen in den tijd van 5 uren, waartoe 3 stoomspuiten, 2 water stoomspuiten en 13 handbrandspuiten van des avonds 11 tot des ochtends 4 uur hunne mede werking verleenden. Niettemin is de schade welke zoowel door het water als door het vuur werd aangericht, ontzaglijk groot en alhoewel nog niet geheel opgemaakt, wordt deze reeds begroot op f 800,000. Men vermoedt dat de brand ontstaan is in een partij kurk en boomschors, welke er gebor gen was. Het blok pakhuizen behoort aan het Blaauw- hoedenveem, dat daar voor rekening van derden op ceelen belangrijke hoeveelheden koopmans goederen, in hoofdzaak koloniale waren, had opgeslagen tot een gezamenlijk bedrag van f 1,227,350, welke som volledig door assuran tiën is gedekt. Bij de schade zijn betrokken 48 brandwaar borgmaatschappijen, ieder voor een zooveelste deel als zij zullen blijken risico te loopen op het pand Neêrlands Indië, deel uitmakende van de algemeene pakhuizen-verzekering van het Blaauwhoedenveem, tot een gezamenlijk bedrag van f4,200,000. Uit Gennep wordt gemeld In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft in deze gemeente een moord plaats gehad op zekeren Hulstman, een bewoner van een klein, bouwvallig huis even buiten de kom dezer plaats. De heer Hoesen, wethouder der naburige gemeente Ottersum, bemerkte, toen hij in den vroegen ochtend het huis voorbij ging, dat de ruiten waren stukgeslagen, en binnentredende vond hij den bewoner vermoord. Uit de omstandigheden valt op te maken, dat Hulsman, gewekt door het breken der ruiten, naar buiten is gekomen en daar werd aangevallen, ten minste vóór het huis zijn bloedsporen te zien. Daarna schijnt men worstelende naar binnen te zijn gegaan, waar de ongelukkige rnan verder werd afgemaakt. Uit het feit dat op de tafel eene flesch jenever stond met twee gebruikte glazen, leidt men af dat er twee moordenaars aan het werk zijn geweest. De man werd geacht vrij wat geld te hebben, en alles was dan ook nauwkeurig onderzocht naar men zegt zonder gevolg, want hij schijnt zijne schatten elders bewaard te hebben. De daders is men tot heden nog niet op het spoor, maar hoogstwaarschijnlijk zijn het personen die bekend waren met den vermoorde omdat de toestand van het huis eer aan eené bedelaarswoning dan aan die van een welgesteld man doet denken. Schadelijk gedierte. Een eer zaam landbouwer schreef onlangs een reqnest waarin hij aan de Staten der provincie verzocht konijnen te mogen schieten. De aanhef van dit smeekschrift luidde aldus„Er zijn in Gelder land verschillende schadelijke gedierten, Heeren Gedeputeerde Staten, vossen, konijuen, enz." Te Ter Apel is van wege de gemeente het nachtwachtloopen ditmaal zóó geregeld, dat alle mannelijke ingezetenen van 28 tot 60 jaren om beHrten aan dezen plicht hebben te voldoen. Niet zooals vroeger, uit iedere woning één manspersoon, maar allen zijn nu wachtplichtig. Kazerneleven. Onder dit motto schrijft zekere li. het volgende aan de Gediend hebbende als milicien lichting 1896, Regiment Grenadiers en Jagers, garnizo 's-Gravenhage, zoo wensch ik u mede te deelen, dat ik gedurende mijn diensttijd geen sterken drank in de kazerne heb zien drinken en clie ook niet verkocht wierd noch in de compagnie noch in de kantine; en bovendien, waar kan een soldaat dat van koopen als men 35 cent traktement in de 5 dagen heeft en er alles van koopen moet, zoo als poetsgoed, zeep, tabak, een kop koffie en boter Als men nog wat van huis krijgt, dan kan men wel een borreltje koopen, maar om te schrijven, dat jenever schering en inslag is in de kazerne, dat noem ik overdreven. Op groote manoeuvres en militaire marschen gaat de marketenster mede met haar vaatje, maar wat beteekent dat per bataljon Vloeken hoort men in dienst, maar in den burgerstand net zoo goed; ruw heden worden tegengegaan, daar zou ik van kunnen spreken; dronkenschap wordt zwaar gestraft, veel zwaarder dan in de burger samen leving. En dan, hoeveel kansen een jonge man heeft om te zinken in dienst beneden het peil van gewone zedelijkheid Maar dan vraag ik zijn sommige jonge mannen al niet gezonken voordat zij in dienst komen? „Als men veel op straat zijn bezigheden heeft en vooral Zondags avonds eens roudwandelt in het drukste van de stad, en men hoort dan de liederlijke taal, dan za} men toch niet zeggendie jonge man heeft kans om te zinken, neen, dan is hij al gezonken, voordat hij een voet in de kazerne zet. Het gait in den dienst zoo als in het burgerlijke; er zijn meerderen en minderen in rang, die vloeken en ook die niet vloeken. Een luitenant kan den gehcelen dag niet in de kazerne wezen, en of er nu al plakkaten tegen den muur gehangen worden; hier mag niet gevloekt worden, het zal daarmede niet ophou den, of de burgermaatschappij moet voorgaan om niet te vloekenwant uit de burgers komen de soldaten. En nu wenschte ik wel dat spoedig de persoonlijke dienstplicht inge voerd moge worden, dat zou den dienst veel verbeteren. „De R. C. Bond is tegen den persoonlijken dienstplicht, om dat de gegoeden dan in dienst moeten. Over de mingegoeden hebben zij nooit gesproken. Of zit het meer in den geestelijken stand Zij zeggen nu welde kosten voor het land worden te zwaar, maar dat geloof ik niet." In Postuur. Het volgende betoog door de Tijdhet katholieke hoofdorgaan, in een harer jongste nummers gehouden, ver dient ongetwijfeld de aandacht „Wie dag aan dag de hoofdartikelen van de Standaard leest, moet wel noodzakelijk tot de conclusie komen, dat verbreking van alle samen werking met de katholieken nog vóór de ver kiezingen van 1891 het doel is, waarop van de zijde van dr. Kuyper wordt aangestuurd. „Immers, terwijl reeds de strijd over den persoonlijken dienstplicht een klove gedolven heeft, die, naar de meening van zeer velen, niet ineer overbrugd kan worden, schijnt dit de Standaard nog onvoldoende voor te komen. „Telkens en telkens vestigt het blad dé aandacht op de malaisewelke het op het Binnenhof meent waar te nemen en geeft het zijn verlangen te kennen naar een „frisscheren", dit wil zeggen eene meer zuiver anti-revolu- tionnairen geest in onze binnenlandsche staat kunde. „Met het ontwerp van den minister Lobman om ongevaccineerde kinderen toe te laten op de scholen een ontwerp, dat bijna allen niet anti-revolulionnairen reeds veel te ver gaat is de Standaard nog maar half voldaan. „Nu enkele dagen geleden werd de eisck tot „afrekening" met de kerkgenootschappen en intrekking der begrootingsposten voor eeredienst - met andere woorden: de eisch tot scheiding gest ld Cn Staat we^er °P den voorgrond „Heden vinden wij betoogd, dat eigenlijk het eerste, wat het tegenwoordige ministerie te doen heeft, en wat het reeds veel te lang zou verzuimd hebben, is invoering van het „huis- mans-kiesrecht', een woord dat feitelijk niet anders kan beteekenen dan algemeen of alle- mans stemrecht. „Daar het woord algemeen stemrecht of alle mans stemrecht ten eenigszins revolutionnairen klank heeft, schijnen de anti-revolutionnairen zich liever van het Kuyperiaansche woord huismansslemrecht te bedienen. Dit nu sw hun volkomen vrij, maar maakt de zaak-zelve ontstaan is verschuldigd, of wil h and-revolutionnair kabinet, dat dr. Kuyper als regeenngsprogram h als zijn orgaan beschouwt? „Bij het drijven van laatstgenoemd bi nipt. nvp.rhrulicr nrof«nV»f bla liet niet overbodig geacht worden r""? de algemeene beschouwingen derstaatsh" aangaande dit punt eens duidelijker,,,), ??t0oti»t werden eevraatrd. ''"gei werden gevraagd. „Op de wijze waarop het tegen»,»- tusschen Katholieken en Anti-revolm' kan het, eenvoudig, niet blijven gaan^S Ken bevoegd laai*. De heer H. H. pfma oud-officier van gezondheid en prakt - lieer te 's-Gravenhage die verleden iaar^"* spuiïngs-quaestie een belangrijke b'roeb het licht gaf, heeft thans in een nieuw (Den Haag, G. C. Visser) gewezen o» y dreigend gevaar", in verband met hel voorstel tot afschaffing der verplichte Uitgaande van de stelling, dat, als men axioma kan stellen tegenover een h< een feit tegenover een veronderstelling ld{f laatste wijken moet en geen motief meer schrijn ons handelen zijn mag, bestrijdt de de op bekrompen geloof steunende meeni dat men de pokken niet zou mogen voorkom^' door het daartoe aan de wetenschap geschonk" heilzame middel der inenting; voorkomen alU want een geneesmiddel voor de pokken is J niet gevonden. Als het pokkengif in het op! nisme is gebricht, verschijnt de pokziekte bik zonder uitzondering bij man en vrouw, |L en grijsaard; en 't hangt van het weerstanis. verinogen of andere onbekende omstandigheid af of het leven vernietigd wordt of de m. zondheid herstelt, maar dit laatste dan toé bijna altijd met levenslange misvorming, E( als men nu nagaat, welke vreeselijke ver woestingen de pokziekte in de vorige en da eeuw nog heeft aangericht, vooral in Zwei# bijv., waar in 1779 tengevolge dier ziekte 121 personen op de 100 000 inwoners stierven, dan moet het als een ongehoorzaamheid a God worden beschouwd om geen gebruik t maken van de weldaad, die Hij, door middel van baron John Jenner's uitvinding van 1798, aan de menschheid schonk eu door de toep sing waarvan in hetzelfde Zweden in 1818 nog slechts 26 sterfgevallen aan pokken op d; 100.000 inwoners voorkwamen. De ondervinding in Pruisen, Nederland et Oostenrijk opgedaan ten aanzien derpokziekle, voor en na de invoering van algemeentoi beperkte verplichte vaccinatie, bewijst bethal zame der kunstbewerking en dr. P. W.ntml het onwetenschappelijk te beweren, dat li vaccinatie voor de gezondheid schadelijk c; onmenschelijk acht -hij het tegen te werkei, dat vele individuen voor een gevaarlijke ts misvormende ziekten worden gevrijwaard; gel' deloos, om geen gebruik te maken van gaven, die de Hemtlsche vader ons geeft; en onlogisch op grond van fantastische o die op gelooven en niet op weten gebast zijn, te beweren dat de overheid niet hetri heeft schadelijke individuen in de maatscha onschadelijk te maken en onschuldigen te schermen tegen schadelijke invloeden, anderen daargesteld. De schrijver hoopt dan ook, dat onze W tegenwoordiging, geroepen om over het we voorstel betreffende de vaccinatie te oordee# een voorstel, dat in de middeleeuwen Ti' dedigd kon worden, maar thans niet meer een genoegzaam aantal leden zal hebben, door gezond verstand geleid, ons niet ach ert^ maar voorwaarts zullen brengen, van he looven naar het weten, van de duisternis n het licht. Xidp». Het hoofd van een roodüuideu"s Noord-Amerika biedt ziju achttienjarige' ten huwelijk aan. Zij krijgt duizen p ter waarde van ougeveer 490,000 maar de jonge man die met haar in ie^ lijksbootje wil stappen, moet een ba .j en de roodhuiden in het land bouw va ^i, onderwijzen. Het meisje is zeer mooi ei^ De advertentie, waarin men dit kwam dezer dagen voor in het PrairM Te Gannes heeft een j°ngentj^ v.ftarme1 jaar bij een twist een makker van e .al een mes doodgestoken, waarop aan een boom verhing. ^r, Te Parijs is een slim ra e 0 jieeft t( die verschillende mannen 1* ren o»-1 zich laatstelijk Terrail noemde, en 30® als recidievist tot tien jaar °PS u'name^' fres. boete veroordeeld. Hij ha ee,i ai'j1 in Juni 11. aan een der kazernes to „j dant vervoegd en dezen een,^Ujen briefv,;r commissaris van politie getee en jen^e toond, verzoekende om opgaa ^#|9en50'^ en adressen der sergeants, korp0 efiue vau 't regiment ten behoeve

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2