in let lokaal vanden lieer C, ROS h J. G. B0LD00T, inziet voor den Dans, HEEBIMLMDIM. W. IMHULSEN, Dames- ei ftdrogeiatt. TOCHTBAND. D. Dl WAARD, CG1CERT Medaille d'Or Paris 1889. GEMAAKTE Eikcl-Cacao Ds. S. F. van der Ploeg Ds. C. A. Leenderts Ds. J. G. Boekenoogen Heeren Winterjassen NAAIMACHINES. C. ROGGEVEEN Cz.. WIJNHANDEL JACHT WATER. Schagen's Mannenkoor „EUTERPE", P. Roggeveen, Schagen. DRUIVEN-BORST-HONIG Franco Mendes v. d. Eist §PBAVHEI8, Burgerlijke Stand. Gemeente Schaden. Oemeente Zijpe. Advertentiën. Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- winterjasseil, ook een prachtige sorteering Heeren-, Jongeheeren- en Kinder bontmutsen en verder gemaakte Werk- manskleedingstukken, alles tegen onge kend lage p r ij z e u. iflej. JU. Koilillg-, voor Piano. A. de Lail^e, voor Viool. H. M. Denijs, en de Heer S. <le JLailg'C, voor Violoncel, Zondag, 25 November 1890, AMSTERDAM. Essence de Lilas blanc d'Heliolrope blanc de Violette blanche Rose blanche op Zondag' 16 loveinbcre.k,, bij R. A. ROES, Elegant, Soliede en Goedkoop. Fabrieksprijzen. Naaimachines, vanaf f 17.50. L E ISiU 11 O Li IV Lil IJ Koevleescli: Varkensvleesch: ff 47 y» Prijzen van Worst: Kraepelien Holm's Doopsgezinde Gemeente van BARSINGERHORN c. a. Zondag- 16 November, Zondag* 23 November, Zondag* 3© November, De dienst wordt telkens gehou den te liarsingerliorn. Zoogenaamde Blauwe Hoest. Prijscourant van Jb. KEET. Iloogzijde E, 9, Schagen. marktplaats, Scliag'en. te AMSTERDAM-HAARLEM. J. P. BLAUW, te Schacen. J. ltanke te Scliagen. den prefect op te maken statistiek. De goedge lovige adjudant voldeed aan het verzoek en nu ontvingen de ouders of voogden der betrok ken personen de een voor de ander na, een van het regimentsstempel voorzienen en door den kolonel onderteekenden brief, meldende dat hun zoon of pupil Terrail had opgelicht en voor den Krijgsraad zou moeten terechtstaan, indien niet binnen 24 uren het bedrag (afwisselend tusschen 20 en 150 fres.) werd den eischer toegezonden. Meestal haastte zich de verschrikte familie om hieraan te voldoen. Het fraaiste was, dat de bedrieger, graveur van beroep, die den stempel en de handteekeningen voortreffe lijk wist na te maken, de brieven den belang hebbenden deed bezorgen door tusschenkomst van de gendarmerie. Onder de leerlingen van het seminarium te Detraold is de influenza uitgebroken. Van do 39 liggen er 17 ziek. Men houdt het er voor, dat de erbarmelijke toestand van het gebouw veel er toe heeft bijgedrageu. In de provincie Barcelona is een Burge meester in hechtenis genomen, beschul digd van valsche bankbiljetten te hebben uitge geven. Een romanesk geval heeft in eene villa bij Asnières plaats gevonden. Daar woonde sedert een tiental jaren iemand uit Rusland met een ouden knecht en een keukenmeid. Onlangs is de heer des huizes uiet gezegden knecht naar Zwitserland gegaan. De keukeumeid alleen gelaten en zich vervelende, doorsnuffelde het geheele huis. Zelfs wist zij een kamertje open te krijgen waarin zij nog nooit een voet had gezet en waar zij eene brandkast aantrof van een zonderlingen platten vorm. Hare nieuwsgierigheid werd gaande, zoodat zij een smid deed komeu en hem verzocht de kast open te breken, aangezien daarin, zeide zij, voorwerpen waren, welke zij haren heer moest nazenden. De smid, vreemd genoeg, voldeed aan dezen last, maar liep onmiddellijk daarop met een gil weg, gevolgd door de keukenmeid. In de kast lag het lijk eener vrouw, in rozerood satijn. De lieer des huizes, thans van zijne reis teruggekeerd, en door de politie ter verantwoording geroepen, verklaarde dat het lijk dat van zijne vrouw was, te Moskou gebalsemd en hetwelk hij vergunning had ontvangen mede te nemen. Zij was eenige dpgen na hun huwe lijk door een boer vermoord, dien hij uit zijn dienst had ontslagen. Indien de wet in Frank rijk hem niet vergunde haar overschot bij zich te houden, verklaarde hij verder, dan zou hij liever het land verlaten, dan er van scheiden. Men herinnert zich het kleermakertje Zeitung, dat zich in een kist van Weeuen naar Parijs deed vervoeren en onlangs van Kopenhagen naar Londen een dergelijkeu tocht volbracht. Zijn voorbeeld heeft navolging gevon den. Zaterdag ochtend stonden de beambten aan het Orleacser station te Parijs verbaasd te kijken toen zij uit een van Spanje aangevoerde kist een jonge vrouw te voorschijn zagen komen in gezelschap van eeu jonge neger! Het tweetal konde weinige woorden Fransch spreken. De neger beduidde kok, zijne gezellin naaister van beroep te zijn. De kist was iy2 meter breed, 1,35 m. hoog en 75 centim. diep. Op het deksel las men in het Spaansch en Fransch „Dit boven. Glas. Breekbaar." Door middel van een menigte gaatjes was voor lucht ver versching gezorgd. Bij onderzoek is gebleken dat het paar, alvorens te trouwen, wat geld wilde verdienen, als gewone stervelingen tot Orleans toe gereisd hadden, en daar met hulp van een derde in de, vernuftig met bankjes enz. ingerichte kist waren gekropen, die ze van Barcelona ledig hadden meegebracht, in de hoop van op die wijs als rariteiten te worden vertoond. Zij zijn wegens oplichterij en landlooperij in hechtenis genomen, Glas knippen met een sch aar. De Illustralion behelst deze week een werkelijk belangrijke ontdekking voor liefhebbers vau natuurkundige kunstjes. Ziehier: men kan met een gewone schaar een stuk glas of b.v. een steeneu tegeltje, met net zooveel gemak knippen als een stuk carton. Het eenige geheim is, dat men in een emmer met water, het stuk glas, de schaar, en de twee handen onder water kan houdenhet glas wordt recht of krom afgesneden, zonder barsten of scheuren; dit komt omdat het water de trillingen van de schaar en van het glas breekt. Wanneer de schaar maar een klein stukje boven het water uitsteekt, zouden de trillingen voldoende zijn om de proef te doen mislukken. Beproeft het, en ge zult overtuigd zijn. Genezing van de tering. Omtrent de geneeswijze van prof. Koch tegen tuberculose verneemt men dat alle soorten van tering door zijn methode kunnen genezen wor den, zelfs lupus, een tuberculeuze huidziekte. De verpleegden kunnen na iedere ineuting hun dagelijksch werk hervatten. Een correspondent van de Times heeft een onderhoud gehad met een vertrouwd vriend van prof. Koch, Auguste Hirschwald, den beken den uitgever, die het werk, waarin de hoogleer- aar zijn geneeswijze van de tering zal uiteen zetten, zal uitgeven. Het boek zal den vorm hebben van het wetenschappelijk werk over den «cholera—bacillusd it Koch 9 maanden na zijn vorige groote oi.tdekkiug uitgaf. Op een vraag van den correspondent, of dr. Koch nu reeds patiënten behandelt, antwoordde de heer Hirschwald, dat de geleerde bereid is, voor zoover het langzame proces van liet bereiden der entstof dit gedoogt, patiënten aan te nemen indien deze de proeven willen ondergaan en zich geheel tot zijn beschikking stellen, ook al komen zij uit het buitenland, indien de patiënt slechts moed genoeg heeft en niet te lang aan de ziekte lijdt. Nieuwe longen toch kan de geleerde niet verschaffen. Patiënten in het buitenland, die Koch's behandeling durven ondergaan, moeten 50 Mark per maand betalen, (zich aan te melden bij prof. Freuzel, Chareté- hospitaal, Berlijn). Het plan bestaat, daar na Januari 120 bedden ter beschikking van dr. Koch te stellen. Op het oogenblik is de onder zoeker nog overstelpt met werk, daar verdeeling van den arbeid hier niet mogelijk is. Talrijke geneeskundigen bieden hun hulp aan, doch deze kan niet worden aangenomen. Een aantal brie ven, die Koch dagelijks ontvangt, blijft onbe antwoord. In de laaste dagen is er omtrent Koch's geneeswijze vau tuberculose iets meer bekend gewordeD, en wel bepaaldelijk wat betreft de behandeling van den zoogenaamden lupus, of tuberculeuzen wolf in het aangezicht. De leger arts Pfuhl, Koch's schoonzoon en assistent, heeft in het ministerie vau oorlog eene voorlezing gehouden over Koch's ontdekking, wier hoogst verrassende, schier onmiddellijk zichtbare uit werking bij lupus aanschouwelijk gemaakt werd. Tegelijkertijd heeft Koch's tweede assistent, dr. Libbertz, tijdens een kort verblijf in zijne va derstad Frankfort, ten overstaan van een aantal artsen een geval van lupus behandeld. Telegram men uit Frankfort melden hieromtrent het volgende Gisteren werd door dr. Libbertz, in de kliniek van dr. Herxheiiner en in tegenwoordigheid van een aantal genoodigde medici, een zestienjarig meisje, dat aan verouderden aangezichts-A;öa« lijdt, met een decigram vau Koch's entstof op de kranke plek ingespoten. Binnen 24 uren reeds viel er eene zichtbare beterschap waar te nemen, en volgens de gisteren en heden gedane waarnemingen der bij het geval betrokkene artsen, zou er binnen enkele dagen op genezing mogen gerekend worden. Voor zoover tot op het oogenblik bekend is, wil Koch op 26 dezer in de Berlijnsche Medi- zinische Gcsellschaft mondeling zijne geneeswijze en ontdekkingen mededeelen. Terstond na deze openbaarmaking zal de door Koch en zijne helpers bereide entstof voor alle geneeskundigen onverwijld beschikbaar worden gesteld. De prijs per fleschje, voor 20 tot 30 inspuitingen, zou voorloopig 25 M. bedragen. Genezing bij nog jonge gevallen van long- tuberculose wordt als absoluut zeker aangege ven. Ook in diagnostisch opzicht heeft de methode hooge waarde, aangezien de entstof slechts den tuberkelbacillus doodt en op niet-tuberculeuse ziekte-aandoeningen niet reageert. Koch heeft tweemaal den Keizer eene mon delinge mededeeliug gedaan. Het gerucht loopt, dat de Keizer 2,000,000 M. voor Koch ter beschikking wil stellen één millioen als persoon lijke eeregift aan Koch, die, zonder op eenig voordeel voor zich aanspraak te maken, zijne uitvinding aan de geheele wereld schenken wil; en een tweede millioen tot het bouwen van eene staatsinrichting ter bereiding vau het geneesmiddel. "Van eene andere zijde wordt gemeldt, dat er onder Koch's toezicht een groot militair hospi taal zal gebouwd worden voor de aan tering lijdenden onder het Berlijnsche garnizoen, en dat er bij den Rijksdag een krediet van 500.000 M. zal worden aangevraagd tot stoffelijke bevordering van proefnemingen ter genezing van andere, met name besmettelijke ziekten. Al wie een rustigen nacht liefheeft, zal zich met geen vijandschap in het hart nederleggen, zoo het in zijne macht is. Sterne. Met den tijd wordt, als men maar geduld heeft, het moerbeziënblad in zijde veranderd. Indisch Spreekwoord. Onze levensbeschouwing is de openbaring van ons karakter, de afspiegeling van ons eigen innerlijk ziju. N. C. Balsem. Wanneer een licht duizelig mensch over een smallen vonder zal gaan, heeft hij een leuning noodig: en gij zoudt uw kweekeling zonder eenig houvast, zonder vaste grondbeginselen en een hoog gevoel van plicht en eer het glibberig levenspad opzenden? J. M. Pestalozzi. Twee oorzaken van onze voornaamste maat schappelijke kwaal zijnde nijd van den nooddruftige en deHotsche eigenbaat van den rijke. Emile Souvestre. Een handvol deugdzaam leven is beter dan een mud vol geleerdheid. George Herbert. Die ziju koren op marmer zaait, zal, vóór hij oogsten kan, dikwijls een hongerige maag hebben. Arbulhuot. Waar rozen bloeien, is de rups niet ver. Ingeschreven vau 8 11 November 1890. GeborenGrietje, d. v. Gerrit Kant en Maria Bos. Herroann Bernhard Heiurich, z. v. Friedrich Bernhard Heinricb Schene en Dieuwertje Heinst- man. Ondertrouwd Arie Swager, jm., 24 jr., wo nende te Schagen en Johanna Cocradina Maria Dorothea Henning, jd., 19 jr., wonende te Am sterdam. Getrouwd en OverledenGeene. Ingeschreven van 31 Oct. 7 Nov. 1890. GeborenGerrit, z. v. Corneli3 Visser en Trijntje Sluis. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Anna Alida Neletta Blaauboer, 21 jr., echtgen. van Pieter Wapslra Stijntje Slikker, 35 jr., echtgen. van Klaas Slot. Neeltje, 4 md., d. v. Pieter Rampen en Trijntje Delver. Marktberichten. Hoorn 8 November 1890. Aangevoerd H. L. Rogge t - a 6 - Tarwe f 7.a 9 14 30 41 22 Garst 1 4.50 a 5.75 Haver f 3.25 a 4. Witte Erwten f 9 25 a 11.— Groene f 10.50 a 14.— Grauwe f 13.a 17.— Yale f 12.— a 17. Bruine Boonen f 10.a 13.75 Geele B f a Witte f 12.— a 14.— Paarden f 5.75 a 6.25 Karweizaad f 8.75 a 9. Mosterdzaad f 14.— a 16.25 11 Paarden f 50. a 200. 5 Kalveren t 16.— a 24. 16 Schapen f 18. a 24. 19 Lammeren f 16.— a 21. 42 magere Varkens f 12.a 20.— 4 Zeugen f 30.a 50. 150 Biggen f 5.a 8. 60 Kippen f .50 a 1.50 1300 Kipeieren f 6.a 6.25 1250 Koppen Boter, 5.2, lood f .70 a .75 Alkmaar 8 November 1890. Aangevoerd 16 nucht. Kalveren f 12.a 24. I Eeel f 15.— a .- 22 Schapen f 16. a 22. 79 magere Varkens f 12.a 17. 389 Biggen f 4.— a 8.— 15 Bokken en Geiten f 4.a 12. Boter per kop f .75 a .85 Alkmaar, 10 November 1890. Aangevoerd 1 Koe f 200.— a 89 vette Kalveren f 40.a 96. (per kilo f 0.80 a .90) 14 Nuchtere Kalveren f 8.a 20. 376 Schapen f 22.— a 28. 209 vette Varkens per P. f .44 a .51 34 Magere dito f 13.a 16. 1 Bok f 10.a J» ar m e r e n tl, 11 November 1890. Aangevoerd Aangevoerd 300 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32. 7 stapels middelbare f 31.50 2 stapels commissie f 24. 725 K. G. Boter f 1.35 a 1.40, per K.G. 427 Runderen, lager in prijs, handel stug. 7 Paarden. 8 Stieren. 79 Vette Kalveren per Kilo f .65 a —.85, handel vlug. 103 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 24.handel vlug. 181 Vette Varkons per Kilo f 0.36 a 0.50, handel vlug. 75 Magere idem per stuk f 10.a 18. handel matig. 306 Biggen per stuk f 4.a 8.handel matig. 2171 Schapen, Vette hooger in prijs, Overhou- ders prijshoudend, handel vlug. 340 Ganzen per stuk i 2.25 a 3.25. II Zwanen, per stuk f 7.a 7.50. Kipeieren, per 100 stuks f 6.50 a 7.50, 50 H.L. Peren p. H.L. f 2.50 a 4.-. 150 HL. Appelen p. HL. f 3.50 a 5. E dam 8 November 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 31.— aangevoerd 66 stapels, wegende 16125 P. HEERENSTRAAT F, 33, SCHAGEN, Naast Kosters Kleine Winkel, bericht de ontvangst van een grooten voorraad van met welwillende medewerking van op ff ff SCHAGEN. Aanbevelend, SCHAGEN, TTT TTo ft py> Laagzijde, B, 66. vlCX vau Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, ROLLADE, KLOMPSTUK, BCEUF, zonder been 47y3 Ct. per /3 K.G. h H u met RIBSTUK, RIBSTUK, been ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd, 7 0 LAPJES, 42y3 Ct. per y3 K.G. 47y3 65 47 y2 v u II u ff ff ff N N N N N N N N ff KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT, 42ys 40 40 42y3 sus U U H U»ll uur u r METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42]/2 Ceuts. Alles per 1/3 kilo Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door II. II. Genees en Scheikundigen. voed za aam, versterkend aange naam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen il 1fi, l/4 y8 K.G. KRAEPELIEN HOLM. ZIEST. Te Schagen bij den Heer W. A. Hazeu Apotheker. van PI E T E R Z IJ L. van KORDEN. van KROMMENIE. LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest. onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bij deze kinderziekten eenig goed bevonden Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl. 2.die vau geele, flacons van fl. 1.die van roode, en flacons van 65 Ceut die van witte cap- sulen voorzien zijn waarop nevenstaand fabriekmerk, te Schagen, bij J. GROOT Tz., te Alkmaar, bij BRUIN VIS BAKKER, Den Helder, bij W. V. BRUINVIS. Beste ALLERHANDE, f 0.40 i SPECULAAS, 0.35 Gebroken 0.30 per ys kilo. Beste DEVENTERKOEK, 0.20 KANTKOEK, 0 16 1 Best ROGGEBROOD, 12 Cents. Heeft op nieuw ontvangen: in de nieuwste modellen. Ruime keuze Tegen ongekend lage prijzen solide en elegante Steeds voorbanden soliede en stilwerkende Verkrijgbaar: van Agent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN Onschadelijk roor Hinderen. l/il de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd vau Klierste f. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Ilacon f 1.— Halte Flacon f 0.50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3