AASBESTEDIMG. 17 Mor 1 BIJTUI6EN TE KOOP. Murwe Lijnkoeken T. D., J0Hs BENIJS, 335ste Staatsloterij, Bericht van Inzet. G RONDNOT E EN, Hoogzijde, TURFLOODSEN, Goudsmederij -Horlogemakerij. BROODBAKKER IJ, Jb. MOLENAAR Jbz., HANDLICHTING. MUZIEKLESSEN van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. Kunsthaarwerken worden op bestelling geleverd. SCHIEDAMMER G E IM E VER. Openbare Verkooping den nog aanwezigen WINKEL-VOORRAAD WINKEL-INVENTARIS, Manufacturen, lioonacker. 8^" Zondag 10 November van 10 tot 4 uur, gelegenheid tot be zichtiging. Openbare Verkooping WOON- WINKELHUIS, MOLHOBN, 1. Het Woon- en Winkelhuis, op den C. Boouacker. Openbare Verkooping TUIN en ERF, ZIJDEWIND, Boonackcr. Het beharden van de Schringkaagpolderkade, tus- schen de dorpen JBarsiager- horn" en Kolhorn, ter lengte van ongeveer 9G0 Meters met bijbehoorende werken, Notaris BACKX. Openbare Verkooping Huisraad en Inboedel, de Inventaris van den Meelinolen, Openbare Verkooping Huisraad en Inboedel, Openbare Verkooping een solieden Koffiehuis-Inventaris, Huisraad en Inboedel, VERPACHFraG STÖ ItTttKO V O E VIS^CHKIUJEI Groot Noord-IIollandsch langs, en in het Kanaal, Nieuwe en gebruikte Ondergeteekende, O 1' g' illï 8 t der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR SINGERHORN, zou gaarne des ^ater- (lilg'S te Schagen en Omstreken willen geven. Billijke conditiën. A. KOOGER, ALKMAAR. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal 400,000. He Hirectie. eu Kostelooze controle aan de proefstations. B ■aq a s G ffl ASM. te teT Plattelandsche Bankvereenigine:, SPAANS Co. firma van der Stok, Kaan en Co (^igarettcn tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM, C. de VRIES, p te Scliagen. UTRECHTSE HE MtSÉffj Kantoor: 1* 1 o 111 p e toren- gracht, H. 655. W. Nel ui hart, Mr. II. Wajler» gr. I). .1. II. van Ecden, Mr. J. Metelerkaiiip, te Utrecht, Jhr. <L van Ilccmskerck van Beest, Ie 's-Lravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringei' van kapitalen, uit te betalen hij ovei- lijden, bij leven, tijdelijke verzeK ringen, verzekeringen op levens, enz. enz. „trvrjKv, m van en afkomstig uit den handel in en aanverwante artikelen, gedreven door MA. ART J E STINS, echtgenoote van JAN BEERS Cz. te Kolhorn, en zooals een en ander vooraf in na te neeinen verkooplocaal zal zijn te bezichtigen. Deze niet onbelangrijke partij goederen zullen worden geveild ten herberge van SLOT E— MAKER te BARSINGERHORN, aan te vangen op Woensdag, 10 IVo- vember 1890, des morgens 9 ure, en zoo noodig op latere nader aan te geven dagen voort te zetten, door den Notaris van het mitsgaders de T W E E te behoorende aan den Heer J. BEERS C z., zulks in volgender maniere hoek van de Nieuwe Streek te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kadaster, sectie B, nummer 1481, groot .02.48. 2. Twee Turfloodsen, aan den Dijk Ie Kolhorn voormeld, kadaster, sectie B, num mers 980, groot .87, en 981, groot .75, doch waarin de Niedorperkogge respectievelijk voor 10 en voor 20 centiaren als medeëigenaarster bekend staat. De veiling wordt gehouden op SCaterdag", 33 November 1890, des avonds 6 ure, in de herberg van DIRK KIST te KOLHORN, en ten overstaan van den Notaris van eene met te behoorende aan PIETER SNEL, en kadastraal bekend in sectie A, onder nummers 275, 274 en 704, te zamen groot .15.46. De veiling wordt gehouden op Dinsdag", SS November 1890, des avonds 6 ure, in de herberg van P. WESTER te ZIJDE WIND, en ten overstaan van den Notaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BARSINGERHORN, zullen op SCater— dag, 30 November 180Ü, des middags 12 uur, ten raadhnize der gemeente in het openbaar bij enkele inschrijving aan besteden: Bestek eu voorwaardeu liggen van af heden ter inz ge op de Gemeente—Secretarie. Aanwij zing in loco zal gehouden worden op Vrijdag, 28 November 1890, des voormiddags 9 uur. Barsingerhorn, 8 November 1890. Burgtmeester en Wethouders, D. SPAANS, de Secretaris, J. VAN NI EN ES Jr. X.U.V^VV, Loten en gedeelten zijn te be komen bij BIERKADE, SCHAGEN. De eigendommen van den Heer C. Dz. REZELMAN, te Wieringerwaard, zijn bij de veiling op 11 November 1890, perceels gewijze ingezet, als volgt De Boerenplaats te WIE RINGERWAARD met Lan derijen en Arbeiderswonin gen, samen groot 32 hectaren, 84 areD, 11 centiaren, op. f 59858.84. De Rentenierswoning al daar, groot 18 aren, 20 centiaren, op 1505. En de Bouwplaats te ANNA PAULOWNA, met Arbei derswoning, samen groot 12 hectaren, 76 aren, 33 centiaren, op 11850. Samen f 73213.84. Combinatiën en eindtoewijzing op Dins dag, 18 November e. k., des voormiddags elf uur, te WIERINGERWAARD, in het logement van den heer Boon. op Maandag, 17 November 1890, 's mor gens, ten 10 ure, ten huize van P. BAKKER, te WINKEL, van: een bruin RUINPAARD, BAK- WAGEN OP VEEREN, TILBURY met KAP, op Veeren, TUIGEN, waarondereikenhouten SCHRIJFBUREAU, dito KAST, zooalsBASCULE met GEWICHTEN, BIL- HAMERS, HIJSGHTOESTEL, divers HOUT WERK, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. J. v. d. NI a a t e n. Deurwaarder. op Dinsdag, 18 November 1890,'s mor gens, ten 10 ure, ten verzoeke van den WelEerw. Heer Ds. J. WESTERMAN EOLSTIJN, ten huize van den koffiehuishouder A. SLOTE- MAKER, te BARSINGERHORN, van: een 8-jarige HIT, met TENTWAGEN en TUIGEN, KIPPEN, DUIVEN, BLOEMEN eu PLANTEN, t|Ét waaronder: BOEKENKAST,NAAI- -YlËÈdf MACHINE, TAFELS, STOELEN, AIsIsLlAK-, GLAS- en AARDEWERK, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. .1. v. d. NI a at en, Deurwaarder. op Maandag, 1 December 1890, 's mor gens, ten 10 ure, in het koffiehuis „het Oude Slot," aan de Marktplaats, te SCHAGEN, van 2 GELDEKOEIEN, ongeveer 12000 K.G. best HOOI, zooalseen BILJART met toebehooren, 78 Weener STOELEN, ronde en vierkante TAFELS, GASORNAMENTEN, JALOEZIEËN, BUF FET, EETSERVIES en verder GLAS— eu AARDEWERK, waaronder een prachtig KA BINET met gebogen laden, CANAPÉ, TAFELS, STOE LEN, SPIEGELS, KLOKJE, LEDIKANTEN, KACHELS, VLOERKLEEDEN, GLADMANGEL, KAST JES, NAAIMACHINE, enz., eenige Lijfsieraden, en verder: een JACHTWAGEN, een DRIE- WIELDE KAR, 4 KIPPEN en HOK, KEU KENGEREEDSCHAP, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Het Hooi en het Biljart, is van af heden te bezichtigen in het koffiehuis van den heer A. MEIJER Sz., op het Noord, te Schagen. J. v. d. NI a a t e n, Deurwaarder. Bij beschikkiug van den Edel Achtbaren Heer Kantonrechter van Schagen, (Arrondissement Alkmaar), d.d. *8 November 1890, is aan Marinus Lambsrtus Westfaal Q,ua- dekker, oud 22 jaren, gedomicilieerd te Bar singerhorn, liandlicliting" verleend tot het drijven van een import- en exporthandel en zulks in vennootschap met anderen. Geschiedende hiervan afkondiging in de Neder- landsche Staatscourant en Schager Courant. De Griffier van het Kantongerecht te Schagen, DE VOS VAN STEENWIJK. van voor C5 jaren, 2. ingaande 1 Jauuari 1891, door 1. den Ontvanger der Reg. en Dom. te SCHA GEN, den' 2 December 1890, voor middags ten tien uur, in de herberg van P. STAM, aan het Zand, in de Gemeente Zijpe, e 23 perceelen grond en 6 perceelen vissclierij. den Ontvanger der Reg. en Dom. te DEN HELDER, den 3 December 1890, des middags ten twaalf uur, in het locaal ii Tivoli", te Den Helder, 18 perceelen grond, en 2 perceelen visscherij. 3. den Ontvanger der Reg. en Dom. te PUR- MEREND, den 4 December 1890, des morgens ten tien uur, in het „Heeren Logement", te Purmerende, 16 perceelen grond en 5 perceelen visscherij. 4. den Ontvanger der Reg. en Dom. te ALK MAAR, den 5 December 1890, voor- middags elf uur, te Alkmaar, iu het hotel „de Toelast", 19 perceelen grond en 5 perceelen vissclierij Zie verder de bil letten. Boekjes 10 Cents per stuk zijn te ver krijgen bij voornoemde Ontvangers bij wie tevens de kaarten ter inzage liggen en andere inlichtingen te bekomen zijn en tegen voor uitbetaling bij eiken anderen Ontvanger der Registratie en Domeinen. Als: 3 BAKWAGENS, 2 HIT TE BAKWAGENS, 3 KAAS- of SPEELWAGENTJES, 3 TILBURIJ KARREN, 1 HITTE TILBURIJ, 1 HITTE TENTWAGEN, 1 BOERENWAGEN, MELK WAGENS, euz. Alles voor lagen prijs en onder garantie bij Jac. NIKT, Rijtuigmaker, HEER HUGOWAARD. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band 3s/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in-en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. IBUMBM—i' - co O) <u O H N c3 3 a> co CU 3 7^ f3 CQ 1^ - CO f3 <x> A4 O O s_ f3 rZi CU O go CS O 3 O f3 O -s CS3 8-". O J=5 CD 1:0 CO -S CD d !3 N CD CD CD DE o O7 gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN-en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, eu op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypo- theek a 3.90 pCt. zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGE- VEEN Cz., koffiehuis „de Beurs," te Schagen. APOTHEKERS, ZEIST, V e r k r ij g b a a r in de Apotheken Prijs per Etui f 0.80 f 0.50. Te Schagen bij den Heer W. A HazPn Apotheker. «ZOU, uilie oude MERK: NIGH TC AP. SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN cn INLICHTING^, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer j ©vielen, Correspondent te SCHAG 1 i bij den Agent, .J. Castricun^^. Snelpersdruk vau J. WINKEL, te Schsg^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4