34ste Jaargang. No. 2458. ponderdag, 20 November 1890. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGM, Laan, S>, 4. Binnenlandsch Nieuws, Schagen, 12 Nov. 1890. flIII©!. oman van A. VON KLINCKOWSTRöM. Anna-Paulowna. SCHAGER 4 Dn blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Sc Zater- jsgavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- {ESTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. jUOEZONDBN STUKKEN èén dag vroeger. COURANT. lal. 8.00. Prijs per jaar f8.Franco per post Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIÉN van 1 tot 6 regels fO.25; iedere regel meer 5 ei* Groote letters worden uaar plaatsruimte berekend. Hel programma voor het op a.s. Joiidag door Schagen's Mannenkoor „Ellterpe" e geven Concert, zal de volgende nummers be- atten Afdeeling I. 1. Morgenzang, v. Henri Cartol. Piano-Quartet, v. L. v. Beethoven, door de ames M. Koning, A. de Lange, leerlinge aan et conservatorium te Amsterdam, Lenamie )enijs en den heer S. de Lange, allen van msterdam. 3. a. Zij fluistert zachtkens„Goe- en Nacht" v. L. Huisman, en b. Heimweh, v. Heim. 4. Polacca Brillante, v. C- M. vou Peber, door mej. M. Koning. 5. De Nornen, F. A. Gevaert. Afdeeling II. 6. Bede, Man enkoor met Bariton-Solo, (op het jaar 1855) G. A. Heinze. 7. Concert voor twee Violen, ste en 2de deel, v. Bach, door de dames A. Lange en L. Denijs. 8. a. Viooltjes, v. W. G. Nicolaï, en b. Die Kapelle. v. Kreutzer, ocaal-kwartet. 9. Andante-Cello, v. Julius lengel, door den heer S. de Lange. 10. Hol- nds Glorie, v. Bichard Hol.. De toevoeging van het Iustrumentaal-quartet, eiker executanten ons alleszins eene degelijke itvoering waarborgen, moge voor de muziek- liunaars een prikkel te meer zijn, om dit eerste ODcert van Euterpe in dit seizoen getrouw te >men bezoeken. De Statuten der Westfriesche Q Kanaal— ireeniging gevestigd te Schagen, zijn goed- keurd bij koninklijk besluit van 7 November 90, zoodat deze vereeniging als rechts- srsoon is erkend. 9. DERDE HOOFDSTUK. In de familie Alice wonkte Wesberg met haar zakdoek, dat i op haar zou wachten, maar hij ziet het blijk- ar niet, want hij neemt er ten minste geen >ta van, evenmin laat bij zich door haar ge ep terughouden. Snel besloten, hem den weg te snijden, loopt zij dwars over een groente- d, tot zij hem lachend en builen adem inhaalt, gebiedend de hand uitstrekkend, belet zij hem rder te gaan. «HaltZiet gij dan niet, dat ik achter u kom nloopen «Wat is er van uw dienst?" vroeg hij, zonder het minste verbaasd te zijn. «Uw gezelschap, want ik verveel mij daar nnen doodelijk, en hier buiten is het alleen ook igezellig." »lk geloof niet dat mijn gezelschap u erg zal Wroolijke n." «Het is toch altijd beter dan die andere narig- !den, waaraan ik tot nu blootgesteld was," ant- oordt zij schertsende. «Oprecht gesproken, waar- a sijt gij in den laatsten tijd zoo zonderling lort tegen mij Toen wij met elkander don 6ftocht maakten, seheen het, als konden wij ede vrienden worden. Hoe menigen helderen etd hebben wij tot diep in den nacht onder Jgenamen kout op het dek van het schip door- wacht. Ik gevoel ook nu, dat gij mij vriend- tappelijk gezind zijt, dat ik u belangstelling >oezem, en toch behandelt gij mij met een ejheid, welke eigenlijk iets beleedigonds in zich Hij slaat den blik voor hare wonderschoone, 'dere oogon neder. 'Wat kan u mijn vriendschap baten stampt met den kleinen voet ongeduldig den grond. •Ziet gij dan niet, dat ik hier, sodert wij in s],!chland zijn, zoo verlaten sta, dat een hand, 6..mÜ vriendschappelijk wordt toegestoken ""j een steunpunt te geven, een weldaad voor 1 sou zijn. Waarom wilt gij niet mijn vriend Op het adres van Sympathie met het krachtig streven van den Heer Henry T i n d a 1, ten bate der Landsverdediging, dat aan het Bureau van dit blad nog eenige dagen ter onderteekening is gedeponeerd, hebben tot beden 70 personen geteekend. In December zal als spreker in de Vrijzinnige Kiesvereeniging /^Vrijheid" te Lan- gedijk optreden de heer Th. J. Waller van Men schrijft ons uit Alkmaar: De heeren Van der Aa en Chrispijn hebben na overgelegde proeven en in concurrentie met vele bekwame elders wonende photographen, van eene daartoe benoemde commissie, uit drie ingenieurs bestaande, de vereerende opdracht ontvangen tot het maken van diverse photo- graphieën van de in aanbouw zijnde nieuwe sluiswerken te IJmuiden. Deze photographieën moeten vervaardigd worden in acht stadiums en zijn bestemd voor 's Rijks archief. De Gemeenteraad van De Rijp, heeft in zijne vergadering van Donderdag benoemd tot vader en moeder in het Algemeen Wees- Armliuis Jb. Olie en zijne echtgenoote E. Nat. Naar aanleiding hiervan hebben de regenten den raad hun ontslag aangeboden, omdat de uits ag der stemming niet overeenstemde met den geest der regenten. Op de Maandag te Purmerend ge houden scheimarkt waren aldaar 602 runderen aangevoerd. De handel was flauw met lager prijzen. zijn «Omdat het gevaar voor mij te groot zou zijn," zeide hij na een korte pauze. «Vriendschap tus- scben een vrouw van uwe soort en een man van mijn temperament, is eene onmogelijkheid. Eer lijkheid is in zulke gevallen altijd het beste." «Laten wij het daarop dan eens doen aanko men zeide zij, overmoedig lachende. «Gij hebt overigens gelijk, wanneer gij veron derstelt, dat ik u vriendschappelijk gezind ben. In dit oogenblik tenminste geloof ik aanspraak op uwe erkenning verworven te hebben. Gij gaaft den wensch te kennen, dat Hans een vaste woon plaats mocht kiezen en u gelegendheid geven, in de maatschappij hier vasten voet te verwerven. Nu, ik verheug mij, u te kunnen mededeolen, dat hjj het besluit genomen heeft, zich in Berlijn metterwoon te vestigen, en ik geloof wel, dat mijne meening daarbij den doorslag heeft gegeven." Tegen zijn gewoonte in sprak hij haastig, bijna verlegen. Haar gelaat straalde van ingenomenheid. «In Berlijn, werkelijk O, maar gjj kent hem niet. Hij zal zich wel weder bedenken." «Hij heeft zich zakelijk verbonden." «Tegenover wieu «Doctor Herrling." «En gij?" «Ik ben er ook bij betrokken." «Gij zult dus ook in Berlijn blijven?" «Dat denk ik wel." «Hoe verheugt mij dat Ieder ander zou zich gestreeld gevoeld hebben door het gelukkig lachje, met hetwelk de jonge vrouw deze woorden spreektmaar Wesberg vermijdt het haar aan te zien, en het ontgaat hem derhalve. «Hoe heeft de zaak zich toegedragen vraagt zij in blijde opgewondenheid. «En wat voor een soort onderneming is het, welke gij met elkander op hot touw wilt zetten? Ik heb wel niet het minste vorstand van zaken, niettegenstaande ik do dochter van een koopman bon, maar ik wil beproeven, mij op de hoogto te stellen van hot karakter dier onderneming." «Wij hebben besloten tot den gemeenschap- pelijken aankoop van een goed rendeerend libe raal dagblad. Het was Herrling's idéé, en ik heb mij na rijp beraad en inzage der noodigo bescheiden van de verhoudingen op de hoogte gesteld en ben er van overtuigd dat de onder neming alle kansen van slagen heelt. Uw echt- Naar men thans met zekerheid uit 's-Gravenhage meldt, zal H. M. de Koningin morgen, Donderdag, in eene plechtige veree- nigde vergadering van de Staten—Generaal den eed afleggen als Regentes van het Koningkrijk. H. M. zal, met gevolg, tegen kwart vóór twaalf ure per extra-trein der Staatsspoorweg- Maatschappij van Het Loo te 's-Gravenhage aankomen en des namiddags 23/4 ure de stad weer verlaten. Men deelt aan het Ilbl. mede, dat de geneesheer J. Nord te Amsterdam, wiens ont* werp van een sanatorium voor teringlijders onlangs de aandacht heeft getrokken, eerstdaags naar Berlijn' zal vertrekken, om daar de me thode van prof. Kochte bestudeeren. Tusschen Bunuik en Vechten is eene jeugdige, vermoedelijk ongehuwde vrouw door een trein overreden. Te Voorschoten is in bewaring genomen en naar de gevangenis te 's-Hage overgebracht een vrouwelijk persoon, verdacht haar jeug dig kindje verbrand te hebben. Aan de Amsl. Ct. wordt medegedeeld, dat het den heer Wertheim zou zijn gelukt, den heer Bouwmeester en zijne zuster voor het Nederlandsch Tooneel te behouden. Van het plau tot het bouwen van een Bouw- raeester-théater zou dus zijn afgezien. Een soldaat van het garnizoen te Middel burg, die zich eenigen tijd geleden in den vinger had gesneden en, om het bloeden tegen te gaan een pekdraad om de wonde had gebonden, is eergisteren tengevolge van oloedvergiftiging in het hospitaal aldaar overleden. genoot was er aanvankelijk tegen, dat g.j van deze vennootschap in kennis zou worden gesteld, te meer, daar hij slechts stil-vennoot zal zijn, maar ik meende, dat gij het recht badt er vol komen mede op de hoogte gebracht te worden, daar het ook een deel van uw vermogen is, het welk er in zal gestoken worden." «Daar is mijn hand Ik ben er voor.a Zij houdt hem gul haar hand toe, welke hij slechts vluchtig met de vingertoppen aanraakt. «Het eooige, wat mij niet bevalt," gaat zij onmiddelijk nadenkend voort, „is de gedachte, dat doeter Herrling het plan heeft ontworpen. Ik koester instinktmating vrees voor hem, als zou hij ons in het ongeluk storten." „Alice, waar zijt gij?' klinkt ic ditoogenblik Tina's stem. „Hier!" roept de jonge vrouw, terwijl zij met Wesberg op het huis toeloopt, waar het verschijnen aan zijn zijde niet zonder commentaar blijft. In de kamer waar de dames hun gezelligen kring houden, werpt men elkander veelzeggende blikken toe, en Truida fluistert zeer verstaanbaar „Hoe ongepast." Maar mijnheer von Heglio, die van zijn kaart- partij opzag en toevallig den blik door het venster wierp, glimlacht en belooft zich veel van een onderhoud met deze zeer „ongedwongen" vreomde. „Ik zal u nu bij tante Henriette brengen zegt Tina. „Zij zond juist een boodschap en ver langt u te zien. Hans was ook reeds bij haar," deelt Tina verder mede, terwijl zij samen de nauwe trap opstijgen, die naar den linker zij vleugel voert. «Maar zij schijnt niet erg over hem tevreden te zijn, want zij ontsloeg hem wedor spoedig na enkele minuten, waarmede hij zich zelvon lachend geluk wenschte." „Gij allen schijnt voor deze tante nog al eer bied te koesteren." „Ja, zij is papa's eenige zuster. Mama is altijd verdrietig, wanneer Hans zich tegenover haar onverschillig gedraagt, want zi) hoopt, dat taote haar eemnaal baar vermogen zal vermaken. Ik wil er evenwel niet op zweren, dat tante dit zal doen. Ik houd het veel meer voor mogelijk, dat zij allen met een vreemd en onverwacht testa ment zal verbazen. Spreek haar vooral niet tegen fluistert zij hare schoonzuster nog toe, terwijl zij de deur opent en de jonge vrouw een middel matig groot vertrek doet binnentreden, hetwelk op het eerate gezicht een groote tegenstelling Op de Yrijdag te Schiedam gehouden var kens markt waren aangevoerdeenige kraam pjes met vogeltjes, suikergoed, peperkoek, enz., kooplieden in »oud-roest" en vele schoolkin deren maar varkens niet éen! Te Breda beleefde Maandag de wed. A. de Colsnia haar 1 0 3 d e n verjaardag. Er was voor haar op dien dag een feest bereid, doch zij werd een paar dagen geleden ernstig ongesteld, en nu vreest men een spoedig uiteinde. Men schrijft uit Loosdrecht, 14 November Heden avond was ik ooggetuige van een indrukwekkend natuurverschijn- s e 1. Een vuurbol vloog met geruisch door het luchtruim, vonken naar alle kanten uitspattende, en een vreemdkleurig licht gevende. Bliksemsnel bewoog hij zich in eene noordelijke richting voort." Welke beteekenis de ontdekking van prof. Koch voor ons land hebben kan, blijke uit de volgende cijfers. In 1888 stierven hier te lande aan tering 15,065 personen, en aan keel— en longtering (met inbegrip van bloedspuwing) 1407, te zamen dus 23,472 op een totaal van 91,241 overledenen, zijnde 52.4 op 10,000 inwoners. In de jaren 1879 88 overleden aan boven vermelde teringvormen 247,687 personen. Niet ééne soort van ziekte sleept hier te lande znlk een aantal menschen ten grave. Het naastbij komen de ziekten der ademhalingswerk tuigen (25.8 per 10,000 inwoners's jaars)dan die der spijsverterings-werktuigen (13.4) en de chronische der ademhalings-organen (12.4), maar, zooals men ziet, alle veel minder verderfelijk. (27. Cl.) vormt met de overige kamers van het huis. Een fijne lavendelgeur stroomt de binnentre- denden toe en harmonieert voortreffelijk bij de ouderwetsche inrichting der met koper beslagen commodes, de hoekkastjes op gebogen voet, welke ouderwetsch, prachtig porselein bevatten, den schoorsteenmantel, waarop twee pagoden benevens een rococo-horloge, daarbij nog de geheele ouder wetsche, verbleekte sierlijkheid der talrijko stoel tjes en divans, wolke schijnen te behooren tot een vervlogen eeuw. Een sterk afgesleten tapijt in zachto kleuren bedekt den grond en dempt den voetstap der slanke, recht opgerichte vrouwe lijke gestalte, die de binnentredenden tegemoet snelt. Haar scherp, verstandig gezicht is bij de slapen omlijst van twee zwarte, gekrulde lokken, die van onder het zwarte kanten mutsjo te voorschijn tredenom de mondhoeken ligt een scherpe trek, die zeer veel energie en een sterke neiging tot spotternij verraadt. Alleen de oogen zijn de groote, schoone, blauwe Eisenrottsche familie- oogen, ofschoon zij dezelven nu, tengevolge van haar zwak gezicht, een weinig toeknijpt, ten einde de nieuwe nicht beter te kunnen opnemen. «Gij bebt niet bijzonder veel haast aan den dag gelegd, om met mij keDnis te maken, nichtje," zijn haar eerste woorden. „Ik vermoedde niet, dat een lid der familie van mijn man er waarde aan hechtte, mjj te zien," luidde het gevatte antwoord. De oude damo glimlachte. «Men heeft u beneden vermoedelijk niet zeer lief ontvangen, dat kan ik mij zoo voorstellen. Bekommer u daar niet om, lief kind. Kom, neem hier bij mij voor bet venster plaats, opdat ik u beter kan zien. Gij boezemt mij belang in als een boek, van welks inhoud men veel verwach ting beett. De buitenzijde is bijna te mooi, dan dat de inhoud van groote waarde zou kunntn zijn. Wel is waar, ik herinner mij, gehoord te hebben, dat gij afstamt van een zeer gemengd ras, en der gelijke verbindingen plegen dikwijls lichamelijk en geestelijk bevoorrechte menschen voort te brengen. Ons allen hier, gelijk wij altijd onder elkander trouwen, zou een weiuig Irisch bloed tot verbetering van het ras volstrekt niet over bodig zijo, geestelijk zoowel als lichamelijk." Alice neemt op den vensterbank tegenover de oude dame plaats. HORDT VERVOLGD-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1