Uit en voor de Pers. Emma. Hcet zo° Gemengd .Nieuws. het overgeschoten bedrag der porto's fijne sigaar tjes zouden gerookt werden op de gezondheid der firma Rothhut Co. En men dampte later, dat het een aard had. Onwilkeurig moeten de afzenders te Arasterdam om de poets gelachen hebben. Men kan begrijpen dat de Amsterdammers voortaan wat voorzichtiger zijn, en er geen toezendingen meer volgen. Een eenvoudig boerenzoon, Klaas Yenema te De "Wijk, liefhebber van muziek, had reeds menigmaal proeven genomen op een oud botervat snaren te spannen, ten einde zoo zelf een muziek—instrument te maken thans is het hem, volgens de M. Ct. gelukt een soort viool te vervaardigen van beukenhout die, evenals genoemd instrument, met dezelfde snaren bespan nen, een zeer goed geluid voortbrengt, ja vol ler en rijker van tonen is, zegt het blad, dan inenige fabriekmatige viool. Een koetsier uit St. Michielsgestel zette dezer dagen een heer aan eene herberg te Flelvoort af. Nadat deze den inwendigen menseh goed versterkt had, informeerde hij bij den waard omtrent de soliditeit der hier wonende winkeliers, want hij was reiziger in laken en zou dus het dorp eens ingaan, ten einde zaken met hen te doen. Over een paar uur zou hij terugkeeren, en beval den koetsier vooral aan, tijdens zijne afwezigheid het zich aan niets te laten ontbreken. De koetsier had reeds geruimen tijd over het bepaalde uur van terugkomst gewacht, maar jawel, er kwam geen heer opdagen, zoodat koetsier en waard eindelijk begonnen te begrijpen, dat zij de dupe van een sluwen oplichter waren geworden. Later bleek ook dat het heerschap bij geen enkelen winkelier geweest was, doch van Helvoort, men weet niet waarheen vertrokken is, om misschien op andere plaatsen dergelijke praktijken te bedrijven. Terwijl een buitenman zich Zaterdagmor gen op de Veemarkt te Utrecht bevond en zich blijkbaar verlustigde in het aanschouwen van een door hem ter markt gebrachte koe, waartoe trouwens wel reden bestond, omdat het beest werkelijk een prachtexemplaar was, naderde hem een als heer gekleed persoon, die eenige oogenblikken om het boertje ronddraaide en eindelijk, schijnbaar vol bewondering, bij de koe bleef staan. Zooals zich laat denken, stond de eigenaar weldra aan de zijde van den heer, en was deze, die zich een goed kenner toonde, weinige oogen blikken later reeds omtrent al de goede eigen schappen van het beest op de hoogte. De prijs, dien het boertje voor de koe vroeg, scheen hem dan ook, na alles wat hij omtrent haar bad vernomen, alleszins billijk, zoodat hij dan ook geen oogenblik aarzelde een bod te doen, doch ziet, juist toen de verdere onderhande lingen zouden aanvangen, ontstaat in hun on middellijke nabijheid een oploopje, waardoor beiden een oogenblik in het gedrang geraken en wel zoo, dat zij zich bijna niet konden roeren. Even daarna was de orde echter weer hersteld, doch de vriendelijke heer was ver dwenen en met dezen tevens het horloge met ketting van den boer. Dat men hier met een vooraf beraamd plan heeft te doen gehad, lijdt geen twijfel. Zutph. Ct% Veertig paarden van de Amsterdamsche Omnibusmaatschappij ziju tijdelijlijk wegens influenza buiten dienst gesteld. De provinciale Staten van Gelderland hebben Vrijdag tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gekozen den heer F. G. baron van Lijnden van Hemmen (antirevolutionair), met 34 stemmen. De heer mr. W. baron van Goltstein kreeg 25 stemmen. Een Prijsvraag. De firma E. Brandsma heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een reclamekaart, die hoofdzakelijk moet dienen om in winkels te worden opgehangen. De onderwerpen moeten zijn oorspronkelijk en niet grooter dan 45 X 35 c.M. en niet kleiner dan 35 X 25 c.M., terwijl in elke teekening op duidelijke wijze het handelsartikel „thee" en de naam en de woonplaats van de firma #E. BrandsmaArasterdam" moeteu vermeld zijn. De teekeningen moeten voorzien zijn van een verzegeld couvert, waarop van buiten dezelfde spreuk en hetzelfde motto en waarin naam en adres van den vervaardiger voorkomen. Op den omslag moet nog een eorrespoudentie-adres zijn geplaatst, voor briefwisseling met den iuzender, zoo die mocht noodig blijken, mogelijk te maken, zonder de anonimitiet op te heffen. Bij ieder ontwerp moet duidelijk de wijze van uitvoering in druk worden aangegeven. De ontwerpen moeten bij den heer Brandsma te Amsterdam franco zijn ingekomen voor 15 Febr. 1891. Twee prijzen worden uitgeloofd n.1. van f500 en van f300. De beoordeeling der ingezonden ontwerpen zal plaats hebben te Amsterdam door een jury bestaaude uit de b.h.: Aug. Allebé, dr. P. J. H. Cuypers, Jos. Israëls, A. J. der Kinderen, 3, li. de Kruyff, Eerd. Leenh< ff, W. B. G. Molkenboer en Jan Veth. Na de uitspraak der jury (14 dagen naden termijn van sluiting van den wedsrijd) zullen de ingekomen ontwerpen te Amsterdam openbaar worden tentoongesteld. Afgescheiden van bovenstaanden wedstrijd wordt° er voor dit zelfde doel ook een prijsvraag uitgeschreven in Duitschland. Daarvoor worden tot 1 Maart 1891 de inzendingen franco ingewacht te Keulen, in het filiaal van het huis Brandsma, Hohestrasse 92. De prijzen zijn dnar 830 en 500 Mark. De beoordeeling heeft plaats te Berlijn door de h.h.Woldemar Friedrich, prof. Friedrich Geselschap; Hans Hermann; dr. Julius Lessing, Max Liebermann, W. B. G. Molkenboer. J. C. Raschdorff en Frans Skarbina. De wedstrijd is internationaal. De Staats-courant behelst de volgende proclamatie van den 20sten November 1890, betreffende de aanvaarding van het regentschap door Hare Majesteit Koningin Emma: In naam van Zijne Majesteit Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Wij Emma, Koningin der Nederlanden, Regentes van het koninkrijk. In de ernstige dagen, waarin 's Konings toestand ons allen met droefheid vervult, treed ik op als Regentes van het Koninkrijk. Ik gevoel al het gewicht der taak, die mij is opgelegd, maar uit liefde tot het Nederlandsche volk aarzel ik niet haar te aanvaarden, nu de Staten-Generaal met eenparigen, vertrouwen wekkenden aandrang mij daartoe riepen. Mijne kracht en wijsheid zoek ik bij den almachtigen en alwijzen God. Ik reken op den trouwen steun van het geheele Nederlandsche volk, dat mij door zoovele blijken van liefde en verknochtheid voor altijd aan zich verbond. De Koning, mijn geliefde en geëerbiedigde Gemaal, gaf mij altoos een hoog voorbeeld van de vorstelijke plichtsbetrachting en de werk zaamheid in het belang van land en volk, die het huis van Oranje steeds onderscheidden. Ik acht het mijn plicht dat voorbeeld na te streven. Moge God het lijden van onzen Koning verzachten en Nederland nemen ouder Zijne heilige hoede. Lasten en bevelen, dat deze proclamatie in het Staatsblad zal worden geplaatst. Gedaau te 's-Gravenhage, op den 20sten November 1890. De proclamatie draagt de mede-ouderteekening van al de ministers. De aanhef der wetten en besluiten, die van gister af door de Koningin—Regentes geteekend zullen worden, zal luidenIn naam van Willem III, Koning der Nederlanden enz.Wij Emma, Koningin der Nedeilanden, Regentes van het Koninkrijk. De St.—Ct. bevat het volgende bericht om trent den toestand van Zijne Majesteit den Koning „Sinds 15 November is de toestand van Zijne Majesteit den Koning nagenoeg onveran derd gebleven. De voedselopneming blijft vol doende, maar Zijne Majesteit geniet op zeer ongeregelde tijden rust." Naar men verneemt zijn reeds verschil lende doctoren uit ons land naar Berlijn ver trokken, om zich daar ter plaatse op de hoogte te stellen van de uitvinding vanpro fessor Koch. De Middelstum, in Groningen, zullen de arbeiders en dienstboden bij de boereu op 6 December a. s. eene algemeene vergadering houden, ter bespreking van het verkorten van den arbeidsdag. Men heeft wel eens gehoord van li e t uit hangbord, vermeldende: Hier zet men thee, koffie, over en scheer messen aan. Eigenaardiger nog schijnt het naambordje, te vinden in een der dorpen van de provincie zuid-Holland: XG. Stal— en Wethouder. De varkenshandel ligt neer. Te Bareveld werd voor een paar dagen een zesweeksch biggetje verkocht voor... 26 kolen. In Beerta wierp een mot van een landbouwer 5 biggen. De eigenaar heeft ze, kort na de geboorte, begraven, omdat hij het te schadelijk- vond, ze op te fokken. (Nijm. Ct.) De veenderij te Makkinga (Friesland1 sedert kort in ontginning gekomen, zal zeker voor de Friesche vervening van groot belang worden. Door de verbinding met de Zuiderzee kan die veenvlakte, na lange jaren niets te hebben opgeleverd, aan talrijke handen werk verschaffen en de markten in Hollaud nieuwen toevoer brengen. Maandag werd te Tilburg door tien werk lieden gezamelijk een tiende lot in de staats loterij gekocht en hadden zij het geluk, dat roedsbij de eerste trekking de Pr'j3 solden'op hun nummer viel; zoodoende kreeg elke inleger t 170 uitbetaald. De^ voortvluchtige notaris Snoeck Kuik moest wegens verduistering de rechtbank te''s-Herto(^noosch verschijnen. Bij aankomst te Boxtel veranderde hij zij» reis plan en nam de wijk naar België. Men spreekt van een tekort van 300.911 gulden. Het notariaat van dezen notaris werd 0j, 1216 duizend gld. per jaar geschat. Wij willen een gezag, dat zieh Vp„. eigen Integriteit, d. w. z..- volUlJi d°it lijkhcid, oprechtheid en onomkJPu' re(1«- Dat gezag, die Wet, moet cerbiedigd door Allen. De tijd van Lodewijk XIV,die „de Staat ben ik" is lang voorbij niet terugkeerenzelfs ge- ïe8gen; geen ^<4 De Staat is het Volk, de Democratie i a"- rtrt mrvot rlllQ rlomrvnrniLl ÏÊPPo. Liberalisme en de libe rale partij. Het Liberalisme, dat zijn de zuivere liberale grondstellingen met betrek king tot het staatkundig en maatschappelijk leven, was eens bet programma van het olk, van de democratie, en de eerste liberale hoofd mannen waren een veertig-, vijftigtal jaren geleden in verhouding tot de andere partijen even rood, als lieden teil dage de volkspartij, en het Liberalsme wilde toen ook de regeering over het volk door het volk. Langzamerhand is het democratisch element in de liberale partij verdrongen door de plutocraten}) d. z. de menschen, die zich liberaal noemen, erg veel geld en goed bezitten en de kunst verstaan door hunne mooie woorden en hun persoon lijken invloed zich te doen verkiezen tot mede- aanzittenden aan de groene tafel en door hel doctrinairisme2), een partij nauw verwant aan de plutocraten, doch allen uitmuntende door overgroote gematigdheid en wetenschap pelijke theoriën, welke soort afgevaardigden erg handig zijn iu het maken van uitzonderingen; dat zijn de mannen der excepties, waardoor zij helaas belemmerd worden in hun goeden wil met betrekking tot de leniging der maatschappelijke nooden. Dat zij n die afgevaardigden die zich nu eens verschuilen achter „het juiste tijdstip daarvoor is nog niet aangebroken, kiezers Hebt geduld of „ja, dat had al lang moeten gebeuren, doch nu is het met het oog op een hooger staats belang niet mogelijk." Eu toch, eigenaardigonder de honderd liberalen zijn 90 °/o democraten, d. i. volk. Zal de liberale partij zijn, wat ze zijn moet krachtens het beginsel, dan moet zij de volks partij zijndan moeten de kiezers er niet op uit zijn door hun stem plutocraten of doctri- nairen over hen te stellen, maar democraten, burgers, mannen uit de volkspartij, die de be ginselen getrouw zijn en niet, zoodra zij aan de groene tafel zitten, tot transactie zich geneigd betoonen. Er is maar ééne Waarheid, daarheen lijdt sleehts één weg, elke andere weg is een omweg, dus de verkeerde weg. Zoo ook ten opzichte van het liberalisme; zoo ook ten opzichte van den arbeid aan het maatschappelijk vraagstuk. Dat de liberale partij niet meer de volks partij is, is de schuldin de eerste plaats van de doctrinaire en plutocratische afgevaardigden in de tweede plaats van de liberale kiezers zeiven. De kiezers zijn met het geven van hun stem met zelfstandig geweest en hebben te veel vertrouwd op de vóórlichting, hun in dagen van verkiezing van „boven" verstrekt, of liever ze hebben er in het geheel niet op vertrouwd, maar hebben het zich gemakkelijk gemaakt en den naam, dien hun werd voorgespeld, op 't briefje gezet. Mijnheer" zus en Meester zóó, die wisten het en die zeiden dat het zoo goed was. En het was goed zoo, want„Wie de Goden willen straffen, slaan zij met blindheidJ En die blindheid is over ons gekomen. W ij staan nu weder aan den vooravond van den verkiezingsdag in '91. Dat allen, die zich Liberaal noemen, beden ken, dat liberalisme en democratie een en dezelfde moeten zijn. Er moet Hervorming plaats hebben, maar langs ordelijken weg natuurlijk. Wij moeten elkander uit onzen slaap of sluimering wakker schudden; maar als men wakker is geschud moet men niet, nog slaapdronken, zoo maar in den wilde rondgrijpen en als een wildeman ten strijde trekken. Kalm aan, de oogen goed oPen en eerst de gelederen fortneeren, en aansluiten; eerst „krijgs raad" houden. Lr waait een adem van democratie over geheel den aardbodem, ook over ons land ie De macht der bajonetten en die der clericalé stellingen, is geen almacht meer. Op het we reldtooneel worden de „groote stukken" met zwaardgekletteren „nonnengeklach"niet meer genietbaar geacht. ring moet das ook democratisch Z1,„ Op dus Liberalen, de menseh leeft n het woord alleen. Uw wilskracht, uw t, kracht wordt gevraagd. Licht u'zeiven v verlicht uw naaste omgeving. Zoo 8a, °°tei1 kende, mag men hervorming en verb?""' verwachten en zal de Liberale partij, van hare „aanwassen", met nieuw bloeden jongde levenskracht kunnen worden, Wat 'C'' wezen moet, de partij, die strijdt voor v Staatsvormen en onbevangen de"!' beelden. Onder liet opschrift „P a r t ij 1 eiu schrijft De Tijd dat de oude partijnamen „liberaal, reactionair, conservatief, radicaal» sleten zijn. „De oude partijen," zegt het blad 0. „waren in den strikten zin van het WOorJ staatkundige partijenzij hadden allen min meer betrekking op de regeeringsro™^, j. de laatste jaren is wat men zou kunnen noema de formeele politiek op den achtergrond gefrt- den om plaats te maken voor de reëele. Het volk vraagt niet zoozeerwie zal regeeren o( op welke wijze de regeering wordt uitgeoefend als welhoe in zijn belang zal worden gele geerd. Dit vragen de welgestelden, wier ver mogen door het socialisme bedreigd wordt;dif vraagt niet het minst de kleine burgerij, diein onzen tijd een zwaren, bijna hopeloozen slriji om het bestaan heeft te voereudit vragen ja, dit eischen de onderste klassen der maat schappij, die allen te recht of ten onrechte, dit doet niets ter zake meenen door de hoogere klassen verongelijkt te worden. Dringen zij op algemeen stemrecht aan, dan geschiedt dat niet uit pure liefde voor de staatkundige rechtsgelijkheid, het is omdat zij meenen, dat hunne belangen door de andere standen worden verwaarloosd, en dat zij derhalve voor de behartiging hunner belangen zeiven moeten opkomen." Het blad wijst op de verkiezingen in Duitsch land. Allerlei partijen zijn daar in het krijt getredenconservatieven, nationaal—liberalen, vrijzinnigen, progressisten, enz. Werden nu ie leden van al die partijen gekozen of niet gekozen ter wille van het eigen en specifiek karakter hunner partij Neen; de domineerende vraag wassocialistisch of anti-socialistisch; Daaruit is, meent de Tijd voor andere landen veel te leeren.' „Dat de hoogere klassen in het Duitscbe Centrum eene kracht zagen tegen de revolutie en dat de arbeiders, voor zoover zij geen sociaal democraten waren, van de Centrumslractie betere hulp dan van de sociaal-democratie verwachten, daarin ligt, naar de Tijd gelooft, de kracht van de Duitsche Katholieke centrumspartij, Wij zijn het met de Tijd nog niet eens. hoeverre de andere partijleuzen al °f niet sleten zijn, raakt ons niet, doch de ulïberaal" past nog uitstekend voor voor de naaste toekomst. Wij meenen het nog wel degelijk van beMê wie er regeert en op welke wijze er gere? wordt. Wanneer de Clerus regeert of het Geld kan er van Hervorming geen sprake J| Dan kan, ja, wellicht een Centrum-partlJ - staan, die uiterlijk wel zoo iets van eea,,°jt partij zou weg hebben, maar die maatschappij zal brengen in de macht der vrienden Clerus en Geld. Dan »u eD tijden terugkeeren van het aan banden der Pers en der vrije gedachte, dan zal e den moed ontnomen worden voor zlJu ZQOveel openlijk uit te komen; dan zalmen, doen voor het volk, d. i. enkel voor de ar maar dat alles zal dan geschieden rje„Je alleen van den derden stand, terwijl e Wij zien in deze toekomstige ben van den rijkdom. ^neksch myth.) Verpersoonlijking stelsel, dat soms weini^yoor toenan? wcl(!nscllaPPoIijk Hardnekkig, bekromp Pge8clukt blijkt. atieen van den derden stanu, rerwij - ^eii. partijen wel zorgen zullen buiten scho rtjj Wij zien in deze toekomstige CeD een vijand te meer van het Liberalis De heer Marcy te Parijs heeft e P a{. grafeertoestel uitgevonden, waarme beeld in gen in de s e o<n vervaardigd. Hij heeft aan <'e ee„ u»»- Sciences photografieën vertoond yan jjel waarhij een der kampioenen i)ereilt' dei uin \j IJ CC11 KiXUi 06IÜ» vallen. Voor dat dit wapen den gr0,cfgO0pot< waren er 9 afbeeldingen genomen. derLondenf Voor den rechter vaneen üei o0<]acbtj rechtbanken verscheen dezer lijf. i^uuuauKeii verscueuu uwv. u iyi. juffrouw, met al haar schatten aa zotl politie had haar op straat gevon Bjet lieg toegetakeld, dat zij jjet bu bedwingen om deze landtaal/ r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2