St. NICOLAAS. in let lokaal van den Heer C. ROS Pz. Van Gesleis Havcrstroo Monta, Eikcl-Cacao Nieuw! Nieuw! Nieuw! WIJNHANDEL Ontvangen: Vanillepoeder, Ui D. TOS TAN MARREN, DE RENTENIER, Vacatuurbeurten. 335ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Prijzen. Burgerlijke Stand, Gemeente Schaden. COJHCERT Advertentiën. J. ROOGEVEEH Wöz. i? Kinderspeelgoed, Galanteriën, Byouteriën, Kramerijen, Al bums, Nickel, Brittannia-Melaal, Berlin-Zilver, Spoormanden, Tasschen, Paraplui's, En-tout- cas, gedroogde Bouquetten, Veeren en Kunstplanten, enz. JOH. MERZ, Schagen's Mannenkoor „EUTERPE", Mej. ifl. Koning', voor Piano. n A. tle Lailg'O, voor Viool. Leerlinge aan het Conservatorium te Amsterdam, uiej. ïx. Denijs, voor Viool, en den Heer S. de lollige, voor Violoncel, Zondag, 25 November 181)0, Na afloop BAL. Voor Hoesten, Verkoudheid, Borstaaiidoeningen, enz. Utrecht. W. Mungert. Franco Mendes v. d. Eist te A9ISTERDAM-HAAHLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. Banketbakker, Marktplaats, Scliagcn, Kraepelien Holm's Voor liet eerst in Schagen, op Donderdag, 27 Nov. a.s., Noord-Hollandsch Koffiehuis, GRAND-SPECTACLE- CONCERT-VARIÉE, CHRBTIBHIffl, MtdGwerkni van den ptplaire» Coipletzanpr SST CHRETIENNI. "WB Het Nederlandsch levend sprekend Panopticum, Buitengewoon Extra Matinee. Na afloop vrij besloten BAL. Advertentie-Bureau SCHAGER COURANT. ,Hoogzijde, Schagen, Suikerwerken, Borstplaten, Chocoladewerken, Surprises, Uetters, enz. JACHTWATBR. J. Manke te Schagen. De Rentenier is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman, het abonnement kost slechts t 3.;voor een geheel jaar en kan gaan, den lsten van elke maand. te intervie^u. Daar bleet het dat zij onder haar rotkei verborgen had een spiritus lamp, versoheiden» flesschen water, een tinnen sauspan, eenige dooz;n met pillen, een aantal overtollige kleedingstulken. een aantal boeken en eindelijk 15 aan geld. De lady legde de verklaring af, dat zij nooituitging zonder al haar eigendommen mee te nernpn. Met een vermaning werd zij naar huis gezonden. Verkwiste scherpzinnigheid. Onlangs meldde een Fransch departementaal blaadje, dat'zekere Roquet door een rolwagen overredeu en zoo deerlijk gekwetst was, dat een kameraad, om aan zijn volkomen hopeloos lijden een einde te maken, hem een mes door het hart gestoken en het lijk vervolgeus naar zijne woonplaats vervoerd had. Aan dit geval wijdden Parijsche bladen breedvoerige vertoogen en geleer de juristen werden geraadpleegd over het ver moedelijk lot van den «moordenaar". Men kwam tol allerlei uiteeuloopende slotsommen, maar de rechter zal "over de netelige zaak geen beslissing behoeven te nemen, aangezien het bovenbedoelde blaadje thans spottend is komen meêdeelen, dat de overredene en vermoorde Roquet slechts een «Roquet", een soort van hondje, blijkt geweest te zijn. -Te Odern, een gehucht in den Elzas sneed een moeder, arbeidster in een fabriek, gedurende de afwezigheid van den man haar v ij f k i n d e r e n met een scheermes den keel af en doodde daarop zich zelf. Het ministerie van oorlog te Berlijn heeft zijn bericht ingezonden betreffende de influenza in het Duitsche legor in 1889/90. Het belangrijk verslag loopt over 55.268 gevallen. Men vindt er zeer belangrijke mede- deelingen, in over de verspieiding der ziekte door personen. Zoo is in verschillende garni- j zoenen nagegaan, dat de ziekte door personen uit besmette garnizoenen naar onbesmette werd overgebracht en dat opvolgend verschillende personen uit de omgeving der eerstaangetasten door de ziekte werden aangetast en deze op hunne beurt verspreidden in hunne omgeving. De complicaties en naziekten betroffen hoofd zakelijk het zenuwstelsel (b. v. 254 aanhou dende neuralgiën), de ademhalingswerktuigen (o. a. 554 longontstekingen) en liet middenoor (290 gevallen). Aan de ziekte stierven 60 personen, d. i. in verhouding minder dan bij de burgerij, ver moedelijk door den krachtigen leeftijd der zieken en de tijdige hulp aan de patiënten verstrekt. Professor Albert Koch te Weenen zeide, toen hij op zijn collegie Koch's ontdekking besprak Voor alles is kalmte noodig. De raenschheid verkeert in een roes, die weinig strookt met Koch's streng weten schappelijke verklaringen. Koch zelf zegt, dat oude tuberculose met zijn geneesmiddel niet te genezen is. Niettemin stroomen de lijders vol hoop van alle kanten naar Berlijn, maar indien de uitslag niet niet aan de verwachting beantwoordt, zal dit aan Koch's middel worden geweten. Wellicht zal deze groote toevloed der goede zaak meer kwaad dan goed doen." Gelijk reeds in de vorige week gemeld werd, is de voorraad van Koch's geneesmiddel tot nu toe nog zeer klein, terwijl Koch voor het oogenblik nog niet in staat is, grootere hoeveel heden te leveren. Wat hij lot dusver heeft kunnen uitdeelen, heeft hij gegeven aan enkele bevoorrechte geleerden, om er proefnemingen mede te doen en het voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. KTT1TST1TIETT W S. Het optreden van den Heer Chretienne alhier, op Don derdag 27 Nor. a.s., in het Noordhollandsch Koffiehuis, belooft ongetwijfeld veel, als uien nagaat wat men in den laatsten tijd in de dagbladen leest omtrent het optreden van den heer Chretienne. Ofschoon de heer Chretienne zich als tooneelspeler heeft verbonden aan het Grand Théütre van de heeren Van Lier, zal hij, om zijn woord te houden, ten opzichte van een overeenkomst met den heer Kos, alhier met een flink Internationale Variété en Specialiteiten gezel schap optreden op voornoemden datum, en zal 's middags 12 uur een Matinee, en 's avonds 7'/j unr e0" Soiree geren. Wie en wat de heer Chretieune in Amsterdam is, men leze het N. v. d. Dag van 18 Nov. 1.1:, over zijn optreden in den schouwburg Fransche Laan van de heeren Gebr. A. van Lier in het Blijspel „De Jonge Garde", waarover de criticus, de heer J. H. Róssing, schrijft: „Zij zongen met onheklemden borst, aangemoedigd door het voorbeeld van Chretienne, onder wiens commando zij de moeielijkste evolntiën met de meeste bevalligheid uit voerden de heer Chretienne ging den geheelen avond allen uitnemend voor, hij bracht leven en vroolijkheid, waar bij kwam de liederen welke hij zong behaagden, en menigmalen werd 'hij met warmte toegejuicht, vaak met open doek. Een sprekend bewijs, dat acteeren en fijne mimiek hem niet vreemd zijn, gaf hij door zang en spel in het liedje: Be grepen Een couplet op al de schouwburgen die de Amster dammers in de lucht hebben, gelijk de Spanjaarden hun kasteelen, sloeg meer dan men denken kon, aan. Het debuut van den Zanger Chretienne als acteur in het Blijspel met Zang, mag ais wel geslaagd beschouwd worden. Het eerste optreden alhier dus van den heer Chretienne, mag ons veel doen verwachten. Zie verder achterst, adv. IN&EZONTDE HST. „In het algemeen belang wordt aan onze plaatsgenooton bekend gemaakt, dat in den loop dezer week aan alle neringdoende en zaakdrijvende ingezetenen op nieuw onderstaand adres ter teekemng zal worden aangeboden, in welk adres b\j den Raad onzer gemeente ten derde male er APdu ^?rn6n aangedrongen, dat door dit Edel. Acntb. Ooilege nogmaals pogingen in het werk zullen worden gesteld bff de Regeering, tot het verkrijgen alhier van eene rijks-telegrafische verbinding, hetzij door een inrichting van een rijkstelegraaf- of tolephoonkantoor. Ondergeteekende waagt deze poging nogmaals, aangespoord door velen, die met hem overtuigd zijn, dat een telegrafische verbinding van Schagen met andere gemeenten noodzakelijk is tot besten diging en verbetering van ons handelsverkeer en ons marktwezen, vooral in aanmerking nemende van hoeveel belang het is voor den veehandel o. a. dat niets den handel op vraag en aanbod in den weg staat. Deze herhaalde poging berust ook, gelijk in onderstaand adres is aangegeven, op eene betere gegevens, volgens welke het den raad gemakkelijk zal vallen, aan de wenschen der ingezetenen te kunnen voldoen. Schagen, 22 Nov. '90. Corns. Kos Pz. Hot adres luidt aldus: Aan den Raad der gemeente Schagen. EdelAchtbare Heeren, Ondergeteekenden, met leedwezen kennis geno men hebbende van het besluit uwer vergadering d.d. 28 October 1.1., en van het daarop ontvangen schrijven namens voornoemd college dd. 3 Novem ber 1.1-, waarbij werd verklaard dat met op twee na algemeene stemmen door den Raad was beslo ten vooralsnog aan dat verzoek niet te voldoen, geven bjj deze op nieuw met verschuldigden eerbied to kennen, dat zjj onverminderd overtuigd blijven, dat eene rijks-telegrafische verbinding onzer gemeente met andere gemeenten voor Scha- gen's handel dringend noodzakelijk is, hetzij die verbinding tot stand komt als rijkstelegraaf, hetzij door eene telephonische-verbinding langs rijks draad met het telephoonkantoor Barsingerhorn. Adressanten verklaren, alvorens tot deze her haalde aanvrage overtegaan, wel overwogen te hebben het praeadvies van Burgermeester en Wethouder, gegeven in bedoelde raadsvergadering volgens hetwelk uit „de voorloopige onderhandeling met de Hoofddirectie van den Post- en Telegraaf dienst nu niet alleen aan het licht zou zijn gebracht, dat de kosten voor zooverre die met eenige zeker heid kunnen worden nagegaan, voor eene gemeente als Schagen onevenredig hoog zullen worden, maar tevens tot de wetenschap hebben geleid, dat door de Regeering zeer werden geeischt, vestiging van het rijkstelegraafkantoor in het bestaande post kantoor, en dientengevolge aankoop van laastge- meld perceel door de gemeemte". Adressanten vermeenen daarentegen uit eenige aan hen verstrekte gegevens te mogen besluiten, dat die onevenredig hooge kosten vermeden kun nen en eene rijks-telegrapbische verbinding op voordeeliger voorwaarden verkregen kan worden, als namelijk het Dagefijksch Bestuur, d. i. Burge meester en Wethouders, zich maar wendt tot den directeur van het postkantoor alhier, den heer Heyligers, die, naar er grond bestaat tot veronderstelling, bereid zal bevonden worden zich in zake het door adressanten verlangde in contact te stellen met den Hoofddirecteur der Posterijen, die tevens belast is met het Hoofdbestuur van den rpstelegraaf-dienst. Adressanten hebben de overtuiging, dat indien B. en W. dien weg inslaan, zulks zal leiden tot de verkrijging van zeer voordeeliger voorwaarden. "Verdere toelichtingen achten adressanten over bodig, daar de wenscheljjkbeid ten deze alreeds in twee voorafgaande adressen is uitgedrukt. Evenmin noodig achten zij het thans dit adres te doen vergezeld gaan van een adres van adhaesie geteekend door heeren handelaars en andere zakendrijvende personen, die onze plaats komen bezoeken, daar die heeren reeds hunne instem ming met het streven van adressanten voldoende hebben te kennen gegeven bff hun adres van, adhaesie d. d.. 16 September. Adressanten vleien zich met de hoop dat Uw EdelAchtb. College genegen moge zijn nogmaals ernstige pogingen aan te wenden ter vervulling van een voor Schagen's handel en markt inderdaad dringenden eisch. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 23 Nov. Ds. v. Kluyve, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 30 Nov. Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 7 Dec. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 14 Dec. Ds. Molière, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HUISDUINEN en WIERINGERWAARD. 23 Nov. Ds. te Gempt, Huisd. v. W.Waard n. 30 Nov. Ds. Molière, W.Waard v. 7 Dec. Ds. Pareau, Huisd. v. W.Waard n. 14 Dec. Ds. Hobus, W.Waard v. WIERINGEN. 23 Nov. Ds. Pareau, Hipp. v. de Oev. n. 30 Nov. Ds. Bommezijn, Oostl. v. Hipp. n 7 Dec. Ds. Bron, West. v. de Oev. n. 14 Dec. Ds. Mühring, Oostl. v. Hipp. n. late Klasse. Trekking van 19 Nov- Prijs van f 5000: No. 8759 2000: 20765 11855 20207 20432 2804 13871 13365 6856 14241 17157 Trekking van 20 Nov. No. 18569 13762 1000: 400: o 2<X>: 100: lste Klasse. Prijs van f 200: 100: Ingeschreven van 19 —21 November 1890. Goboren en Ondertrouwd Goene. Getrouwd Arie Swager en Johanna Coeradina Maria Dorothea Henning. OverledenGeene. Marktberichten. Schagen, 20 Novembe r 1890. Aangevoerd f 50 a 150.- f 140.- a 210.- f 180.— a 275.- f 190.- a 240.- f 80.— a 170.- 40.— a 70.— 10.— a 24.- van 8 Paarden 35 Gelde Kooien (magere) 10 idem (vette) 11 Kalfkoeien 22 Vaarzen 8 Graskalveren 20 Nuchtere Kalveren Schapen (magere) 85 Idem (vette) 340 Overhouders 3 Bokken en Geiten 60 Varkens (magere) 57 Biggen 80 Konijnen 60 Kippen 50 Eenden 475 Kilogr. Boter 30.— 21.50 8.— 14.— 8.50 —.80 1.30 —.70 1.26 f f 1U.— a f a f 22.— a t 16.- a f 2.— a f 10.- a f 4.- a f —.30 a f -.40 a f —.45 a f 1.13 a (per Kop f .85 a .95) 40 Kaas f .20 a .30 1000 Kip Eieren f 6.50 a 7. Hoorn, 20 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, boogste prijs f 33.50 Commissie f 33.Middelbare f 32.— aangevoerd 223 stapels, wegende 63854 Kilo. JE tl a 20 November 1890. Aangevoerd. 221 stukken boter, per half kilo f 0.63 aO.69 kipeieren f 7.50 a 8.per 100 stuks. Zaandam, 20 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs 1' 28 aange voerd 13 stapels. Alkmaar21 November 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.50, Commissie f 33. Middelbare f 33.—, aangevoerd 425 stapels, wegende 120000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4374 Hectoliters. Tarwe f 7.— a 8.25, Rogge f 5.75 a 6.20, Gerst f4.— a 5. -, dito cliev. f 5.50 a 6. Haver f 3.30 a 4.Paardenboonen f 5.75 a 6.20, Bruine dito f 9.75 a 12.75, Citroen dito f 14.— a 15.Witte dito f 15.50 a 16.— Duiven dito f a Karweizaad f9. a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f 14. a 15.50, G. dito f aKanariezaad 1 a Erwten: Groene f 15.a 18. Grauwe f 15.a 19.— Vale f 10.a 15. Witte f a JE ti k h m i x e tt 19 November Ï890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 11 stapels. Hooikaas t Graskaas f 30.—, karweizaad, oud f 9.a mosterdz. nieuw f 14.a 16. blauwmaanzaad f 12.— a 12.50, grauwe erwten 14.a 16.vale dito f 13.— a 15. Wijker Vale dito f 12.a 13.— Groene dito f ij.a 12.50, Bruine boonen f 11.a 12.50, Paardenboonen f a Gerst t 4.— a 5.Haver f 3.a 4.Boter 70 a 75 cents per kop. lSVj-jarige Echtveree- jjjj 1)| nigfing" van onze lieve Fa en Moe jjjj W en i Hf. DENIJS. Hunne dankbare Kinderenx| 8 CATHARINA, WILLEM, GEERTRUI, MIJNDERT, HENDRIK en JAN. flj Schagen, 24 November 1890. een prachtige part ij. Wegens den enormen grooten voorraad worden de artikelen voor een buitengewoon lagen prijs verhochteen massa artikelen worden bijna cadeau gegeven. De etalage is p.m. 20 Meter lang en V/c, Meter breed, men kan zich dus voor stellen," welk een enorme massa!!! Aanbevelend, HOOG ZIJ DE, E, 10. SCHAGEN. met welwillende medewerking van op Aanvang 's avonds uur. Toegang voor niet-leden: voor een Heer f 0.99. voor een Dame f 0.49. Kunstlievende leden vrijen toegang met één Dame. Elke Dame meer f 0.49. Personen beneden den leeftijd van 16 jaren worden niet toegelaten. De entree is verschuldigd voor de ge- heele localiteit. Het kind van ondergeteekenden, 4 jaar oud, is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLAND8CHÈN DRUIVEN-BORST- HONIG volkomen hersteld van eene zeer erstige borstaandoeuing. Alleen echt verkrijgoaar in flesschen van 2 Gulden, 1 Gulden en 65 Cent, voorzien van nevenstaand fabriekstem- pel te Schagen, bij J. GROOT Tz.; te Alkmaar, bij BRUINVIS BAKKER, Apoih.; te Den Helder, bij W. V. BRUINVIS. van Agent en Depóthouder voor SCHAGEN en OMSTREKEN Vraat lij K. Verin, 3 O Cents per doos, en 3 Cents per pak. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door H.H. Genees en Scheikundigen. voed za aam, versterkend aange naam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen h l/s, y, 1/s K.G. KRAEPELIEN HOLM. ZIEST. Te Schagen bij den Heer W. A. Hazeu Apotheker. Hij gelegenheid der Na ja ars-Veulen mar kt, in bet DIRECTIE: van AMSTERDAM. Optreden van verschillende .A.rtisten en Specialiteiten. verzameling van beroemde Nederlandsche Man- neu, naar geschiedkundige gegevens voorgesteld door CHRETIENNI. Zie verder programma's en strooibiljetten. Op den raiddag 13 nnr, Entrée 35 Cents, 's Avonds 7'^ uur, G ItOOTE rOOIiSTELLWG. Entree 49 Cents. h-Vj '-«u'1.:-m*' T. «i-*w ALkkta *<:kx DER Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- j tenlandsche Dagbladen. Spoedige en accurate verzending is ver- zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tariet der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in r e k e- j n i n g g e b r a c ht. XI IVUIUUW i.J IUIUjUJ Ruime collectie Slijters genieten rabat, Onschadelijk roor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BA SIK te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50 Het Financieel Weekblad neemt alle L itlotingen en Restanten op, bevat steeds een AVekelijksch Beursoverzichl en ver meldt nauwkeurig alles, wat ieder die Effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. Vraagt dit blad ter kennismaking, aan het Bureau Ged. Voorburgwal 101, Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3