Brandwaarborg-llaatschppl Maatschap# KapitaalZES MILLIOEN GULDEN, sBOSCHVIOOLTJES Onderlinge Braifliaarlorg-Maatsclajij L.fffjt. M. J. Koelman. Notaris A. VONK, KAPITALEN Bij W. VAN STAM, Northwestern Pacific Hypotheekbank, Ufi| HHHT P K IJ SVRAAG, E. BRANDSMA, Theehandelaar te Amsterdam, J. WINKEL, te Schagen. 't Algemeen Belang" L'JNOISFENSABLt 3 Cent 1500 tot 2000 Gulden Jaarlijks "bijvordienston 103 Gemakkelijke Stukken ONDERLINGE ORGEL of HARMONIUM, Beschikbaar tot dekking de Stier J A C 0 B, 1890, telkens namiddags 6 uur, te ALK MAAR, in de herberg tde Leeuwenk" van BEEKMAN aan de Breedstraat, bij opbod en afslag publiek verkoopen 4. Het Woon- en Winkelhuis, met Erf, GROOTE en KLEINE G. VAN OS, gevestigd te Amsterdam, DF. JOIMG COWP. et J. Winkel te Schagen, Laan D 4, UIT DE EERSTE HAND. 6 fl. fijne jenever (oude klare) 6 fl. prima cognac, maathoudend, J. A. VAN VELZEN, Marktplaats, Schagen. Gevestigd te Amsterdam, j|!p lUI flaa 1 waarvan geplaatst f 2,400,000. Gestort Kapitaal f 937,140, Reservefonds f 66,000. De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank bericht, dat door tusselienkonist van onderstaande Firma's verkrijgbaar zijn a pCt. PAXDDH1FVEX, in stukken van f lOOO.— en f 500.— bil uitla ting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt. Kalverstaat 115, noodigt Heeren Kunstenaars uit, tot deel neming aan een wedstrijd voor liet ontwerp eener De uitgeloofde prijzen zijn f 500.en f 500.—. als: ALBUMS, POEZIE-ALBUMS, MUZIËKTASSCHEN, SCHRIJFMAPS, DOOZEN MET POSTPAPIEB, INKTSTELLEN, PBESSE-PAPIËRS, PORTRET-LIJSTJES, PLAKBOEKEN, PORTEMONNAIE'S, KINDERSPELEN cn DERGELÏJKEN, uitstekend geschikt voor FEESTGBSCHBKKBEF, zijn in ruime keuze voorhanden in den Boek- en Muziekhandel van Bestellingen op de fcestaanbiedingen van Bolle, C o li e n of K o s t e r, worden zonder verliooging in prU^ niet den meesten spoed uitgevoerd. 16 H 1 e C' S' JARING 'e He.lder'. I Gewaarborgd kapitaal ruim zes m i 11 i o e n gulden. Toegezegde verzekeringen MU/s Millioen Gult«en. Ontworpen Districten Purmerend, Amsterdam en Haarlem. Een District is geheel zelfstandig cn vormt eene Plaatselijke Brand- waarborg-Maatschappij, welke niet bijdraagt in de Biandscliade buiten bare grenzen ontstaan. Vertegenwoordigers iu iedere Leroeente van elk. District. Woonhuizen 50 cent, Winkelhuizen 75 cent, Boerengebouwen f 1.65. De losse (roerende) goederen dezelfde vaste jaarlijksche bijdragen als de gebouwen waarin zij zich bevinden. I W. G. BOELE Senior. Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, C- J- BOELE ZOON. Botterdam, j's Gravenhage, Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2Novcml)er 1888. K AHIPE J¥. Gevestigd sedert 1849, 1 ten ieMe Ui optae pMtiskftüiip ei in Jen Th.en.es Bock- en Mmiekhanüel te Xutpl.cn. s\ tegen een Dek geld van t 1.3t5. gevestigd te Schoorldam, zal op Dinsdagen, 25 November 1890, en 2 December 1. Het Woon-en Winkelhuis en Erf, te Alkmaar, hoek Schou tenstraat en Breedstraat, voorzien van waterleiding, kad., sectie A, No. 1852, groot 56 centiaren. Verhuurd aan W. E. ADOLF voor f 3.per week. en na bekomen rechterlijk verlof, 2. Het Woon- en Winkelhuis, met Erf, te Alkmaar, aan het Zeglis, wijk, F, No. 158, kad., sectie F, No. 811, groot. 1 are, 66 centiaren. Verhuurd aau DE R0\ ER voor f 2.50 per week. 3. Het Burgerwoonhuis, aldaar, west van het vorige perceel, voorzien van water leiding, wijk F, No. 159, kad., sectie F, No. 810, groot 1 are, 19 centiaren. Onver- huurd. te Alkmaar, aan de Zandersbuurt, voorzien van waterleiding, wijk D, No. 17, kad., sectie B, no. 3190, groot 42 centiaren. Ver huurd aan H. BAKKER voor f 1.50 per week. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van Notaris te Zijpe. opgericht in den jare 1809. Directeuren: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- middelen en verdere gevolgen van dien ileo, Koopmansgoederen worden ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent, alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden aangenomen. Particulieren, vraagt tegen toe zending van postwissel of onder rembours en èt f* 10.40 franco, emballage vrij, nette Terpakking. Gij zult zoowel in kwaliteit als in prijs uw voordeel vinden. Distillateur en Importeur v. Cognac, SCHIEDAM. Prima qualiteit: SPECULAAS, 40 Cents per 5 ons. TAAI, 20 v LETTER en STUKJES BANKET, 75 Cents per 5 ons. POEDER CHOCOLADE, 22 Cent per on». Van Honten's en de Jong's Cacao. VOORTREFFELIJK REUKWA'ER Men lette steeds op den naam J. C. BÖLDOOT DIRECTEUREN H. A. VAN VALKENBURG President-Directeur in Amerika. Mr. M. F. DE1 MONCHl... j j){recieuren te Amsterdam. J. P. GUEP1N COMMISSARISSEN: M. J. WALLER, lid der firma Testas Waller, te Amsterdam W. REBEL Jr., u h ft Wed. Gerbert Rebel. u G. J. ENGELBERTS, E. C. Engelbkrst Co., Arnhem A. M. CANNON, Oud-Burgemeester der stad Spokanc Ealls en President van de „Bank of Spokane Fals" te Spokane Falls (State of Washington S. A.) J. R. PLANTEN, Consul Generaal der Nederlanden te New-York Commissarissen in Nederland. Commissarissen in Amerika. Broekman Honders...... E. C. Engei.berts Co... Van der Meer Zolner Van der Mandele Zonen G. Vermeer Johz Otto de Kat Zoon Van Heel Co C. de Gijselaar Co Wed. Knox Dortlard.. Huygens Slotboom H artogh H ets de M uinck Westerkappel Hoopd... P. Posthuma Zoon F. van Lanschot v. d. wolff CoURRECII Zn. Ie Amsterdam. Arnhem. Breda. Delft. Deventer. H Dordrecht, u Goes en te Tholen. Gorinchem. n Gouda. 's Gravenhage. n Groningen, n Haarlem. ,i Harlingen en te Franeker. u s-Hertogenbosch. Hoorn. J. H. v. d. Dussen Jr Gebr. Gratama A. L. Reimeringer Zonen J. A. Zip P. Groen#& Zoon A. Noorduyn Zonen.... P. J. Minderop Westfriesche Bank Brunings Ten Cate. C. H. Tilanus Zoon.. A. J. Loran Zoon G. J. A. E. Groeneveld Wed. J. te Veltrup Zn. P. F. C. Brunings Co.. Doyer Kalff te Kampen n Leiden, u Middelburg. h Nieuwediep. ii Nijmegen, i, Rotterdam, u Schagen. u Sneek. n Tiel. n Utrecht&\eVenlo. Winschoten, u Zaandam, ii Zutphen. ,i Zwolle. Voor hetzelfde doel en mede met prijzen van t 500.en f 300.wordt er ook een prijsvraag uitgeschreven in DU1TSCHLAND. Daarenboven wordt er voor beide wedstrijden te zamen nog een bijzondere prijs van f 500.beschikbaar gesteld. Op franco aanvraag wordt een uitvoerig programma aan belangstellenden toegezonden. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe- j lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85 f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollowav's—eta blissement Londen, 528, Oxford-Street. ïi'evestigcl te r, L Jnor de Heeren H. C. DIJT en J. SLIJBOOM te Texel .„dT'S bij'«te ,er leden .00, dan N.Uri. J. B. Q. j&NIilCS WESTENBERG te ^®^LEELMAN Directeur v/h Landbouw-Crediet Texel te TEXEL. Het aantal deelhebbers is reeds boven de 3000 gestegen de 1districten der Maatschappij ALKMAAR, ENKHUIZEN, HELDER, HOORN, TERSCHELLING en 1EXEL. TARIEF der vaste jaarlijksche bijdrage per f 1000.— POLIS f —.60. Toetredingskosten naar gelang van het cijfer der deelneming, lijdelijke verzekering zeer billijk. Hoofdkantoor: den Hm'g op Texel. HOFLEVERANCIER, Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek I3e pötn Schagen. P u r m e r e n d. Pre da. Pe n Helder. Posch. Koog a/d Zaan. Pordrecht. Gorinche ui. Tiel. 11^ inschoten. Haarlem. Priehergen. 11' o r m e r e e er. P e nan g. P at aria- Sa m a r a n g. S o er a h a (j a. Christiania. Kopenhagen. voor met of zonder pedaal, A verzameld door E. ÜRENTH. 2 V ,vDe rinïrd Va" deze,kf1urife verzameling bestaat uit „iet minder dan 103 gemak- kehjke stukken van verschillenden aard, die nagenoeg alle als voor- en naspelen Ij) bij Godsdienstoefeningen gebruikt kunnen worden f. mum en natuurlijk ook op de Piano «J. u i P I Ook voor minder geoefende spelers dia P worden. i kunnen uitvoeren, is deze uitgebreide verzameling zeer aan Ta ,?bl,giaafc Pedaa "U I) Wij zijn overtuigd, dat allen die i aaU te bedelen, li] gaarne zullen aanschaffen, te meer daar"de i'UZC l,r,j8 ste^en nich dezen bujit e „otendruk slechts f 3.25 bedraagj P ïü°r h6t gcheel Ta" 144 bladZljden niet ziju gevestigd, geschiedtladDedtoerzlUTnr!beoS,t1fv1^ge" aaiu Naar. l),aatse" waarJj** Tliionw.'^ n ontvangst van postwissel franco door Snelpersdruk j. WWKgk t. i i kunnen fatsoenlijke lieden van iederen stand, bij eenige werkzaamheid verdienen. Ollërten onder letters E. V. H. Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn„ Amsterdam. jjjj Heden verschenen •- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4