V g-Maatschappij, Maatschap® KapitaalZES MILL10EN GULDEN, fsBOSCHVIOOLTJES I W. G. BOELE Senior. a M. J. Koelman. ■0^ris A. VONK, y±A l'ITALEN Bf: VAN STAM, Northwestern Pacific Hypotheekbank, P 11 a,g 8 V 11 V A G. E. BRANESMA, Theehandelaar te Amsterdam, OESTGESCHEKKEBL J. WINKEL, te Seliagen. Oilerliut BraiJrarlmi-Iaatscliaijf 1500 tot 2000 dulden Jaarlijks bijverdiensten 103 Gemakkelijke Stukken lm pMe tij openbare pffleistoeleiÈteii en ii den iÉelet ft G. VAN OS, \a„ UR,T£ HAND. Gestort Kapitaal f 937,140, Reservefonds f 66,000. uitstekend geschikt voor Gewaarborgd kapitaal ruim zes m i 11 i o e n gulden. c. j. BOELE ZOON. ORGEL of HARMONIUM, ifjkbaar tot dekking Stier JACOB, *(i 'L-per 1890, en 2 December bliek verkoopen t i e steeds verkrijgbaar ten ''thecair verband en pERLINGE loNG fc COMP, WW i' Schagen, Laan D 4, ne jpnever (oude klare) VAN VELZEN, iiits Scliagen. 1 en Jong'8 Cacao- Gevestigd te Amsterdam, waarvan geplaatst f 2.400,000. De Directie tier \ortliwestern snul Pacific Hypotheekbank bericht, dat door tussehenkoinst van onderstaande Firma's verkrijgbaar zijn 5 pCt» P\\DDIUi;VK\, in stukken van f 1000.— en f 500.— bij nitlo- ting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt. Kalverstaat 115, noodigt Ileeren Kunstenaars uit, tot deel neming aan een wedstrijd voor het ontwerp eener De uitgeloofde prijzen zijn f 500.en f 500.—. als: ALBUMS, POEZIU-ALBUMS, MUZIEKTASSCHEN, SCHRIJFMAPS, DOOZEN MET POSTPAPIER, INKTSTELLEN, PBESSE-PAPIEBS, PORTRET-LIJSTJES, PLAKBOEKEN, PORTEMONNAIE'S, KINDERSPELEN en DERGELIJKEN, zijn in ruime keuze voorhanden in den Boek- en Muziekhandel van lp Bestellingeii op de feestaanbiedingen van Bolle, C o 1» e n ol' Koster, worden zonder verhoog ïng in prU^ niet den inee§ten spoed uitgevoerd. ,,'t Algemeen Belang" gevestigd te §'E\FL. Toegezegde verzekering'cii IIlU Ulïllioen Gulden. Een District is geheel zelfstandig en vormt eene Plaatselijke Brand- waarboig-Maatschappij, welke niet bijdraagt in de Brandschade buiten li a r e g r e n z e 11 011181 a a 11. Vertegenwoordigers in iedere Gemeente van elk District. Woonhuizen 50 cent, Winkelhuizen 75 cent, Boerengebouwen f 1.65. De losse (roerende) goederen dezelfde vr.ste jaarlijksche bijdragen als de gebouwen waarin zij zich bevinden. POLIS f —.60. HOFLEVERANCIE R, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Amsterdam, Botterdam, I's Graveuliagre, Leiden, Utrecht, Groningen, Kampen. K A II I» E X. Gevestigd sedert 1847. ft 8 Thieme's Boek- en Muziekhandel te Zutplicii' 5 i i *ese "de een .agen. j f a d ij \- jjekgeld van i 1.2S. Un».U1 T^inoHocr namiddags 6 uur, te ALK- schoorldam, zal op Dinsdagen, namiddags i i h"b"? f*.i"*n de Breeds 6 uur, de Leeuwerik" van Breedstraat, bij opbod en Het Woon- en Winkelhuis j,,! Erf, te Alkmaar, hoek Schou- ^iistraat en Breedstraat, voorzien f I e i d i n g, kad., sectie A, No. a f 56 centiaren. Verhuurd aan W. r' DOT' f00r Per wee^ j'h gekomen rechterlijk verlof, (t "Jrfden- en Winkelhuis, mei Ert, aan het Zeglis, wijk, F, No. f I» ï.T Vetie F. No. 811, groot 1 are, j kad,, Verhuurd aan DE ROVER /«"ï'jVr «eek, M* t B^r^rwoonhuis, aldaar, west van r/ 1 P1*' perceel, voorzien van water- m\ vorige r„k No kad UB*'-rrt°t 1 are» centiaren. Onver- ïo, r 1'/ Wfiöa- en winkellluis. met Erf' l'/WÏ aan de Zandersbuurt, voorzien j U ikinano e j g> Wijk D, No. 17, kad., i t/rate 3190, groot 42 centiaren. Ver- "ij. BAKKER voor f 1.50 per week. J unOTE en KLEINE tekoers van den dag zijn on- t,hecair verband en M7pe ----- Notaris te Zijpe, in den jare 1809. lil 1 recteuren: itrtPPO waarborgt te U i''far,r Brand, de aangew pf, "j'-rdere gevolgen vai »v;f i iisgfoetleren worden ook i,li van Drie, Zes of Negen 'inf(p,|(,'i^n de Correspondent, WAf ,anfr^en voor Verzekeringen bij W'i' I f^iQtb0pp1^ worden aangenomen- Hls»'# lieren, vraagt tegen toe- swi>'/l dissel of onder rembours *yjf 7 pos on en mm II prima cognac, I' |'i ^^thoudend, franco, emballage vrij, nette pril *n kwaliteit als in prijs uw V A, fjj J' a(j)lateur eD Importeur v. Cognac, SCHIEDAM. q u a1i t ei t: 40 Cents per 5 ons. 20 r eet aj UKJES BANKET, en 75 Cents per 5 ons. ^l' P plCOLADE, 22 Cent per ons. DIRECTEUREN: H. A. VAN VALKENBURG President-Directeur in Amerika. Jirp^CUÉPIN j Directeuren te Amsterdam. COMMISSARISSEN: M. J. WALLEK, lid der firma Testas Wallku, te Amsterdam W. REBEL Jr., vu» Wed. Gerbert Rebel. G. J. ENGELBERTS, E. C. Engelberst Co., Arnhem A. M. CANNON, Oud-Burgemeester der stad Spokanc Falls en President van de „Bank of Spokane Fals" te Spokane Falls (State of Washington S. A.) J. R. PLANTEN, Consul Generaal der Nederlanden te New-York Commissarissen in Nederland. Commissarissen in Amerika. Broekman Honders E. C. Engei.berts Co... Van der Meer Zolner Van der Mandele Zonen G. Vermeer Johz Otto de Kat Zoon Van Heel Co C. de Gijselaar Co Wed. Knox Dortlard.. Huygens Slotboom H artogh H eys de M uinck Westerkappki, Hookd... P. Posthuma Zoon F. van Lanschot v. d. WoLFF Coi rrech Zn. Hoorn. te Amsterdam. ,f Arnhem. Breda, v Delft. Deventer. H Dordrecht, u Goes en te Tholen. Gorinchem. i, Gouda. 's Gravenhage. i, Groningen. Haarlem, a Harlinqen en te Franeker. i, 's-Herlogenbosch. 77nrwen J. H. v. d. Dossen Jr Gebr. Gratama A. L. Reimeringer Zonen J. A. Zip. P. groenffe Zoon A. Noordüyn Zonen.... P. J. Minderop Westfriesche Bank Brunings Ten Cate C. H. Tilanus Zoon.. A. J. Loran Zoon G. J. A. E. Groeneveld Wed. J. te Veltrup Zn. P. F. C. Brunings Co.. Doyer Kalff te Kampen. f Leeuwarden, n Leiden, i, Middelburg. m Nieuwediep. h Nijmegen. Botterdam, u Schagen. u Sneek. ,1 Tiel. Utrecht&\eVenlo. H Winschoten. v Zaandam, u Zutphen. u Zwolle. Voor hetzelfde doel en mede met prijzen van t SOO.en f 300.wordt er ook een prijsvraag uitgeschreven in DUITSÓHLAND. Daarenboven wordt er voor beide wedstrijden te zamen nog een bijzondere prijs vau f 500.beschikbaar gesteld. Op franco aanvraag wordt een uitvoerig programma aan belangstellenden toegezonden. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85 f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollowav's—eta blissement Londen, 528, Oxford-Street. en VOORTREFFELIJK REUKWAnf]> Men lette steeds op den naam J. C. BOLDQQip Opgericht den 2den December 1884, door de Heeren H. C. DIJT en J. SLIJBOOM te Texel Pr. JAN TIMMER te Utrecht, bij acte verleden voor den Notaris J. R. G. CONINCK SS-GenerÏl JOH^ EELMAN, D.recteur v/h Landhouw-Crediet Texel te TEXEL. Inspecteur voor Noord-Holland D. C. EGMOND, Directeur v/h Distict LnUuiZeil Directeur v/h District Helder C. S. JARING te Helder. Het aantal deelhebbers is reeds boven de 3000 gestegen, in de Districten der Maatschappij ALKMAAR, ENKHUIZEN, HELDER, HOORN, TERSCHELLING en TEXEL. Ontworpen Districten Purmerend, Amsterdam en Haarlem. TARIEF der vaste jaarlijksche bijdrage per f 1000. Toetredingskosten naar gelang van het cijfer der deelneming. lijdelijke verzekering zeer billijk. Hoofdkantoor: den 13nrg op Texel. Sigarenfabriek Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. m tusschen de Markten. J3epöts Schagen. Purmerend. Ure da. Uen Helder. U o c h. Koog a/d Zaan. Hordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten Haarlem. Hriebergen. 11' o r m e r r eer. P e n a n g. H a t a r i a. S a mar an g. S o e r a b u ij a. Christiania. Kopenhagen. kunnen fatsoenlijke lieden van iederen stand, bij eenige werkzaamheid verdienen. Offerten onder letters E. V. H. Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn., Arasterdam. Heden verschenen voor met of zonder pedaal, verzameld door E. DRENT 11. De inhoud van deze kenrige verzameling bestaat uit niet minder dan 103 gemak kelijke stukken van verschillenden aard, die nagenoeg alle als VOOI*- en naspelen bij Godsdienstoefeningen gebruikt kunnen worden. Op een paar uitzonderingen na, zijn alle stukken geschreven in den zoobenoemden strengen stijlen kunnen op het Orgel zonder pedaal, op het "Harmo nium en natuurlijk ook op de Piano gespeeld worden Ook voor minder geoefende spelers, die Composities met Obligaat pedaal niet kunnen uitvoeren, is deze uitgebreide verzameling zeer aan te bevelen Wij zijn overtuigd, dat allen die goede muziek op prijs stellen zich dézen bundel gaarne zullen aanschatien te meer daar de p.ijs voor het geheel van 144 bladzijden uotenaruk slecilts t 3.25 bedraagt. Alle Boek- en Muziekkandelareu nemen bestellingen aau. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd, geschiedt de toezending, na ontvangst van postwissel franco door Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen s 'C N S N V I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1