Binnenlaridsch Nieuws, Schagen, 30 Nov. 1890. Wieringerwaard. Bij gelegenheid van het v ij f-e n-t. winti g-jarig bestaan der Rederijkskamer gP/iilotechinie"zal op Zonda» 7 December e. k. eene openbare uitvoering worden gegeven met het blijspel„dokter Klaus." onderhoud of verstrekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen." De opbrengst der marktvelden te Schagen is geraamd op 2300 gulden. Doet de gemeente nu niets meer voor het marktwezen dan tegenwoordig en voldoet ze zelfs niet aan den billijken wensch der kooplieden, dan zon er te Schagen gehandeld worden in strijd met genoemd art. der gemeentewet en zouden zeker de Schagers niets te wijten hebben aan de hooge wik- en weegloonen heffende gemeeute Alkmaar. Daar moet een koopmans geest heerschen in den raad van eene handels plaats, een koopmansgeest in den goeden zin van het woord. Een koopman nu let niet alleen op het rechtstreeksche voordeel. Hij gooit, zooals men dat in 't dagelijksch leven zegt, wel eens een spiering uit om een kabeljauw te vangen. Een deel der winst gebruikt hij om zijn handel aan te wakkeren. Een goedkoopman is nooit krenterig, waar het geldt de belangen zijner zaak! Niemand b.v. zal van Houten voor een onhandig koopman aanzien. Welnu, hij steekt ook niet alle winst in den zak, maar besteedt wijselijk een deel om het handelsvuurtje leven dig te houden. Wat zoudt ge zeggen van een magazijn houder te Amsterdam, die precies net zooveel licht in zijn winkel ontstak als hij noodig had om er bij te zien Zou bij hem de zuinigheid niet de wijsheid bedriegen Reclame ligt wel degelijk op den weg der gemeente en we zouden zelfs willen, dat er aan reclame nog wat meer besteed werd dan de enkele guldens subsidie aan de harddraverij- vereeniging, en de gelden voor een vuurwerk. Eene misplaatste zuinigheid, eene krenterige behandeling der handelsbelangen kan aan onze burgers groote schade toebrengen. De vraag of een Rijkstelegraafkantoor geld zal kosten of niet, mag de hoofdvraag niet zijn. Schagen's „Mannenkoor Euterpe" zal haar, bij gelegenheid van Z. M.'s overlijden uitgestelde Concert, r.u doen plaats hebben op Dinsdag 2 December e. k. (zie adv. a. z.) Met genoegen kunnen wij aan belangstellen den mededeelen, dat het programma onveranderd blijft en dus ook het toegezegde instrumentaal Kwartet zal optreden. Door den heer J. Pot van Alkmaar is aan den raad der gemeente Schagen gevraagd ver gunning tot het maken, hebben engebruiken eener te 1 efonische Terbinding, tusschen eenige daarvoor aangeboden, en nog aan te bieden perceelen, binnen Schagen op of apn bestaande particuliere of openbare gebouwen, en op daarvoor te plaatsen telefoonpaleneen en ander voor zoo veel betreft de eigendommen der gemeente, in overleg met en ten genoegen van het Dage lijksch Bestuur, volgens daarvoor reeds gegeven of nog te geven voorschriften. De prijs per aansluiting, waartoe men zich wenscht te verbinden, voor een minimum van v ij f jaren, op daarvoor te Amsterdam en Rotterdam geldende voorwaarden, zal bedragen van 30 tot 75 gulden. Door inrichting van een centraal-burean zal gelegenheid gegeveu worden, indien verlangd, tot onderlinge aansluiting van meerdere perceelen, terwijl bovendien, bij eenigszins voldoende deel neming, verbinding met rijks-telegraafbureau, statiou—vestibule en goederenloods, wordt toe gezegd. Herbenoemd tot Hoofdingeland der banne Barsinger- horn de heer: P. Mars Jzn. tot voorzitter van den Hooglands-polder de heer: C. Spaans Hz, en tot voorzitter van den Kaagpolder, de heer: E. Helder, allen wonende te Barsingerhorn. Men schrijft ons uit de Wieringer- waard. Iu de Vrijdag 28 November alhier gehouden vergadering der Vr ij zinnige Kiesver- e e n i g i n g werd tot Candidaat voor den gemeenteraad gekozen, de heer R. D. Kaan. Tevens werd met algemeene stemmen besloten toe te treden tot den Bond van Liberale— Kiesvereenigingen voor de Tweede Kamer. Dit besluit werd vooral genomen met het oog op de verkiezing, welko ons in het aanstaande jaar wacht. Te Winkel trad verleden Maandag in het Nutspartement als spreker op, de gunstig bekende declamator, de beer S. Rippe van. Rotterdam. Stelden de talrijk opgekomen leden met hunne dames zich een genotvollen avond voor, die verwachting werd niet teleurgesteld. Met onverdeelden aandacht luisterde men naar de meesterlijke voordracht van 't schoone stuk van Francois Coppée„De Viool van Cremona." De vier daarin voorkomende personen werden uitstekend vertolkt. Na de pauze droeg de heer Rippe nog eenige gedichten voor. Wat men behalve de keurige declamatie vooral moest bewonderen, was, dat alles uit het hoofd voor gedragen werd, waarbij de zuiverheid van taal en uitspraak niets te wenschen overliet. Wel verdiend was dan ook de dank des Voorzitters en men scheidde van den heer S. Rippe met de blijde hoop op een spoedig weerzien. Beroepen te Drachten Ds. H. van der Hoeven pred. te Noord-Schermer. Eergisteren is te Tessel een voerman, die met een wagen waarop, 1000 k°. ijzer van het stoomschip Benbrack naar de haven reed, onder zijn voertuig geraakt. De man werd zwaar gekwetst en moet in ernstigen toestand verkeeren. Een practisch landbouwer en ooftteler in de Streek (N. H.) heeft ter algemeene kennis gebracht, dat het nu tijd is, de boomstammen te voorzien van banden van geteerd papier, teneinde de hoornen te beveiligen tegen de eierleggende vlinders, die van uit den grond opklimmen en den bloemknoppen met hunne eieren het verderf brengen. De raadgever is overtuigd, dat ieder, die onverwijld dit middel in toepassing brengt, er de beste gevolgen van ondervinden zal. Iu de gemeente Waarder (bij Woerden) had voor acht dagen de volgende vergis sing plaats. Door afwezigheid van den predi kant der Ned. Herv. kerk en de voortdurende vacature in de doleerende, zouden de godsdienst oefeningen op Waarder geleid worden door anderen. Zaterdag avond, pikdonker, (van ver- ich' ng weet Waarder niet veel) stapten beide heeren predikers het station af, waar de doleerende koster en de afgevaardigde der Ned. Herv. kerk wachtten om de broeders af te halen. Weldra had ieder den zijue en toog men huis waarts. Doch wat bleek ten slotte? De doleerende broeder was met den synodalen. de synodale met den doleerenden op weg gegaan, Toen de vergissing bleek, werd er haastelijk Omgeruild. De 1.1. Woensdag te Alkmaar gehouden vergadering van Hollands-Noor der kwar tier werd bijgewoond door 72 leden en 29 gasten. Op voorstel van den heer Th. J. Waller, werd na de opening, bij acllamatie besloten van wege de vereenigiug een adres van rouwbeklag te zenden aan de Koningin-Regentes. Van den voorzitter, den heer J. Zijp Kz. was schriftelijk mededeeling gedaan, wegens ambtsbezigheid verhinderd te zijn, deze verga dering te leiden en persoonlijk als voorzitter van de leden aischeid te nemen, daarbij echter de verzekering gevende, dat hij steeds zijne krachten ten nutte van den landbouw zal blijven aanwenden. Verder deelde de waarn. Voorzitter, de heer Jhr. mr. P. v. Foreest, die tevens benoemd was tot den opvolger van den heer Zijp, die dit jaar aftreedt, mede, dat het ledental 191 bedraagt, benevens 3 zoons van leden; dat aan het besluit der vorige vergadering, om meer bekendheid te geven aan de op tentoonstel lingen van wege de vereeniging bekroonde dieren, met die, welke te Hoorn werden bekroond, nog geen gevolg kon worden gegeven, omdat de rapporten van eenige keurcommissiën nog niet waren ingefcomendat door den minister aan de vereeniging eene subsidie van f 1000 was toegezegd voor proefvelden met mest stoffen en andere zakendat de stremselproe- ven, in overleg met den directeur van 's rijks proefstation te Hoorn, niet genomen zijn, omdat de kosten de op de begrooting voor dat doel uitgetrokken gelden zouden overtreffen en dus een nader besluit der vergadering zal worden uitgelokt; dat het rapport over de proeven met Blunt s voederpers in eene volgende vergadering zal worden uitgebracht; dat het adres aan de Staten-Generaal tegen de voorstellen-Bahlmann niet is verzonden, omdat deze zaak in een geheel andere phase is getreden en afwachten nog gewenscht is. Omtrent de proefneming met kunstmeststrooi- machines werd door den heer R. D. Kaan medegedeeld dat daaraan slechts door de heeren Boeke en Huidekooper, te Groningen, was deelgenomen met eene Sleur's machine, ko'slende f 246, en die gehouden werd bij den heer G. H. Geerligs, te Anna Paulowna, den 18 Aprii 189C. Deze machine voldeed uitmuntend en onderscheidde zich bijzonder door eene gelijk ma- tige mestverdeeliog. Door den heer K.% Jtrapport uit gebracht betreffende de proef met deu tweesna- rigen bietenbooier, uit de fabriek van Zimmer- mann en Co., te Halle, vertegenwoordigd door Chr. Kouveld, te Amsterdam, en kostende 143 franco boord Amsterdam. Het vierwielige werktuig heeft gemakkelijk verstelbare hefters en verschuifbare assen. Het rooit niet, doen maakt sleehts de bieten los, zoodat mem het land, waar het werktuig heeft gewerkt, dit niet kan aanzien. De proef werd eerst genomen bij den heer M. Kooij, te Winkel, den 6 October 1.1. op lichten zwavelgrond, waar de bieten ~4 duim uit elkander stonden, daarna op zwaarderen bodem, waar de vrucht op een ouderlingen afstand van 33 duim was geteeld. De uitkomsten, daarbij verkregen, mogen in ieder opzicht gunstig worden genoemd. Het werktuig is m staat, 1 a U/g bunder per dag te bewerken, waartoe 3, hoogstens 4 paarden voldoende zijn. Bij eene nadere proef, door den heer K. Bree baart Jr. op eigen grond genomen, bleek de klei te zwaar door de aanhoudende regens, dan dat de machine geheel naar den eisch werken kon. De beffers konden niet voldoende in den grond dringen, het loof brak af, doch deskundigen constateerden, dat dit laatste bezwaar bij het rooien met de hand nog veel meer op den voorgrond trad. Het mocht dus niet strekken ten nadeele van het weiktuig. Door deu heer K. Breebaart Jr., werd daarom voorgesteld en door de vergadering werd besloten oe proef een volgend jaar in September te herhalen, ten einde te kunnen uitmaken, wat nu door ver schillende omstandigheden niet had kunnen ge schieden: welke besparing aan arbeidskosten het werktuig gat. De heer J. Z ij p Hz. deelde mede dat de aankoop van 26 engelsche fokrammen, goed was geslaagd. Hierop werden de prijzen uitgereikt, voor de bekroningen op de onlangs te Hoorn gehouden tentoonstelling. Verder werd Twisk aangewezen als de plaats waar de volgende vergadering zou worden gehouden. Naar aanleiding van het in eene vorige vergadering geuomen besluit tot het nemen van stremselproeven, in zooverre die in een laboratorium als 's rijksproefstation te nemen wareD, werd door den heer C. J. van Look eren Campagne er op gewezen dat was aangenomen te letten op: helderheid, reuk, smaak houd baarheid en sterkte. Op die wijze meende Spr. zou niet worden uitgemaakt welken invloed de strem sels op de hoedanigheid en hoeveelheid der voort gebrachte kaas zouden uitoefenen. Het bestuur der Vereeniging stelde daarom voor de proeven uit te breiden en practisch toe te passen. In de eerste plaats zal volgens Spr. in het labo ratorium moeten worden onderzocht, in hoeverre de stremselsoorten aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, om daarna op verschil lende boerderijen met de onderscheidene strem selsoorten te kazen, terwijl eene keuringscom missie zal oordeelen aan welke der daarmede verkregen kazen de voorkeur behoort te worden gegeven. Tevens zullen de melk en de wei onderzocht moeten worden. De kosten schatte Spr. op f 100. De vergadering machtigde het bestuur tot de gevraagde uitgave en tot de benoeming der commissie van uitvoering. Hierna verdedigde de heer IV. Loder het voorstel van het bestuur, om proeven te nemen met bouillie bordelaise en kopervitrioolspeksteen tegen aardappel- en soortelijke plantenziekten, hetgeen met eene gewone blaasbalg in fijnen poedervorm of met eene spuit als vloeistof, zij 't dan ook met eenige zorg, maar toch vrij gemakkelijk, op de bladeren kan worden gebracht en vond de vergadering in de gedane mededeeling aanleiding tot het besluit dat van wege de Vereen, hiervoor geld beschikbaar werd gesteld. Door den heer C. J. van Lookeren Campagne werd nu gesproken over bet nut van den aanleg van proefvelden. Door de regeering was besloten subsidie voor deze zaak toe te kennen. Voor het geheele rijk was hier voor op de begrooting uitgetrokken f 12000, en op een daartoe gedaan verzoek was aan Hollands Noorderkwartier de beschikking ver leend over een bedrag van f 1000. Deze mochten echter alleen strekken tot den aanleg van zoodanige proefvelden, die ten doel hadden, reeds verkregen keunis practisch te verbreiden, zoogenaamde champs demonstratifs. De regee ring wil het particulier initiatief steunen tot een maximum van drie vijfden in de kosten vau de proeven, waarvan de hoofdleiding moet worden ter hand genomen door eene of andere krachtige vereeniging, en waarop toezicht, ook te vergoeden uit genoemde bijdrage, wordt uitgeoefend door een onder goedkeuring der regeering aan te wijzen deskundige. Ter voortzetting der proef, reeds door de Vereening ten vorigen jare begonnen, op 3 perceelen, van welker uitkomst echter niet veel zekers valt mede te deelen, omdat de kunst- meststoffen eerst in het najaar op het land werden gebracht, stelt het bestuur aan de verga dering voor, hem de beschikkiug te verleenen over eeB bedrag van f 700, met de rijkssubsidie voldoende tot den aanleg van de i proefvelden: 8*1 1. weiland (zandgrond), 4 bund, Waat, onbemest, 1/3 met stalmest, 1/3 met T phosphaatmeel eu kainiet, met gebruikn,0?' van de ketting-egge; 2. dito (kleigrond), 2 bund, 1/4 onbem stalra. en slootaarde, 1/4 Th. phosph. rne'l kainiet 3. aardappelen, in 3 soorten, 6 bund deelen; van ieder der 3 soorten 1/3 0 1/3 stalm. 1/3 sub. phosph.meel. De pJf de bouillie bordelaise kan daarbij tevens®6 genomen«lei 4. tarwe en haver, 4 bund, 1/4 sta]m sijb. phosph. meel en chilisalpeter, 1/4 phosph. meel en chilisalp; 5. suikerbieten en mangel wortelen, voor vergelijkende proef, iu verband met bei voederwaarde, 2 bund. voor ieder. Idem, 5 bund. voor ieder, voord e bent®fa proef, 1/4 onb. 1/4 stalm. 1/4 sup. phdkj' chilisalp. Bij deze proef kau ook de werlfi. van den bietenrooier worden nagegaau. 6. karweizaad, 3 bund. Ys °nb. Y} stalm Th. phosph. m. en chilisalp; 7. mosterdzaad en koolzaad, 3 bund, V jA Y2 stalm. Y2 superphosph. en chilisalp; 8. erwten, 4 bund, 1ji onb. 1/i sup.phosph. Y4 Th. phosph-m. en kaniniet, 1/i Th. phosph, m' Met acclamatie werd tot de proefneming sloten. Insgelijks het door den heer K. Swaag inge. leide voorstel tot het onderzoek van meiaop verschillende boerderijen, noodzakelijk als ka geacht werd, bij de fokkerij voornamelijk groot vetgehalte der melk te bevorderen wenschelijk om daartoe de beste lamiliëu der ruuderen op te sporen. Ter zake van de bespreking van het inge-; diende wetsontwerp tot herziening der algemeen! regels ten aanzien der plaatselijke belasting» verband met marktrechten en grondbelasting, (wijziging art. 238 en 254 gemeentewei) wtni door den heer J. Breebaart Kz. uitvoerig a door voorbeelden gestaafd, gewezen op de gebreka van het ontwerp, met het oog op de laste: daarbij aan den landbouw opgelegd. Op voorst van den heer T, J. Waller die zich geheel Ir dai heer J. Breebaart Kz. aansloot, werd te slotte de motie aangenomen, strekkende, t: aan het bestuur op te dragen, ter gelegd tijd zich te wenden tot de Staten—Genera»/® een adres ter betooging, dat de toestand rat den landbouw niet toelaat, de lasten dam hoe gering ook, te verhoogendat, iiali het roerend vermogen niet of zeer weinig belast en de mutatie—rechten onder de belasting! geteld blijven, eene verhooging van belsstf op het onroerend vermogen afkeuring verdient dat bij de opheffing van art. 254 de den het wel daarheen zullen weten te dat de lasten van den landbouw worden en om een en ander de wet niet behoor te worden aangenomen. Aan het bestuur werd de bevoegdheid te strekt, ter nadere behandeling dezer zask e® buitengewone vergadering bijeen te roepen, Op eene klacht van den heer C. de Goede, dat slechts vereenigingen van 1000 W® zouden tegenwoordigd kunnen worden in eventueel in te stellen Landbouwraad, en ',s voorrecht dus 0. a. voor Noorderkwartier was weggelegd, beloofde de Voorzit'61 dat het bestuur zou overwegen, wat daaraat nog te veranderen was. Tijdens de vergadering meldden zich n°2 nieuwe leden aan. In den nacht van Zondag op j.1. heeft men getracht in de pasiorie (N.-B.) in te ,b reken. Tusschen 1" °at half 1 werd de pastoor gewekt door een °n of stooten tegen het raam zijner s.-f Deze slaapkamer is op de 2e verdieP'no- ziende, bemerkte hij eeu man voor het die trachtte het omhoog te schuiven. De p sprong uit bed, liep op het raam toe ens er tegenDe 'inbreker, zich ontd*** klom daarop ijlings naar beneden, had de pastoor zijne revolver gekregen en het raam op. Nu zag hij eene ladder muur staan, maar wat zijwaarts atzien e' flij den •"•W *-«v> JJUUVUW1 j iv AJ _J ffpf] o"1 het raam op. Nu zag hij eene muur staan, maar wat zijwaarts atzien hij den inbreker in een hoek te zieB v00tSCR\jn schiet er op, en daar springt iemand te v en vlucht langs de trap van het bor tweemaal schiet de pastoor, doch s<j 'J inbreker niet getroffen te hebben; ^^ïte ontvluchtte, 's Morgens zag men dat de g uuiviucuue. s morgeus zag u* ladder eene der kerkladders ia> die ts nis pastorie bewaard worden. Daar deze lang was, was zij door den inbreker (of m in twee stukken gekapt. Van het 0 had men gebruik gemaakt, terwijl nel aan den zijkant der pastorie tegen gezet was. Maar men ontdekte 's m°rg meer, namelijk dat de inbreker ree geweest was en wel op een kamertje slaapkamer. Hij kon evenwel, om< a hiervan gesloten was en de sleu e buitenzijde in het slot stak, daar llie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2