PHOTHOSRAPHIE. lictlaas-Mtais. KAMERPLANTEN, 81. 1\ ICOL A AS. dienstbode, j. M. VISSER, Jan Westemaa Hels®, Ja* Jolaia van Ier Poest Clement. DÏE1S8TBODS. Bij W. VAN STAM, J. ROGGEVEEN Wz„ VERGROOTINGEN in alle afmetingen naar bestaande Photographiën, worden volgens de nieuwste methoden, sprekend gelijkend, afgewerkt. JACIIWATia. Advertentie-Bureau SCKaGER courant. Jardinières, Terrariums, Ontvangen: JOH. MERZ, isi lii 1D. YOS VAN MARREN, SALMIAK-PASTILLES V acatuur beur ten. Telegraaf of Telephoon Marktberichten, Advertentiën. Marktplaats, Scliag-cn. Scliagen, Iloogzijde. J. Blanke te Seliagcn. bloeiende en niet-bloeiende Erven E1EIS. Kinderspeelgoed, Galanteriën, Byouteriën, Kramerijen, Al bums, Niekel, Brittannia-Metaal, Berlin-Zilver, Spoormanden, Tasschen, Paraplui's, En-tout- cas, gedroogde Bouquetten, Veeren en Kunstplanten, enz. >gzijde, Schagen, Suikerwerken, Borstplaten, Chocoladewerken, Surprises, Letters, enz. van MMEPELIE* HOL», heeft toen waarschijnlijk getracht in de naast liggende kamer toegang te krijgen. Het raam van het kamertje stond 's morgeus opgeschoven. Het was met eene pin gesloten geweest, doch deze was door den inbreker geforceerd. Tevens vond men 's morgens onder tegen den muur staan een dolkmes aan een eind hout gebonden. Daar dit hout in de nabijheid afgesneden scheen, ging men zoeken en vond dan ook spoedig de plaats. Ook vond men daar eene onderbroek, die van het bewuste kamertje bleek medegenomen te zijn. Er wordt verder niets vermist. Alhoewel een ijverig onderzoek ingesteld is, is men den dader of de daders van deze brutale inbraak nog niet op het spoor. (P. N. B.) Uit Eiberge wordt aan de N. R. Ct. gemeld Ten gevolge van hevige regens die op Westfaalsch gebied moeten zijn gevallen, zijn de kleine rivieren de Berkel, de Schipbeek en de Linge zoo geweldig gewassen, dat Groenloo, Eibergen en Haaksbergen er grooten overlast van ondervinden. Te Eibergen is in geen honderd jaar een vloed geweest zoo hoog als de tegen woordige. De gemeenschap met Haaksbergen, Neede, Borkuloo en Bekken is afgebroken en het staat aan de Oostzijde van het dorp een halven meter diep op de straten. De bewoners van vele huizen hebben gister nacht hunne woningen moeten verlaten met hunne levende have. De fabriek van de heeren G. I. ten Cate Zonen staat geheel onder water en is niet meer te bereiken. Een partij vaten olie is daar weg gedreven terwijl ook op twee looierijen de huiden zijn weggespoeld. Op den weg naar Bekken is een brug wegge slagen en onder Borkuloo een dijk doorgebroken. Vele landbouwers hebben het water een meter diep in huis. De spoorwegbruggen over het Berkeldal blijken veel te klein te zijn om de stroomeu water door te laten, dat met donderend geweld er door vliegt. In de geleidiogs-dammen zijn reeds groote gaten geslagen en men vreest dat de bruggeiioofden los zullen woelen. Het ware te wenschen geweest, dat Prov. St. van Gelderland de breedvoerige debatten over de Berkelzaak nog eens konden overdoen na eerst een kijkje te hebben genomen op een spoorweg- dam in het Berkeldal alhier; mogelijk dat de ontevredenen met het waterschap dan met wat meer billijkheid zouden worden beoordeeld. Ze zouden ten minste tot de overtuiging komen dat er nu reglementen genoeg gemaakt zijn en dat het zaak wordt de schop eens in den grond te gaan steken, opdat de ingelanden, die jaarlijks duizenden aan waterschapslasten moeten betalen, eindelijk van den waterlast worden vrijgemaakt. Het is te hopen, dat de hooge Begeering de verbetering ter hand neemt, daar thans na alstemming van het voorstel van Gedeputeerde Staten, om f 50,000 oprichtingskosten terug te geven, de kans om met eigen middelen de verbetering in den waterafvoer tot stand te brengen, zeer gering wordt. Intusschen zitten wij in het water, de wintervoorraad der boeren in de kuilen is verrot, de stallen en bedsteden in de boerenwoningen zijn voor den geheelen winter vochtig en muf, en het vee krijgt beschimmeld waterhooi te vreten. Bij P. E. te Dongen, bode op Oosterhout, had gisternacht een stoute diefstal plaats. I)e bewoners bemerkten bij hun ont waken, dat in hun slaapvertrek het nachtlicht helder opgedraaid, en het raam, uitkomende in eencn zijgang, opgeschoven was, ook dat de achterdeur openstond, eu dat uit den zak van eene jas, die hing aan den knop van een stoel bij de bedstede, was ontvreemd eene portefeuille, inhoudende ruim f 280 voor geïncasseerde, en voor nog te innen wissels, voor meer dan het dubbele bedrag. De post-ambtenaren te Amsterdam zegt het A. v. N. die met den verkoop van briefkaarten en postzegels zijn belast, worden voortdurend de slachtoffers van zekere hebbelijkheid van het Amsterdamsche publiek om naar zich toe te rekenen. Als zij zich, bij het teruggeven van geld, in het voordeel der koopers vergissen, raerkeu deze er nooit iets van maar geven zij bij ongeluk te weinig terug, dan wordt het hun met de noodige /vrijmoe digheid" onmiddellijk onder het oog gebracht. Niet dan men in andere plaatsen op dit punt geheel anders doet, want alle post-ambtenaren, die belast zijn met het debiet, vinden aan het eind der maand een tekort in hunne kas maar in de hoofdstad is het al heel erg, zoodat soms het halve traktement van den ambtenaar er mee gemoeid is. Aan het hoofdkantoor heeft men er onlangs de proef van genomen. Aan twintig personen, waaronder netgekleede heeren, werd bij het wisselen met opzet te veel geld teruggegeven, en slechts één was er, die uit eigen beweging op de vergissing opmerkzaam maakteaan twintig anderen werd te weinig teruggegeven, en allen/ zonder uilzondering, vroegen er dadelijk het ontbrekende bij. Sommige personen leggen het er zelfs op toe, dat de ambtenaar zich wel moet vergissen, en koopen b. v. 17 buitenl. briefkaarten, 13 postzegels van 71/2 cent, 9 van 21/2 cent enz., natuurlijk hebben zij voor uit het geheele bedrag berekend, en als de ambtenaar zich in der haast vergist en te veel teruggeeft, gaan ze zonder de minste gewetens wroeging met de „verdiende" centen strijken, omdat de staat de bedrogene is. Te Wassenaar is de volg. nde aanvulling op de verordening ter bevordering van de openbare rust, veiligheid, reinheid en gezondheid vastgesteld en gepubliceerd ,/Zonder vergunning van den burgemeester, of die hem vervangt, is het verboden te zingen op de openbare straten, pleinen, wegen en voet paden." In eene woning aan het Oost-Plantsoen te Delft was Dinsdag morgen een raam opge schoven ten einde eene kamer te luchten. Een sijsje dat gewoonlijk in het vertrek rondvloog maakte van deze gelegenheid gebruik om eens de buitenlucht te genieten en was weldra langs de voorzijde van het huis verdwenen. Groote spijt bij de bewoners, die ondanks alle moeite er niet in slaagden de kleine vluchte ling terug te vinden. Woensdag morgen werd men evenwel in de achterkamer door een eigen aardig getjilp van een vogel opmerkzaam gemaakt en ontdekte men het diertje onder eene veranda, alwaar het zich evenwel weinig thuis scheen te gevoelen. Nu kwam spoedig een der huisgenooten met het geopende kooitje naar buiten, waarin de kleine zwerver, die blijk baar zijn huis ook van buiten kent, terstond weder plaats nam. [D. C.) Bij de familie K. O. op Vreeswijk te Zoeterwoude vervoegde zich dezer dagen een man, die een briefje aan de dienstbode gaf, met verzoek dat even aan mijnheer te laten lezen; toen hij alleen was, nam hij eene winterjas weg en liep de deur uit. De vereeniging Rotte's Mannenkoor, die door het overlijden van Z. M, haren koninklijken beschermheer verloor, heeft voor den tijd van zes wekenden rouw aangenomen, ingegaan den 23en November j.1. Zij stelt zich voor na afloop van den rouwtijd eane toepasselijke hulde aan de nagedachtenis van Z. M. te brengen in den vorm van eene uitvoering, waarop o. a. zal worden ten gehoore gebracht Bequiem van Job. J. H. Verhulst, met begeleiding van orgel en koper-instrumen ten. Te Botterdam is door een matroos aan een der hulppostkantoren een postwissel van f 25 ter invordering aangeboden. Het bleek echter aan den dienstdoenden chef, dat die postwissel geheel waardeloos was en de matroos kreeg natuurlijk geen geld. Later kwam bet uit, dat een kameraad hem uit aardigheid een ingevulden postwissel had doen bezorgen, om hem eens blijde te maken. Of de justitie het ook als een aardigheid zal beschouwen, zal nader blijken. Water. Door den velen regen in de laatste dagen heeft ook het water in de Haarlemmermeer eene verbazende hoogte bereikt. Op sommige plaatsen staan de landerijen onder water, dat, gevolgd door de invallende vorst, veel schade aan het hier en daar te velde staande jonge koren zal berokkenen. Indien men bedenkt, dat er 3 kolossen dag en nacht werken om de Haarlemmermeer van het overtollige water te bevrijden, bij eiken slag pl. ra. 66 M3 water verplaatsen, en bij elke machine 7 pompen dienst doen en men nog weinig val bespeurt, dan eerst krijgt men een denkbeeld van de ontzettende hoeveelheid hemelwater, dat in de laatste dagen gevallen is. Heeft de polder Oudenhoorn eiken winter veel overlast van het water, de laatste weken heeft de waterstand een ongekende hoogte bereikt. Het grootste gedeelte van het lage land, en dit beslaat nageuoeg tweederde gedeelte van den polder, staat blank. Het volgende jaar zal eerst leeren, hoe enorm de schade is aan wei— en bouwland toegebracht, voor zoo verre die te beuaderen is. Er gaan weder stem men op, die de stichting van een stoomgemaal of aansluiting daaromtrent bij eene naburige gemeente zeer gewenscht achten. Nu Zuidland welhaast ook zijn stoomgemaal zal bezitten, zal Oudenhoorne in Yoorne en Putten spoedig eene geheel eenige plaats innemen. Zeker zeer tot schade voor de betrokken landbouwers en grond eigenaars. NOOBD- en ZUID-Z1JPE. 30 Nov. Ds. Miihring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 7 Dec. Ds. te Gempt, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 14 Dec. Ds. Molière, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 21 Des. Ds. Pareau, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HULSDUINEN en WIEBINGEBWAABD. 30 Nov. Ds. Molière, W.Waard v. 7 Dec. Ds. Pareau, Huisd. v. W.Waard n. 14 Dec. Ds. Hobus, W.Waard v. 21 Dec. Ds. Bommez., Huisd. v. W.Waard n. WIEBINGEN. 30 Nov. Ds. Boramezijn, Oostl. v. Hipp. n. 7 Dec. Ds. Bron, West. v. de Oev. n. 14 Dec. Ds. Miihring, Oostl. v. Hipp. n. 21 Dec. Ds. v. Kluyve, Hipp. v. de Oev. n. ING-EZOIsTDEIT. In verband met de hernieuwde poging die wordt aangewend ter verkrijging van een rijksvorbin- ding, zfj het dan per telegraaf of per telephoon, verzoek ik U M. de Red., beleefd mij eenige plaats ruimte af te staan in Uw geacht blad voor_ de opname van eenige regelen, inzake den telegraaf. Dat die verbinding werkelijk gewenscht is, hier over behoef ik zeker niet uit te weiden alléén het feit, dat reeds ten derde male door Schagens eigen ingezetenen pogingen worden gedaan voor de oprichting er van, is genoegzaam bewijs. Die wenscheiykheid werd dan ook bü de laatst gehouden raadsvergadering niet ontkenddo dub beltjes, die waren het struikelblok en de oorzaak van veler teleurstelling. Ook adressanten van het vorige request hebben daarmee waarschijnlijk rekening gehouden, nu om telegraaf öf telephoon gevraagd wordt, terwijl ik verder van de onderstelling uitga, dat men zich op de hoogte heeft gesteld van de geringe ver schillen, die eigenlijk tusschen telegraaf en tele phoon bestaan, en hoe deze laatste onder gemak kelijker bereik is. En die inzage van adressanten is toe te juichen, daar niemand onverschillig mag zijn voor bezui niging, die recht van bestaan heeft. Werd in de laatste raadsvergadering bij de op richting van een rijkstelegraafkantoor een ver moedelijk tekort geraamd van minstens f 400. dit kan minder maar ook meer zyn en levert dus altijd een groote risico op. Heeft men bovendien voor een rijkstelegraaf kantoor groote onkosten te maken, hetzij v°or aankoop, bijbouw of huur van lokalen, bij oprich ting van een telephoonkantoor, is die risico geheel vervallen en heeft men zoo goed als geen onkosten te maken voor benoodigde plaatsruimte, daar die zeer gering is. Nemen we eens aan dat de vergoeding voor den telephonist f 150.— bedraagt, en voor de be stelling der berichten de gewone prijs 10 ets. per bericht binnen een door de gemeente vastte stellen kom wordt besteed, dan kunnen voor f100.— reeds duizend, zegge 1000, telegrammen binnen dien kom worden besteld (voor telegram men buiten den kosteloozen bestellingskring wor den de bestelkosten van den geadresseerde geheven.) Volgens deze berekening zou dus een uitgave van pl. m. f250.— (kosten van aanleg, toestellen, schrifturen enz. verschaft het Rjjk gratis) aan Schagen een rijksverbinding verschaffen, die vol komen in de behoefte voorziet, en dus ook aan den wensch van adressanten voldoet. Het kleine bezwaar, de noodige vertraging van 1 a 2 min. voor overname te Winkel, alwaar men dan via Amsterdam direct met het geheele telegraafnet verbonden is, is niet noemenswaardig. Wat de telephoon alléén tegen heeft Niets dan het vooroordeel, dat uitsluitend het gevolg moet zjjn van onbekendheid daarmee. Laat ik het openhartig bekennen, ook ik ben er altijd een tegenstander van geweest, totdat men mij zeer kort geleden van bevoegde zijde beter inlichtte en van meening geheel veranderd ben, ook ik vooroordeelde door onkunde. De meening die, even als vroeger bjj mjj zeiven, bü velen nög bestaat, de meening dat de afzenders der berichten ze zelve hebben over te brengen naar het overneemkantoor, is geheel onjuist. De telegrammen worden door het publiek gewoon aangeboden zonder meerde verdere behandeling, als invulling der formulieren, overbrenging enz. wordt geheel aan den telephonist overgelaten. Die behandeling nu is volmaakt dezelfde als die bü verzending per telegraaf, met dit onderscheid, dat het telegram niet overgeseind, maar overge- sproken wordtwat toch het pubiiek wel geheel onverschillig zal zijn, mits het de zekerheid lrebbe van de juiste overbrenging. En deze zekerheid heeft het; zoodra toch is het bericht niet overge bracht naar het overneemkantoor (hier Winkel) of het wordt direct woordelijk weergegeven aan het kantoor van afzending, zoodat elk verschil, wat soms mocht zijn ingeslopen, moet worden opgemerkt en hersteld alvorens het verder per telegraaf wordt overgeseind. De beste waarborg en het eenvoudigste bewijs, dat deze zekerheid bestaat is, wel het feit, dat de telephoonberichten volgens dezelfde voor schriften worden behandeld als die van den rijks telegraaf, dat dezelfde modellen worden gebe zigd en deze aan dezelfde contröle zijn onderworpen en eventueële feilen met dezelfde boeten worden gestraft. Bij deze gegevens oordeele nu ieder zelf, wat het meest op onzen weg ligt: een telegraaf- of een telephoonkantoor. U dankzeggende voor Uwe goedheid, M. de Red. Uw Dv. Dienaar, N. N. c h a H e n, 27 November 1890. Aangevoerd 221 Paarden f 30 a 400.— 24 Veulens f 50.a 100. 16 Gelde Koeien (magere) f 140.— a 170.— 8 idem (vette) f 180.— a 277.50 12 Vaarzen f 80.— a 150.— 12 Nuchtere Kalveren f 10.— a 25.— Schapen (magere) f a 420 Idem (vette) f 23.— a 33.— 520 Overhouders 1 12. a 22. 4 Bokken en Geiten 1 2.a 5. 25 Varkens (magere) 34 Biggen 70 Konijnen 40 Kippen 60 Eenden 430 Kilogr. Boter f 11.- a 13.— f 5.- a 7.- 1 —.20 a —.70 f -.45 a 1.25 f —.50 a —.70 f 1.13 a 1.26 (per Kop f—.85 a .95) 80 Kaas f .20 a .25 900 Kip Eieren f 7.a 7.50 Hoorn, 27 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 33. Commissie f 32.50. Middelbare f 32.50 aangevoerd 214 stapels, wegende 62172 Kilo. JE d a m, 27 November 1890. Aangevoerd. 201 stukken boter, per half kilo t 0.60 a 0.67' kipeieren f 8.a 8.50 per 100 stuks. Zaandnm, 27 November 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 31.aange voerd 22 stapels. Alkmaar, 28 November 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 33.Commissie f 33.50, Middelbare f 33.50, aangevoerd 350 stapels, wegende 100000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 4000 Hectoliters. Tarwe f 7.— a 8.25, Rogge f 5.70 a 6.10, Gerst f 4. a 5.25, dito chev. f 5.10 a 6.20, Haver f 3.15 a 4.25, Paardenboonen f 5.90 a 6.25, Bruine dito f 10.— a 14.Citroen dito f 14.a 16.Witte dito f 14.— a 16.— Duiven dito f 7.— a Karweizaad f9.25 a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f 15.25 a G. dito f a Kanariezaad 1 6.75 a -, Erwten: Groene f 8.a 18. Grauwe f 15.a 19. Vale f 10.a 15. Witte f a Enk huizen, 26 November 1890. Aangevoerd- Heden werden alhier aangevoerd 2 stapels- Hooikaas t Graskaas f 30.karweizaad, oud f9.a 9.12'mosterdz. nieuw f 14.50 a 16. blanwmaanzaad f a grauwe erwten f 15.a 16.vale dito f 14.a 15. Wijker Vale dito f 12.a 13.— Groene dito f 12.a 13.Bruine boonen f 11.a 12.50, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.25, Haver f 3.a 4.— Boter 65 a 70 cents per kop. Ondertrouwd: weduwnaar van M. C. E. van der Goot, en Barsjngerhorn, No„mlet 1890. Amsterdam, Kennisgeving aan gemeenteleden en vrienden. i evraagd om met KERST TIJD in dienst te treden, een bij K. JONKER, STINS, gem. BARSIN- GERHORN. Gevraagd tegen KERST MIS, een flinke Adres: J. BOON, WIERINGERWAARD. Prima qualiteit: SPECULAAS, 40 Cents per 5 ons. TAAI, 20 y LEITER en STUKJES BANKET, 75 Cents per 5 ons. POEDER CHOCOLADE, 22 Cent per ons. Van Houten's en de Jong's Cacao. Beveelt zich aan voor het vervaar digen van net afgewerkte Portretten. B i 11 ij k e p r ij z e n Onschadelijk eoor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend oureiu bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstc f. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Ver llacon f 1.üalve Flacon f 0.50 ALGEMEEN DER Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui* tenlandsclre l>ag-bladen. Spoedige en accurate verzending is ver zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke-j niug gebracht. De ondergeteekende bericht aan de geëerd# ingezetenen van SCHAGEN en OMSTREKEN, dat zij tijdelijk bij den heer W. JVIER-Z een filiaal hebben geopend, van Voorwerpen van schors en meer andere artikelen van kunst en smaak. Bijzonder geschikt voor St. IVicolaas- Cadeanx. Zij vleien zich met een druk bezoek vereerd te worden. Billijke prijzen en nette bediening worden verzekerd. UEd. Dienaar, Bloemist, ALKMAAR. een prachtige part ij, Wegens den enormen grooten voorraad worden de artikelen voor een buitengewoon lagen prijs verkochteen massa artikelen worden bijna cadeau, gegeven. 1P.S. De etalage is p.m. 20 Meter lang en 1 Yj Meter breed, men kan zich dus voor stellen, welk een enorme massa!!! Aanbevelend, HOOGZIJDE, E, 10. SCHAGEN. Ruime collectie Slijters genieten rabat. Een algemeen als goed erkend mid del bij HOEST en VERKOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in fleschjes h 20 Cent. Te Schagen bij den heer W. A. Hazeu, Apotheker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3