KAPITALEN Brandwaarborg-Maatseliappl in Iet letaal van den fleer C. KOS h „CÉRÉS". SCHAGEN. - en St. Bicolaas-Etalage. SIGAREN, W. IMHULSBN, St. Aicolaas. WIJNHANDEL BOSCHVIOOLTJIS. J. WINKEL, te Schagen. E. BRANDSMA. WAMM&mism, MËËfl COBCERT Koffiebranderij van J. van den Berg, Vanillepoeder, l M- J. Koelman. uitstekend ge 103 Gemakkelijke Stukken ten ibMb liii opliart pisiieistoeMipn bb li den litliei ONDERLINGE DE JONG «c COMP, Mouwen, Welen, Koopmansgoederen J. Winkel te Schaden, Laan 13 4, Schagen's Mannenkoor „EUTERPE", Na afloop BAL. Vrijdag, 5 December 1890, ETALAGE W. VAN STAM, Banketbakker, rÉ)o Mui D. DE WAARD, rwi L. J. ROGGEVEEN Lz., Franco bendes v. d. Eist Landboov-Sekenrk&lender, M M1I1K1 ORGEL of HARMONIUM, Openbare Verkooping een solieden Koffiehuis-Inventaris, Huisraad en Inboedel, G. VAN OS, Notaris te Zijpe. G. VAN OS, te Wieringerwaard, gevestigd te Amsterdam, Koopmansgoederen worden ook vo ir een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. uiej. 3W. Koilins?, voor Piano. A. de liang-e, voor Viool. Mej. L. Heasijs, voor Viool, en den Heer S. iiie IjailgC, voor Violoncel, op Dinsdag, 2 December 1890, marktplaats, Schagen. alliage straat, Alkmaar. marktplaats, Scliagen, Beschikbaar tot dekking de Stier J A C 0 B, W. FIJUHEEB, bij W. Roggeveen Dz., W. G. Boele, Senior. Iloogzijde E, 9, Schagen. Gtroote voorraad, Dames- en Kinder- Winter- en Regenmantels en Jaquets, in verschillende prijzen, zeer ge schikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. te AMSTERDAM-HAARLEM. J. P. BLAUW, te Schagen. 1891. Prijs 40 Cent. als: ALBUMS, POEZIE-ALBUMS, MUZIEKTASSCHEN, SCHBIJFMAPS, DOOZEN MET POSTPAPIER, INKTSTELLEN, PRESSE-PAPIERS, PORTRET-LIJSTJES, PLAKBOEKEN, PORTEMONXAIE'S, KINDERSPELEN cn DERGELIJKEN, zijn in ruime keuze voorhanden in den Boek- en Muziekhandel van Bestellingen op de feestaanhiedingen van Bolle, Lohen of Koster, worden zonderverhoogingin prys met den meestem spoed uïtgevoeB-d. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer B. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen, en hij de Meeren W. Rus, Groenveld. H. J. Prins, Schagerbrug. C. Schoorl en P. de Vries, Dirkshorn. K. Engel, Kolhorn. A. Stroop Azn., Tuitjenhorn. J. Snoek, Barsingerhorn. P. Stam, 't Zand. C. Mars, St. Maarten. P. Klerk Azn., St. Maartensbrug. C. de Boer, Spanbroek. W. de Leeuw, J. Schager, Petten. In het hijzonder wordt de aandaelit gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.30 per 5 ons. Thïeme's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. op Maandag, 1 December 1890, 's mor gens, ten 10 ore, in het koffiehuis nhet Oude Slot," aan de Marktplaats, te SCHAGEN, van: 2 GELDEKOEIEN, ongeveer 12000 K.G. best HOOI, zooals: een BILJART met toebehooren, 78 Weener STOELEN, ronde en vierkante TAFELS, G kSORNAMBNTEN, JALOEZIEËV, BUF FET, EETSERVIES bel verder GLAS- en AARDEWEBK, waaronder een prachtig KA— BIXET met gebogen laden, v \-iyW CANAPÉ, TAFELS, STOE- LEN, SPIEGELS, KLOKJE, LEDIKANTEN, KACHELS, VLOERKLEEDEN, GLADMANGEL, KAST JES, NAAIMACHINE, enz., eenige Lijfsieraden, en verder: een JACHTWAGEN, een DRIE- WIELDE KAR, 4 KIPPEN en HOK, KEU KENGEREEDSCHAP, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Het Hooi en het Biljart, is van a heden te bezichtigen in hiet koffiehuis van den h. er A. MEIJER Sz., op het Noord, te Schagen. J. v. d. AI a a t e n, Deurwaarder. De benifiedaire Erfgenamen in den boedel en de nalatenschap van wijlen den heer IJ. WES- rJL il A, gewoond hebbende aan het ZAND, in de ZIJPE, en aldaar overleden den 23 Augustus dezes jaars, roepen bij deze op de bekende en onbekende Schuldeischers van dien ei flater, om te compareeren ten kantore van den ondergeteekende, op "Vrijdag' den 13 December aanstaande, voormiddags elf ure, om am te hooren de voorloopige reke ning van het gehouden beheer in dien boedel, welke rekening tot dien dag ten voormelden kantore ter visie ligt, zullende er alsdan, wan neer er geen verzet plaats heeft, tot de betaling der schulden worden overgegaan in zoo verre de tot heden ontvangen baten des boedels toe reikende zullen zijn. GROOTE en KLEINE tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van Notaris te Zijpe, belast zich met het koopen en ver koop e n van ROEREND en ONROE- REN D GOEB en EFFECTEN, bet bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a 33/, en -t°/o 's jaars, het verzilveren van COUPONS en het iucasseeren van \Y ISSELS, tegen den koers van den dag. opgericht in den jare 1809. DiRECTErrnEïJ: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aangewende Blusch- muldelen en verdere gevolgen van dien Nadere infunnatiën geeit de Correspondent, alwaar de aanvragen vooc Verzekeringen bij gemelde Maatschappij worden aangenomen. van met welwillende medewerking van Leerlinge aan het Conservatorium te Amsterdam. Aanvang 's avonds H uur. Toegang voor niet-leden: voor een Heer f 0.99. voor een Dame t 0.49. Kunstlievende leden vrijen toegang met één Dame. Elke Dame meer f 0.49. Personen beneden den leeftijd van 16 jaren worden niet toegelaten. De entrée is verschuldigd voor de ge- heele localiteit. Sint Éta-Ba Aanvang 's avonds 'T' ure. Entrée SS Cents. Ruime keuze Billijke prijzen. lste soort ïAoffie de 5 ons 85 Cents. 2de i, dito 80 v 3de u dito 75 Bij 2V2 en 5 kilo 2y2 cent, bij meerdere hoeveelheid 5 cent minder per 5 ons, betaling contant. Goed smakend kof fiegfrnis, weder ver krijgbaar a 45 ets de 5 ons. 3 O Cents per doos, en S 5 Cents per pak. De ondergeteekende maakt aan zijne geachte clientèle, zoowel binnen als buiten de gemeente bekend, dat zijn St. NiCOlaas-Ëtalage gereed is, en voorzien van prachtige Suiker en Chocoladewerken en overheer lijke Borstplaat in verschillende smaken en grootten. Hopende evenals het vorige jaar met een druk bezoek vereerd te mogen worden, Minzaam aanbevelende, SCHAGEN, HEERENSTRAAT, E, 33. Slijters genieten flink rabat. tegen een D e k g e 1 d van f 1.2o. Degene, die Woensdag 26 November met mij van BARSINGERHORN naar SCHAGEN is gereden, en een zakje met 3 tricots er in heeft achtergelaten, kan dit voor de kosten van deze advertentie terugbekomen bij WINKELIER. LUTJEWINKEL. in alle prijzen, Depot van Steeds voorhanden soliede Ontvangen een mooie sorteering afge paste Groote Kaehelzeilen en Tafel zeilen, verder Gummi Tafeliiisitjes en Blaadjes, (met spons en lap schoon te maken), alsook allerlei fraaie Beur en Canapékleedjes. Verkrijgbaar Glltta- percha Tochtband en Hospitaal- Linnen. MOLENSTRAAT, SCHAGEN. van Agent en I fepöthorider voor SCHAGEN en OMSTREKEN Uitgave BUSÈ Hardinxveld. Alom te bestellen. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machinekaniiiieii en Molenwerken, PA LM HOLT, POKIIOLT, BI \T- ROTTI.VG, enz. Adres Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401. B0LD00T VOORTREFFELIJK REUKWATER. 9 Men lette steeds op den nanm J. C. BOLDOOT Heden verschenen voor met of zonder pedaal, verzameld door JE. DRENT H. De inhoud van deze keurige verzameling bestaat uit niet minder dan 103 gemak kelijke stukken van verschillenden aard, die nagenoeg alle als VOOT- en naspelen bij Godsdienstoefeningen gebruikt kunnen worden. Op een paar uitzonderingen na, zijn alle stukken geschreven in den zoogenoemden strensren stijl en kunnen op het Orgel zonder pedaal, op het 'Harmo nium en natuurlijk ook op de Piano gespeeld worden. Ook voor minder geoefende spelers, die Composities met Obligaat pedaal niet kunnen uitvoeren, is deze uitgebreide verzameling zeer aan te bevelen. Wij zijn overtuigd, dat allen die goede muziek op prijs stellen zich dezen bundel gaarne zu.len aanscaatfen, te meer daar de piijs voor het geheel van 144 bladzijden notendruk slechts f 3.25 bedraagt. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd, geschiedt de toezending, na ontvangst van postwissel franco door aanvrage blissement Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrbé, waarbij Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed °P den onderbuik gewreven is geworden, heeft meD steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga®11 met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l»85 o "1 6.75, f 13.50 en f 20 50, zijn op franco AfolUl'" in HcUO.^'B—- Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4