Uit en voor de Pers. HORDT VERVOLGD- even voor de halte ZettenAndelst bij wacht post 12, uit den in volle vaart zijnden sneltrein te vallen. Zij had zich onwel gevoeld en wilde het portierraampje openen, toen het geheele por tier open ging en zij uit den waggon viel. Eene medereizigster had de tegenwoordigheid van geest onmiddellijk de noodrem in werking te brengen, waarop de trein stilstond, en men een onderzoek ging instellen. Men vond de dame aan den kant van den weg liggen, kermende van pijnzij werd met veel moeite in den coupé gelegd, waarna de reis naar Nijmegen werd vervolgd. Daar werd zij per brancard naar het bureau gebracht, om haar verder onder toezicht van den inmiddels geroepen dokter naar het ziekenhuis te vervoeren. Naar men vernam, moest de dame naar Neerbosch. IJs en weer dienende zal vermoedelijk reeds deze week op het Monnikendammergat (tusschen Marken en den vasten wal) een wedstrij d met ijsschuiten plaats hebben. Als prijs is een gouden en als premie een zilveren medaille uitgeloofd. Aan dr. G. C. Van Balen Blanken, die 40 jaar als medicus te Benningbroek gevestigd is geweest, werd op 3 December jl. (door zijn dankbare mede-ingezetenen) een prachtig rijtuig ten geschenke gegeven. Men bericht uit Enkhuizen van 8 Decem ber: De veerdienst Enkhuizen-Stavoren is gestaakt. De Friesland, om 5 uren van Stavoren geko men, is hier gebleven. Voor raderbooten was de tocht niet meer mogelijk, zoodat de passa giers, die te 5 uren met de Groningen van hier zouden vertrek ten, door de schroefboot Enkhuizen naar Stavoren zijn gebracht. De Minister HavelaarMaandag middag van hier naar Kampen vertrokken, was in volle zee wegens het ijs genoodzaakt terug te keeren. Alle scheepvaart op de Zuiderzee is gestremd. Men meldt uit Tessel van 8 December: Van de wierwaarden komt veel ijs naar de kust afzetten. Er wordt andermaal voor inslui ting der haven gevreesd. Sedert Zaterdag is een dolle streek. Wat bad ik haar tot nu gedaan om hare beleedigende houding te rechtvaardigen Ik was natuurlijk en eerlijk geweest, verder niets. Nu wilde ik hen toonen, dat ik er niets om geef, door haar in den ban gedaan te zijn; zij zouden ten minste van nu aanleiding hebben mij te schuwen, ener berouw over te gevoelen, hare mannen alleen bij mij gelaten te hebben." Mevrouw von Eisenrott!" valt Wesberg haar op bijna smeekenden toon in de rede. ,Om Gods wil, dat is een gevaarlijke weg, welken gij daar hebt ingeslagen." \V ie vraagt er naar, of ik gevaar loop of niet „Om u zelfs wille bid ik u, daarin niet verder te gaan." „Wanneer gij geen andere beweegreden kunt opnoemen wat is er aan mij gelegen 1" „Nu dan om mijnentwille Het hooge woord was er uit. Wesberg mocht het in bet volgende oogenblik tot eiken prijs kunnen terugnemen, maar het is nu eenmaal gesproken en maakt in een oogwenk de verhou ding tusschen hem en baar duidelijk. Zij ziet hem met een warmen blik in het bleeke gelaat, hetwelk den hartstocht, welken hij tot nu zorgvuldig heeft Terborgen gehouden, nu duidelijk afspiegelt. „Gij - Ik meende dat ik u totaal onver- schilllig was." „Neen, gij zijt mij niet onverschillig. Ik heb nooit veel met vrouwen omgegaan, omdat mijn leven slechts arbeid gebood, en omdat ik het bewustzijn had, dat ik geen man ben, die aan de vrouwen bevalt. De dagen, welke ik met u op de overvaart naar Europa op het schip in gezelschap doorleefde, waren misschien de eerste ledige uren van mijn leven, en gij verscheent voor mij als de meest ideale verpersoonlijking der vrouw, juist in den lijd, in welken mijn hart en zin voor schoonheid en levensgenot vatbaar werden. Is het een wonder dat ik, die nog een nieuweling was, het verstand verloor Ja, ik, de vriend van uwen man, beminde u. Een lachje, een handdruk van u was voldoende om mij half razend te maken. Ik genoot de lange, lange uren van ons ongestoord bijeen-zijn in volle teugen, terwijl ik mij zeiven lot geruststelling van mijn geweten, wijs maakte, dat er toch spoedig een einde aan zou komen. Toen stelde Hans mij voor, met hem en de zijnen in Karwenbruch bijeen te komen, en maakte lachend do opmerking, dat het eigenlijk wel wat veel gevergd was, want dat Karwenbruch vrij wel aan het einde der wereld lag. Maar al was dat werkelijk het geval geweest, dat was voor mij niets, als ik u maar kon zien Ik nam zijn voorstel aan, doch ik zwoer mij zeiven, mij gestreng te beheerschen. Geen uitdrukking op het gelaat, geen woord zou u verraden, wat ik gevoelde; alleen onder deze belofte achtte ik mij zeiven gerechtigd tegenover Hans, zijne uitnoodiging aan te nemen." Wesberg zweeg en staarde vertwijfeld voor zich uit, daarna boog bij het hoofd en gaat, als toch zich zelt sprekende, voort „Ik heb mijn woord gebroken. Ik ben nu in mijn eigen oogen eerloos geworden." geen visschersvaartuig meer uitgezeild. Langs den zeedijk drijft ook weereen strook nieuw ijs. De schrorfstoombootdienst Amsterdam Nieuwediep, von Gebrs. Zurmnhlen, is, wegens het vele ijs in het Gr. Noordholl. Kanaal, beden gestaakt. Gisteren nacht te halt 2 is te Haarlem brand uitgebroken in de Wilhelinina- straat, in de woning, bewoond door den heer D. Bordes. De geheele woning is uitgebrand en de aangrenzende perceelen hebben veel water— en brandschade geleJen. De brand is ontstaan op eene boven-achterkamer, zijnde de slaapkamer van het gezin, door bet springen van een spirituslampje, waardoor de vlam in aanraking kwam met de gordijnen van het kinderledikant; (het lampje werd gebrand, om dat het kind ziek was.) Het huis is bijna geheel uitgebrand, de belendende perceelea no. 21 en 25 waren reeds aangetast, maar zijn door de brandweer behou den, ofschoon zij veel waterschade hebben bekomen. De beer De Bordes, die nog getracht heeft den brand in zijn aanvang te stuiten, beeft aan beide handen belangrijke brandwon den bekomende dienstbode heeft zich met moeite langs de dakgoot gered. De groote jacht op alle wildsoorten wordt 31 December a. s. met zonsondergang gesloten. Het congres van den s o c i a a 1—d e mo er a t i s c h e n b o n d in Nederland zal met de Kerstdagen plaats hebben te Heerevecn. Er zal bij die gelegenheid eene openbare vergadering plaats hebben in hel Coucerthuis aldaar. Te Berkbout is zaterdag een man, terwijl bij bezig was zijne melkemmers uit te spoelen, uitgegleden en in de vaart gevallen. Zijn zoon, vond hem voorover in het water liggende en verdronken, mede tot groote onsteltenis van zijne tachtigjarige moeder, die bij hem woonde. Maandag ochtend te 7 ure ontstond er te Berkhout brand bij deu bakker C. Nierop. Door het snel en krachtig optreden van de brandweer bleef bet onheil bepaald tot deu bij het woonhuis staanden kapberg. Koeien, paard, varkens en geit wist men te redden, maar de berg met hooi werd eene prooi der vlammen. Eene petroleumlamp schijnt de aanleidende oor zaak te zijn geweest. Te Purmerend is het feit herdacht, dat de heer S. Goede Dz. van Landsmeer er 5 0 jaren lang de wekelijksche kaasmarkt had bezocht. De heer de Goede werd met zijn 4 zonen op het Raadhuis ontvangen en hem werd onder een hartelijke toespraak, door jhr. C. van Gitters, den burgemeester, namens den Raad een souvenir aangeboden, bestaande uit een porteleuille met gouden sluiting, voorzien van een gouden pen en potloodhouder, terwijl binnen in de porte feuille een gouden plaatje is bevestigd, waarop het wapen der gemeeute prijkt, omgeven door een toepasselijke inscriptie. Wij vinden in een der bladen de ko s- ten der Koninklijke begrafenis op f800,000 geschat. Of deze raming op eemge gegevens berust, weten we niet, zegt de Haagsche Ct. Maar wel, dat er dan nog bijkomt wat voor 's Rijksreke ning geschiedde de verplaatsing .van troepen en deputaties van land- en zeemacht, de honderden kanonschoten, enz. en wat parti culiere uitgaven, o. a. voor de minsteus 200 kransen. Maandag heeft H. M. de Koningin-We duwe in de Vereenigde Vergadering der Stateu- Generaal den eed afgelegd als Regentes en Voogdes van H. M. Koningin Wilhelmina. De Zutph. Ct. deelt hiervan mede: De eedsaflegging door haar Majesteit de Koningin-Weduwe als Regentes en Voogdes, in de Vereenigde Zitting van de beide Kamers der Staten-Generaal, had eer gisteren een nog plechtiger en indrukwekkender karakter dan toen Haar Majesteit geroepen werd den eed af te leggen als Regentes tijdeDS de Koning niet in staat was om te re.geeren. Heden toch zou Haar Majesteit in dubbele hoedanigheid optreden. Door den dood des Konings is de Koningin geroepen tot de twee ledige taak van Regentes en Voogdes. Langzamerhand vulde zich de vergaderzaal met de leden der beide Kamers, de Ministers van Staat en de leden van den Raad van State. Al de in de Residentie aanwezige leden van het corps diplomatique waren in de voor hen bestemde tribune aanwezig. Te 1.20 ure trad de Kamerheer Ceremonie meester, baron De Constant Rebecque, de vergaderzaal binnen en kondigde aan: de Koningin-Regentes. Onmiddellijk stonden al de in de zaal aan wezige heeren van hun zetels op, en trad ïïare Majesteit de zaal met een Commissie uit de bene - ]iet'hoofd, en heer Beelaerts van Blokland aan het^hooM voorafgegaan ot gevolgd door ie p]rtre den Opper-Cerremoniemees er name Majesteit vergezellende Grootmeestere ""zJÏÏT.ij reed. i» ee„ ..Kg-» medegedeeld richlte de Vmmiler eemgo g voel volle woorden tot Hare Majesteit, waarna de Koningin met heldere vaste stemdeeeden aflegde, eerst als Regentes van het Koninkrijk en daarna als Voogdes over Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. -. Hijzouderen nadruk legde Hare Majesteit op de woorden van den eed als Voogdes, waar Zij bezwoer zich bijzonder er op te zullen toeleggen, om der Koningin gehechtheid aan de Grondwet en liefde voor Haar volk in te boezemen. H. M. de Koningin-Regentes heeft 9 December den Hoogen Rand in audiëntie ontvangen. Nadat Zondag in de vereenigde zitting tier Stateu-Generanl de leden van den Raad van Voogdij over de Koningin hun eed hadden afgelegd,'heeft de Raad van Voogdij vergadering gehouden en den heer jhr. mr. Van Reenen tot voorzitter en jhr. mr. Roëll tot secretaris van dit college gekozen. Onder de s 1 a c h t o f f e r s van de op 4 dezer te Delft werkzame zakkenrollers behoort ook de hoofd-comraissaris van politie te Amster dam, de heer Steenkamp, wien een horloge werd ontroold. Verleden week vertoonde zich te Tilburg een groote hond, die blijkbaar uitgehon gerd, in een varkenskot sprong en het varken aanviel. De hond was zoo woedend, dat men hem met geen stokslagen van het varken kon verwijderen, welk laatste op zulke wijze werd gehavend, dat het aaustonds moest geslacht worden. Uit Gorichem wordt gemeld, dat zich in de Waal geen, in de Maas veel d r ij f ij s vertoont. In een paar gemeenteraden in Limburg vindt men tegenwoordig personen, die uit- munien door parlementaire vormen. Dezer dagen lezen wij in de Venloosche bladen een ingezonden stuk van een raadslid, den heer Theunissen, dat diende als repliek op een schrijven van den heer Cli. Sineets, Secre taris-Penningmeester van het R. C. Armbestuur te Venloo. Uit dit stuk citeeren wij de volgende uit drukkingen en zinnen. De heer Th. wenscht den Secretaris toe een „emmer" meer verstand, 10 „meter" meer opvoeding, een „handwagen" minder brutaliteit, een „dosis" minder groote woorden. Z.Edl. noemt hem „een bullebak". Van zich zelf sprekende als raadslid zegt bij Ik ben er trots op, daar in deu Raad zelf mijne vrienden van mij luide tegenspraak onder vonden, als ik oordeelde dat zij ongelijk hadden, ofschoon „ik het ter hunner eer moet zeggen, zij hebben zich ook nooit aan buitensporigheden overgegeven Verder zegt de schrijver Misschien heeft mijn zegsman gedacht, behalve uit mahoniehout heeft men er ook waarvan men „vlegels" draait, en zoo hij het vroeger niet wist, weet hij beden dat „gij uit zulk een stukje gedraaid zijt Wie zou de kroon spannen, Sittard of Venloo? MaastrCrt.) Uit Oude Tonge wordt aau de N. R. Ct. gemeld Maandag 11., is hier een drama afge speeld, dat hoogst waarschijnlijk een men- schenleven zal kosten. Eeu jongeling zat in een koffiehuis gemoe delijk te redeneeren. Terwijl hij daar zat kwam er een beruchte voorvechter binnen, maakte vertering en weigerde te betalen. Dit ging zoover, dat hij eerst den zoon en daarna de de vrouw des buizes mishandelde. Hierop riep de vrouw de hulp van genoemden jongeling in, om haar te ontzetten en tevens den geweldenaar uit de deur te zetten, wat ook geschiedde. Deze laatste wekte daarop zijn broeder, die thuis reeds te bed lag, en wapende zich met steenen in een doek, om daarmede te kunnen slaan, terwijl de ander een mes nam. Zoo gingen zij te zamen de herberg binnen en wierpen zich op genoemden persoon. De een sloeg den jon geling met de steenen op het. hoofd en de ander bracht hem met zijn mes een steek in den onderhuik toe, zoodat de jongeling bewus teloos op den grond viel, en de getuigen niet anders dachten, dan dat de dood onmiddellijk zou volgen. Hierop vertrokken de geweldenaars zonder een woord te spreken, even alsof er niets was gebeurd. Volgens de verklaring van den dokter verkeert de gekwetste in levensgevaar. De daders zijn nog niet in hechtenis genomen. De uitdceling te Amsterdam van r brood en koffie aan behoeftige stad nooten in het bekende gebouw op den s'' Uil /Ion ïliatlirro»! mnn 1 bij den Heiligen weg zal aanvangen Donderdag morgen. De Amsterdamsche Centraal-Traraomnib Maatschappij heeft den dienst op alle Us" gestaakt. Maandag en Dinsdag der vol^? week openbare verkooping van 11 wagens 72 paarden der onderneming. Aan den muur van] Walhalla was Uilenspiegel, dezer dagen een biljet a an 1?' plak t, waarop te lezen stond „Wee de partij, wier leider een ezel j i Leve het gezond verstand Van onderscheidene kanten wordt i i een strenge langdurige winter speld. Nu heeft men te Echt, in Limburi aantal wilde zwanen gezien, welke vogels 2jch 1' _l1..,., lilfowcf rjnld„ voor. een ver in die streken overigens uiterst zeldzaam toonen. Ouden van dagen herinneren zich dat komst dier dieren met een feilen winter langen duur in verband stond. De hardrijderijen op schaatsen in Fries, land zijn sinds eenige dagen in v o 11 e n gang. In de afgeloopen week zijn reeds meer dan 20 gehouden, waarvan 12 op één dag, Als bewijs van hondentrouw meldt men het volgende. Vóór eenige weken werd door een bewoner van Westkapelle een Ik®] aan iemand op Zuid—Beveland verkocht. Eenige tijd later kwam 's morgens vroeg toen het nog donker was, liet beest bij zijn ouden meesisr zeer vermoeid aan de deur. Binnen gelaten liep hij naar ieder der huis. genooten, met blijkbaar welgevallen hen begroe- tende, tot bij het bed en eerst daarna ram hij voedsel en legde zich op zijn oude plaats te rusten. Hoe hij zonder begeleiding dien geheelen weg teruggevonden heeft, blijft nog een raadsel. In het Deceinber-nnmmer van Stemmen voor Waarheid en Vrede schrijft Dr. A. W. Bronsveld over onze Politieke toe- standen, het volgende „Dr. Schaepman en de Standaard gewagen reeds van de mogelijkheid der opkomst van eene konservatieve partij, uit gemelde antirevolutio nairen, gematigde liberalen en een aantal roomscb- katholieken bestaande. Bij die partij zou hn de groep landgenooten, die met deze „Stemmen" en den „Vaderlander" enz. sympathizeeren zich aansluiten. „Dat zou inderdaad een zonderlinge vereeni- ging zijn van ongelijksoortige bestanddeelen; en wij achten dan ook de voorspelling zeet gegrond, dat zulk een partijverband niet lang zou stand houden. De heeren, die nu door dr. Kuyper's centraal comité zich candidaat lieten stellen, die, zoo als de heer Godin de Beaufort, de tegenwoordige minister van Financiën, deed, den heer Schaepman openlijk hebben aanbe volen wier leuze zoo forsch en zóo beslist was„niet-liberaal" zij zullen openlijk en ondubbelzinnig boete te doen hebben, en er kennen, dat zij zich zclven hebben gebracht in een onzuivere positie. Zij zullen zich hebben te zuiveren van den smaad die zij het protes tantisme aandeden door hun in het oog val lende intimiteit met den heraut van het ultra- montanisme in Nederland. Zij zullen erkennen moeten, dat zij niet zelden tegenover de dolee- renden een houding hebben aangenomen, welke hun gehechtheid aan de Ned. Herv. Kerk zeer verdacht maakte. Zij zullen zich in één woord beslist moeten afscheiden van die bekende Ka merclub, die zoo veel aanstoot geeft aan den heer Kater, en die zoo menig pijnlijk offer van veler geweten heeft gevraagd. Vrije man nen moeten zij weder worden en mannen die eens en voor altijd de door ons zoo dikwer gewraakte samenkoppeling van ongeloovig e" liberaal, geloovig en anti-revolutionair laf®" varen. Daar zijn beginselen van staats bek' ons boven alles dierbaar, maar die het tegen deel van conservatief moeten heetenwij la het beginsel van den persoonlijken dienstp ic niet los, evenmin als dat van den vrijen han Wij verlangen vurig voor Indië een n}eer,^„ standig bestuur, maar ook een dieper - |e onze hooge roeping als christelijke ko o mogendheid. Wij moeten voor Insulinde alleen een moederland heeten, maar mtjerker. meer worden. Wij zijn beslist tegesn al'e-,-w3t kelijke politiek, uit eerbied voor ons aller geloof, uit liefde voor onzen wel christe ij maar niet theocratischen staat. Geen c er lisme dus maar ook niet een revolu io uitwisschen van alles wat herinnert aan verleden. Daarom blijve o. a. het vjjft® a^, teiten aan onze Rijks-Universiteiten juichen het toe, dat de werkman door Staat beschermd wordt, en de landbouwer u beter positie gebracht tegenover de grü"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2