HEERENKLEEDM Z« AIIJBIKI GEHAAKTE CONCERT DIENSTBODE, GEN EVER. op Zondag, 14 December 1890, L. A. SCHOUTEN, K. ERIKS, mm Ibfsfbnnii Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. ®emeente Calkiiitsoog. Ocm. WleringerwaarO. Marktberichten. Advertentiën. SCHIEDAMMER C. de VSIIKS, te Schagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. in het lokaal van den heer C, Kos Pz. Na afloop B A L. Elegant, Soliede en Goedkoop. Fabrieksprijzen. Naaimachines, vanaf f 17.50. - 811 Hl Molenstraat, Seliagen. La Rika in kistjes van 50, a 3 Cts. per stuk, a f 1.50 per kistje. is de m eest versterkende drank voor Bloedarme n, Zwakken en Herstel lenden. Aanbevolen door alle geneeskundigen van naam. I P,V(MfiP7P K a n t o o rPIo m pe t o r e n - gracht, II. 655. J. W. Schubart, mr. II. Waller Mr. S). J. H. van Leden, Mr. J. J, Metelerkainp, te Utrecht, Jhr. J. E. van lleeiiiskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. 3Ianssen, S. P. ten Holt. •ittersdaar is in die richting veel te doen. ifjj blijven pleiten voor het bestaan der open de school, maar een school niet naar het hart an een Staat, die erkent geen hart te hebben, Daar naar het hart der ouders, die aan die Jkschool het kostelijkst wat zij hebben, veilig poeten toevertrouwen kunnen. Dat in haar loofdstrekking zulk een staatkundige gedrags- jjn „liberaal" is, moet worden erkend. Dit paskt ons echter niet huiverig, haar te belijden. Ook de hardnekkigste klerikaal aanvaardt en reniet alle dagen de zegeningen eener politiek, vaaraan men in Rusland, in Spanje, in Zuid— fmerika in de verste verte niet durft denken. [Vat dunkt u Liet een luidruchtig Kardinaal, ien der troetelkinderen der ultramontanen, dezer agen niet de Marseillaise spelen Zijn wij liet allen verzoend met hetgeen rechtmatig is n de leuze van vrijheid, gelijkheid en broeder- ichap, en achten wij niet, dat wij als christenen >n ais burgers ons naar die leuze hebben te «dragen P Het onverdraagzame, het doctrinaire beralisme is geoordeeld, en wij wenschten aarom wel, dat ook het woord „liberaal" als lerouderde en versleten leus werd terzijde ge steld. Wij voor ons hebben geen naam, omdat wij geen partij willen vormen. Wij eigenen ons bet monopolie van „christelijk" niet toe, en indien men onder „christelijk" verstaat„geleid Joor den geest van Christus," dan moet natuur- onze staatkunde „christelijk" zijn, en het overbodig heeten dat te afficheeren. bok zij, die niet „gelooven" kunnen bovendien pedewerken aan echt christelijke zaken, als daar zijn afschaffing van slavernij, enz. enz. „Wij willen „historisch" zijn, en niet doctri nair; nationaal, en niet internationaal." Wij willen vooruit, en niet terug. Ware de fraktie Ier anti-revolutionaren, welke door de Stand. wordt vertegenwoordigd, niet zoo door en door nrizeeuwsch en revolutionair (twee eigenschap en, die dikwerf bij elkander zich vertoonen) lan zouden wij in menig opzicht haar versier ing wenschen, want iu de dagen harer jeugd, oen Dr. Kuyper haar nog niet zijn stempel lad ingedrukt, had zij edele aspiraties. „Wij zien uit naar het optreden van een groep nannen, die om bekwaamheid en eerlijkheid ertrouwen wekken, die ons volk, zoohls het n de historie is geworteld en door de historie s geworden, verstaan, en die een oog hebben 'oor de ontwikkeling en eischen onzer dagen, farnen te noemen zou misschien voorbarig, n zeker niet voor deze kroniek passend zijn. Vij hebben noodig geen woorden maar daden een leuzen maar mannengeeu rumoer maar araktersongeveinsde godsvrucht en geen erkelijke politiek. Eene treurige zaak doet, naar men it Atrecht schrijft, tegenwoordig van zich preken. In September 1888 veroordeelde het Hof van et departement Vas-de-Calais eenen Montsauret it 20 jaren dwangarbeid. Zijne geheele familie ield hem voor onschuldig en de meesten tokken zich de zaak zoo aan, dat zij van erdriet stierven of krankzinnig werden. De loeder van den veroordeelde stierf het eerst, en 25sten Mei verleden jaar. Den 23sten 'eeember stierf zijne vrouw eti den 5den April zijne dochter. Drie maanden later bezweek n zijner zonen. Een andere zoon had sedert waarop zijn vader veroordeeld werd it verstand verloren. Montsauret zelf is in Guyana, gedraagt zich lorbeeldig en houdt steeds zijne onschuld aande. Uit Pisa wordt gemeld, dat aldaar eene vige typhusbesmetting is uitge oken. Niet minder dan 700 personen moeten door aangetast zijn, alhoewel er maar weinig n sterven. Het gemeentebestuur heeft het drinkwater en onderzoeken, dat echter zuiver bevonden Een jong geneesheer te Rome, Mosca- tl li, assistent van professor Moleschot leerling van professor Koch, verklaart een 'feilbaar geneesmiddel tegen lupus gevonden hebben, waarvan de werking zachter, gemak- ili'ker en minder pijnlijk is dan het middel o Koch. M o s c a t e 11 i, die reeds zes maanden geleden gevorderd geval geheel genas en thans een euwen patiënt met goed gevolg behandelde, mededeeling doen van zijn stelsel aan de [hatschappij voor Geneeskunde te Rome en Pk zijn leermeester Koch daarvan geheel op hoogte brengen. Naar men meldt heeft dr. Rrussell, de 'dste geneesheer van het hospitaal te Ediuburg veeljarig onderzoek van den kanker, de ?.lcrobe ontdekt welke bij deze ziekte optreedt; il heeft overeenkomst met het schimmel van N- Dr. Russell laat zich echter nog met de Ntste onzichtigheid over zijn ontdekking uit. Twee jongelieden te Spandau wedden dat zij bij de heerschende koude, de thermometer wees 8 graden Reaumur onder nul, in het open water zouden gaan baden. Een bakkersgezel wedde om 10 mark dat bij in de Oberhavel dorst springen, tot het midden zwemmen en dan terugkomen. De jonge man ontkleedde zich en ging met een even overmoedigen vriend in het ijskoude water. Zij zwommen tot aan de helft en kwamen ongedeerd terug. Daar zij zich niet konden afdrogen, wijl het water zich dadelijk tot ijskegeltjes vastzette, kleedden de waaghalzen zich, zonder zich af te drogen, aan, en liepen in een dollen ren naar het koffiehuis, waar de weddenschap was aangegaan. De gewonnen tien mark werd spoedig in grog etc. omgezet. Een nieuw gerecht. Het volgende wordt door Sempervirens aanbevolen tot verkrij ging vau nieuwe groente. Doperwten worden dicht gezaaid, en als de planten 15 tot 20 cM. hoog zijn, afgesneden en vervolgens als blad groente toebereid. Ook 's winters kan men zich die groente verschaffen, als men slechts over een localitcit kan beschikken, waarin eenige warmte kan ontwikkeld worden. Robert Koch is de derde, uit een gezin van 13 kinderen. Een van zijn jongere broeders, farmer in Amerika, verklaarde: Terwijl wij als jongens onzen vrijen tijd met spelen, visschen, of jagen doorbrachten, zat Robert steeds te studeeren. Zijn liefste werk was alijd miscroscopische onderzoekingen. Op zijn 17e jaar had hij het gymnasium van Ciausthal, Hannover, afgeloopen, maar hij mocht niet op de hooge- school van Göttingen worden toegelaten vóór hij 18 jaar was. Toen hij daar twee jaren had gestudeerd, won hij het van honderden oudere studeuten bij de beantwoording van een prijs- Te Valladolid (Spanje) is verleden Zaterdag een Schildwacht doodgevroren gevonden. Velen meenen, dat het in den winter voldoende is een kamer niet al te warm te doen worden, haar koel te houden, om haar frisch en gezond te doen zijn, Dit is onjuist. Niet de koude maakt een kamer gezond, maar wel de zuiverheid vau lucht, die er heerseht. Koude lucht kan evengoed onzuiver zijn als warm. In den winter is buitendien een kamer, beneden de 65 gr. Eh. verwarmd, bepaald ongezond. Er moet in alle vertrekken, zonder onderscheid, waar metisihen verblijven, gezorgd worden voor voortdurende bestrooming van versche, zuivere lucht, zoo mogelijk verwarmd, maar in elk geval aangevoerd zonder hinderlijke tocht. Vooral de slaapkamers moeten voortdurend toevoer van versche lucht hebben, terwijl de gordijnen van het ledikant nimmer geheel mogen zijn toegeslagen, wil men zich niet vergiftigen. Versche, zuivere lucht is voor de gezondheid van den meusch minstens even noodig als brood. De gemeenteraad van de stad Cognac heeft, zegt het Maandbl. tegen Ferv., een zeer karakteristieke waarschuwing bekend gemaakt, welke een eigenaardig licht werpt op den buitenlandschen handel in „Cognac." Ongeveer twee honderd firma's laten zich brieven schrijven en zendingen doen naar Cog nac, zonder aldaar eenig domicilie, kantoor of mugezijn te bezitten; de directeur der posterijen heeft nu ernstig verzocht, een einde aan deze zaak te maken, daar de postadministratie hiervan zeer veel last heeft, en het publiek in den waan gebracht wordt, dat een groote hoeveelheid spiritus- en foezelhoudende vloeistof omdat deze de reis over Cognac gemaakt heeft of van brieven postmerk Cognac vergezeld wordt, werkelijk aldaar gemaakt is, hoewel de juiste afkomst diep verborgen blijft. In geheel spanje heerseht, tegenwoordig een strenge k o u d e. Te Madrid viel de thermometer tot 12 gr. C. beneden nul, wat meu sedert 30 jaar niet gezien had. De menschen waagden zich niet op straat. Veel sneeuw viel op verscheidene plaatsen. Het kanaal van Castilië is bij Valadolid loegevroren. Te Madrid wordt schaatsen gereden. Zeer vreest men voor de de oranjetuinen van Valencia en de suikeraan- plantingen van Malaga. Ingeschreven van 1 Oct. 30 November 1890. GeborenGuurtje, d. v. Willem Houtkooper en Neeltje Meijer. Jacob, z. v. Cornelis Harde- bol en Maartje Vos. Cornelis, z. v. Gerrit Schoorl en Elizabeth Kossen. Antje, d. v. Hendrik Kruis- veld en Antje Zipp. Trijntje, d. v. Arie Schouten en Antje Bras. Jacob, z. v. Maarten Mooij en Dieuwertje Vader. Jacob, z. v. Jan Zander en Neeltje Idenburg. 28 16 Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: Guurtje Houtkooper, oud 4 dagen, d. v. Willem Houtkooper en Neeltje Meijer. IJf van Zoonen, oud 2 jr., z. v. Jacob van Zoonen on Trijntje van Twuijver. Cornelis Sluis, oud 63 jr., echtgenoot vau Petronella Kruijer. Ingeschreven van 1 30 November 1890. Geboren: Louisa,d. v. Arie Ploeger en Neeltje Raven. Adrianus z. v. Willem Blaauwboer en Guurtje Raap. Ondertr. Getrouwd en Overleden: G, ene. n oom6 December 1890. Aangevoerd H. L. Rogge i a 6 Tarwe f 7.a 9. 34 Garst f 5.a 6. 25 Haver t 3.50 a 4 25 Witte Erwten f 9 50 a 1 l Groene f 11.50 13.— Grauwe f 12.50 a 16.— Vale f 12.a 15. Bruine Boonen f 11.50 a 13.25 Geele f 8 Witte f 12.- a 15.— Paarden f 6.a 6.50 Karweizaad f 9.— a 9.25 Mosterdzaad f 14.a 16.25 14 Paarden f 40.— a 160. - 4 Kalveren f 12.— a 18. 100 Lammeren f 16.— a 21. 60 magere Varkens f 8,a 16.— 2 Zeugen f 25.a 30. 157 Biggen t 5.a 8. 50 Kippen f .40 a 1.30 100 Eenden f .60 a .70 700 Kipeieren f 6.a 6.50 1350 Koppen Boter, 5.2, lood f .65 a .70 AI It ma a r 6 December 1890. Aangevoerd 8 Paarden f 40.a 80. 6 Koeien f 140.— a 200. 20 nncht. Kalveren f 10.a 24. 224 Schapen f 16. a 20.— 69 magere Varkens f 11.a 15.— 261 Biggen f 4. a 7. 12 Bokken en Geiten f 3.a 10.— Boter per kop f .80 a .90 Kip-Eieren per 100 f 7.— a 8. Al lint n af 8 December 1890. Aangevoerd 3 Koeien f 200.a 230. 62 vette Kalveren f 40,a 104 (per kilo f 0.80 a .90) 8 Nuchtere Kalveren f 12.a 24.— 576 Schapen t 20.- a .29— 222 vette Varkens per P. f .36 a .46 32 Magere dito f 11.a 14.— JF'urm erend, 9 December 1890. Aangevoerd Aangevoerd 176 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32.50 4 stapels middelbare f 29.50 1412 K. G. Boter f 1.10 a 1.15, per K.G. 252 Runderen, hooger in prijs, handel matig. 32 Paarden. 9 Stieren. 69 Vette Kalveren per Kilo f - .80 a 1. te geven door handel vlug. 92 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 24.handel matig. 179 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.46, handel stug. 18 Magere idem per stuk f 10. a 18. handel stug. 149 Biggen per stuk f3.a 7. handel stug. 2890 Schapen, Vette prijshoudend. Overhouders lager in prijs handel stug. 980 Ganzen per stuk t 2.25 a 3.25. 270 Zwanen, per stuk f 6.a 9. Kipeieren, per 100 stuks f 6.a 7. Tl tl a 4 December 1890. Aangevoerd. 204 stukken boter, per half kilo f 0.55 a 0.65 kipeieren f 8.a 7.50 per 100 stuks. Tdatn, 6 December 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 31.— aangovoerd 25 stapels, wegende 5195 P. Gevraagd een die goed kan melken tegen KERSTMIS, bij R. C. BLA.AUWBOER, Wieringerwaard. l" n i li otxdLe MERK: NI GUT CA P. Verkrijgbaar bij onder directie vau den Heer Aanvang 8 uur. Kunstlievende Leden met 2 dames toegang vrij. Entree voor vreemdelingen f 0.49 de persoon. Aanbevelend, SCHAGEN, W VA f! PP Laagzijde, B, 66. VV V dUCI van Uitmuntende merken Concours a f 3.25 per honderd, in prachtige blikken kist. Ilies a f 3.per honderd, in blik. Bloem van Menado a f 2.60 per honderd, in blik. Alsmede verschillende andere soorten puike sigaren, in kistjes vau honderd, vijftig en vijf en twintig. stout van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machinckiiimneii en Molen werken, PALMHOUT, POKHOUT, I5IM- ROTTIAG, enz. Adres: Wed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, ZaandamOostzijde, D, 401. FTMECHTSCME Luibllüibl/ffi \ul 1'J^ lilUiUiluLlllvU Jij Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen hij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F*. J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, «T. Castricum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3