Uit en voor de Pers. Doordat em der ondjes, die niet in slaap kon komen, zulk eene benauwde lucht gewaar werd, riep men de verdere bewoners, die het vergader lokaal vol rook en een begin van brand ontwaar den. In een oogwenk werden de nacht wachts geroepen die met extincteurs verder onheil voorkwamen. De oude luidjes waren iti dien tijd bij buren goed verzorgd. Uit Den Haag deelt men ons mede, dat H. M. de Koningin-Regentes het verlangen heelt te kennen gegeven, dat de ministers wekelijks bij H. M. in audiëntie zullen verschijnen, even als bij het leven van den Koning gebruikelijk was wanneer Z. M. in Den Haag vertoefde. De Zaan is niet meer bevaarbaar. De Allernaar Packet, varende van Amsterdam, be nevens locaaldienst van Zaandam op Amster dam, heeft den dienst gestaakt. In de vergadering der „vereeniging van burgemeesters en secretarissen in de provincie Noord-Holland, Maandag ten stadhuize te Am sterdam gehouden onder voorzitterschap van rar. E. A. Jordens, burgemeester van Haarlem, is door mr. W. H. van Tienen, burgemeester van Wormerveer, eene gedachtenwisseling ingeleid over het ;/w e t s o n t w e r p tot herzie ning van de algemeene regels der plaatselijke belastingen." De vergadering besloot met algemeene stem men bij de Tweede Kamer een adres in te dienen tot verwerping van het ontwerp te ver zoeken. Tot leden der commissie van redactie van het adres werden benoemd de heeren mr. E. A. Jordons, H. J. Versteeg, H. J. Calcoen en J. Ph. Dolleman, burgemeesters van Haarlem, Zaandam, Edam en Heemstede, alsmede mr. A. A. Land, secretaris van Haarlem. Dinsdagavond, tusschen halfzes en half ztven, is er in de Lange Warende te Rotterdam eene brutale inbraak gepleegd. Men heeft zich door middel van een valschen sleutel toegang weten te verschaffen tot eene bovenver dieping, bewoond door eene weduwe en hare dochter. Alles werd nagesnuffleld en met een pook de secretaire opengebroken, welk werktuig daarbij in drie stukken is gebroken, waarvan nog een gedeelte in het verbrijzelde slot zat. Alle laden zijn doorzocht, en de geheele inhoud op den vloer gegooid. Er is echter alleen ontvreemd een lepeldoosje van schildpad met 6 zilveren lepeltjes, een gouden dameshorloge en 21 centen, welke in een mandje lagen. Daar er nog vele andere voorwerpen van waarde onder het bereik der dieven stonden, schijnen zij onder hun werk gestoord te zijn geworden; althans die voorwerpen waren Dij de ontdekking nog aanwezig. Een der inbrekers schijnt bij de pogingen, om de secretaire geopend te krijgen, zich verwond to hebben, want de meeste voorwerpen waren met bloed bevlekt. De politie heeft onmiddellijk na aangifte een onderzoek ingesteld. De heer II. de Veer, hoofd-redneteur van het N. v. d. Dag is eergister morgen, na een langdurig lijden, te Haarlem overleden. Gedu rende 19 jaren stond het Nieuws v. d. Dag onder zijne leiding. Als letterkundig had de heer De Veer zich een goeden naam verworven door zijn Irouringh voor 't jonge Holland en talrijke romans en novellen, die met graagte door het Nederlandsch publiek gelezen werden. Hij be reikte den leeftijd van 61 jaar. De nieuwe gashouder van de Utrechtsche gasfabriek is gesprongen. In de vorige week was hij gevuld met 18.000 kub M. water om hem te beproeven. Doch drukking van die 18 millioen KG.was te machtig.Een der gegoten platen barstte, het water stroomde er uit en talud en aarden dijk, die den houder omgeven ,zijn bij de breuk geheel wegeslagen. De 18-jarige zoon van J. K., te Ter Aa, die te Maarsen diende, zou Woensdag op schaatsen zijneu ouders een bezoek brengen. Niet ver van zijn ouders huis reed hij in een wak, waaruit hij levenloos werd opgehaald. Men schrijft uit Eindhoven, dat Donderdag vier personen aldaar, van de markt te Uden huiswaarts reden. Te St. Oederode aangekomen hield de koetsier voor een herberg stil. De herbergier opende het portier, doch bemerkte tot zijne ontsteltenis dat alle vier bewuste loos lagen. Spoedig werd geneeskundige hulp ingeroepen, en eerst na drie kwartier mocht men slagen hen weder tot bewustzijn te bren gen. De kolendamp van eene in het rijtuig geplaatste stoof, had allen vier bijna verstikt. Twee jongens, die zich op de Bosschewaard even buiten Vreeswijk met sleden vermaakten geraakten in een open wak. Een daarvan werd onmiddellijk gered, doch de ander schoot te ver ouder het ijs, zoodat hij reeds dood was, toen men hem na veel moeite op het dro ge bracht. var- In het ijs op 't verbindingskanaal üain- sterdiep-Boterdiep voor de stroohuizenfabriek te Groningen was eene b ij t gehakt. Een jongen, die zich aldaar met schaatsenrijden vermaakte, geraakte daarin en zonk in de diepte. De heer F., boekhouder aan bedoelde fabriek, was getuige van dit ongeval, en zelf niets ter redding kunnende doen r i e p h ij z ij n hond en gelastte dit dier te water te gaan. N» eenige oogenbiikken van spanning kwam de viervoetige redder weder boven, het knaapje met zich voerende. Het kind was daarna spoedig op den wal geholpen en kon vervolgeus ongedeerd huiswaarts keereu. Te Paterswolde is een vrij groote E i f f e 11 o r e n van ij s opgetrokken. Eiken avond wordt die schitterend verlicht. Een reizend koopman uit Zutpheu, die gisteren middag met den locaaltrein uit Brummen naar Zutphen wilde, doch abusievelijk in den trein naar Arnhem was gestapt, sprong, toen hij zijne gissing bemerkte, uit den wag- g o n, echter met het noodlottig gevolg, dat hij onder den trein geraakte, waardoor beide beeueu en eene hand hem werden afgereden. Pieter Spa werd bij de kroning van Ko ningin Victoria de hoed ingeslagen, zoodat hij niets van de plechtigheid zag. Eene variatie op dat thema levert het verhaal omtrent een man, die op een groote ton stond om den lijkstoet te Delft te zien. De bodem brak, de man, niet groot van stuk, zakte in de ton, en het gedrang was te groot om hem er uit te helpen. Het gevolg was, dat hij even weinig zag als P. S., van Zeggelens held. Te Nieuwkoop werd eergisteren op de ringvaart vanwege de Nieuwkoopsche IJsclub een wedstrijd op schaatsen gehouden, waarbij aan de overwinnaars eenige ponden spek en hammen werden uitgereikt. Van 's morgens 10 tot 12 reden jongelieden van 12 tot 17 jaar, en daarna van 1 tot 3 volwassenen, de meesten van welke hunne vaardigheid betoonden ten voordeele van behoeftigen, aan wie de overwinnaars de gewonnen prijzen afstonden. Als een bewijs van de verregaande brutaliteit der dieven in N. Brabant kan het volgende dienen Een tweetal maanden geleden vervoegde zich bij de bejaarde wed. Gdie te Baarle—Nassau in een alleen staand huisje eene herberg uitoefent, een onbekend persoon, welke haar, onder bedrei ging van moord, al het voorhanden geld deed afgeven. In het laatst van de vorige week, omstreeks 12 uur 's nachts, werd er aan de woning van genoemde weduwe geklopt, met bevel open te doen voor de marechaussees uit Alphen. Zij zag een marechaussee, deed open, doch ontdekte in dien persoon denzelfde die haar vroeger bestolen had. Deze beval haar de kachel aan te maken, brood te snijden en daarbij een kop chocolade te voegen. Na dit genuttigd te hebben, nam hij onder verklaring dezelfde schurk van vroeger te zijn haar wederom eenig geld en goed af en verwijderde zich met een tot weerziens. Een provinciaal blaadje be vatte Zaterdag j.1. de volgende annonce „Wij raken onze tegenwoordige Dienstmeid Met 1 Januari 1891 kwijt; Dus nu vragen wij een andere dienstbode, Al is zij niet van de nieuwste methode, Dat komt er niet op an, Als zij maar flink werken en wasschen kan, Want mijne vrouw valt het te zwaar, Maar zij is ook haast 90 jaar. Dus wie wil komt in persoon of brief dan maar, Bij Klaas Zwart, Watermolennaar. Ieder begrijpt het nu wel ter dege, Wij wonen te Medemblik in den molen no. 9' er te een echter tot was, nadat De Commissaris des Konings in de pro vincie Gelderland heeft aan de burgemeesters der grensgemeenten in dat gewest de volgende circulaire gericht Volgens door den minister van binnenlandsche zaken gedane mededeelingen, wordt van bevoegde zijde beweerd, dat varkens uit België iu Neder- laud worden ingevoerd en te Rotterdam ter markt gebracht. Die invoer is in strijd met het verbod, gesteld bij koninklijk besluit van 9 April 1884 Staats blad no. 48) en met de beschikking van de ministers van binnenlandsche zaken en financiën van 11 Maart 1885, opgenomen in het provin ciaal blad no. 40 van dat jaar. Aangezien in België onder het rundvee het mond- en klauwzeer heerscht en varkens, naast runderen, het meest geschikt zijn die ziekte over te brengen, is het voor den gezondheids toestand van onzen veestapel van het hoogste belang, dat tegen den verboden invoer van varkens zoo gestreng mogelijk worde gewaakt. Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik de eer u uit te noodigen, de onder uwe bevelen staande politiebeambten, onder de ken nisgeving van het bovenstaande, aan te sporen tot verdubbelde waakzaamheid, opL^g^" lnge. proces verbaal op te maken. Gisterenochtend te 11 utn ,br*k Heerenveen een felle brand uit ij - i„ een logement van den tweeden rang. Met groote hevigheid grepen de vlammen om zich henen, gevoed door eene belangnj'e oe brandstof die op den zolder opgestapeld la De spuit van de vrijwillige brandweer was het eerst aanwezig, en weldra verschenen u°3 aantal andere spuiten. Het duurde 2 uur eer men den brand meester het perceel geheel was uitgebrand. Het schijnt, dat de brand in den schoorsteen is ontstaan. Alles was tegen brandschade verzekerd. Door eene onbekende oorzaak is te Geldrop de kapitale boerenhofstede-, bewoond door S., door brand vernield. Bijna al het vee kwam daarbij om het leven. Alles was verzekerd, doch zeer laag. Te Ophemert overleed dezer dagen de heer I. Formijne. Hij was het oudste raads lid, waarschijnlijk wel van geheel Nederland, want sedert 1823, dus 67 jaar laug, had hij in dat college zitting, waarvan hij gedurende vele jaren eerst assessor, daarna wethouder was. Uit Reenen wordt gemeld, dat de Rijn voor 1/3 met d r ij f ij s overdekt is. De scheepvaart is gestremd. In het zoogenaamde Grebsche gat zijn veel schepen geborgen. Over tocht alleen per roeiboot. Uit Ooyen De Maas is over de geheele breedte met zwaar d r ij f ij s bezet. Eergisteren had het zich een oogenblik bij het Alphensche veer vastgezet, maar is later weer losgeraakt loorgedreven. Daar de waterstand zeer laag verwacht men dat het toch spoedig vast en i is, zal raken. De Beersche Maas is geheel toege- vroren, daar de sluizen der polders open zijn, is het ijs weinig betrouwbaar en vol wakkeu. Uit Harlingen wordt gemeld, dat wegens heerschenden mist te Londen gister geene stoomboot vandaar naar eerstgenoemde haven vertrekken kon. Een merkwaardig bewijs van zorg voor zijn gemeentenaren geeft herhaaldelijk de burge meester van Ouder—Amstel. Dezer dagen bij de onverwacht ingevallen vorst, waren eenige bewoners van den Ringdijk, die tot Ouder- Nrnstel behoort, door het bevriezen van hun waterleiding in gruoten nood. Zij konden de hoofdkraan niet vinden, en have en goed werden met overstrooming bedreigd. Het was reeds nacht, en hulp was nergens te krijgen. Daar kwam de nachtwaker en kort daarna een wan delaar voorbij. Beiden bleven staan, om te vernemen wat er te doen was, en nn bleek dat die wandelaar niemand anders was dan de burgemeester, die den waker terstond last gaf hulp te verleenen. Naar men verneemt, door kruist de burgemeester meermalen, zoowel des om zich te overtuigen dat alles overal is. revolutionnaire partij vorderde het anders de naweeën van dien onverantwoordelijken V" doen zich nu natuurlijk hoe langer zoo gevoelen. ineet Koloniën eischt een bekwame, eene kr tige handen zonder aan de verdiensten den heer Mackay op ander gebied iets te te doen, zal ieder onbevooroordeelde, zelfs 0, j°n zijne vrienden, den heer Mackay moeten ö°edel van onze 0 dit nachts als overdag, zijn uitgestrekte gemeente, in orde {Nbl. v. Ned.) Als een wonderlijk contrast met de gevoelens van den afgevaardigde van Schoterland, wordt gemeld In de laatst gehouden zitting van den ge meenteraad van Schoterland werd door het dagelijks bestuur het voorstel gedaan een adres van rouwbeklag te zenden aan H. M. de Ko ningin—weduwe. Zoodra de wethouder Lublink het woord nam om dit voorstel te doen, ston den alle raadsleden van hunne zetels op en hoorden het voorstel staande aan, waarna het met eenparigheid van stemmen werd aangenomen. Eergisteren i» de veehouder Yan Eijk, te Muiden, vader van 5 kinderen, op schaatsen over de Zuiderzee naar het fort Pampus gegaan om melk te brengen. Gister was hij r.og niet teruggekeerd. Men vermoedt dat hij door het ijs is gezakt, daar zijne pet en ledige melkkan bij eene opening in het ijs zijn gevonden. Donkere wolken aan Neer- land's politieken hemel. De Bondgenooten beginnen het elkaar nu ook in s' Lands vergaderzaal lastig te maken; zulks bleek verleden Dinsdag, toen de Tweede Ka mer hare werkzaamheden hervatte. „Weinig goeds beloofde de toon* zoo schrijft de Midd. Ct., „op welken door leden der rech terzijde hunne grieven geuit zijn tegenover den premier van het Kabinet, die in een noodlottig oogenblik de portefeuille van Koloniën aan vaardde. Noodlottig en te betreuren voor den heer Mackay zeiven, want hij was veel beter op zijn plaats aan het hoofd van „binnen landsche zaken,* waar wij, met vele liberalen gaarne nog geruimen tijd hadden zien zekeren dat hij niet de man is, die den bi van den heer Keuchenius kon aanvaarden de overtuiging dien goed te kunnen regel"1 Er zijn dan ook in den laatsten tijd «e»r<n en ernstige klachten opgegaan, zelfs van J bevriende zijden, tegen het beleid 'S kabinet, vooral op het gebied van Indische bezittingen. De heer Van Vlijmen zeide o. a. Dinsd terecht„Wij hebben geen hervormer noodf maar eer iemand, die oog heeft op den toe stand. En dit toont de minister Mackay njl' te zijn. Hij stelt niets voor tot opbeuring van de noodlijdende bevolking. Het koffierapport is nu gereed en in plaats van te handelen, zendt de minister het naar Indië om adviesde S£u|-. ken gaan heen en weerjaren gaan met seeren verloren. Het is steeds wordt, wordt wordsUit niets blijkt in welke richting dé minister wil sturen." Ook de heer Van Nunen spaarde den minister van koloniën geen onaangename opmerkingen, Deze vroeg welke belangrijke punten van koloniaal beleid de minister onder het oog had gezien; en hoe hij getoond had het denkend hoofd van het koloniaal bestuur te willenti». En zijn antwoord luiddedoor niets. Minder kan het zeker al niet. Bij de kwestie der regeling van de werk zaamheden, waarbij de voorzitter, in met de regeering, voorstelde van de af te voeren de wijziging der kieswet, z.g, stedenwet, de grensverandering van Biervliet en de inlevering der conventie nopens den drankverkoop op de Noordzee, kreeg de discussie het karakter van een hekelend, steke lig debat. Over de verdaging of liever de eervolle be grafenis van de stedenwet een pur san) partijwet, al ontkennen wij het billijke van de daarbij voorgestelde regeling niet, mits men dan eerst of tegelijkertijd eene ge heele betere regeling van ons kiesstelsel ter hand neme verheugen wij onsen dat dit geschiedde met toestemming van de regeering, kenmerkt o. i. haar besef dat zij, achteraf be schouwd, met dit ontwerp te ver ging. Thans is de kans, om die regeling van kracht te doen zijn bij de verkiezingen in 1891 verkeken. Opmerkelijk dat de katholieke afgevaardigde Vermeulen bij de bespreking van dit prat aandrong op latere behandeling der begrootin gen teneinde meer tijd te hebben voor eene behoorlijke afdoening, en naar wij hieruit opmaken een ernstiger politiek debat te kunnen uitlokkeuiets wat voor de regeering niet veel goeds voorspelt. Natuurlijk was de heer Schaepman op i' bres om de voorstellen van het kabinet in deze te steunenen hij kon niet nalaten aan zijl collega Vermeulen een Seitenhieb te geven over zijn wegblijven bij tal van zittingen. Er ware® zeide dr. Schaepman kamerleden, die van de 22 zittingen, aan de begrootingen ge wijd, er 15 verzuimden. Hierop vatte de eveneens katholieke heer Van Vlijmen vuur; hij ontzegde den heer Schaepman het recht als mentor op te treden, terwijl dezelfde spreker in de Woensdag gehou den zitting den heer Keuchenius op verrefan malsche wijze diens tekortkomingen als minister onder het oog bracht. Men ziet: ons parlementair jaar toont reeds vroeg de sporen van hetgeen er omgaat in den boezem der katholieken. En als wij dan lett® op de houding van een deel hunner tegenop de anti-revolutionnairen en op hetgeen Maasbode nog dezer dagen schreef over samengaan met dr. Kuyper's partij, het zeker een belangrijke parlementaire ea pagne, die wij zijn ingetreden. Wat de Maasbode wil P Dit blad schreef„Evenmin als ffIJ behooren te verlagen tot slippendrage» anti-revolutionnairen, evenmin mogen en len wij, katholieken, opgaan in de libera c P „De katholieke partij is °P uen "jLen talrijkste in ons land, zelfs als men zou, dat al de liberalen m jachtig homogeen zijn. Daarom zijn ,g ^it genoeg, om op noodig is, d. w. z. tionnairen het dan iJ ons der zul- he blijven. Maar het politiek belang der anti— Daarom zijn ons zeiven te su»»» - indien de anti-re*" hardnekkig aan kun zlC anjere blijven vasthouden, en indien voorts gematigde elementen met ons op den 1 e]fc gelijkheid niet willen samenwerken- iere[ geval zullen wij onze hulp slechts aan mogen verleenen op bepaalde voorwaart e Duitsche katholieken handelen aldus. lang bevonden zij zich wel daarbij, jjg het alleen, omdat op die wijze de ze s heid, het kenmerkend karakter en e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2