stsr SElMiUl HARDRIJDERIJ, insflag, 1 in bet loorfl-M. Koffiehuis, NO R A. PHOTHOSRAPHIE. TE KOOP, Koffiebranderij van J. van den Berg, om een Prijs van f 20, een le Premie van f 10, en een 2e Premie van f 5. 0d vereerend verzoek, lis en Weder dienende, te SCHAGEN, JAGHrWATia. op Vrijdag 26 December 1890, op Zondag, 14 Dec&mber 1890, L. A. SCHOUTEN, SALMIAK-PASTILLES Advertentie-Bureau J. ROGGEVEEN Wz., Gemengd Nieuws. Marktberichten. Advertentiën. bij kleine en groote hoeveelheden Best HAVERSTROO, waarin eenig bladriet. JLangcstraat, Alkmaar, BUITENGEWONE prima qualiteit, Lengte van de baan 200 Meter, Aangiften moeten geschieden des morgens ten 11 lire, in het lokaal van den lieer W, ROGGEVEE* Cz. Loting 's middags ten 12 ure. Litreiking der prijzen in het Ho tel „«ie Hoos" van den heer A. VADER. 180P"' Dien dag is de baan AiET toegankelijk voor het pu bliek. Namens het Restuur. J. Ranke te Scliagen. van den Salon des Variétés, (2den Kerstdag), te SCHAGEN. Na afloop vrij besloten BAL. CONCERT in het lokaal van den heer C. Kos Pz. Na afloop BAL. van KRAEPELIEN 110LM, SCFIAGER COURANT. Schagen, Hoogzijde. linfe vrede der katholieken het best worden bewaard. Dat wij in Nederland een zuiver coD9titutioneele regeering hebben, is veeleer een voor- dan een nadeel, indien onze katho lieken in denzelfden geest ginge n handelen als die van Duitsehland. „Hoe doen nu onze Duitsche geloofsgenoo- ten bij de verkiezingen? Als regel stellen zij aloin eigen katholieke candidaten, en bij de herstemmingen steunen zij de partij, die op haar beurt de Roomsche candidaten helpt, waar rij in herstemming komen. Die wederkeerige iulp bindt echter verder tot niets. „Indien de Nederlandsche Katholieken dit voorbeeld volgden, dan zouden zij, dunkt ors, iun waardigheid en hun zelfstandigheid het jest bewaren, en dan zon er van zelf ook een dnde komen aan de onverkwikkelijke twee dracht, die thans in eigen boezem bestaat ter wille der anti-revolutionnaire partij. „Mochten tengevolge daarvan de liberalen weder aan het roer komen, dan zou dit, gelooven wij, in ieder geval een minder groot kwaad zijn dan het laten voortbestaan van den tegen- woordigen toestand." Dit laatste vooral, zoo eindigt de Midd, Ct. haar hoofdartikel, is een hoogst belangrijke bewering. Om die booze liberalen te weren moesten eertijds alle krachten worden ingespannen en werd de katholieke partij de slippen draagster der anti-revolutionnaire. En thans wordt het optreden van een libe raal kabinet een minder groot kwaad geacht dan het voortbestaan van den tegenwoordigen toestand "Wat moet die toestand dan ernstig zijn en treurig 1 Of is het niet beter te zeggen wat moet de haat der katholieken tegenover de ar.ti-re- vol utionnairen en de vrees voor de legerwet thans groot wezen! Toch vleit de Maasbode zich, dunkt ons, met een al te groote illusie als hij meent dat de katholieken als éen partij zullen en kunnen optreden. Dat is in den tegenwoor digen toestand onmogelijk. Daarvoor is hun onderlinge verdeeldheid te grootdaarvoor staan zij te scherp tegenover elkaar; daarvoor is in eigen boezem al te fel gestreden, wat natuurlijk rancune nalaat! Boven het hoofd der regeerende partijen pakken zich dus meer en meer donkere wolken samende dezer dagen in onze Tweede kamer gevoerd wordende discussiën klinken als het rommelen van een naderend onweer. En wij vreezen dat het kabinet uil deze ernstige campagne niet ongedeerd zal te voorschijn komen. Maar wat dan? Dit is een ernstige vraag, waarop, in ver band met de huidige politieke verhoudingen, niet zoo gemakkelijk een antwoord is te geven. O Bloedige bruiloft. Dezer da gen keerden van Saint-Donat (Frankrijk) 's avonds twee jonggetrouwden, Montel, 23 jaar •oud en Marie Consteix. 18 jaar oud, naar hunne woning, in het gehucht Ponnet terug, vergezeld van vrienden en bloedverwanten. Op eens weerklonk een schot van achter eene haag en de bruidegom rolde in het zand. Een kreet van schrik steeg uit den tnond van al de genoodigden, op hetzelfde oogenblik weerklonk een tweede schot en de bruid viel op het bebloede lijk haars echtgenoots. De moordenaar, die verborgen in hetstuikgewas op den bruidstoel wachtte, nam na zijne dubbele misdaad de vlucht. De genoodigden, als versteend van schrik door dit vreeselijk tooneel, durfden zich bijna niet verroeren. Toen de eerste schrik een weinig over was, legde men de twee lijken aan deu kant van den weg. Men haalde een rijtuig en een lijkstoet reed het gehucht binnen in plaats van een vroolijken bruidstoet. Men legde ze op het huwelijksbed en geheel het dorp verdrong zich weldra rondom de ongelukkigen, die nog in bruidstooi waren. Het parket van Issoire en de brigade gendar merie van het arrondissement waren spoedig ter plaats. De vermoedens vielen op zekeren Manaranche, een jongeling van 22 jaren, van hetzelfde dorp. Hij had het meisje ten huwelijk gevraagd, maar was afgewezen. Den dag na den moord vond men het lijk van Manaranche tusschen de struiken. De borst was met een kogel doorboord en zijn geweer lag nevens hem. Zijn lijk was reeds geheel stijf. Op het eiland Sicilië heeft in den afge- loopen zomer een vreeselijke misdaad plaats gehad. Deu 27en Juli werd in de pro vincie Palermo, bij het dorpje Monte-Maggiore het verminkte lijk van een zesjarige knaap gevonden. Men verdacht een Zigeunertroep, die aldaar gezworven had, het kind vermoord te hebben Een nauwkeurig onderzoek heeft thans op ontzettende wijze dat vermoeden bevestigd. De Zigeuners hebbeu thans bekend, het kind als een offer aan de geesten, waaraan zij geloo ven, een langzamer) marteldood te hebben doen sterven, teneinde de openbaring te verkrijgen van de plaats van een verborgen schat. Acht leden van den troep, waaronder vier vrouwen, woonden met hunne kinderen den moord bij. Peter Keen a ;i, een 82 jarige Iersche boer, kreeg onlangs in het veld woorden met een arbeider. Hij ging daarop naar huis om zijn geweer te halen, kwam terug en schoot den arbeider dood. De 82 jarige is dezer dagen tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld' Een dame in Pretoria had de laatste paar dagen gruwel ij k last van een bruinen jongen, den man van haar waschvrouw, die haar telkens kwam plagen om waschgeld vooruit te krijgen. Zij weigerde echter tot dat hij de laatste keer daarbij ook permandig werd en dreigde geweld te gebruiken. Er was geen manspersoon thuis, zoo greep zij een „oonstok" en gaf hem er goed van langs. Hij wou zich nog verweren en tegenzetten, maar de slagen kwamen te hard en bij was verplicht de spat te nemen hij het hek uit zoo hard hij kon, want hij was een paar malen bijna tegen den grond geslagen, tot groot vermaak van de buurvrouw. De man van deze fluksche vrouw zegt nu„Ik verkoop mijn vrouw nou niet voor vijf riksdalers nie." {Volkstem.) Een hond en een kip, die samen zaken doen. „Onlangs vertelde een onzer» lezers ons het volgende", zoo schrijft de Kölnische Zeitung. Op de buitenplaats van mijn vader bevond zich een uiterst waakzame, doch aan de huisgenooten zeer trouwe en ge- gehoorzame hond „Wachter" genaamd. Het beest was buitengewoon „voornaam opgevoed," want zoodra hij een net gekleed nersoon de plaats zag opkomen, vergenoegde hij zich met een zacht gebromwanneer er echter een bedelaar door de poort kwam, dan werd hij bijna razend, greep op een aapachtige manier den ouden bezem, die naast zijn hok in den hoek stond en beproefde dien, onder allerdolste sprongen, geheel tot in atomen stuk te bijten. Even zoo onverdraagzaam toonde hij zich te genover de kippen, wanneer zij het durfden wagen, uit zijn etensbak een stukje weg te nemen. Dan beet en sloeg hij met zijn pooten, dat de veereu in het rond vlogen. Des te meer trok het de aandacht, dat een bepaalde kip herhaaldelijk, zouder eenigtn tegenstand van „wachter" eenige brokjes nit den bak nam en daarna in het hondenhok verdween. Nadat dit merkwaardige verschijnsel eenige dagen achtereen door de verwonderde huisgenooten was waar genomen, ging men het hok onderzoeken en vond daar een heele bezending eierdoppen. Nu was de vriendschappelijke verhouding opge helderd. Het trouwe dier kwam echter op zeer tragische wijze aan zijn einde. Toen ik, nog als student, na een zeer lange vacautie hel ouder lijk huis verliet, rukte hij zijn ketting los, ver volgde het rijtuig, waarmee ik wegreed, tot aan het station, en vloog juist tegen mijn coupé op toen de trein zich in beweging zetteen voor hij er nog in was, raakte de trouwe Wachter onder de wielen, en werd er dood onder vandaan gehaald. c h a e n, 11 December 1890. Aangevoerd: 11 Paarden f 40 a 120. Geldo Koeien (magere) f a 4 idem (vette) f 180.a 270. 3 Kalkoeien f 180.a 210. 2 Vaarzen f 110.a 170. 19 Nuchtere Kalveren f 7.— a 22. Schapen (magere) f a 440 Idem (vette) f 20.a 30. 1210 Overhouders f 14.— a 21. 2 Bokken en Geiten f 1.a 4. 24 Varkens (magere) f 10.a 12. 25 Biggen f 5.a 7.— 60 Konijnen f .30 a 1.10 45 Kippen f .45 a 1.25 150 Eenden f .45 a .75 540 Kilogr. Boter f .80 a .91 (per Kop f—.60 a .67») 160 Kaas f .20 a .30 800 Kip Eieren f 7.a 7.50 Hoorn, 12 December 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Commissie f 32.50. Middelbare f 30.aangevoerd 153 stapels, wegende 42367 Kilo. Hoorn, 12 December 1890. Aangevoerd. 557 Schapen f 20.— a 29.— 28 Varkens per Kilo f .36 a 44.— De handel matig. JRdam, 11 December 1890. Aangevoerd. 205 stukken boter, per half kilo f 0.50 a 0.60 kipeieren f 8.50 a 9.per 100 stuks. a and om 11 December 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f' 30.aange voerd 20 stapels. Alkmaar, 12 December 1890 Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 32.Commissie f 32.--, Middelbare f 31.50, aangevoerd 325 stapels, wegende 100000 K.G. Ter graaumarkt aangevoerd 1000 Hectoliters. Tarwe f 7.50 a 8.50, Rogge f 5.75 a 6. Gerst f 4.50 a 4.75, dito chev. f 5.a 5.50, Haver f 3.— a 3.85, Paardenboonen f 6. a 6.25, Bruine dito f 10.a 12.Citroen dito f 13.50 a Witte dito f 16.50 a Duiven dito f 7.— a Karweizaad f9.— a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f 14. a G. dito f a Kanariezaad 1 a Erwten: Groene f 9.50 a 16. Grauwe f 15.a 18.Vale f 12.— a 15.— Witte f a Kakhuizen, 10 December 1890.Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd 6 stapels. Hooikaas f Graskaas f 29.karweizaad, oud f9.a 9.12'mosterdz. nieuw f 14 al6. blauwmaanzaad f' 11.a 12.50, grauwe erwten f 13.— a 16.vale dito f 13.— a 15. Wijker Vale dito f 10.a 12.50, Groene dito f 12.a 13.—, Bruine boonen f 8.a 12.50, Paardenboonen f a Gerst f 4. a 5.Haver f 3.a 4.— Boter 65 a 70 cents per kop. Te bevragen bij Gr. Holwerda, op zichter Polder WAARD en GROET. lste soort liloffie de 5 ons 85 Cents. 2de dito 80 3de dito 75 Bij 2y2 en 5 kilo 2^ cent, bij meerdere hoeveelheid 5 cent minder per 5 ons, betaling contant. Goed smakend Tcoffiegruis, weder ver krijgbaar a 45 ets de 5 ons. 1U zijn te bekomen bij SCHAGEN, TTJ3 QMTT HEERENSTRAAT. ACL QlYj.ll. op ,J XV/ uuuumwui J.WWOJ des namiddags 1 ure precies. Onschadelijk roor Hinderen, Uit de Fabriek van J. A. BAS1A te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassehing het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Ver ilacoii f 1.Halve Flacon f 0.50 te Amsterdam, DIRECTIE: H3&iEUSiAkTlËT, HIHOT, POOLMAN en ELAASEB, Beroemd Tooneelspel van den Noorschen schrijver HENRIK IBSEN. Aanvang 8 uur. D le Rang f 0.99. Prijzen der plaatsen2e t q qq Vanaf heden plaatsen te bespreken il 10 Cents extra. te geven door onder directie van den Heer Aanvang 8 uur. Kunstlievende Leden met 2 dames toegang vrij. Entree voor vreemdelingen f 0.49 de persoon EeD algemeen als goed erkend mid del "bij HOEST en VERKOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in Q fleschjes Èt 20 Cent. Te Schagen bij den heer W. A. Hazeu, Apotheker. DEK Gelegenheid tot opgaaf van annonces ter plaatsing in alle binnen- en bui- tenlandsche 13ag-bladLen. Spoedige en accurate verzending is ver- zekerd. Men behoeft slechts één afschrift van een advertentie te geven, al moet deze ook in verschillende bladen worden geplaatst. De prijzen worden berekend volgens het tarief der verschillende dagbladen, zonder eenige verhooging. Briefporten worden niet in reke- ning gebracht. n in -yiir. r^.m rw,mjf Beveelt zich aan voor het vervaar digen van net afgewerkte Portretten. VERGROOTINGEN in alle afmetingen naar bestaande Photographiën, worden volgens de nieuwste methoden, sprekend gelijkend, afgewerkt. B i 11 ij k e p r ij z e n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3