UITSLAG" Serie Biljart-ïeistrijfl, W. G. BOELE Senior. J. WINKEL, te Schagen, Baie ea Polder Schap!. KAPITALEN Notaris A. VOHK, ciTSL. J. van Huis. Opzieliter om de Vanillepoeder, Van Gesleis Haverslroo talHois, m BIK BOIKHAHDIl Zaterdag, den 20 December 1800, WIJNHANDEL DE RENTENIER, GEVRAAGD VERPACHTING AANBESTEDING. Franco Mendes v. d. Eist Openbare Y7erkooping op Dinsdag, 23 December 1890, des GROOTE en KLEINE G. VAN OS, Openbare Verkooping publiek verkoopen: te Wier lagerwaard, om prijzen van f 40, t 15, f 7.ÖO en f2.50, Zondag, 21 December a.s. Openbare Verkooping Een belangrijke partij HOUT, af komstig van onlangs gerooide aan de gemeente Schagen behoorende hoornen, bestaande uit boomstam men van verschillende soorten, waaronder die zeer geschikt zijn voor de draaibank, verder: brand hout, takkenbossen, rijzen, enz.; een en ander te zijner tijd te bezichtigen op het Slotplein evengenoemd, en de daar achter gelegen, gesloten Burgerlijke Be graafplaats. Het Grasgewas, de Markt- gelden en de belasting op de Schapenhokken, vanaf2 Januari tot 10 Aprill 891 de Alkmaarsche Kaasmarkt elke 14 dagen te bezoeken en dan te 10 ure te beginnen te koopen. De te bezoeken markten zijn dus Banketbakker, marktplaats, Seliagen, «/Tr B r- <r% H O F L E V E Pi A N 0 I E R, VerhondMlOprichter der vroegere Pirma ,,epAtSi Amsterdam, G. J. BOtLE ZOOM. ff Rotterdam, I's Ciravcnlia^c, Leid<kn, 9®" lltreclit, kroningen. is de inteckening opengesteld op Per Jaargang f I0.— 1°. Het Y7ischwater in den polder in 24 perceelen. 2°. Eenig Rietgewas. De benoodigde Varkensreu zel, Raapolie en Petroleum, ten behoeve der watermolens. Borstlijders vinden baal DRUIVEN-B0RST-H0NIG. gen, bij J. GROOT Tz.; te Alkmaar, bij BRUINVIS BAKKER, Apoth.; te Den Helder, bij W. V. BRUIN VIS. te AMSTERDAM-HAARLEM- J. P. BLAUW, le Schagen. Het Financieel Weekblad De Rentenier is voormiddags tien ure, in de herberg van de Weduwe DE LEEUW, aan de SINT MAAR TENSBRUG, van: Twee perceelen vruchtbaar Weiland, uitkomende aan den openbaren weg, aan de oostzijde van de Groote Sloot, nabij de Sint Maartensbrug, in de Zijpe, kadaster, sectie D, nummers 935 en 936, tezamen groot 5.82.90. Nagelaten door de minderjarige N. SOERS. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris Gr. VAN OS, in de Z ij p e, terwijl de veilingsvoorwaarden gedurende de acht dagen aan dien van verkoop voorafgaande, ter lezing zullen liggen ten kan tore van den te Schagen ge vestigden Notaris. C. Boonacfeer. tegen de Rentekoers van den dag zijn on der hypothecair verband en op Obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van Notaris te Zijpe. te SCHAGEN, in het hotel Vredelust" op Woensdag, 31 December 1890, 's mor gens elf uur, ten overslaan van den te Alkmaar Bevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van 1. Een Huis en JErf, te Schagen, aan de Nes, groot 14 aren, 50 centiaren, verhuurd tot 1 Mei 1891. 2. Een stuk Bouwland., aldaar, nabij den Groenenweg, groot 1 hectare, 18 aren, 60 centiaren, dadelijk te aanvaarden. Behoorende aan de WelEd. heer M. COHEN STUART en inlichtingen verkrijgbaar ten kan tore van DE LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. resideerende te Schoorldam, zal DillSdtlg, 23 December 1890, voormiddags 10 uur, te D IR K S H O R N, in de herberg van P. KLOS, 1. Eene Boerenwoning en Erf, te D i r k s h o r n, groot 5 aren, 94 centi aren. Bewoond door G. Jonker. 2. Een Burgerwoonhuis en JErf, aldaar, groot 81 centiaren. Bewoond door J. Bakker. 3. Uitmuntend Bouwland, aldaar, groot 1.59.20 en 5 akkers. 4. Zeer vruchtbaar Weiland, aldaar, in polder Koetenburg, groot 2.69.40, in 2 perceelen. Eigenaar de Heer K. KISTEMAKER. Aanvaardingperc. 1 en 2, den len Mei 1891, perc. 3 bij de betaling, perc. 4 den 4en Pebruari 1891. belast zich met het koopen en ver koopen van ROEREND en ONROE REND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a 3en 4°/0 's jaars» het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS, tegen den koers van den dag. wordt gehouden op Aanvang 's morgens half twaalf. Niet-deelnemers entree 10 Cents. Van de laatste serie nog enkele partijen dis ponibel. Ee Ondernemer, te SCHAGEN, tegen 1 Januari 1891, een aldaar. Jaarwedde I 200. Nadere inlich tingen ter Gemeente-Secretarie te bekomen. Sollicitatiën (op zegel) vóór den 20 Decem ber e. k. te zenden aan den Burgemeester. Burgemeester en Wethouders van Schagen, C. H. BEELS'. de S-'cretaris, DENIJS. te SCS5A6rKI¥, op Donderdag, den 18 December 1899. des voormiddags ten ÏO1/,, ure, op het SLOTPLEIN, aldaar, van De Burgemeester van Schagen, C. II. BEELS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHAGEN, brengen ter kennis van ge gadigden, dat de gewone jaarlijksche ver pachtingen van zullen plaats hebben ten Raadhuize aldaar, op Woensdag, den 34 Decem ber e. h., des voormiddags len 10 ure. De voorwaarden liggen ter lezing ter Ge meente-Secretarie. Schagen, 12 December 1890, Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. 11. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Onderstaande firma's geven hier- mede H.H. Landlieden ken nis, dat zij, evenals voorgaande jaren, voornemens zijn De markt van 19 December wordt door hen als de laatste van 1890 beschouwd. P. BEST Co. Wed. R. DE VRIES ZOON. WESSANEN LAAN. J. LAMING SONS. KEG HARTOG. T. KROON ZONEN. GEBR. STUIJT. K. H. DE JONG. GEBR. GROOT. J. Jz. DE BOER ZONEN. GEBR. VAN ROSSEM. H. DE VRIES Rz. G. HILLE. 2 Januari. 16 30 13 Februari. I 27 Februari. 13 Maart. 27 10 April. 3 O Cents per rloos, en 3 5 Cents per pak. Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek j e n. 1' li merend A're dn. Ven Vel der. Home h. Hooi, a/d Zaan Dordrecht. G orinche t„. T i e l. IV in schot eH Haarlem. H r i e b e r f/ e n. IV ormer ree r F e n a n tl at ar ia. S a m a r a n g. Soerabajja. Christiania. K A 91 P E W. - Kampen. Gevcstiffd sedert A847. H°Penh»gen van Uimnl Hautain E E BI 8 T E JA AltCrASSr 1891. Hetwelk verschijnt in royaal 8° afleveringen van 6 -N 7 vel druks, overvloedig vootzieD van illustratiën, naar teekeningen van Nederlandsche kunstenaars. Twaalf zulke afleveringen vormen een jaargang, twee rijk geïlluslreerde boekdoelen, ieder van 600 bladz. Men verbindt zich voor een geheelen jaargang. en Het Dagelijksch Bestuur van de B a n n e en den Polder SCHAGEN, is voorne mens op des middags ten 12 ure, in bet Polderhuis aldaar, in het openbaar om OOIN TANT GELD, bij opbod te verpachten voor den tijd van één jaar, Daarna aan te Besteden voor den tijd van één j a a r, de leverantie van De voorwaarden liggen ter inzage bij den tweeden ondergeteekende, dagelijks van 9 tot 12 ure. Het Bestuur voornoemd, C. SMIT, Voorzitter. Pk. DE HEER, Secretaris. De belastingschuldigen, welke tot heden in gebreke zijn gebleven, den omslag over 1890 te voldoen, kunnen, ter voorkoming van ver volging, bun verschuldigde alsnog voldoen bij den penningmeester K. REZELMAN, die tot dat einde zitting zal houden ten polder huize op Dinsdag, 16 December a. s van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure. Schagen, 9 December 1890. C. SMIT, Voorzitter. Ph. DE HEER, Secretaris. bij den voortreffelijken Rijnlandschen Wevelgbem (W. Vlaanderen). Reeds twintig jaar lang door een chroni- scben hoest gekweld wordende, heb ik den proef genomen van de Druiven-Borst-Honig; dezelve geeft mij eene bepaalde verlichting, zoodat ik daarvan nog meer wensch te ge bruiken; gelieve mij dus te zenden enz. Ontvang Mijnheer mijne hartelijke groete- J. C. VAN ACKERE, Burgemeester' alleen echt met nevenstaand fabriekstem- pel in flesschen van fl. 2.—, fl. 1.— en 65 Cent, te Scba- van Agent en Depóthouder SCHAGEN en OMSTREKEN voor neemt alle Uitlotingen en Restanten op, steeds een Wekelijkscb Beursoverzicht en meldt nauwkeurig alles, wat ieder die bezit (al is het nog zoo weinig) weten de aangewezen den gegoeden burgerman, het abonnem slechts f 3.voor een geheel jaar en aan, den lsten van elke maand. Vraagt dit blad ter kennismaking, a*n Bureau Ged. Voorburgwal 101. Amster a Snelpersdruk van J. WINKELte^^--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4