kt in Bmnenlaiidsch Nieuws. Uit en voor de Pers. Schagen, 17 Dec. 1890. Kolhorn 15 Dec. Bij de gisteren al hier gehouden hardrijderij zijn prijs en premi- en gewonnen door Plakmanen Metse laar van Schagen en P. Liefhebber van Winkel. waard gehouden wedstrijd in het schoon- r ij d e i) voor paren, werd de eerste prijs behaald door den heer W. Kaan Hz. en mej. A. Bakker-Laan. en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daatbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 16 December 1890. Het Hootd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEELS. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier No. 3 voor do Belasting op het Personeel, over het dienstjaar 1890/91, op den lOen dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezetenen, welke daarbij belang beeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 16 December 1890. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, 0. H. BEELS. Het Concert van Schagen's Harmoniekapel het eerste voor dit seizoen 1.1. Zondag in het Noord-Hollandsch Koffiehuis alhier ge geven, onder directie van den heerL. A. Schou ten, bracht een uitstekend gekozen programma ten gelioore. Directeur en leden kunnen ten zeerste over het behaalde succes te vreden zijn, want dit concert was een mooi, een fijn concert. Reeds de uitvoering van het openingsnummer ),K aiser Alexander" Marsch v. L. Un- rath, maakte een aangenamen indruk door de afgeronde voordracht. „Ouverture zum Volksfes D' was breed en opgewekt en goed bestudeerd. „Grande Eantaisie sur 1'Opera „Lucia di Lam mem oor" v. Donizetti, was keurig in uitvoering, melodieus en boeiend, en verwierf een daverend applaus. Ouverture Nabuchodonosor"v. Verdi en „Ganz allerliebste" v. Waldteufel, vielen mede een luide bijval ten deel, door de accu rate, beschaafd geteekende voordracht. Terecht werd dan ook de Kapel, aan het einde van het programma door het dankbaar publiek tot tweemalen teruggeroepen. Ter afwisseling bood het programma een drietal solo—nummers, welke het kunstgenot, dien avond aangeboden, ten zeerste verhoogden. In de eerste plaats: de viool—solo 7me „Air Varie" v. C. de Beriot, door den heer Schouten zeer verdienstelijk uitge voerd. De in dit moeielijke Concertstuk voorko mende technische virtuositeiten, bleken aan de krachten van den heer Schouten ten volle geëvenredigd. Is de heer Schouten als directeur accuraat, nauwgezet en rustig, dezelfde gunstige eigenschappen blonken uit in zijn vioolspel. Niet minder succes oogstte de heer W. Rieu, met zijn Clarinet-solo „P r e c i o s v. Weber, welke- gevoelvol vaardig en accuraat door den heer Rieu werd ten gehoore gebracht, gelijk wij dat trouwens van hem gewoon zijr,. - „Meditation" van Bach, voor piano, viool en orgel, maakte een verrassenden indruk, is een lief, gedragen en gemoedelijk nummertje, dat bij eene flinke reproductie, gelijk die nu plaats had, nooit nalaat den hoorder aangenaam te streelen. Schagen's Harmoniekapel kan dit concert boekstaven als eene der bestgeslaagden, en dat haar werk door het talrijk opgekomen publiek werd gewaardeerd, strekke haar tot aanmoedi ging en tevredenheid. Aan de gisteren, Dinsdagmiddag, alhier gehouden Hardrijderij, op de sloot achter de kaasfabriek, uitgeschreven door de Schager IJsvereeniging, namen 12 personen deel. Heer lijk doch vrij koud winterweder begunstigde dezen wedstrijd, die dank zij de uitstekeude haan, vlug afliep en door een talrijke menigte belangstellenden werd bijgewoond. De prijs 1 20, werd behaald door J. Constant uit de Zijpe, de 1ste premie f 10, - door 8. Liefhebier van Kolhorn en de 2de premie f5, door L. Wardenaar van Barsinger- horn. De uitreiking der prijzen had s' avonds ten 6 ure plaats in het iokaal van den heer A. "Vader, bij welke gelegenheid de Kleine Kapel van Schagen, onder directie van den heer J. II. Borstlap, de aanwezigen vergastte op de uitvoering van eenige opgewekte muzieknum mers. (Zie achterst, adv.) In de algem. vergadering van het Gewest N.-Holland van het N. Gymnastiek-verbond, j.l. Zondag te Haarlem gehouden, kwam de yolgende Nota, betreffende inkomsten en uit gaven voor de 1ste Gew. uitvoering te Schagen, op 24 en 25 Aug. 1889, ter tafel. Inkomsten. Bijdragen van Schagen's Burgerij, f 201,50 Gemeenteraad. 75, de Gewestelijke kas. 100, Entrée'sop 24 Augustus 1889. 3 f,75 „25 267,oO Feestkaarteu, 347 50 ets. 173,50 Te zamen 852.25 "Uitgaven Huur van het terrein, f 60, „de toestellen 80,80 In orde brengen van tribune, terrein en toestellen, u 244. In orde brengen van het kleedlo- lokaal met waschutensiliën, 11.68 Werklieden en oppassers op het terrein, 25.20 Eerewijn, 25.40 Lampions, transparanten, enz. voor de avond-promenade, u 26.94 4 fakkels en 4 fakkeldragers, 6.50 Muziekcorps, 75. Diversen (reis—, verblijf— en verga- deringskosten, bodeloonen, vracht van toestelleu, wagens, zand, enz. enz.) T72.965 Holl. IJz. Sp. Mij. te kort op garantie extra-trein, 45.826 Drukwerk en advertentiën, 72.35 Saldo, teruggevloeid in de Gew. Kas, 5.59 Te zamen 852.25 Het Bestuur deelde mede, dat er onderhan delingen worden gevoerd, om de 2de Gew. uitvoering te Haarlem te houden. Tot leden van het bestuur werden gekozen de h.h. In- genholz en Croesen van AmsterdamEshuys, Wormerveer; Ypma, Purmerend Havrije, Zaan dam Nierop, Haarlem en Th. Roep, Schagen. De vergadering werd bijgewoond door de afgevaardigden van 40 vereenigingen. Te Kolhorn werd Zondag 1.1. een hardrijderij op schaatsen gehouden door jongens van 12 14 jaren, waarbij de prijzen gewonnen werden door de jongelieden: Wit, Schaap, Broke, te Winkel. Maandag daarop werd door jongens van 15 17 jaren een dergelijke wedstrijd gehou den, waarbij de prijzen ten deel vielen aan de jongelui: P. Beers te Kolhorn, K. Burger, D. Klomp en G. Jonk, allen te Winkel. Bij den 1.1. Zondag te Wieringer- De uitslag van de wedstrijden op het Brusselsche biljart, welke wedstrijd Zondag 1.1. ten lokale van heer C. Swarthofte Schager- brue afliep, wees aan, dat het eerste gouden remontoir werd gewonnen door den heer P. Raven van Schagerbrug met 5260 punten over de 50 stootenhet tweede remontoir door den heer W. de Wit Az. van 't Zand met 5100 punten over gelijk aantal stooten. Vijf leden van den Amsterdamschen wiel- rijdersbond Hollandia zijn Zondag, op een tocht van Amsterdam over Monnikendam naar Marken, de Goudzee per rij wiel over getrokken. Vrijdagavond 11. is te Alkmaar aangifte gedaan door J. M. wegwerker, wonende aan den Omwal, dat hij, dien dag met zijne vrouw en dochtertje van Uilgeest te huis komende, het hangslot zijner deur verbroken had gevon den; dat hij, binnenkomende, bemerkte, dat een gedeelte van het stroo uit de bedstede hing en in brand was gestoken, de vloer gedeeltelijk verbrand was en zijn huis vol rook stond, terwijl hem daarna bleek, dat eenige sieraden zijner vrouw als een zilveren kapijzer, twee gouden naalden en twee gouden haarstekers uit de kast verdwenen waren. De officier van justitie, vergezeld van den commissaris van politie, hebben dienzelfden avond nog ter plaatse een onderzoek ingesteld. Bij Kon. Besluit van Vrijdag 11. bij de dienstdoende schutterij te Purmerend is tot audi teur benoemd, de heer K. E. NUMAN. De tachtigjarige grijsaard J. de Wit, uil de Beemster, zwierde dezer dagen nog nog lustig met eene dame langs de gladde ijsvlakte, tot groot genoegen van vele omstan ders. Te Edam is door de ijsclub Edam Zon dag 21 December a.s. een groote gecostumeerde wedstrijd om prijzen van f50, 125 en f 10, uitgeschreven. Lengte der Baan 750 Meter. Inleg 50 ct. Aangift vóór 12 uur. Op de baan is een eifeltoren van ijs gebouwd, hoog 50Proeven van den Amateur-Schoon.ijder, den heer Cordes. van 's Hertogenbosch. Des avonds: Groot ijsfeest; de Effieltoren geheel verlicht en de banen door „1 -licht. Een brief, in ons land thuis behoorende, heeft weer eens een aardig reisje ge maakt. Iemand te Kerkrade (Limburg) ver zond een brief aan een persoon in het op 3 a 4 uur afstand gelegen dorp Cadier (en heer). Nadat de brief door een paar plaatsen van on geveer denzelfden naam in liet zuiden van Irank- riik gereisd had, kwam hij na 4 volle weken op zijne bestemming aan. De briet had dus de reis van Kerkrade naar Cadier in zooveel weken gedaan als men uren noodig heeft om er heen te wandelen. Uit Wognum wordt gemeld Naar wij vernemen is door den Raad dezer gemeente besloten, (welk besluit ts goedgekeurd door Ged. Staten) het scboolgeld op de openbare school alhier te verhoogen. Was het tot dusver f 5.20 's jaars voor één schoolgaand kind, thans is het gebracht op f 8 voor een kind s jaars, f 14 voor twee kinderen, enz. Wat de reden is voor deze verhooging, is niet recht duidelijk. Wognum is verre van eene noodlijdende gemeente. Opcenten op de personeele belasting wordt geheven. Twee mannen van Elsloo (Friesland) had den het ongeluk Zondagavond op schaatsen te- geu eene brug te rijden. De een werd zoo erg verwond, dat hij een uur daarna overleed; zijn kameraad ligt bedenkelijk. Op het Aardsche veld, gemeente Assen, is in den nacht van Zondag op Maandag een kind bevroren, tengevolge van onvoldoende dek king. Een knecht bij eene landbouwster te Lonneker, heeft sinds Dinsdag jl de slaap ziekte; wanneer hij even wakker wordt, dan slaapt hij ook dadelijk weder in; hij heeft nog geeu voedsel gebruikt, maar wel eenige voorgeschreven medicijnen. Te Brakel woont sedert een paar weken een gezin (beslaande uit man, vrouw en acht kinderen), tusschen vier teenen wanden. Mede lijdenden hebben nu met deze felle koude een zeiltje over de hut gespan- n e n. De ongelukkigeti (waarvan het joneste kind 17, jaar oud is) zijn inwoners van Bra kel. Men schrijft uit Gorinchem De Maas te Woudrichem heeft zich gister nacht vast gezet. De Waal voert weinig drijfijs af. De veerstoom- boot heeft den dienst reeds Zaterdag gestaakt. De overtocht geschiedt met roeibooten. Op de Buitengracht te Deventer, die elec- trisch verlicht zal worden, zal een s o i r e m u s i c a 1 e op het ijs worden gegeven. Te Vreeswijk reden twee knapen op het ijs, beiden zakten er doorheen en een verdronk, terwijl de ander zich wist op het ijs te werken en te redden. Een Hardingsvelder, die met zijn zoon van 't houtsprokkelen van 't ijs naar huis keerde, moest het voor zijn oogen aanzien dat de dertienjarige knaap door het ijs zakte en verdronk. Door eene schippersvrouw te Apeldoorn werd Maandag bij de politie aangifte gedaan van het vermissen harer portemon- n a i e, inhoudende een bankbiljet groot f 40. Of zij deze verloren had, dan wel of zij haar ontfutseld was, wist zij niet op te geven. Kort daarop vervoegde zich een meisje van ongeveer 13 jaren, woonachtig te Beekbergen bij den hoedenwinkel van Fischer, zocht daar een hoed en Hoekje uit, ter waarde van ongeveer f 7 en betaalde dezen koop meteen bankbiljet van 40. De heer F., haar terug willende betalen tot 1 40, kon daarin niet slagen, omdat het meisje beweerde, dat moeder haar maar eeu bnetje van f 10, en niet van f 40 had mede gegeven en zij dus minder moest terughebben Aan haar verzoek werd voldaan. De heer F. deelde haar mede, dat de overige f 30 door hare moeder kon worden opgehaald. Eenige achterdocht koesterende, ging F naar het kanaal om te zien of het meisje per schaats naar Beekbergen ging, zooals zij had opgegeven Zij was daar werkelijk, doch nauwlijks zag zij den heer 1 of zij zette het op een lof,pen. opoedig werd zij ingehaald en het gekochte haar ontnomen. Door de politie ondervraagd, bekende de kleine dievegge de portemonnaie in de verkoop- zaal bij Hendriks te hebben eevonder, R van den inhoud te hebben ontdaan en de'porte monnaie weder in de zaal eeWd tv! n flink optreden den J, f Omtrent liet vallen uit volle vaart z ij n d e n spoo'tï wordt nog de volgende lezing gegeven- In den trein, die te vijf uur uit Rott ar Arnhem vertrekt, had zaterdagavond in i) naar lam een plaats -vuiuaga VI jonge dame, zekere A. F. uit Arnhem genomen, die te Gorinchem den coi'du verzocht, bij haar 111 den coupé plnats te nelCUt wijl zij zich zeer onwel gevoelde, aan «Tl verzoek door den conducteur werd voldaan Reeds eenige malen had zij het hoofd buit het poruerraampje gestoken, daar zij neigiUc, braken gevoelde, toen, dit even voorbij Heimne Doodewaard weer willende doen, plotseling hl portier opensprong en de dame uit den waguj stortte. Na eerst het sein tot stoppen g^" te hebben, sprong de moedige conducteur Bj" den nog in volle vaart zijnden trein, aan welk heldhaftig gedrag de dauie haar leven te danken heeft, daar juist uit de richting Arnhem een trein op de rails aankwam, waart ussclieu fa dame gevallen was. De conducteur, het gef!Jt in zijn geheelen omvang overziende, riep ee|) wissel wachter van wachtpost 12 nog toe rouj licht te maken, om zoodoende den trein uit Arnhem te doen stoppen, waaraan deze eehtej niet kon voldoen, daar de lantaarn, die hij bij zich droeg, niet van rood glas was voorzien- middelerwijl had dc conducteur de dame echter gevonden en haar r.og juist uit haar benarde positie verlost toen de trein uit Arnhem voorbij stoomde. Ten prooi aan de hevigste pijn werd de dame in een coupé gedragen en naar Nijme gen vervoerd, waar zij in het R. K. ziekenhuis werd opgenomen eu geconstateerd werd, dat zij haar dijbeen had gebroken. Een woord van lof mag zeker den conducteur voor zijn moedig gedrag en energiek optreden niet onthouden worden. Een .Adres. Recht voor Allen deelt mede, dat het volgend adres aan deu minister van oorlog verzonden is door denSo- ciaal-Democratischen typografenbond te Am sterdam „De Afdeeling Amsterdam van den Sociaal- democratischen typografenbond geeft rfiet verschuldigden eerbied te kennen dat in hare vergadering van 25 November 1890 met algemeene stemmen is aangenomen, haar volle adhaesie te betuigen in zake het aan Uwe Excellentie gericht adres van W. K. de Swart, waarbij door adressant wordt aange drongen, dat aan militairen, gedurende hun respectieven diensttijd onderwijs worde gegeven in de kennis hunner staatsburgerplichten en rechten en ten tweede dat in de cantines geen sterke drank meer worde verkocht." De afdeeling grondt deze adhaesiebetuiging op de volgende stellingen Overwegende: dat, waar de regeering het volk een brevet van onkunde, van te weinig ontwikkeling, om de burgerschapsrechten, w de Grondwet gewaarborgd, te kunnen vervullen, naar het hoofd slingert, zij geen oogenblik mag aarzelen, aan adressant's verzoek te voldoen, daar zij het recht en de macht heeft, die on kunde te doen ophoudeneene regeering die het volk haar domheid verwijt, geeft zichzelve een brevet van onbekwaamheid. Overwegende: dat de regeering overtuigd is, dat sterke dr-,nk de grootste factor is, 001 volksontwikkeling, volksbeschaving tegen te houden, zij zoo spoedig mogelijk dien toestan zal doen ophouden, opdat deze niet langer van regeeringwege worde bestendigd. Onder het opschrift „Van het nenhof", geeft de Zutph. Ct. de volf" opmerking Wonderlijke noten beginnen langzan gekraakt te worden. -i Na een hoffelijk woord van den heer van Poortvliet, dat hij en zijne politieke vim^ den er gaarne toe willen medewerken begrootingen zoo spoedig mogelijk tot komen en den lust om in algemeene ®SCjeB wingen over hel beleid der regeeringte gaarne tot latere gelegenheid wil u1^ en' kwam een reeks van categorische -^oii betuigingen van ontevredenheid, ja he veel te gelijken op een opzegging van trouwen. |n. De katholieken zijn tengevolge van diening der legerwet blijkbaar niet meer g met het ministerie mede te gaan, l°B0,,clijk besloten den strijd er tegen zoo scherp te gaan aanbinden. t om De heer Van Vlijmen wenschte e®,'a()eD) de verhoudingen goed at te kunne" van de Regeering te weten ot al 3tel- verautwoordelijk zijn en zich aanspra len voor de indiening der legerwet. De heer Vermeulen maakte door zjjn klaring, blijkbaar na rijp ^^Ljerkatb» partijgenooten gedaan, de verhouc n g Jui' lieke partij tegenover het Ministerie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2