- en Tweeden Kerstdag Jac. Met Janz., J. P. BLAUW. RIJTUIGMAKER, GOUDEN MEDAILLES OPENING Nieuwe Vleeschhouwerij, K. E R I K S, Agent, L. DE WAARD, Gemengd .Nieuws. 335ste STAATSLOTERIJ. Getrokken I'rijzen. Burgerlijke iStaiid. Oeaieeiile Schagen. Gemeente Köpe. Marktberichten. Advertentiëu. van der Stok, Kaan en Co-, MUZIEKLESSEN A. KOOGER, Concours International d'IIygène, Kraepelien llolm's Quina Laroclie Quina Laroche ia het „Oude Slot", aan de Harkt plaats te SCHAGEN, P. ROGGEVEEN P z. lioevleescli: V a r k e ii s v I e e s e li Prijzen van Worst: METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKEL WORST 45, SAUCIJSJES 4272 Cents. Alles per 72 kilo. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. He Directie. molenstraat, Schagen. La Rika in kistjes van 50, h 3 Cts. per stuk, h f 1.50 per kistje. Verzending; iederen Maandag. U TH EC E1TSC HE is de meest versterkende drank voor Bloedarmen, Zwakke n en Herstel lenden. Aanbevolen door alle geneeskundigen van naam. Kantoor: I» I o m p e t o r e n - gracht, II. 055. J. W. Sul ui hart, mr. II. Wallcr Mr. I). .1. II. van Leden, Mr. J. J, Metelerkamp, te Utrecht, Jlir. ,1. E. van Heeinskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. delijker en ^ing ook buiten die vraag van den beer van Vlijmen om zoover, om aan te kon digen, dat zijne partijgenooten nooit zullen medewerken om de plaatsvervanging van de militie af ta schaffen. Zij weten wat er op het spel staat en de eenheid der rechterzijde zal worden verbroken, de vruchten van de overwinning in 1888 zul len te loor gaan voor langen tijd, zegt de heer Vermeulen. De premier hoorde deze sommatie natuur lijk met leedwezen aan en had gehoopt, dat de rechterzijde met hare verklaringen zou ge wacht hebben op de behandeling van de leger- wet. Men gaat nu reeds het vertrouwen op- zeggen, op grond van de bewering, dat die legerwet een inbreuk op de vrijheid des volks zou zijn; doch om billijk te zijn had men moeten wachten op de discussie over het ont werp zelf. Eerst dan kan blijken of de vrij heden des volks door het ontwerp worden bevorderd of geschaad. Als antwoord op de pertinente vraag van den heer van Vlij men, antwoordde de heer Mackny, dat ook bij de legerwet de regel heeft gegolden, dat geen ontwerp wordt aan geboden zonder goedkeuring van den Minis terraad. De heeren Harte en van Nunen hebben daarop de breuk nog een beetje verder open gehaald. De heer Harte wenschte flinkweg te consta- teeren dat de toestand van het ministerie zoo is, dat het niet eens meer over een meer derheid beslist en dus zijn natuurlijken grond slag en raison d'être heeft verloren. Hij heeft eens nagerekend dat van de an tirevolutionaire kamerleden er 13 afhankelijk van de katholieken zijn en als deze zich ont houden, daarvan 11 zetels aan de liberalen ten deel vallen. Had spr. dan gewild, dat met der katholieken wenschen rekening was gehouden Geenszins. De katholieken plegen bescheiden te zijn gelach Zij namen reeds genoegen met het ministerie dat de wenschen der katholieken niet inwilligde, die zelfs op hun program niet gesteld hadden het herstel der missie van Nederland bij den Paus, ofschoon de anti-revolutionairen dddrtegen geen bezwaar kunnen maken. De katholieken moeten er tegen opkomen dat zij behandeld zijn als quantité négligeable; niet eens door een cabinet d' affaires, maar door een zuiver parlementair ministerie, voortgekomen ook uit de katholieke partij. Wat zal nu in de toekomst gebeuren Dat de rechterzijde hare meerderheid zal verliezen en daartoe is voldoende dat de katholieken, ja slechts een deel hunner, zich onthouden voor de antirevolutionaire candiduten te stemmen. En dit zal gebeuren, waar dit ministerie zeer zeker de sympathie der katholieken heeft ver beurd en dat gemis zeer stellig in antipathie zal overgaan, met dit gevolg dat dit ministerie thans geen meerderheid meer en dus zijn na tuurlijken grondslag verloren heeft. Met het lot van het ministerie is tevens dat van de rechterzijde beslist, want elke stem die het Kabinet beneden de 50 mist, maakt het afhankelijk van zijn natuurlijke tegenstanders: de liberalen. Voor spr. is het duidelijk wat een parlementair ministerie heeft te doen, indien het de parlementaire usantien volgt. Dit laat aan duidelijkheid niets te wenschen over, zooals men ziet. Voor een „gemeenschappelijke actie", is weinig waarschijnlijkheid meer, tenzij de heer Schaepman, en deze kan er wat mee overweg, nog een modus vivendi weet te vinden. Onze weerbaarheid en de Congokwesti. De heer Henry Tindai schrijft naet betrekking tot onze houding in deze kwestie aan de Amst. o. m. „Als Nederland thans gedwongen kan worden zich aan onrecht te ondtrwerpen, dau komt de verantwoordelijkheid hiervoor geheel op rekening van ouze Regeering. „Waren onze weermiddelen in goeden staat, dan zou het mogelijk zijn zich tegen dien dwang te verzetten. Ware alles geregeld, zooals het moest zijn, dan zouden vier groote mogend heden, die Nederland tot onrecht wilden dwingen, genoodzaakt zijn hiertoe een bloedigen oorlog te voeren. „Een ieder die op de hoogte i9 van de tegenwoordige Europeesche verhoudingen, weet dat wij ineen dergeüjken rechtvaardigen oorlog op den duur niet alleen zouden staan tegenover die mogendheden. Het is echter eveneens dui delijk, dat vier mogendheden er niet licht toe over zullen gaan een Europeesche oorlog te doen ontbranden ten einde Nederland tot onrecht te dwingen." De heer Tindal heeft, wij weten het, meer malen gezegd, dat hij wel een plan, een middel had, om onze weerbaarheid in behoorlijken staat te brengen. Maar men heeft er ook steeds over geklaagd, dat hij met dat plan niet voor den dag kwam. In dit opzicht verdient het volgende eenige opmerkzaamheid „Hoe menigmaal heb ik in den loop van de laatste jaren mijne landgenooten gewaarschuwd voor quaesties, zooals die, welke zich thans voordoen. Ik heb op eene voor ieder begrijpelijke wijze aangetoond, dat als men ons dwingen wil, wij genoodzaakt zullen zijn toe te geven ik heb aan tal van personen, zoowel iu als buiten het leger, uitvoerig aangegeven hoe alles ver anderd kan worden. Doch men wilde geene verandering Uit hoogere partijpolitiek, moest die treurige toe stand bestendigd worden. Waarom, zoo zeide men, moet er zooveel haast gema kt worden met die veranderingen? Er zou immers voor eerst toch „niets gebeuren." Eerst moest nog de legerwet behandeld worden, die nota bene pas een jaar later werd ingediend. Hoe vernuf tig is toch de hoogere partijpolitiek, of heeft onze Regeering van de overige Europeesche Staten de verzekering gekregen, dat er zich geen quaesties zullen voordoen, vóór dat onze legerwet behandeld is?* Volgens The Lancet heeft dr. Hirschbergen ou verzoek van dr. Bollinger een serie o n- derzoekingen gedaan in het pathologisch- anatomisch instituut te Munchen over de gevol gen der inenting vau gezonde dieren met melk afkomstig van aan tuberculose lijdend vee. Hem waren de vragen gesteld: 1°. Veroor zaakt melk van tuberculeus (parelziek) vee vaak tuberculose of bij uitzondering? 2°. In welken vorm van tuberlose is de melk besmettelijk, bij gelocaliseerde tuberculose of alleen algemeene? Dr. Hirschbergeu deed 20 onderzoekingen en bedacht daarbij, dat alleen door inenting beslissende uitkomsten verkregen kunnen worden, omdat het microscopisch onderzoek tot herken ning der bacillen en der sporen zeer moeilijk, zoo niet het laatste onmogelijk is. Hij constateerde dat het gevaar werkelijk be staat en zelfs zeer groot is, en dat iu 55°/0 van de genomen proeven besmetting volgde, en voorts dat het gevaar toenam naarmate de tu berculose meer algemeen bij de koe, waarvan de melk afkomstig was, is verspreid. De scheepvaart op de Seine is te Parijs door het ijs gestremd. In de Spaansche provincie Galicië richt eene onbekende ziekte groote verwoestingeu aan onder de kudden zwijnen. Ds dieren sterven binnen 48 uur. Reeds moeten twee derden be zweken zijn. De schade voor de landbouwende bevolking is onberekenbaar. R h e u m a t i e k. In een boek van Paul Mantegazza: De kunst om niet ziek te worden, leest men het volgende: Wie met rheumatiek behebt is, neme de voldende punten in acht 1. Meer water dan wijn. 2. Meer groenten dan vleesch. 3. Meer flanel dan linnen. 4. Meer beweging dan rust, 5. Meer zweet dan koude uitstaan. 6. Meer alkalisch water dan andere minerale wateren. 7. Meer hygiënische middelen dan genees middelen. {Huisvrouw). Bij het inkoopen van hazen. Het beste teeken, waaraan men ontdekt of de haas bij het inkoopen versch geschoten is, zijn de oogen. Zien deze er nog goed uit, dan is de haas versch; zijn zij echter ingevallen, dan is de haas reeds ettelijke dagen dood. Ook de ouderdom is gemakkelijk te herkennen. Zijn de nagels der teenen, bijzonder aan de achterpooten, nog zwart, scherp en eenigszins spits, dan is het een haas van hetzelfde jaar zijn zij afgeloopen en grijs, dan is het een ouder dier. {Huisvrouw). 3de Klasse. Trekking van 15 Deo. Prijs van f 1500: No. 10917 11429 1000: n 9625 - 400: 16684 3437 11044 16136 18932 Trekking van 16 Deo. No. 6070 6236 14455 17716 234 3969 12010 1107 6897 15008 18301 19000 19321 Ingeschreven van 13 16 December 1890. Geboren Jobanna Maria, d. v. Pieier vau Nu land en Gerardina Wilheltnina Kranenburg. Cor- nelis Hendrik Simon, z. v. André Daniël de Rooij en Aagje Zwakman. Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeene. Ingeschreven van 28 Nov. 5 Dec. 1890. GeborenHeleua, Anna, Maria, Magdelena, nu 100 3de Klasse. Prijs van f 1000: ii n ^09 ii u 200 100: Hubertina, d. v. Cornelis Nicolaas de Goede en Johanna Josephina Slebe. Cornelis, z. v. Jacob de Moor en Guurtje do Wit. Maartje. d. v. Dirk Borst en Geertje Hildering. Hermina, d. v. Dirk Borst en Geertje Hildering. Ondertrouwd on Getrouwd Geene. Overleden: Jan Maiees, 78 jr. wedn. van Maria Jimmink, eerder gehuwd geweest mst Neeltje Boots. Neeltje Nieman, 17 jr. d. v. Cornelis en Eronkje Zandburg. Ingeschreven vau 5 12 December 1890. Geboren: Cornelia, d. v. Elisabeth Slikker. Lourens, z. v. Jacob Schilder en Katrina Bruin. Gerritje, d. v. Jan Jougejau en Trijntje'_Smit. Ondertrouwd en GetrouwdGeene OverledenCornelis Bes, 70 jr. Echtg. van Wilhelmina van Nassau, eerder wedn, van Bregtje Boekei. Hoorn, 13 December 1890. Aangevoerd 11 26 37 io! 17 1 H. L. Rogge Tarwe Garst Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad i t i I I f f t f f f f f 5.25 a 6.75 a 5.— a 3.25 a 10 50 a 11.25 a 12.50 a 13.— a 11.- a a 12.50 a 6.— a 9.— a 6.— 8 50 6.— 4 12.- 14.- 17.- 16.— 13.- lö!— 6.50 9.25 v Mosterdzaad t 14.— a 16.- 14 Paarden t 50.- a 150. - 81 Kalveren t 10.- a 20.— 51 Lammeren f 14.- a 20.— 30 magere Varkens f 8.— a 18.- 2 Zeugen f 25.— a 35.— 91 Biggen I 4.— a 7.50 50 Kippen f -.50 a 1.80 200 Eenden f —.60 a —.70 700 Koppen Boter, 5.2, lood f .50 a -.55 A l le m aar 13 December 1890. Aangevoerd 7 Paarden t 50.- a 120.- 1 Koe f 180.— a 22 nucht. Kalveren f 8.— a 20.- 230 Schapen f 10.- a 25.- 45 magere Varkens f 11.— a 14.- 176 Biggen f 4. - a 6.— 3 Bokken en Geiten f 3.- a 8.- Boter per kop f -.75 a —.85 Kip-Eieron per 100 f 7.- a 8.50 Alle m a ar15 December 1890. Aangevoerd 12 Koeien t 200.a 240. 74 vette Kalveren 1 40 a 108. (per kilo f 0.80 a .90) 19 Nuchtere Kalveren f 16.a 22.— 837 Schapen f 20.— a 30. 231 vette Varkens per P f .38 a .46 22 Magere dito f 12. a 15.— JP u r tn e r e n d16 December 1890. Aangevoerd Aangevoerd 185 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 32.50 6 stapels middelbare f 27. 880 K. G. Boter f 1.10 a 1.15, per K.G. 212 Runderen, prijshoudend, handel traag. 21 Paarden. 15 Stieren. 101 Vette Kalveren per Kilo f - .80 a .90, handel stag. 77 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 22.handel stug. 176 Vette Varkens per Kilo f 0.30 a 0.44, handel stug. 40 Magere idem per stuk f 10.— a 14. baudel stug. 135 Biggen per stuk f 3.a 7. handel stug. 3259 Schapen, Overhouders lager in prijs, han del stug. 920 Ganzen per stuk f 2.25 a 3.25. 110 Zwanen, per stuk f 6.50 a 9.—. Kipeieren, per 100 stuks f 7.50 a 8. F tl a tn 13 December 1890. Aangevoerd Kleine kaas hoogste prijs f 30.— aangevoerd 33 stapels, wegende 7080 P. onder de firma: gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren II. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Donder dag, bij deu lieer W. ROGGEVEEN Cz. te Schagen, van 10—12 uur,en iederen Zater dag bij den Heer H. KROON Pz., Cafe „M itte Engel,* te Hoorn. „CÉRÈS", SCHAGEN, 's avonds 7 ure, HEER HUGOWAARD, heeft steeds voorhanden ruimen voorraad nieu we en gebruikte Rijtuigen van allerlei soort, voor coticurreereade prijzen en onder garantie. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BAR- SINGERHORN, zou gaarne des Zater dags te Schagen en Omstreken willen geven. Billijke conditiën. ALKMAAR. GENT PARIJS 1889. /~v r i en staalhoudende is He meest krachtige en Versterkende Kina- Wijn. Aanbevolen door tal vau binnen— en buitenlandsche Geneesheeren. Verkrijgbaar iu flesschen a, f 1.90 en f 1—. KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. Te Schagen bij den Heer W. A. Hazeu, Apotheker. der van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47Ya Ct. per -/s K.G. ROLLADE, zonder j KLOMPSTUK, r been BCEUF, «"en RIBSTUK, met RIBSTUK, been j ROLLADE, 4' BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 477, versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd, 70 LAPJES, 427, Ct. per 7, K.G. KARBONADE, 427, versch SPEK, 35 gerookt SPEK, 35 SCHIJVEN, 477, GEHAKT, 4271 Van ïiilsÈïEis onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „W EST F R1 ESC H E BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagbn, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen- Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver. band 3s/„ en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. van Uitmuntende merken Concours k f 3.25 per honderd, in prachtige blikken kist. lues a f 3.per honderd, in blik. Bloem van Menado a f 2.60 per honderd, in blik. Alsmede verschillende andere soorten puike sigaren, in kistjes van honderd, vijftig en vijf en twintig. U UITOIKEI van 8 tot 30 centimeter diameter, voor mac'Itinckaiiiiiien en Molenwerken, PALMHOUT, POKHOUT, BINT ROTTING, enz. AdresWed. Gt. GRAS ZOON, Houthandel, Zaandam, Oostzijde, D, 401. in HOEDEN en PETTEN, teSCHAGEN, Heerenstraat, naast Hotel „Vredelust". Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, ait te betalen hij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F. J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3