GEEN DIENST. fis. I WesternuM Holstjji, SCHEURKALENDERS 1891, J. WINKEL, UITSLAG~ Serie Biljart-Mstrijd, IJsslil Kilbirn. HARDRIJDERIJ, r op Zondag, 21 Decente 1890, HARDRIJDERIJ, HEERENKLEEDM MURWE LIJNKOEKEN T. D. I JOH* DENIJSJ E. BRANDSMA. GEEEGEKHBIDSKAARTJES. cJTSu. J. van Huis. ,21 om een Prijs van f 30, een le Premie van f 15, en een 2e Premie van f 5. 6 EN, HARDPRIKKERIJ, Goudsmederij-Horlogemakerij. H oogzij de, GEVRAAG D VERPACHTING AANBESTEDING. Vereeniging S. u. d. W. A. L. UITVOERING TWEE VROUWEN. PAPA GAF PERMISSIE. lis en Weder dienende, Plattelandsche Bankvereeniging, IJs en Weder dienende, op Vrijdag, 19 December 1890, voor PAREN, te SCHAGEN, GRONDNOTENKOEKEN, H Doopsgezinde Gemeente te BARSINGERHORN c. a. Zondag' 21 December, Openbare Verkooping Een belangrijke partij IIOIJT, af komstig' van onlangs gerooide aan de gemeente behagen behoorende beo men, bestaande uit boomstam men van verschillende soorten, waaronder die zeer geschikt zijn voor de draaibank, verder: brand hout, takkenbossen, rijzen, enz.; een en ander te zijner tijd te bezichtigen op het Slotplein evengenoemd, en de daar achter gelegen, gesloten Burgerlijke Be graafplaats. Abr. SLOOS 1°. Het Vischwater in den polder in 24 perceelen. 2°. Eenig Rietgewas. De benoodigde Varkensreu zel, Raapolie en Petroleum, ten behoeve der watermolens. te SCHADEN". op Zondag, 21 December 1890, Zondag, 21 December a.s. door mannen boven dc 18 jaar, een Ie Premie f 7.50. 2e f 5.—. en oe f 2.50. Aangiften tot één uur bij J. BI&EEBAAHT Cz. Loting te 2 ure. Inleggeld f 0.50 per persoon. SPAANS Co. te SCHAGEN, ten voordeele van de Weduwen te Schagen, aan welke Levensmidde len en Brandstoffen zullen worden uitgekeerd. PRIJS f o. Ie PREMIE f 2.—. 2e PREMIE f 1.—. Aangiften moeten geschieden des morgens ten 11 ure, in het lokaal van den lieer J. AAA IIE IS. Loting 's middags ten 12 ure. Uitreiking der prijzen, levensmid delen en brandstoffen, dadelijk na affoop in bovengenoemd lokaal. op de WIEL, Lengte der baan 160 Meter, Aangiften hiervoor moeten geschieden des morgens ten llf ure, in bet lokaal van den Heer C. KOS Pz. Loting 's middags ten 12 ure. Uitreiking der prijzen, on middellijk na afloop in bet lokaal „Cérès." Hgp** Op beide dagen van den Wedstrijd zijn de banen, AIET toegankelijk voor liet publiek. Aainems liet Bestuur. prima q u a I i t e i t, Elegant, Soliede en Goedkoop. Vabrickspryzen. Naaimachines, vanaf f 17.50. van T. D U Y V S J z., te Koog aan de Zaan, Handelaars, die mijne koeken verkoopen hebben slccib vrijen toegang' tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo opeen schriftelijk bewijs van Uen handelaar, door wien zij de koekeiR oiiivasageii. worden ten spoedigste en in ruime keuze geleverd ter Snel persdrukkerij van J. WINKEL, te Schagen. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer 11. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen. en bij de Heeren W. Rus, Groenveld. H. J. Prins, Schagerbrug. C. Schoorl en P. de Vries, Dirkshorn. K. Engel, Kolhorn. A. Stroop Azn., Tuitjenborn. J. Snoek, Barsingerhorn. P. Stam, 't Zand. C. Mars, St. Maarten. P. Klerk Azn., St. Maartensbrug. C. de Roer, Spanbroek. W. de Leeuw, J. Scbager, Petten. In bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op.' SÜUCHON-TIIEK a f 1.50 per 5 ons. door bijzondere omstandigheden in de onmoge lijkheid, om bij allen persoonlijk te komen afscheid nemen, roept aan alle Gemeenteleden en Vrienden een hartelyk: vaarwel toe. te SCHAGEN, tegen 1 Januari 1891, een aldaar. Jaarwedde f S200. Nadere inlich tingen ter Gemeente-Secretarie te bekomen. Sollicitatiën (op zegel) vóór den 20 Decem ber e. k. te zenden aan den Burgemeester. Burgemeester en Wethouders van Schagen, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. te SC/HAÖEIir, op Donderdag, den 18 December 1890, des voormiddags ten 101/» ure, op het SLOTPLEIN, aldaar, van De Burgemeester van Schagen, <1. H. BlHËfjS. Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 24 December 1890, des middags 12 uur, in het Groot Noord-Ho'lacdsch Koffiehuis van den Heer C. KOS Pz., te SCHAGEN, voor een tijdvak van zes achtereenvolgende jaren, publiek verhuren: Vijf perceelen Weiland, gelegen ter weerszijde van den Spoorweg en aan en nabij den Schoen makersweg, onder de gemeente Schagen, ter grootte van 5.07.90 H.A. Toebehoorende aan de Hervormde Weezen— Administratie te NIEUWE NIEDORP. en Het Dagelijksch Bestuur van de B a n n e en den Polder SCHAGEN, is voorne mens op des middags ten 12 ure, in het Polderhuis aldaar, in het openbaar om CO.\ TANT GELD, bij opbod te verpachten voor den tijd van één jaar, Daarna aan te besteden voor den tijd van één j a a r, de leverantie van De voorwaarden liggen ter inzage bij den tweeden ondergcteekende, dagelijks van 9 tot 12 ure. Het Bestuur voornoemd, C. SMIT, Voorzitter. Ph. DE HEER, Secretaris. en zijn in ruime keuze voorhanden in den boekhandel van t e K o 1 li o n. in het locaal van den heer C. v. d. Hoek, te HAItlNGiHUIZEN. PROGRAMMA: Drama in drie bedrijven door Hendrik Peeters. Blijspel in een bedrijf door Mr. Th. van der Brugghen van L. De uitvoering zal worden opgeluisterd door de Kleine Kapel. Aanvang T uur Entrée 49 Ots. Besproken plaatsen 10 Cents extra. Het is gedurende de voorstelling ten strengste verboden te rooken. AA AFLOOP BAL. om prijzen van f 40, f 15, f 7.50 en f2.50, wordt gehouden op Aanvang 's morgens half twaalf. Niet—deelnemers entrée 10 Cents. Van de laaiste serie nog enkele partijen dis ponibel. Ee Ondernemer, op 0111: een Prijs van f 15. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op pen wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. J U'UlllUi UU ilUIUJUlUJUl 1V11J des namiddags 1 are precies. IÜ zijn te bekomen bij HEERENSTRAAT. Ha. SMIT. GEMAAKTE Aanbevelend, SCHAGEN, T¥T TT. «q Laagzijde, B, 66. VV V en P- ipg mm Roode loop Oiarrhé en Darmkwalen. alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waar°P Holleway's Zalf twee of driemaal per dag g0^ en den onderbuik gewreven is geworden, heeft ®'J" steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaHl1 met dezelfde veilige behandeling, geholpen <®o het gebruik van warme zeinelpappen, heeft st<''<8 genezing bi werkt. Tot melkkost en meelsp'U11 moet men ook gedurende den aanval zijne vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, 'ruC en groenten moeten zorgvuldig vermeden *or totdat de meest verontrustende teekenen ver Ue. zijn, door vlijtig met deze genezende en ver lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f - —--m f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn °P,tr^ela. aanvrage A contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollowsys blissement Londen, 523, Oxford-Street. Snelpersdruk van J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4