Binnenlandsch Nieuws. Schagen, 20 Dec. 1890. jaar 1391, wekelijks, in het waaggebouw, ten overstaan van den marktmeester, eene loting worden gehouden, en wel, daags vóór iederen marktdag, des namiddags ten zes ure. 2e. Aan de loting moet door de gegadigden per soonlijk of bij gemachtigde worden deelgenomen met opgave van het getal hekken waarvoor zij wenschen deel te nemen. 3e. De loting wordt in dier voege geregeld, dat ieder deelnemer, naar gelang van bet door hem getrokken nummer, de vrije keuze heeft, wat betreft de plaats die hij met zijne opgegeven hokken (altijd naast elkander) wenscht in te ne men. 4e. De verschuldigde belasting, ad .20 cents per bok, moet onmiddellijk na de loting, aan den daarbij persoonlijk of bij gemachtigde tegenwoor- digen pachter worden voldaan. Geschiedt zulks niet, dan behoudt laatstgenoemde over die hokken weder de vrije beschikking. 5e. De bij loting verkregen hokken, mogen door hem, aan wienze zijn toegewezen, niet aan een an der worden overgedaan. Burgemeester en "Wethouders wijzen er ten slotte op, dat ten aanzien van de hokken, welke na gehouden loting vrij zijn gebleven, de bestaan de voorschriften van kracht blijven, en dat der halve ieder eerstkomende het recht heeft, in te nemen en te gebruiken, de hokken welke open zijn, en die hij noodig heeft, en noodigen mits dien de marktbezoekers dringend uit, van iedere onbillijkheid, van iedere onvoegzame behandeling of van eenige van het hiervoren staande afwijkende daad, door de pachters der marktgelden enz. of door hunne adsistenten jegens hen gepleegd, ter gemeentesecretarie kennis te geven, zullende als dan een gestreng onderzoek worden ingesteld, en, worden de klachten gegrond bevonden, de pach ters, voor zooverre hunno handelingen in strijd zijn met de bestaande voorschriften, worden be boet, en, gelden de klachten de adsistenten, deze onmiddellijk worden ontslagen. Schagen, den 19en December 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. H. BEELS. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen, brengt ter voorkoming van bekeuringen, ter kennis der ingezetenen, dat de schoorsteenen ingevolge het bepaalde bij bet Politiereglement dezer gemeente ten minste twee malen 's jaars, en wel in Maart en December, moeten worden geveegd en schoon gemaakt. Schagen, 19 December 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Aan de gisterenmiddag alhier gehouden hardprikkerij werd deelgenomen ten behoeve van 43 weduwen. De prijs f 3. werd behaald door J. Boelcel, de le premie f 2. door C. Kramer en de 2de premie 11. door Deutekom. Na afloop werd aan elke weduwe uitgereikt 1/s kilo spek, 2 Liter Erwten en een bon voor 100 briketten. Aanstaanden Maandag, 22 December e. k. gedenkt onze plaatsgenoot C. Franken den dag, op welken hij 25 jaar geleden, werd aange steld tot besteller der gemeente Schagen. Het bestellen der telegrammen naar luiten, is door den jubelaris 20 jaren behartigd. Naar men verneemt bestaat bij „Scha- gens Harmonikapel" het plan, in de loop dezer winter eeu, Concert ten voordeele der Algemeene armen te geven. De zangvereeniging „Kunst en Vriend schapte Sint-Maarten, directeur den heer Borstlap, geeft heden 21 December haar eerste (door het overlijden van Z. M. Willem III uitgestelde) winter concert. De 87-jarige T. "Visser te Zevenbergen, drager van het metalen kruis, heeft eergisteren nog op de schaatsen een tochtje ondernomen naar Charlois, een rit van Zl/i uur. Den vol genden dag reed hij naar Ouderkerk, zijnde een afstand van 2% uur loopen. "Vrijdag middag is de wisselwachter E. aan het station te Hoorn door den trein over reden. Bij het rangeeren liep hij de locomotief die in gang was, vooruit om het wissel over te halen en struikelde toen. De dood volg de onmiddellijk. Tusschen Elten en Emmerik is eergiste- rennacht een Duitscb grensbeambtie doodge vroren. De man laat eene vrouw met 10 kinderen achter. Een der beide orgeldraaiers, die Dinsdag den wedstrijd op schaaten te Bergambacht o p- v r o o 1 ij k t e n, is tusschen Stolwijk en Gou da doodgevroren gevonden. De Eerste Kamer is bijeengeroepen" op Maandag 22 Dec. des avonds ten half negen ure. - Te Tiel is in den afgeloopen nacht een kind doodgevroren. Een remmer op den goederentrein Venlo- Eyenoord is naar men meldt, bij aankomst dood gevroren gevonden. In eene drukbezochte vergadering, ge houden in de Bangert en bijgewoond door veel tuinlieden uit Hoorn, is besloten zich tot de Begeering te wenden om bescherming te vra gen tegeu de spreeuwen door wijziging van de Yogelenwet. Volgens het Eott. Nbl. hebben verschil lende personen, die door hunne betrekking 's nachts veel op straat moeten zijn, opgemerkt dat in de laatste nachten, vooral tusschen 2 en 4 uur het zoodanig weerlicht, alsof men in het heetst van de dagen is. Een schandaal wordt ons uit Onstweddc medegedeeld: Er werdj daar eene hardrijderij op schaatsen gehouden om 8 1 i t e r j e n e- v e r. Te Heilouw is in eene schamele wouing een kind van een jaar oud bev roren. Uit Boskoop wordt gemeld d d.17 Dec Door de alhier bestaande ijsclub was tegen he den middag een ijsfeest georganiseerd voor ha re leden. Öp den Ham was door haar eene ruime baan gemaakt en aan weerszijden met vlaggen afgezet voor het feest, bestaande in ringrijden, enz. Een bende kwaadwilligen had er echter anders over gedacht. Toen het feest een aanvang zou nemen, werd het door hen belet. Eene groote menigte wilde de baan niet ontruimen en voor dat het tot wanordelijkheden kwam, liet het be stuur de muziek inrukken en het feest niet doorgaan. Het gepeupel was hiermede nog niet tevreden. Des avonds was er voor de leden der ijsclub muziekuitvoering in het hotel van J. Klaassen. Ook dit werd verstoord door van buiten af, tegenover het orkest, de ruiten stuk te slaan. De politie, die zich verdekt opgesteld had, ver volgde den dader, die op de voorkade op het ijs sprong, maar voorover in de schotsen viel en zich deerlijk verwondde. Hij werd gearres teerd en bracht den nacht in de politiekamer door. Het bleek een zekere Van Dam te zijn uit het naburige "VVaddingsveen. Te Havelte zijn twee kinderen gisteren dood gevroren. "Wegens het vergevorderde u»r en „in de raadzaal heerschende koude" werd (volgens de Zutph. Ct.) reeds vroegtijdig de raadzitting opgeheven Wie geeft aan het arme Zutfen een paar mud steenkolen present De goederentrein, die 's morgens te 6.5 van Enschedé naar Gronau (Westfalen) vertrekt, kon Dinsdag toen hij ongeveer een half uur van Enschedé was, niet verder stoomen, doordat de pompen, die het water in den ketel brengen, bevroren waren, en men nu geen toevoer van stoom meer kon krijgen. De personentrein, die te 6.42 van daar insgelijks naar Gronau vertrekt, moest nu den goederentrein voortscbui- ven tot Gronau, hetgeen natuurlijk nog al met veel tijd verlies gepaard ging. De volgende treinen hadden hierdoor eenige vertraging, In het begin dezer week maakten eenige Amsterdamsche jongelui een tochtje per ijsschuit van Monnikendam naar Marken. Op een gegeven oogenblik moest de stuurman voor een andere schuit uitwijken, tengevolge waarvan hij met zulk een kracht tegen een der in het ijs vast gevroren bakens terecht kwam, dat de schuit als 't ware tot splinters geslagen, en een paar der jongelui nogal ernstige kwetsuren aan handen en aangezicht kregen. Als eeu bewijs, met welke kracht de schok moet hebben plaats gehad, kan dienen, dat de afstand van Monnikendam naar Marken voor den wind gisteren gemiddeld in vijf minuten werd afgelegd; de afstand bedraagt nagenoeg een uur gaans. Dat slieren op het ijs is verve lend, hinderlijk en bovendien gevaarlijk, dus schrijft men uit Willemstad. Wat is slieren Van 10, 20 tot 30 of meer jongens en meisjes rijden zoo hard mogelijk achter elkander. Op een zeker punt wordt de voorrijder door iemand meestal een baanveger gegrepen en daardoor tot staan gebrachteen flinke ruk en zijn gevolg beschrijft met een enorme snel heid een cirkel over het ijs, waarbij ieder die in den straat komt, het onderste boven gaat bloedende neuzen en ontvelde gezichten" zijn daarbij geen zeldzaamheid. Ter voorkoming van ongelukken, heeft de Burgemeester van Tiel, met bedreiging der straf, bedoeld in art. 84 der politie-verorde- ning, doen afkondigen, dat het zoogenaamde „slieren" verboden is. Een kleine jongen le Botterdam, die ijs- kegeltjes van eene ijzeren brugleuning likte, kon de tong niet dan met moeite terughalen, worden ingeroepen. .„„.onhuwd Onze jonge likkebroers zijn dus ge* aarschu .vd -- Twee redacteurs van het Ilaagsche Dagllad zijn benoemd, de een tot ridder van (ie or van Onzen Heer Jezus Christus en de an' er tot ridder van de militaire orde van Onze Liev Vrouwe Ontvangenis van Villa Vicosa, beiden versierselen van Portugre3chen oorsprong. Uit Tessel wordt gemeld Onafzienbare ijsvelden drijven met ieder eb getij naar de zeegaten af, zoodat soms in vele uren geen plekje water voor den dijk te zien is. Geen levend wezen wordt men op het ijs gewaar dau taliijke troepen zeevogels, van welke er ettelijke door de strenge koude bezwijken. Het personeel der ijsvletter. tusschen Tessel en Helder en naar Vlieland trotseert de grootste bezwaren, om althans eiken dag eenmaal een tocht over en weer te volbrengen. In weerwil van het vele ijs mocht de over tocht nog eiken dag gelukken. Naar aanleiding omtrent een gezin te BraKel, dat tusschen vier teenen wanden verblijf hield, wordt nader gemeld, dat de vader en zoons deze armoede aan zichzelf te wijten hebben. Behalve de weigering van een gratis stuk grond, omdat het hun niet groot was, waarbij hun geld werd verstrekt om het te bebouwen, welk geld niet voor het aangewezen doel werd besteed, verdienden vader en zoons in de laatste drie weken uog ongeveer f90 met visschen. Hannes K., een stevige bouwman uit Milbeeze (N.B.) was naar de markt te Gemert geweest en had het glaasje duchtig aangesproken. Het wordt avond en nog is hij in de drankwinkels aan 't pooien. Einde- delijk nadert het politieuur en Hannes vertrekt in de richting van Mortel en Bakel. Ergens bij Grootel raakt hij het spoor bijsterzijn hoofd was ook zoo zwaar, „net of er smid (smederij) in zat" zei Hanues. Hij klopt bij eene boerderij aan eu schreeuwt vervaarlijk. Men doet open. O, blijdschap, het is bij vriend Dwöst (Joost). Deze wijst Hannes eene slaap plaats op den zolder dicht bij de schoorsteen en even later slaapt hij, ronkend als een os. 'sMorgens is de meid bezig met het haard* uur in den oven onder der» sopketel te stoken, doch hoort boven in de schouw beweging en ziet omhoog. O schrik Twee zwarte voorwerpen gaan heen en weer. Ze roept, schreeuwt' gilt het uit „de duivel in de schouw" en alle huisgenooteu snellen toe op haar hulpgeroep. Ook deze zien vreemd op in het halfdonker der schouw die vreemde massa's te zien bewegen. Eindelijk komt Dwöst. Deze lacht en denkt aan zijn logé op de Schelf. Hij gaat hem opzoeken, ende oorzaak van den schrik en de ontsteltenis der bewoners in het vroege morgen uur. Hannes slaapt en snorkt gerust; hij heeft zijn roes nog lang niet uit. Toch maakt Dwöst hem wakker, zeggende: „Kerel, ge zit ten halve in de schouw!" »Och heer, ik ben door de schouw gespolkt!" roept Hannes uit; en waar lijk, vriend Hanues was met zijn zware zeven- mijlsche laarzen, stampers van dc eerste soort, door den leemen wand van den schoorsteen gewerktLachende zegt Hannes nu aan wie 't hooren wilJao mer, ik haa bij Dwöste toch mer 'n goej voetflesch 1" Aan de harddraverij met paard en arre- slede op het ijs, Donderdag te Purmerend ge houden, werd door elf liefhebbers deelgenomen. Na een hevigen kampstrijd werd de prijs, bestaande uit een prachtige marmeren pen dule met goud gemonteerd, behaald door het paard „Willem 111" van den eigenaar en berijder C. Broers te Benningbroekde le premie, een theeservies, viel ten deel aan C. Bon te Zaandam, met het paard „Wilhelmina", berijder C, Bier te Oosthuizen de 2e premie werd toegewezen aan het paard „Tibor", eigenaar en berijder A. Kooij Dz. te Beemsler. Verslag der vergadering van de Vrijz. Kiesv. U Vrijheidte Langedijk, op Donderdag, 18 Dec. ld., des avonds ten 7 ure. Spreker de heer: Th. 3". Waller, van Anna Paulowna. De vergadering werd door een groot aantal belangstellende leden bijgewoond. Te 7 uur opende de voorzitter, de heer L. v. d. Vijzel, de vergadering met een woord van welkom aan de leden en aan den spreker, den heer Th. J. 'Paller, afgevaardigde voor het district Schagen 1er Provinciale Staten van Noord-Ilolland. Hij wees er op, dat alle afge vaardigden van dit district wonen in 't Noor den en Oosten en dat bet ook daarom juist voor het Zuiden en Westen van belang is over eu weer kennis te maken met de afgevaardigden. De heer V aller verknjgt hierop het woord. Door huiselijke omstandigheden werd ik ver hinderd aan 't eerste verzoek van het "R dezer kiesvereeniging gevolg te geven p lnur den loop van dit jaar het verzoek der V6" eeniging werd herhaald, heb ik Rl.a, f r' Ik ben geen politiek redenaar en mag'J*00^ daarvoor niet uitgeven, toch wil ik de 1 diging aannemen om kennis te maken n 'i"00' kiezers, die hoewel ze mij persoonlijk kenden, zooveel vertrouwen in mij stejden n!et ze mij als hun vertegenwoordiger a' In,de Stat, en. dan vergadering hebben gekozen. Al sprekende hoop ik u een oogenblik bezig te houden de dingen die mij op 't hart liggen. NaJ^ daarbij echter 't woord alleen, dan zou ik gaan met de gedachte veel te hebben" ièrH? wat de vergaderden wisten of niet wjsten J' we zouden niet met elkander kennis ge'maT hebben daartoe is 't noodig met elkander een oogenblikken van gedachten te wisselen. Wat de provinciale zaken betreft, och f nemen een kalm verloop, maar toch is e't 'e politiek terrein veel, wat in liooge mate belangstelling verdient. In de eerste plaats dan wil ik een spreken over de belastingen, die van ons \HJ(] bouwers worden gevergd en in de tweede over de voorgestelde legerwet. De liberale partij, toen ze aan het roer was is in veel te kort geschoten, het scheen t(| dat ze dacht, wat van daag niet kon geschie. den, dat moet morgen maar gebeuren, in pltót8 van te denken Laat de hand doen, wet Ie vindt om te doen. Eindelijk dan is de natie het met de andere partij gaan probeeren. l(aar de wijze, waarop de nieuwe meerderheid vtnl gevormd, was zoodanig dat het gemakkelijk was te voorspellen, dat zij van zeer korten duur zoude zijn. De onderwijswet was de band, waardoor de katholieke met de zoozeer van haar verschil- lende anti-revolutionnaire partij werd verbon- (Jen nu die wet is gewijzigd en de verbonde nen meer hebbeu verkregen, dan ze wel hadden durven verwachten, nu,is de band verbroken en de heterogeene bestanddeelen vallen uit elkan der. Vele liberalen in den lande hebben het betreurd, dat sommige ledeu voor de gewijzigde wet hebben gestemd. Wat mij betreft, ik zoo ook lang hebben geaarzeld, wat te doen. Bleef de onderwijswet bestaan, dan bleef de twist appel tot groote schade van andere landsbelan gen. De keuze tusschen het uitbrengen van zijne stem véér eene wet die in strijd met onze beginselen is of tegen ééne wet, die door te worden verworpen de verlamming van 't rader werk van den staat zou blijven bestendigen, was inderdaad hoogst moeilijk. Intusschen, de onderwijswet is gewijzigd en 't raderwerk van den staat lammer dan ooit te voren. Het blijkt nu evenwel, dat de ver bondene partijen niet meer bijeen zijn te houden. De legerwet schijnt voor de Koomsch Ka tholieke partij 't zwarte beest. Van algemeeneu dienstplicht zou ik een voor stander zijn, maar algemeene dienstplicht is voor ons land te kostbaar. De loting zal dus moeten blijven bestaan, alleen zullen dus de rempl3<janten en nummer verwisselaars worden afgeschaft. Wat mij betreft, ik gevoel niet veel voor den persoonlijken dienstplicht, ofschoon het leger er door gebaat wordt en het samenleven van de meer ontwikkelden met minder ontwik kelden in vele opzichten voor beiden goed kan zijn. De onbillijkheid van het remplapanten- stelsel kan ik echter niet inzien. Wat onbillijks is er in gelegen, als ik zegGoede vriend, ik heb een boodschap te doen, maar ga liever niet uit, wat wilt gij van mij hebben, zoo gij boodschap voor mij gaat verrichten Ben verkouden, dan kruip ik achter in mijn rijtuig en plaats den koetsier, die misschien nog vr verkoudener is, op den bok, de man «'f1 echter voor zijne diensten betaald en daarmee uitIk heb het remp^antenstelsel nooit onbilnj kunnen vinden en kan dat nog niet. Zoo menig arme jongen heelt met zijn of 700 gulden, die hij als rempla?ant diende, het begin gemaakt voor betere dage- Bovendien, als 't wezenlijk op een vecM aankwam, dan zou ieder moeten dienen. geloof ik dat er aanzienlijken genoeg tew" zouden zijn, die, al hadden ze eeu remp betaald, uit liefde voor 't vaderland de 1 zouden opvatten. Intusschen is Je ,e#e.r" er. oorzaak van 't uiteenvallen der kwalij bonden partijen. 0[Kjer Generaal Schaepman heeft de m°lt6T^ ][vyper zijne troepen niet kunnen voorkomen e tot schijnt eene andere partijformatie te w over stand brengen en begint al meer en m te hellen naar de rudikalen vv goo, De zaken staan dus op dit °°?en8rtij dat het ministerie afhankelijk is van ^jj„t der minderheid, van de liberalen. °c pij het zeker dat de liberalen ongezm ^'(VlI1j den tegenwoordigen stand der zaken, 'e te aanvaarden. Hoeveel dit ministerie heeft ?e?eTl,. veel beloofd is van algemeene hekeni verdiensten van den algemeen geac 1 i,] r kv worden door een ieder erkend, maar koe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2