21 HARDRIJDERIJ, „CÉ® SCHADEN, UITVOERING Van Gestcls Hwlroo Boi s, Eikel-Cacao OU I riUUUMUUU^I j te SLVT MAAS1TËN, om een Prijs van f 30, een le Premie van f 15, en een 2e Premie van f 5. Tweeden Kerstdag, Vanillepoeder, 335ste STAATSLOTERIJ. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. TWEE VROUWEN. PAPA GAP PERMISSIE. Uit en voor de Pers. G e t r o k k e n P r ij z e n. Gemeente Scltagen. J. Westerinan Holstijn, J. .1. van der Poest Clement. Hoeks t r a. Het Financieel Weekblad Kraepelien Holm's SLECHTS 90 CENTS. Banketbakker, Marktplaats, Schaden, op Zondag, 21 December 1890, in liet lokaal van den lieer Iiieft. Zijn Leven en Lotgevallen ter opsporing van Emin Paclia. door Dr. II. Blink. IJs en Weder dienende, voor PAREN, op de W I E Ja, te SCHAGEN, Lengte der baan 100 Meter, Aangiften hiervoor moeten geschieden des morgens ten 111 ure, in hel lokaal van den Heer C. KOS Pz. Loting 's middags ten 12 ure. Uitreiking der prijzen, on middellijk na afloop in het lokaal „C r s." Dien dag is de baan NIET toegankelijk voor liet pu bliek. ftauiens liet Bestuur. Vereeniging S. u. d. W. A. L. UITVOERING op Zondag, 21 December 1890, in het locaal van den heer C. v. d. Hoek te IIiWXtiSflIIZEY. ©e op Koiulag, 21 BTIeceinker te houden 11 a r cl - r ij cl e r ij op Schaatsen, te KOE* HO RN, is tot nadere aankondiging1 UITGESTELD. J. BREEBAART Cz. J. P. BLAUW. bedaard stil zitten van den minister van finan ciën, begint men publiek te mopperen. Veel heeft hij beloofd, veel voorgespiegeld, maar weinig is uit zijne banden gekomen. De landbouw-commissie door de regeering in 't leven geroepen met bet doel den gedruk- ten landbouw op te lichten uit zijn verval, heeft alle reden tot ontevredenheid. Hoe vele vergaderingen hebben al onze aandacht geeischt, met hoeveel ernst hebben wij getracht de be langen van den landbouw te bepleiten In de eerste plaats hebben we er op gewezen, dat bij 't goede door deze regeering vuor den landbouw verricht, de landbouwers van dat goede weinig of niets zullen gevoelen als de lasten, waaronder de landbouwers gedrukt, gaan, niet worden ver- miuderd. Wat helpen proefvelden en landbouw onderwijs als men den mond niet kan open houden Het antwoord der regeering op onze wenken, neergelegd in het ontwerp tot herziening der algemeene regels ten aanzien der plaatselijke belastingen, is eenvoudig geschikt om alle be daardheid te verliezen. Wij vroegen verminde ring van lasten en de minister antwoordt een voudig, dat hij de lasteu zal verzwaren 't Is om hopeloos, om moedeloos te worden Waarom moeten wij landbouwers dan toch wel steeds het kind van de rekening zijn Hoe menig landbouwersgezin is te gronde gericht ten gevolge der droeve tijdsomstandig heden. 't Is waar dat de heffing ten behoeve van het Rijk zoowel voor gebouwd als ongebouwd wordt beperkt tot 8°/0 van de belastbare op brengst, maar wat helpt dat als die belastbare opbrengst hooger wordt getaxeerd Een school jongen kan 't berekenen, dat het voordeeliger is van de helft 12°/0 dan van het dubbel 8°/0 te betalen. Voortaan zal voor het Rijk en voor de Ge meente geheven worden op de ongebouwde eigendommen 8°/0 ?an f 96.146000 of 7.691.689. Terwijl thans gelieven wordt Rijkshoofdsora 5.545.000 21 Va Rijksopc. 1.192.000 10 opc. v. il. gemeente 554.500 Samen 7.291.500 Op de ongebouwde eigendommen wordt dus meer geheven f 7.691.689 7.291.500 40D.000 gulden meer. Op de gebouwde eigendommen vraagt de minister thans 8% van 104.755.766, dat is dus een bedrag van 8.380.000. Nu wordt geheven aan Rijkshoofdsom 5.451.385.31, en 40 opcenten voor de gemeente 2.180.554.12 Samen 7.631.939.43 Er zal dus meer geheven worden 8.380.000 7.631.939,43 748.061 op de, gebouwde eigendommen. Tellen we deze laatste som bij de genoemde 400.000 gulden, waarmee de ongebouwde eigen dommen worden verhoogd, dan krijgen wij eene gebeele verhooging der grondlasten van f 1.148.000. Met andere woorden. Pen minister hebben wij eene vermindering van druk voor den landbouwer aanbevolen en ZEx. antwoordt „De grondbelasting vermeerdert dus maar met 1.148.000 gulden." Zoo blijkt het dan, dat de herziening der grondlasten voor menigeen lang geen aardig St. Nikolaas-cadeautje zijn zal. Die herziening is in vele opzichten onbillijk te noemen. Bij het koopen toch wist ieder, hoe zwaar het te koopen stuk land belast was en daarnaar is de prijs bepaald. Waren die lasten gering, dan kon de prijs van 't land iets hooger zijn en de concurrentie zorgde daar wel voor. Door eene meer gelijkmatige verdeeling dier lasten nu wordt de tegenwoordige eigenaar onbillijk ge drukt. 't Idee dat de grondbelasting is eene zakelijke wordt door deze herziening los gelaten. Dat inderdaad de gevolgen der herziening be langrijk zijn, kan u blijken uit het feit dat sommige eigenaren elf maal^andere het dubbele betalen, van wat zij tot nog toe verschuldigd waren. Daar staat wel tegenover dat sommigen ontlast worden, maar juist daarin ligt het on billijke, dat men den oen geeft en den ander straft. Bedenk ik dan hoe met deze herziening tevens eene verhooging met f 1.148.000 gepaard zal gaan eu hoe veel er bovendien voor den grondeigenaar te betalen valt ook nog behal ve de mutatie-rechten, eene belasting, waarvan dikwijls door verstandige en geachte personen gezegd is, dat het schande is, dat ze nog bestaan in de 19e eeuw dan, mijne hecren, kan me 'l bloed beginnen te koken. Ik ben bier volstrekt niet gekomen om oproer te preeken, maar toch wil ik u opwek ken tot aaneensluiting. Door krachtige aaneen sluiting moeten wij de ramp keeren, die boven onze hoofden hangt. Beschermende rechten verlangeu wij niet omdat daardoor juist die menschen worden ge troffen, die nog armer zijn dan wij, en ik ben trotsch op te kunnen verklaren, dat de Neder- landsche landbouw, hoezeer ook gedrukt, tot heden niet om beschermende rechten heeft gevraagd. Wij willen betalen naar ons vermogen, maar dan ook geen cent meer. Krachtig moeten alle landbouwers zich aan eensluiten en luide en ernstig verklaren „Zoolang het roerend vermogen vrij blijft en men het kapitaal in portefeuille vrij laat, zoo lang betaleu we geen cent meer.* Zoodra een boer een stukje land verkoopt, komt de staat om 6°/0, maar verhandel ik op de beurs mil joenen, dan «esc'uedt dat zonder daarvan een cent (e betalen. Is dat niet schreeuweud on billijk We moeten komen tot aaneensluiting en elkander plechtig beloven om alle wettige mid delen aau te wenden, om te verkrijgen dat we niet mter behoeven te betalen dan recht en billijk is. Het vervolg In het volgende nummer H>ist**icts-t>elang-. Met ver wijzing naar achterstaande advertentie, raden wij allen Bélastingbetalenden in dit district, vooral de ingezetenen van het platte land, ten sterkste aan, de door de Heeren A. J. Kaan en Th. 3. Waller, (Leden der Prov. Staten), en j. Breebaart Kz. belegde vergadering ge- trouw te bezoeken. Niet alleen de grondbezitters en landbouwers, maar allen die de eer genieten Hoofdelijken Omslag te mogen betalen, hebben bij die nieuwe voorstellen tot heffing van plaatselijke belastingen het meeste belang. Voor zoover wij inzage hebben kunnen ver krijgen van die belastingplannen van onzen ministerschijnt het ons toe, dat de belangen der ingezetenen der kleinere gemeenten er niet bijzonder bij gebaat worden. Waar mannen als de heeren Kaan, Waller en Breebaart zich er voor spannen, zal het zekerlijk wel geen betoog behoeven, dat de kwestie van groot belang is. 8de Klasse. Trekking van 17 De c. Prijs van f 25000: No. 13713 5000: 8186 2000: 15698 1000: 2888 400: 2466 15350 2009638 13408 1004515 7042 10566 11809 12321 3de Klasse. Trekking van 18 Deo. Prijs van f 1000: No. 3295 Ingeschreven van 17 19 Decembor 1890. Geboren, Ondertr. en Getrouwd Geene. Overleden CornelÏ6 Hendrik Siraon de Rooij, oud 3 dagen. Levenloos aangegeven kind van Pieter Visser en van Pietertje Kok Schaden, 18 December 1890. Aangevoerd 13 Paarden f 40a 120.— 2 Gelde Koeien (magere) f 150.— a 200.— 2 idem (vette) f 200.a 250. 3 Vaarzen f 120.— a 160.— 18 Nuchtere Kalveren f 3.— a 18.— Schapen (magere) f a 630 Idem (vette) f 23.a 29.— 1293 Overhouders f 16. a 23. 2 Bokken en Geiten f 2.a 4. 17 Varkens (magere) f 10.— a 13. 10 Biggen f 4.— a 6. 40 Konijnen f —.30 a .65 20 Kippen f -.35 a 1.30 115 Eenden f .40 a .75 450 Kilogr. Boter f .93 a 1. (per Kop f 70 a .75 140 Kaas f .20 a .25 600 Kip Eieren f 7.a 7.50 Hoorn18 December 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.Commissie f 32.Middelbare f 29.aangevoerd 153 stapels, wegende 42945 Kilo. H o o r n, 19 December 1890. Aangevoerd. 202 Schapen f 22.— a 31.— 4 Varkens per Kilo f .36 a 44. De handel vlug. E d a m, 18 December 1890. Aangevoerd. 205 stukken boter, per half kilo f 0.54 a 0.55 kipeieren f 8.a 8.50 per 100 stuks. Zaandam, 18 December 1890. Aangevoerd KleiDe Kaas, hoogste prijs f 30.aange voerd 16 stapels. Alkmaar, 19 December 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 31.50, Commissie f 31.50, Middelbare f 30.aangevoerd 400 stapels, wegende 115000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 700 Hectoliters. Tarwe f 7.— a 8.—, Rogge f 5.50 a 6.25, Gerst f 4.50 a dito"chev. f 5.62» a 5.75, Haver f 3.25 a 3.80, Paardenboonen f 6. a 6.10, Bruine dito f 7.— a 11.Citroen dito f 14.50 a Witte dito f 16.— a Duiven dito i 6.50 a 7.—, Karweizaad f a dito oud f a Blanwraaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f 10.50 a Kanariezaad 1 a Erwten: Groene f 9.a 16.— Grauwe f 13.— a 17.—, Vale f 10.— a 13.-, Witte f a Enkhuizen17 December 1890. Aangevoerd1 Heden werden alhier aangevoerd 3 stapels- Hooikaas t Graskaas f 30.karweizaad, oud f9.a 9.25 mosterdz. nieuw f 14 25 a 16. blauwmaanzaad f 14.a 14.50, grauwe erwten f 15.a 16.vale dito f 14.— a 15. Wijker Vale dito f 12.a 13.50, Groene dito f 12.a 13.—, Bruine boonen f 10.a 12.50, Paardenboonen f 6.a 6.25, Gerst i 5. a 5.25, Haver f 3.25 a 4.25, Boter 65 a 70 cents per kop. Getrouwd: ber. Predikant bij de Doopsgez. Gemeente te Purmerend, Weduwnaar van M. C. E. van der Goot, en Amsterdam, 16 December 1890. De Heer en Mevrouw Westerman Holstijn- van der Poest Clement, t>edanl£en, ook namens wederzijdsche familie, voor de bewijzen van belangstelling, bij de voltrekking van hun huwelijk ondervonden. der Zang vereeniging p. p. c. en 3 Cents per pak. Bekroond met Zilveren en Gonden Medailles. Aanbevolen door H.H. Genees en Scheikundigen. voed za aam, versterkend aange naam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen £t 1fi, V* Vs K-G. KRAEPELIEN HOLM. ZIEST. Te Schagen bij den Heer W. A. Hazeu Apotheker. Goedkoopste volledige uitgaaf van Vrai lij K. Verte, 3 O Cents per doos, Aanvaug 's avonds T ure. Entree 49 Cents. NA AFLOOP HAL in Afrika's Donkere Wildernissen Boeiend aan het Nederlandsche Volk verteld Opgeluisterd door 26 groote, fraaie Illustraties. Geheel compleet slechts 9O Cents. Uitgaat van De Erven J. L. NIERSTRASZ, 's Hage. Te bekomen in den Boekhandel van J. Winliel te SCHAGEN. des namiddags 1 ure precies. t e K olliorn. PROGRAMMA: Drama in drie bedrijven door Hendrik Peeters. Blijspel in een bedrijf door Mr. Th. van der Brugghen van L. De uitvoering zal worden opgeluisterd door de Kleine Kapel. Aanvang '7' uur Entree 49 Ots. Besproken plaatsen 10 Cents extra. Het is gedurende de voorstelling ten strengste verboden te rooken. NA AFLOOP BAL. o1 's avonds 7 ure,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3