1 w. O. BOELE Senior, I Ds. van der Meulen, BOELHUIS Notaris A. VONK, t'J N DISPEN SABLE 3C ent KAPITALEN OPRUIMING Dames Wiaterm^eis Heeren Winterjassen, GEEN DIENST. te SC HAGEN, O PROEPIN G. 11 Vrijdag, 9 Januari 1891, I's Graveitiiase. leiden, Ham pen. Gevesfis <1 seilerf 1847. I >ep<5ts 1 1 0p vereerend verzoek, BUITENGEWONE op Vrijdag 26 December 1890, in Dei lorfl-Hoii. mm, N O R A. G. VAN OS, Te koop gevraagd, OPRUIMING lappen en wollen artikelen, J. ROGGEVEEN zwart en gekleurde Sajet, Doopsgezinde Gemeente te BARSINGERHORN c. a. (lsten Kerstdag,) (2den Kerstdag,) De dienst wordt gehouden te Barsingerliorn. Openbare Verhuring I. Namens de Hervormde Kerk, aldaar, van II. Namens het Gereformeerde Weeshuis, aldaar, van: III. Namens de Diaconie der Her vormde Gemeente, aldaar, van Boonackcr. Openbare Verhuring wijlen den heer C. B R E G M A N, te SCIIAGEN, Boonackcr. M. COHEN-STUART, publiek verkoopen AIKH A A B, het ingediende wetsontwerp betreffende de vaststelling van het bedrag der grondbelasting op de gebouwde en de onge bouwde eigendommen, in ver band met het wetsontwerp tot herziening der algemeene regels ten aanzien der plaat selijke belastingen. Plaatselijke Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, ,,'T ALGEMEEN BELANG", v,..*L.....ihiii/i1]! Oprichter der vroegere Firma lei koophui/." b0cL£ ZOOI. BoUerdiim, Utreclit, Groningen, Het Grasgewas, de Markt- gelden en de belasting op de Schapenhokken, van den Salon des Variétés, (2den Kerstdag), te SCHAGEN. Na afloop vrij besloten BAL. GROOTE en KLEINE een gebruikte goede KACHEL, J. G. W. BUTHFER, te Winkel. voor spotprijz0n- tegen veel verminderde prij bij NV. IMHOLSE^ van NIEUWE NIEDORP. op Woensdag, 34 December 1890, des middags, 12 ure, in het locaal van G. BOONTJE S, en wel 1. WEILAND, bij de Schagerwiel, onder Schagen, sectie E, Nos. 9, 10 en 11, groot 2.71.70, en laatst in gebruik bij M. Grootes Dz. 2. WEILAND, aan het Laantje, aldaar, sectie E, Nos. 197 en 200, groot 1.89.70, en laatst in gebruik bij Noè'. 1. WEILAND, in de Hoep, te Schagen, sectie A, Nos. 362 en 363, groot 2.44,80, en laatst in gebruik bij G. Bijpost. 2. WEILAND, in de Meer, aldaar, sectie E, Nos. 181 en 190, groot 2.04.70, en laatst in gebruik bij W. Kooij. 3. WEILAND, nabij "Valkoog, onder Sint Maarten, sectie A, No. 166, groot 1.42.60, en laatst in gebruik bij J. Noè. 1. WEILAND, aan het Westeinde van de Nes, onder Schagen, sectie A, No. 133, groot .55.20, en laatst in gebruik bij J. Beutekom. 2. WEILAND, aan den Loeterdijk, aldaar, sectie E, No. 225, groot .43.20, en laatst in gebruik bij A. Vader. 8. WEILAND, aan het Halerwegje, aldaar, sectie G, No. 194, groot 1.44.50, en laatst in gebruik bij L. Hornong.. 4. WEILAND, aan den Snevert, aldaar, sectie C, No. 270, groot .92.en laatst in gebruik bij B. Klok. 5. WEILAND, in Burghorn, aldaar, sectie F, Nos. 52 en 53, groot 2.92.40, en laatst in gebruik bij P. Buis Jz. 6. WEILAND, aan den Bonkelaarsdijk, aldaar, sectie D, Nos. 211 en 213, groot 1.17.70, en laats, in gebruik bij Jb. Kuiper. De verhuring geschiedt voor den tijd van S jaar, en ten overstaan van den Notaris ten verzoeke van Heeren Administrateuren in den boedel van van: 1. Het WEILAND aan de Nes, onder Schagen, sectie B, No. 224, groot 1.98.80, laatst in gebruik bij Jochem Smit. 2. Het WEILAND aan de Loet, aldaar, sectie E, No. 227, groot .73.70, laatst in ge bruik bij C. de Vries. 8, Het WEILAND aan de Loet, aldaar, sectie E, No. 228, groot 1.21.70, laatst in ge bruik bij G. Boontjes. 4. Het WEILAND in de Zijpe, sectie No. 775, groot 1.46.90, laatst in gebruik bij J. Noè. 5. Het WEILAND aan de Gouw, onder Schagen, sectie B, No. 90, groot 1.37.70, laatst in gebruik bij J. Blom. 6. Het WEILAND aan de Gouw, aldaar, sectie B, No. 89, groot 2.87.80, laatst in gebruik bij A. Bijpost. 7. Het WEILAND nabij de Gouw, aldaar, sectie B, No. 76, groot 1.09.60, laatst in gebruik bij S. Stins. 8. Het WEILAND aan het Halerwegje aldaar, sectie G, No. 204, groot 1.11.80, laatst in gebruik bij de Weduwe Jacob Lekker. De verhuring geschiedt voor den tijd van 0 j a a ren zal worden gehouden op Woensdag, 34 December 1890, des namiddags één uur, in het lokaal van G. BOONTJES, te SCHAGEN, en ten overstaan van den Notaris Crediteuren van den heer C. WARN— SINCK Notaris te Hoogwoud, worden opge roepen tot bijwoning eener vergadering" te houden te HOORN, ten huize vau den heer A. DALMEIJER, op Dinsdag, 23 Decemberl890, des middags 12 uur precies. Procureur te Alkmaar. te TUTJEHORN, gem. HAREN KARSPEL, ten sterfhuize van den heer vJ. Weel Sr., op Dinsdag, 30 December 1890. des voormiddags 9 uur, van 3 Koeien, 1 Paard, 1 Praam, 1 halve Praam, 1 Schuitje, 2 Ploegen, 1 Egge, 1 Ar, 1 Charette, 6 Kippen, 1 partij Hooi, Meubelen, Huis raad, waaronder Bedden met toebehooren, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blik werk, enz. enz. Eenige Boeren- en Bouwgereedschap pen, enz. Voorts eeue partij Riet en Stroo, staande te K a 1 v e r d ij k, alwaar dat verkocht wordt. II. J, de I^angre, Notaris. resideerende te Schoorldam, zal DillSdng, 23 December 1890, voormiddags 10 uur, te D IR K S H O R N, in de herberg van P. KLOS, 1. Eene Boerenwoning en Erf. te Dirkshorn, groot 5 aren, 94 centi aren. Bewoond door G. Jonker. 2. Een Burgerwoonhuis en Erf, aldsar, groot 81 centiaren. Bewoond door J. Bakker. 3. Uitmuntend Bouwland, aldaar, groot 1.59.20 in 5 akkers. 4. Zeer vruchtbaar "Weiland, aldaar, in polder Koeteuburg, groot 2.69.40, in 2 perceelen. Eigenaar de Heer K. KISTEMAKER. Aanvaardingperc. 1 en 2, den len Mei 1891, perc. 3 bij de betaling, perc. 4 den 4en Februari 1891. te houden op in bet lokaal „de Harmonie", van den Heer B O U M A, te des middags te twaalf uur, ter bespreking vau: De ondergeteekenden, doordrongen van het groote belang, dat in deze wetsontwerpen is ge- legeu voor alle grondbezitters en landbouwers, roepen bij deze alle belanghebbenden en belang stellenden op, deze vergadering bij te wonen, onverschillig of zij al of niet in deze provincie wonen. Wieringerwaard, Winkel, Anna Paulowna, December 1890. A. J. KAAN. J. BREEBAART Klz. Th. J. WALLER. voor SCHAGEN en OMSTREKEN. Tarief der jaarlijksche vaste bijdragen Woonhuizen f 0.50. Winkelhuizen f 0.75. Boerengebouwen f 1.65. Roerende goederen dezelfde bijdragen als de gebouwen waarin zij zich bevinden. Gelegenheid voor deelname in elke Gemeente bij de Correspondenten. HOFLEVERANCIE R, I Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. n <J K K .V Schafjcn 1* u e tn e e e i Ure tla. Ben Beider. B o c h, li o o g ald Z„rt V o r d e c h f G o r i ,i c h e m Viel. Winschoten 11 aar le tn. B r i e b e r g e n. 11' ortnerveer. JP en an g. Batavia. Sa mar a n g. S o e r a b a (j a. Chri s tiania. Kopenhagen. 1 ïv'l F aanvrage a contant te bekomen bij blissement Londen, 523, Oxford—Street. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. IH alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarop Holleway's Zalf twee ol driemaal per dag goed en den ouderbuik gewreven is geworden, heelt mijn steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeftsteeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten eu groenten moeten zorgvuldig vermeden worden/ totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85 f 3.f 6.75, f 13.50 en f 20.50, zijn op franco alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollowav's-eta- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHAGEN, brengen ter kennis van ge gadigden, dat de gewone jaarlijksche ver pachtingen van zullen plaats hebben ten Raadhuize aldaar, op Woensdag, den 34 Decem ber e. k., des voormiddags len 10 ure. De voorwaarden liggen ter lezing ter Ge meen te-Secretarie Schagen, 12 December 1890, Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. te Amsterdam, DIRECTIE: KREUKNIET, BIGOT, POOLMA» en BLAAÜEH, Beroemd Tooneelspel van den Noorschen schrijver IIENRIK IBSEN. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsenU ]Jang f 0.99. 2e Rang 1 0.50. Vanaf heden plaatsen te bespreken h 10 Cents extra. tegen de Rentekoers van den dag zijnon- der hypothecair verband en op obligatie steeds verkrijgbaar ten kantore van IVotaris te Zijpe. voor verwarming van een kamer. Opgaven van model en prijs worden mge* wacht met franco brieven onder lett. X, aan den Brievengaarder te BARSINGERHORN- sezamkokkbn, van de Heeren C. L. SCHEPP en ZOON, worden franco aan buis in heel Noorderkwar iel geleverd h f 9.75 per 100 Kilo. Bestellingen per briefkaart worden onmi dellijk uitgevoerd door RENSGAS, en zeer goedk00!7' HOOGZIJDE, E, 9,- Snelpersdruk vau J. WlNKEL^h^Sc^I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4