f Zondag 1 Januari 1893. 37ste Jaargang Uo. 2687. Uit en voor de Pers. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGK1Ï, Laan, II, 4. Bij dit nummer behoort >en Bijvoegsel. Binnenlandsch Nieuws. Onlusten in GRONINGEN en FRIESLAND. Alnieei Nieuws- Ainmitit- Lollmllal. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en t r d a tr a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden WFRTFN'TIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 8.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regeis f 0.25 iedere regel meer 5ct 8 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Was de afvoer van groen- en verledenweek aan LANGLNDIJK niet ao druk, deze week is daar veel verbete- inz in op te merken. De prijzen zijn zeer roedvoor roode kool werd reeds van 10 ot 12 galden geboden; middelbare zijn «lis voor 9 gulden van de hand gedaan. )ok de prijs der savoye kool is goed. De ,,ndel in uien is stil. Om den bouwers elegenheia te geven met hunne schuiten 'e stations te kunnen bereiken is het ijs i de sloot aan de westzijde van den Lan- edijk deze week stuk geslagen. Herbenoemd tot Molen- mester van den Schrinkaagpolder van iRSINGERHORN, de Heer P. Mars Jz. daar. Te SPAARNWOUDE is op twee lolsteden n. 1. bij I. M. Kroon en wed. a Vriesekoop het mond- en klauwzeer nder het rundvee uitgebroken, zoodat thans i die gemeente 6 stallen zijn aangetast. Ook te HAARLEMMERMEER is de „•te weder geconstateerd eu wel bij den ider J. Beers, en zoo ook te, ALM- i in de stallen van de landbouwers te Jong en Hendrik van de Koppel. Dok in de BEEMSTER is een geval sn mond- en klauwzeer voorgekomen. Te Yenloo heeft een hu- i oppasser, tijdens afwezigheid van zijn nant diens burgerkleeding aangetrokken is daarmede gedeserteerd naar België. Op het h u 1 p p o s t k a n t o o r TILBURG zijn door de marechaussee gewichten iu beslag genomen die t gelijk waren. Hier zal dns de Staat J.ea zich zelf optreden voor het kantonge- M. In het dorp LINSEMAOEEST lijnt deverhuring van landerijen op gansch 'enaardige wijze plaats te 1 '-ben. Dezer dagen moest ten overstaan van *ee notarissen eene zoodanige verhuring taats hebben en om nu niet tegen elkaar i te bieden en daardoor de pachtprijzen doen stijgen, hadden de gegadigden zich t elkaar verstaan en eene commissie uit notabele ingezetenen ;t het dorp be rt, die opdracht had a.ie perceelen te niet te hoogen prijs te huren. Later en dan de gehuurde perceelen onder- |5 verdeeld worden. Wat geschiedde nu de verhuring? Een persoon, die met afspraak niets te maken had, mijnde i eerst perceel, dat hem gegund werd tt het tweede ging het idem, en mis kien zou het ook aldus met het derde «ceel gegaan zijn. Maar daaraan kwam niet toe. De verbonden huurders rnaak- 1 korte wettende persoon werd hals 'tt kop van de bovenzaal afgeworpen siier de trap te raken. Tot verwondering ssg de man geen letsel. De notarissen die tegen dergelijke hdel wijze protesteerden, wilden ruet de %ring niet verder gaan, doch nu wer- Me huurders zoo kwaad, dat zij de •Slen uitbliezen, de deuren sloten, en ten tte de notarissen dwongen, de verhuring k doen en de perceelen te gunnen voor 'prijzen, die door yden bond" geboden Wen en welke natuurlijk niet hoog Wn- Op last der justitie wordt naar deze Tpn een onderzoek ingesteld. De bouwvereeniging »Op hoop van zegen," die ongeveer 200 huizen in de 2e Spaaradammerstraat en Polanen- straat te Amsterdam heeft staan, heeft ter gelegenheid van het kerstfeest een flink stuk spek teu geschenke gegeven aan elk geziu, dat niet achterstallig was met de huur. Verleden jaar hebben de trouwbetalende bewoners met kerstmis ten ham gekregen. Naar men meldt, hebben zich te Oudewater weer gevallen van cholera voorgedaan, en wel Zondag 25 dezer een geval van cholelera nostras. Maandag den 26 sten een geval van cholera asiatica, beiden met doodelijken afloop. Weer een n i e u w e z i e k t e Te SITTARD heerscht onder kinderen en hallvolwassen personen eene ziekte die be smettelijk schijnt te wezen. De lijders worden lusteloos, de hals- en oorklieren zwellen op, terwijl de tong en lippen be ginnen te vervellen. Na verloop van 4 Èt 6 dagen zijn de lij ders genezen. Ook elders, o. a. te Rijsden (in Limburg) zou zich die kwaal vertoond hebben. De predikant bij de Her vormde gemeende te S'ITENS, Fr., zal voortaan na de godsdienstoefening gelezen heid geven tot debat. De meest bekende sprekers der Volkspartij, als mr. P. J. Troelstra, J, v. d. Wijken anderen zullen daarvan gebruik maken. Te HEINEOORD heeft onlangs een oplichter gebruik gemaakt van de licht- geloovigheid van sommige boeren. Hij had hun wijs gemaakt, dat voor i '«ge hunner kans bestond oma1 oedrijfboer "J^atst te worden op bouwmanswoningen, „behoo- reode aan den prins von Wied. Hij had daarover reeds geschreven, maar ten ant woord ontvangen, dat de prins hem persoon lijk wilde spreken. Natuurlijk liet hij de reiskosten door de belanghebbenden betalen. Toen hij terugkwam, was de zaak ech ter nog niet geheel in orde. Hij zeide, dat hij weder een brief namens den prins ont vangen had, welke geteekend was: //Van der Schrieck," en dat hij nogmaals te Neu- wied moest komen. Wederom moesten de reiskosten voorgeschoten worden. De boeren die sedert van deze zaak niets meer hebben gehoord, zijn nu tot het ver motden gekomen, dat zij bedrogen zijn, en hebben den officier van justitie te Dor drecht verzocht de zaak nader te onder zoeken. Men schrijft uit Winschoten aan de K Veend. Ct De huzaren maken in ons anders nog al kalm plaatsje eenige levendigheid. In den loop dezer week hebben ze het evenwel nog al bont gemaakt. Eenige avonden geleden zag men verscheidene in de straten loopen (sommigen in witte broek met stalklompen), die niet weinig aan Bacchus hadden ge offerd. Onderling hebben zij elkander boven dien flink afgeranseldéén hunner moet zelfs zijn bovenkleeren verkocht hebben. Dat deze onmiddellijk wederom naar zijn garnizoen is gezonden, spreekt van zelf. De anderen kregen evenwel ook eene niet gerin ge straf. Ze moesten n. b. iederen dag een nur of vijf in volle tenue marcheeren. In de leeren broeken, met lange sabel en ka rabijn ging hun dit niet heel best af. Wat is ook een kikvorsch op het droge, wat is een huzaar zonder paardNaar we verne men, hebben ze ook reeds wederom gratie gekregen. De alhier Zondagavond gegeven tooneelvoorstelling door het gezelschap van Lier werd door een dertigtal huzaren bijge woond. Het blijkt, dat hun luitenant Ge- rard van Vijsen, voor wiens rekening zij van die gelegenheid gebruik mochten maken, het kwade weet te straffen en het goede te beloonen. Maandag was het te Beerta niet rustig. Gedurig hoorde men revolverschoten, ter wijl ook de socialisten de samenscholingen niet schenen te kunnen laten. De huzaren dreven hen met de sibel in de hand uiteen, waardoor menigeen licht gewoud werd. Te Finsterwold waren tegen Maandag avond uitgebreide maatregelen genomen; 's avonds sprak Traraillenr voor een talrijk publiek in 't hotel Hommes. Gewoonlijk liggen hier 4 marechaussees. Zij werden versterkt met 4 uit Oostwolder waren dus 8. De 6 rijksveldwachters uit Winscho ten en 10 huzaren met den luitenant uit Beerta. Travailleur had als onderwerp Vrede op aarde, enz. Hij sprak over de maatregelen, door den burgemeester in den omtrek ge nomen en over Tijdens (het kamerlid) die zich als socialist had voorgedaan, maar nu in de plaats van brood lood zond. Alle uit gangen van het hotel Hommes waren door huzaren afgezet. Bij 't verlaten der verga dering werd allen aanwezigen gelast hun ne vuurwapenen af te leggen en bij 't uit gaan gevisiteerd. Hier en daar hadden sa menscholingen plaats, die, ia weigering om uiteen te gaan, met de blanke sabel uiteen werden gedreven, Een paar werden licht gewond. Met de Kerstdagen hebben vele arbei ders gedaan gekregen en loopen nu rond. Dinsdag zouden zich enkelen naar den bur gemeester begeven om werk te vragen. Op den tweeden Kerstdag zijn te Beer ta ook eenige ongeregeldheden voorgeko men. Eenige revolverschoten zijn daar ge lost en wat klappen door huzaren uitgedeeld. Gisteren sprak Stienstra te Midwolda. Te Sappemeer ventte een met verlof aan wezige huzaar in uniform „De roode Dui vel,' een socialistisch geschrift. Hij werd gearresteerd en opgezonden. Men meldt uit Dokkuiu De ongeregeldheden onder de werkloozen schijnen van uit Groningerland ook naar hier te zijn overgewaaid. Reeds de vorige week was het hier alles behalven rustig; eiken a- vond bewoog zich eene joelende menigte door de straten onder het zingen van socialistische liederen, onderwijl anderen al bedelende langs de huizen gingen. Bij de commissie voor werk- ver schaffing werd telkens om hooger loon aangedrongen ODder bedreigingen dat anders de boel kort en kleiQ zou worden geslagen. Dinsdagmorgen werd van vrege eene commis sie aangekondigd dat niet anders dan op de na vastgestelde voorwaarden gewerkt en dat anders het werkhuis zou gesloten worden. Dit gaf den geheelen avond aanleiding tot samen scholingen en wanordelijkheden die eindelijk een ernstig aanzien kregen dat militaire hulp zulk werd aangevraagd. Eene afdeeling van ruim 40 man, onder bevel van den luitenant Muller Massis is thans hier gestationeerd. Den geheelen avond trokken patrouilles door de stad om het volk dat telkens weer samen schoolt uit elkaar te drijven. Uit Franeker wordt gemeld Nadat gisteren na de komst der militairen uit-Leeuwarden de avond vrij rustig was voorbijgegaan en de beweging zich openbaar de in zingen langs de si raat van troepen op geschotenjongens, vrouwen en enkele man nen, werden arbeiders hedenochtend uitge- noodigd het werk te hervatten onder bescher ming der infanterie. Eerst na herhaalde oproeping verklaarden eenigen zich daartoe bereid, maar niet zoodra waren zij daarmee begonnen of enkele werk stakers wierpen hen met steenen.Daarop werd de opdringende menigte door eene charge met gevelde bajonet teruggedreven en kon het werk worden voortgezet. Behalve infanterie patrouilleert thans ook het kader der dd. schutterij langs de straten. Heden namiddag wordt nog cavalerie verwacht. De tegenwoor dige beweging is koren op den molen van de socialisten en hedennamiddag treedt in Klein Walhalle T. Stienstra uit Harlingan als spre ker op voor de misnoegde arbeiders. Uit Leeuwarden wordt van 28 December gemeld Heden avond heeft hier weder een volks oploop plaats gehad. Onder het zingen van /^vrijheidsliederen" trok de, ook door nieuwsgierigen telkens aangroeiende, me nigte langs de voornaamste gedeelten der stad. De politie was er spoedig bij, om dezen troep te verstrooien, doch stuitte voortdurend op tegenstand; zoodat de agen ten genoodzaakt waren stok en sabel te gebruiken. Men werd handgemeen, waarbij ook meer dan een politie-agent het moest ontgelden. Er werd met steenen naar hen geworpen, waardoor menigeen werd gewond; ook een enkele geraakte defect. Omstreeks 11 uur was het rustig geworden. Drie personen zijn gearresteerd, waaronder een bekende socialist. Eene meedoende schip persvrouw werd nog a! aan het hoofd ge wond. De hoofdwacht is betrokken door een detachement infanterie, onder bevel van den le luitenant A. B. Feickens. De com missaris der koningin, de burgemeester, de procureur-generaal en de kolonel-gar- nizoeuscommandsnt waren een groot gedeel te van den avond op het stadhuis bijeen. Van heden word ons gemeld De nacht is rustig voorbijgegaan. Omstreeks 1 uur heden namiddag zijn hier aangekomen, uit Utrecht een detachtement van 120 man genietroepen met 4 officieren uit Zutfen 60 huzaren met 2 officieren. Er is veel volk op de been, door de politie voortdu rend aangemaand om uiteen te gaan. De burgemeester heeft samenscholingen van meer dan 5 personen verboden. „Oud Jaar, wat hebt gij ons te zeggen? Hoe ziet gij ons zoo ernstig aan Ei, wil uw staf toch nederleggen, Wij hebben met n afgedaan I Wij vragen van het Nieuwe vreugde, Genot en voorspoed, last en kracht. En al wat ooit het hjrt verheugde Oud Jaardat hebt ge ons niet gebracht I" „„Ik bracht wat God n wilde geven, Maar wat hebt gij daarmee verricht Ik bracht een jaar lang n het leven Was dat voor n ook levenslied? Ik bracht u vele kostlijke uren Hebt gij die allen goed besteed Ik bracht n raad liet gij u besturen Bracht gij uzelven nooit in leed Dan komt gij niet tot mij met klachten, Tot mij, Oud Jaar, dat van u scheidt Maar vraagt nw God om nieuwe krachten, Waar Hij een nieuw jaar n bereidt."" Anna. Bovenstaande woorden vormen een deel van een in het Geill. Volksblad voor komend onderschrift, van een gravure, voorstellende een oud man, in reisge waad, steunende op zijn staf, den blik peinzend gericht in het eind'loos ver schiet het beeld van het oude, van het vertrekkende jaar. Nog enkele uren, waarde Lezers en Lezeressen, en 1892 heeft u den rug toegekeerd. O, zeker, als gij straks in nw huis kamer zit, temidden uwer familie of van uwe vrienden, betreft ongetwijfeld een deel van uw gesprek datgene, wat de herinnering u over 1892 voor den geest roept. Dat niet alles, wat die herinnering u doet „zien" u aangenaam stemt, maar al is het dan ook voor den een meer, voor den ander minder ook voor uw geest beelden worden afgemaald wier tafereelen u doen beven van vreeze, schreien van smarte, toornen van veront waardiging ja, dat dit zoo is, spreekt van zelf. 's Menschen leven is nu eenmaal de aarde élae mengeling van vreugde en smart, overvloed en gebrek, deugd en ondeugd. Wij wenschen ieder toe dat hij vrede vinden mogen in zijn gemoed, omtrent hetgeen dit oude jaar hem of haar heeft gebracht. Mogen we een raad geven, dan is het dezeverheug u in al het goede, in al het aangename, wat gij mocht smaken, en laat het andere voor u zijn geweest een leerschool voor berus ting. Wij allen toch, ieder op or"t beurt, moeten dien plicht van berusting nakomen en schijnt het ons zelf ge woonlijk of meestal toe, dat ons lot het zwaarste was, zou niet onze buurman, die gemakkelijker lot scheen te dragen te hebben, in even groote mate daar onder gebukt hebben gegaan, als zulkB met ons het geval was Is het een eigenaardige trek van het menschelijk karakter, dat ieder zijn eigen uil een valk wane, daaraan gepaard gaat de karaktertrek, dat men zich voorstelt, dat het op „buurman's bed" het heerlijkste rust. Daar gaat hij, de oude 92-erde taak hem opgelegd, was voor het mensch- dom in zskeren zin kastijdend. Daar staan ze, Jodenvervolgingen Cholera de twee geeselende daemons, die schande en ellende brachten over de bewoners vau het oude Europa. Maar zij bleven niet alleen. Daar kwamen zwendelarijen en dieverijen op groote schaal aan het licht, mannen van eer en aanzien van hun hoog standpunt slingerde in het slijk der verachting. Daar kwamen de beroeringen in de verschillende staatsinstellingen, daar bleven de daden van vergrijp aan het leven en het goed van den naaste niet achterwege, heetten zij hier mijnwerkersopstand, ginds dynamiet-ont- ploffingen. Regeeringsvormen werden gewijzigd, ministeriën verjaagd of verdreven. Er was veel ellende, en van deze veel door eigen schuld. Welke lotsbedeeling zal het Nieutte jaar voor de volkeren medebrengen Men behoeft nu juist geen pessimist te zijn, om tot het vermoeden te komen, dat 1893 ons zal brengen een schrede verder op den weg, die voert tot oplos sing der maatschappelijke vraagstukken maar niet minder dan in het oude, zal men zich moeten voorbereiden op den aankleve van dien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1