Alm S1WS-, i Zondag 15 Januari 1893. d 37ste Jaargang Uo. 2891. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAOEN. Laan, D, 4. Schagen. Aimtsilie- LnM Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regeis f 0.25 iedere rege 1 meer 5cs Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. ZEE MTCTT I E. Burgemeester en Wethouders *an Schagen brengen naar aanleiding van art. 150 der militiewet ter kennis van de lotelingen dezer gemeente dat, s|j die genegen zijn om bij de Zeemilitie te dienen, zich daartoe moeten aanmelden ter Gemeentesecretarie alhier, voor den len Februari a. s. Schagen, den 6 Januari 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. H. BEELS. Me Secretaris, DENIJS. Binnenlandsch Nieuws. De Vrouwe n-vereeuiging uLiefdadigheid naar Vermogente OUD- KARSPEL, hield dezer dagen haar tweede jaar-vergsdering, waarin rekening en ver antwoording werd gedaau over het jaar 1892, waarvan we hier een uittreksel geven: Ontvangsten, maand, contr.van ongv. 90 leden, f 325,42 jaarlijksche bijdragen, p 55,25 saldo van het vorige jaar tt 77a/2 Totaal 381,44% Uitgaven. oedeeling in geld en turf, f 38,35 geldelijke steun bij ziekte, v 32, versterkende middeleD, 39,81 bedeeling met kermis, 50,95 p St. Nicolaas, u 92,40 geneeskundige hulp, p 94,60 bodeloon, 10, Totaal Recapitulatie. Totaal der ontvangsten, Totaal der uitgaven, Batig saldo 1 23,381/s Of de Vereeniging gunstig werkt, daarvan geelt bovenstaand verslag getuigenis. Jam mer is het, dat zoovelen zich aan de zaak onttrekken en het bestuur daardoor zoo dikwijls verhinderd wordt te doen, wat het anders zoo gaarne had willen doen. Het bestuur mocht het genoegen smaken, de vacature, ontstaan door het uittreden van een zijner leden, aangevuld te zien door Mej. N. Borst-Hopman, zoodat het thans bestaat uit de dames: 358,11 f 381,44»/, p 358,11 FEUILLETON. 3 k11L 0 Q 8. Roman van F. DU BOISGOBEY. XIII. „Ik ben zeer over u tevreden, mijnheer Caumartin,* antwoordde de bankier Chabot, terwijl hij uit zijno porte'euille vier honderd- francs-biljetten nam en die aan den zich herhaaldelijk diep buigenden berichtgever ■■erhandigde „Ik denk, dat gij ook over V honorarium tevreden en gaarne bereid ^ult zijn, mij ook verder in deze zaak ter wille te zijn.* Caumartin haastte zich, zijn dank en zijne bereidwilligheid te betuigeo, waarop de ban ib J kier voortging „Ik kan u in weinige woorden zeggen waar het op staat. Mij is om welke redenen kan u onverschillig zijn er veel aan gelogen, te verhinderen, dat de vrij ern stige belangstelling van mijnheer de Carolles voor mejuffroQw de Brains tot een huwelijk leidt, en dat de tbans tusschen hun beiden bestaande betrekking zoo spoedig mogelijk verbroken worde. Kont gij mij hel pon, dit doel te bereiken Caumartin dacht een oogenblik na en antwoordde toen„Voor zoover mij bekend is, verkeert mijnheee de Carolles veel in de voorname wereld en in kringen, in welke hij dadelijk onmogelijk zou worden, wanneer hij zich verloofde met de zuster van een man, die zijn leven op het schavot had geiëndigd. Ik ben omtrent dat opzienbarend oroces zeer nauwkeurig onderricht en weet, at de laatste beslissing over bet lot van en zich noemenden John NameleSs op het >nblik berust hij den presiiient,der repu- k. Een geschikt gesteld enfin etn veel :en blad publiek gemaakt a ITO el zou ens mijne gedachte er wezenlijk veel toe nen bijdragen, die beslissing te be.poedi- en daarop invloed uitoefenen. Zoodra e-bco d van dcm „Naamlooze" or.dcr de Yotine is gevalleD, zal mijnbeer de Ca- nes zijno betrekking tot de zuster van den bchigestelde moeten vert ekm, vooral, ceei men dan nog in de peis openbaart, tc de gevonnisde werkelijk is. Dat kan dk in orde gemaakt worden, maar bet zal eeld kosten!» 'i De lieer rtuuDou*u 0 "*enk hij het geheele verslag zelf iuv lal M. Halff-Swan, Presidente. E. Zomer, Secrt. Penningm. G. Butter-Keppel. A. de Boer-Hopman. N. Borst-Hopman. E. Pranger-de Zeeuw. A. Vis-Dekker. M. Eecen-Kroon. Op den 10 Januari j.1. werd te NOORDSCHERMER eeDe hardrijderij op schaatsen voor gehuwde lieden uit den werkenden stand gehouden. Aan iederen deelnemer, ten getale van 50, werd 5 pond spek uitgereikt, terwijl de prijs- en premie- winners enkele ponden meer ontvingen. Zondag 15 Januari zal te NOORDSCHERMER eene gecostumeerde optocht gehouden worden langs de uitne mende banen op de Noorder en Zuider vaarten. Deze optocht gaat uit van de aldaar gevestigde Rederijkerskamer Aurora. Te LINSCHOTEN heeft zich bij eeu vrouw een geval van cholera asia- tica voorgedaan met doodelijken afloop. Onder HOOGWOUD heeft een 2-jarig kind uit een pot met kokende koffie gedronken en is, na hevig lijden ge storven. In de daartoe op Zon dag 8 Januari 1893 te KROMMENIE gehouden vergadering werd de N.-H -Zaïl- gersbond gevestigd. Het voorloopig best. werd door een definitief bestuur vervangen dat aldus is vastgesteld J. Vis, van Oud karspel, (Voorzitter), P. Stadt van Seha- gerbrug, (Vice-Voorzitter), D. Kuilman en J. Cos/er van Nieuwe Niedorp. C. W. Bakker van Purunerend, Blokpoelwan Twisk, L. v. d. Oord te Koedijk, K. Zijp van Avenhorn en J. J. M. Sieking te Koog a. d. Zaan. De Bond telt heden 10 Afdeelingen n.1. Koog a. d Zaan, Krommenie, Pnrmerend, Avenhorn, Wijdenes, Oudkarspel, Nieuwe Niedorp, Schagerbrug, Twisk en Koedijk. De eerste feestelijke bijeenkomst zal in den a.s. zomer te Purmerend plaats hebben. De Burgemeester van AMSTERDAM brengt ter openbare ken nis, dat een persoon, den 5den Januari aldaar aangekomen uit Utrecht en den 6den Januari daaropvolgende zonder geneeskun- van den agent, die trots zijn povtr voorko men zeer uitgebreide betrekkingen bezat en, gelijk de bankier wist, in staat was, ook door te zetten, wat hij beloofde. „Gij ontvangt van mij,* verklaarde de bankier daarom, „het drievoudige van het honorarium, hetwelk gij zooeven ontvingt, wanneer gij dat in orde brengt. Alleen moet het eerste artikel zoo spoedig mogelijk ver schijnen.* „Reeds morgen vroeg zal men het lezen,* beloolde Caumartin, wiens ijver door de toegezegde schitterende belooning bijzonder was aangevuurd, „en dat artikel zal de open bare meeniDg dermate wakker schudden, dat men in het Palais Elyssée niet zal trachten, haar te wederstreven. Daarvoor sta ik u borg." De bankier was zeer tevreden over de uitkomst zijner bespreking met Caumartin en begat zich, nadat bij dezen had laten vertrekken, weder naar zijn woning, om ook aan zijn vrouw en dochter mede te deelcn, wat hij vernomen bad. De schoone Eugenie nam zijne medtdee- lingen koeler op, dan haar papa, die baar hartstochtelijke natuur kende, verwacht bad. „Ziet gij wel, mama,* zeide zij koeltjes, „dat ik gelijk bad, toen ik u zeide, dat. die bedelprinses de vermetelheid bad, mijne medeminoareB te willen spelenMaar ik zal die slang den kop vertreden.» „Voorzichtig wat, mijn kind," vermaande de verstandige financier, „wanneer gij uw doel niet wilt voorbij streveu. Mijnbeer de Carolles mag niet vermoeden, dat bet uwe hand ïb, welke bem van dat meisje scheidt, tot hetwelk hij zicb door een cogenblikkelijke luim, een sentimentaliteit, welke ook onze jonge mannen overvalt, kan hebben aangetrokken gevoeld. Bij zijn eigen geldelijke omstandig heden heelt hij er zeker geen ocgcnblik ernstig aan gedacht, baar te trouwen.» „Ik zal de tijding, dat baar broeder een ter dood veroordeelde, gemeene moordenaar is, zoo handig weten te verbreiden, dat later Diemand weet, wie het gerucht eigenlijk verspreidt beeft,» verzekerde Eugenie, terwijl hare oogen een duivelscbe vreugde verrit den. „Evenwel is er geen tijd meer te verliezen. Ik zal nu spoedig toilet maken en dan naar de markiezin de Nointot en naar de barones d'Audevon rijden.» dige behandeling plotseling gestorven bij onderzoek is gebleken te zijn overleden aan Aziatische Cholera. De noodige maatregelen ter wering van besmetting zijn toegepast. Sedert ons laatste s c h r ij- ven, zegt de Chicago Nederlander, hebben zich uit Holland nog een paar personen aan gemeld om deel te nemen aan de Tentoonstel ling en wel de heer D. Schouten, te Nieuwerbrug bij Woerden. De heer E. Stolzenbeeg, uit Roermond en ten slotte de firma Wijnand Pockink, Amsterdam. Er valt echter een feil te vermelden, dat voor ons Hollanders van belang is. Reeds een drietal maanden geleden werd door den Chef van het Landbouw Departement aan den heer Birkhofï (Consul Gener. der Ned. en Commissaris Generaal der Hollandsche Re geering voor de Chicago-tentoonstelling) de vraag gedaan, of het niet mogelijk zou zijn om een Hollandschen windmolen op de ten toonstelling te bekomen. De Heer Birkhoff legde de vraag aan de Commissie in Ne- derlaud voor, doch particulieren wilden de zaak niet ondernemen en de Regeering had er geen geld voor over. Zoo zou dus het plan moeten vervallen en onze Commissa ris Generaal was reeds op het punt de treurige boodschap aan den Chef van het Departement van Builenlaudscbe Zaken bij de IVorl'dColumbian over te brengen, toen plotseling de Cacaofirma J. C. Blooker Amsterdam (Holland) als eeu reddende en gel optrad. Niet lang geleden namelijk, kwam de heer W. E. van Heusden vertegenwoor diger dier Eirma, uit Nederland hier ter stede aan; hij haastte zich onzen Commis saris Generaal op te zoeken en stelde hem voor hun windmolen in Holland te laten afbreken en hier weder op de tentoonstelling optebouwen, indien aan de firina Blooker verlof werd gegeven om aan de bezoekers kosteloos een kop cacao aan te bieden. De Heer Birkhoff, steeds er op uit om alles te doen wat strekken kan om Hol land op de tentoonstelling een goed figuur te doen maken, bad luisterende ooren naar het voorstel en heeft dan ook zoo krachtig voor het plan gesproken, dat in eene bi- zondere Vergadering van het JVags and Means-Committee (finantieele Commissie) besloten werd, den Heeren Blooker te ver- Intutscben was Berquin in de woning van zijn vriend aangekomen. Carolles was no<? niet thuis, msarde advokaat hAhqefd» - «An>mige - ..u.ijke svmpathien verraden. lang te wachten, want reeds na weinige minuten kwam bij, blijkbaar slecht geluimd. „Het loopt mij niet mede, oude vriend,* zeide bij, nadat bij Berquin de hand bad geschud, ,en ik moet de partij verloren geven. Ik beb ook werkelijk genoeg van bet band- werk, hetwelk ik sedert veertien dagen uit oefen, zonder mijn doel te bereiken. Ook zou ik mijn rol niet verder kunnen spelen, al wilde ik bet ook. De eerlijke Yiroulas heeft mij namelijk op straat gezet, zoodat ik alleen nog maar mijn koffer heb weg te halen, die daar nog gebleven is. Het is duidelijk, dat de hotelhouder iutusschen zich met Crambard verzoent en dat deze mij bij hem heeft uitgeschilderd als eeu politie-spion. Wanneer ik den doordraaier maar eens kon te spreken krijgen, maar hij ontvliedt mij als de pest.» „Dat is zeer fataal! Ik rekende juist op dezen Crambard, om In dit oogenblik werd er aan de deur geklopt en onmiddellijk daarna trad Adèle Riszler, tot greote verbazing der beide vrien den, binnen. Zij droeg een zeer eenvoudig mousselinen kleedje en een daarbij passende strooboed, die baar evenwel reer goed kleedde. „Nu, hoe beval ik u als winkeljuffrouw, mijne heeren riep zij lachende uit. „Vreesdet gij niet door uwen vereerder Gémenos achtervolgd te worden vroeg Carolles. „Ach watGémenos is een tyran, dien ik trots zijn millioenen begin te verafschu wen. Hij heeft mij gisteren-namiddag een verbazende scèoe gemaakt en zich dermate ruw gedragen, dat ik bem ten laatste ronduit verklaard heb, dat bij een oude gek was, van wien ik niets meer wilde weten. Daarom heb ik mij beden verkleed en mij op weg beg-ven, om mijnbeer Martin-Guerre in de Rue Tiquetoune te bezoeken.» „Die moeite hadt gij u wel kunnen be sparen," bromde Hugo. „Boe, is dat mijn dank?» „Onze vriend is verdrietig, omdat de hotel houder bem zijn logies heeft opgezegd," verklaarde Berquin. „Zoo, dus daarom trof ik u daar niet meer aan," meende Adèle. „Hoe, zijt gij in het hotel du Commerce" geweest „Zeker, en ik beb daar zelfs eene verove ring gemaakt.* „Die van miinb^j- Yiroulas vroeg Ca- 't Blaadje fe_ Denkt de slimme vos, gurnien hun windmolen op te richten op het tentoonstellings-terrein met recht in het onderste deel van den molen den be zoekers gratis een kop BLOOKER's CA CAO aantebieden. Wij zullen dus dit jaar het genoegen hebben een heuschen Hollandschen wind molen te zien. Het molenaarshuis zal als een oud-Hollendsch woonvertrek ingericht en daarin zal door eenige jonge dames den bezoeker een proefje van BLOOKER's CA CAO kosteloos aangeboden worden. uDe Nederlander" P. S. De molen is onze oorspronkelijke moleu, in 1806 gebouwd. Het molenwerk ging den 7den Januari per s.s. pDidam" reeds naar Amerika en de molenmakers vertrokken den 14den Januari per s.s. pMaasdam" om het werk te volbrengen. Buiten den molen, zullen wij een afzon derlijke inzending in de Hollandsche af- deeling hebben. J. C. Blooker. In Westerstraat te 's— GRAYENHAGE heeft zich blijkens het boven de deur aangebrachte biljet een geval van cholere asiatica voorgedaan. De lijder wordt in zijn huis verpleegd, terwijl een politiepost voor de woning is geplaatst. Dickens noemen is een man noemen, die in meer menschenhar- ten de edelste tochten in beweging bracht en nog brengt, dan honderd andere schrij vers te zaraen. Liefde en sympathie boe zemt hij fijne lezers in met onweerstaanbare kracht, voor al die arme, kleine en argelooze wezens, welke de groote maatschappij en de booze tot hare slachtoffers maakt.Schijndeugd en zelfgenoegzaamheid wie geeselt ze ge lijk hjj? Het geheim van den humor, die beur telings doet lachen en weenen,was het zijne bij uitnemendheid. Dickens treedt ons in zijne werken als een groot menschenkenner,een uit stekend opvoedkundige onder de oogen. Uit OOST WOUD wordt. Om te voorzien in den nood van den in den winter werkeloozen arbeider, worden hier door kerkbestuur, diaconie en burgelijk armbestuur in eendrachtige samenwerking de volgende maatregelen genomen Aan huisgezinnen, die daarvoor in aanmer king komen, worden een zeker aantal roe den bouwgrond voor den prijs vau 10 ct. per roede in huur afgestaan. kregen. Beneden in het huis was niemand, daarom ben ik naar de eerste verdieping gegaan en beb daar aan kamer no. 11 ge klopt, doch die was gesloten. In hetzelfde oogenblik trad er immer uit een aangrenzende kamer naar builen „Crambard „Die juist. Ik herkende bem dadelijk ten gevolge uwer beschrijving, welke gij mij van hem gegeven hadt, want hij droeg een roode muts. Overigens stelde hij zich aan mij voor en deelde mij mede, dat gij niet thuis waart. Wij praatten toen samen nog wat, en hij verborg tegenover mij toen niet zijne slechte meening omtrent u, maar verzekerde mij, dat gij een 6pion waart. Natuurlijk wachtte ik mij wel, u in bescherming te nemen, maar verklaarde vol afschuw, dat ik, wanneer dat waar was, insgelijks door u bedrogen was geworden, daar gij u tegen over mij bad uitgegeven voor een eerzaam handelsman. Het was mij nu duidelijk dat ik bem op deze wijze bet eerste tot spreken zou krijgen.» „Bravo!* riep Berquin uit. „En is u dat werkelijk gelukt „Ik heb hem verteld, dat ik bij eene modiste in de Rue de la Paix werkzaam was. Ik had nog maar kort geleden, bij het naar huis gaan kennis gemaakt met mijnheer Martin-Querre, die mij sedert meermalen had afgehaald. Maar ik wenschte geen min naar, die door de politie werd bezoldigd waarop mijnheer Crambard zich aanbood, zijn plaatsvervanger te worden. Natuurlijk weos ik hem niet af, doch zeide bem tocb, dat ik nu geen tijd tot praten meer had, daar ik bij een dame in de Rue de Berri eene commissie moest doen. Toen bood bij mij aan, mij te mogen vergezellen, en zoo heb ik hem medegebracht. Het is blijkbaar geen kwaad menseb en het zal wel niet moeielijk vallen, u met hem te verstaan, zoo- j dra hij er maar van overtuigd is, dat gij niet tot de politie behoort.» „Dat geloof ik met u 1" verzekerde Ber quin. „Gij zijt een zeer verstandig meisje.» „En bij is werkelijk met u mede gegaan?" vrofg Carolles. „Natuurlijk, wij hebben den geheelen weg samen afgelegd, waarbij mijnbeer Crambard zich de moeite gaf, mij zooveel mogelijk complimentjes te maken. Hij is werkelijk zoo kwaad nog niet 1 Maar„*iin arm heb ik toch niet willen aan** een weinig mm. maar .- it hjj was mij wel BUOERSMA te oei Men geelt dus niet doch verhuurt en de huurders kunnen zich van de eerste levensbenoodigheden door tuinbouw voorzien van aardappelen, groenten, enz. Zijn in het late najaar de gewone werk zaamheden geëindigd, dan vinden zij, dit ver langende, werk bij de genoemde besturen indien de weersgesteldheid dst toelaat landarbeid, uitdiepen vau slooten, baggeren enz. terwijl wanneer dit ondoenlijk is, eeu bezem makerij werk verschaft. Ook wordt gezorgd dat de dorpsstraat voortdurend wordt reingehouden, hstgeeu natuurlijk tevens ten gerieve der burgerij strekt. Zoo blijft de arbeider werkzaam, terwijl er kan worden gezegd, dat hier geen ge brek bestaat. De rekening wijst jaarlijks aan dat op die wijze met betrekkelijk weinig geld, veel kan worden verricht. Wel bezoeken nog steeds wekelijks vela bedelaars het dorp, maar er is niet één bij uit de gemeente zelve. Men schrijft uit Yelp (Gelderl.) van 10 Januari Verleden week begaven zich eene menig te werkloozen naar den burgemeester, die hun beloofde, ts zullen overleggen met de bestaande commissie voor werkverschaffing. Sedert zijn tal van mannen aan arbeid ge holpen. Gisteren avond nu werd het dor|> in opschudding gebracht door eenen optocht van wel 2 a 300 personen, die schreeuwen de door de straten trokken eu eene sere nade brachten aan den voorzitter van ge noemde commissie, en tevens een bezoek aan een paar andere gegoede ingezetenen, bij een van welke laatsten de ruiten wer den ingeworpen. De bedoeling scheen te zijn, misnoegen te kennen te geven over eene te lage of geweigerde inteekening op eene aangebodene lijst der commissie. Aangaande den to Ter Aar gepleegden moord wordt het volgende ge meld De verslagene was genaamd Elizabeth van der Kaaij, oud 48 jaren, afkomstig uit Leiden. Zij was eene vrouw die eeu zwervend leven leidde en veel misbruik maakte van sterken drankvermoedelijk leefde zij om die reden gescheiden van haar wettigen man. De persoon, met wisn zij zich nu drie jaar ophield, was van een zeer laag en gemeen karakter, die haar dik- „Hij wacbt daar ginds in de straat op mij; ik zal hem dadelijk hierheen roepen. Zij opende het venster en wenkte Cram bard, die zich ook niet lang liet nooden, in huis te komen. Adèle opende bem zelt de deur en liet hem in de kamer. De kunstenaar deinsde achteruit, toen hjj hier eensklaps de Carolles voor sicb zag, doch zeide toch vrij kalm „lk had het wel kunnen denken, dat de geheele rommel comediespel was. Doch ik ben daarover volstrekt niet gesticht, mejuffrouw. Onge straft laat ik mij niet voor den gek houden, en uw mooie Martin-Querro zal mij daarvoor voldoening geven.» Nu bemoeide Berquin zich er mede en zeide„Gij vergist u schromelijk. Ik beu het geweest, die de juffrouw verzocht heeft, u hier te roepen. Gij kent mij wel ie waar niet, maar -* „Toch wel, of ik u ken,* antwoordde de schilder. „Ik heb u laatst in de gerechtszaal gezien, toen gij John Nameless verdedigdet.* „Nu, dan zullen wij het spoedig mat elkaar eens worden. Die mijnheer is mijn vriend, hij heet Hngo de Carolles en heeft, waarvoor ik u met mijn woord van eer borg sta, met de politie niet het minste uit staan.» „Zoo, hij heet dus Hugo de Carolles Dat is ten minste eene verklaring voor het wapen op zijn zegelring. Maar waarom heeft hij zich dan verkleed en ocd valschen naam aangenomen „Om in overleg met mij te zoeken naar bewijzen voor de onschuld van diea onge lukkige, dien ik toenmaals verdedigde, en die inderdaad onschuldig ter dood veroordeeld is geworden. Wilt gij ons ook daarbjj helpen?» „Wanneer er sprake is van spionneeren, dan niet!" „Wij willen integendeel den echten speur honden bewijzen, dat zij hun vak slecht verstaan. Politie en gerecht hebben de moordenaars laten ontsnappen; men beeft Diet eens u verhoord, die toch in de eerste plaats bet rechte spoor had knnneu aan wijzen. „Ik zou hen tenminste veel hebban kunnen zeggen, waarvan zij niet het minste vermoe den hadden." „Zoo bijvoorbeeld, dat gij het portret ga- teekend hebt van den man, die op den middag van den 28 Februari den heeft afgehaald. Gij zoudt die J| A .agen. VUUCUUIUOUUO Lagezijde, „ue no'-tie schil»*4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1