Donderdag 9 Februari 1893. 37ste Jaargang ITc. 2398. Uitgever, J. W NKEL. Bureau: üirH.lGM, Laan, II, 4. Bij dit nummer behoort een Bijvoegse I. Binnenlandsch Nieuws. N kk 1L (1 S. De keuring van hengsten ter toekenning der Rijkspremiën van Twee Duizend Gulden, zal worden gehouden op Maandag 20 Februari e k., des namiddags één ure, in de Hollandsche Ma nége, verlengde Vondelstraat, te AMSTERDAM. Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Aiuirteitie- Lailln* Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 6 regeis f 0.25 iedere regel meer 5cts Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. (Dit bijvoegsel is gisteren reeds afzonderlijk verzonden aan onze Abon- né's in Schagen en de omliggende gemeenten, benoorden Alkmaar.) De Red. Dinsdag 7 Februari ver- gaderde de raad der gemeente ZIJPE. Afwezig de Heeren 1'aarlberg en de Wit, de laatste met kennisgeving. Na opening door den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat de heer J. Biersteker de benoeming tot armvoogd beeft aangenomen. Wordt goedgekeurd een suppl. kohier Hondenbelasting dienst 1892, tot een be drag van f 9.50, zoo mede bet kohier 'Hondenbelasting dienst 1893, tot een be drag van f 378. Daarna werden eenige wijzigingen in de- Ge meer.tebegrooting, dieust 1893, ingevolge aankoop vau land, met algemeene stemmen goedgekeurd. Hierna deelde de heer Biersteker mede, dat bij zijn betrekking als Wethouder wenscht neer te leggen; hij heeft gedurende ruim 20 jaren die betrekking met lust vervuld, ze wordt hem nu te moeielijk; zijn leeftt brengt mede, dat hij de be trekking L.oi meer zoo goed kan waarnemen als hij dit wenschte; ook voor lid van den gemeenU i zal bij zich bij de verkiezing in Juli nut meer beschikbaar stellen. De Vooizitterzijn leedwezen uitsprekende, dat de heer B. voor het Wethouderschap bedankt, meent evenwel dat besluit te moeten eerbiedigen. Daarna wordt met 6 stemmen tot Wet houder benoemd, de heer G. Sckuijt) de. heeren: FrancisZeeman en Nobel verkregen ieder 1 stem. Da Voorzitter vraagt den heer Sckuijt of hij de betrekking aanneemt, waarop de heer Sckuijt antwoordt, dat het hem zeker moeielijk zal vallen om den beer Biersteker te vervangen, doch dat hij de betrekking zal aanvaarden en dat hij hoept, dat te FEUILLETON. Roman van F. DU BOISGOBEY. XV. De advokaat wachtte zijn vriend Carol- les in zijn studeervertrek en vernam met levendige belangstelling diens bericht om trent bet bij de markiezin de Nointot voor gevallene. Ook bij geloofde, dat mejuffrouw Chabot uit woedende jalouzie dat gerucht onder bet bij de markiezin verzamelde ge zelschap bad kunnen verbreiden, ofsehoon het bem een raadsel bleef, op welke wijze bet baar mogelijk was geweest, achter de waar- beid te komen. „Nu zijn de steenen geworpen," ging bij daarop voort, „en wij moeten tot eiken prijs tot een einde zien te komen, want wij mogen ods niet verhelen, dat elk uur de beslissing van den president kan brengen. Een zeer leelijke streek beeft namelijk een onbekend tegenstander ons gespeeld,die heden io de .Figaro" een algemeen opzienbarend artikel beeft laten verschijnen, hetwelk gij zeker wel niet gelezen zult bebben." Hij overhandigde Henri de Carolles een courant, trwijl bij er tot opheldering bij voegde: „De schrijver richt zich het eerst met groote heiligheid tegen den verocr- dee'.do, wiens schuld hij als onomstootelijk tracht voor te stellen. Maar daarna beschul digt hjj ook hei gerecht en indirect, maar duideljjk geooeg, zelfs den president der republiek, dat zij allen op onverant wc ordelijke wijze talnlden, de beleedigde gerechtigheid voldoening te verschaffen, alleen, omdat de verdediger de fabel heeft opgedisckt, dat de naamlooze de telg is tener zeer adellijke familie. In het vervolg behoeft dus elke gemeene misdadiger handig zijne persoon lijkheid te verbergen, om zeker te zijn, dat men hem loven laat uit vrees, misschien een voornaam beer op het schavot te bren gen" „Het is walgelijk I* riep de Carclfes tan denknarsend uit, terwijl bij woedend de courant in elkaar frommelde. „Door uwe openbaring van het geheim kunnen doen in het belaDg van de gemeente. De Voorzitter deelt nog mede, dat hij a.s. Vrijdag met iemand in onderhandeling zal tiuden, welke zich in onze gemeente als Doctor wenscht te vestigen. Voor tot da gewone rondvraag over te gaan, meent de Voorz. nog het woord te moeten richten tot den afgetredenWethouder, om hem zijn oprechten dank te brengen voor zijn ijverige medewerking, en is hij over tuigd, dat hij in deze de tolk niet alleen van den raad in zijn geheel, maar ook van de geheele gemeente is. En tot de nieuwbe noemde zeideVoorz.:„moge het voor u moeie lijk wezen een zoo waardig Wethouder te ver vangen, ik heb de overtuiging, dat ook uw strev en in het belang der gemeente wezen zal." De rondvraag niets opleverende, gaat de Voorz. tot sluiting over. De vergaderingvan het Nederlandsch Paarden-Stamboek, afdee- ling Noord-Holland, zal gehouden worden op Maandag, 13 Februari 1893, des na middags 1 ure, in het Café Krasnapolskv te AMSTERDAM. Onder de punten van beschrijving komen voor: Benoeming van drie afge vaardigden ter Algemeene Vergadering. Bepaling van de plaats voof de volgende vergadering. Vaststelling der begrooting over 1893, deze bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 924.68. De begrooting Pro vinciale Subsidie 1893 bedraagt in ont vangsten Provinciale Subsidie f 5000. en uitgaven Zes subsidiën voor dekheng sten, minstens 3 jaren oud f 1500. Zes aanhoudingspremiën voor tweejarige hengsten f 900.Zes aanhoudingspre miën voor éénjarige hengsten f 600. Twaalf aanhoudingspremiën voor drie- en vierjarige merriën f 600.Veertien aan houdingspremiën voor vijf- en zesjarige merriën f 1400.f 5000.Op te geven voorstellen ter opname onder de punten van besclirjving voor de Algemeene Vergadering der Vereeniging. Voorstel tot herziening van het huishoudeljk re glement, hetgeen volgens art. 22 in de volgende Algemeene Vergadering moet behandeld worden. Verder bevat de convocatiebrief aan de leden onderstaande mededeeling Den leden en verdere belanghebben den wordt bekend gemaakt, dat de Keu ringen voor het toekennen van de Pro vinciale aanhoudingspremiën en subsidiën voor tweejarige hengsten, en voor heng sten, minstens drie jaren oud, zullen plaats bij de markiezin, v in wair uit de oplossing vau het raadsel met de snelheid van don bliksem de ronde zaal doen, is nu wol is waar de grootste kracht van dit artikel eigenbjk ontnomen, maar het schijnt mij heisas maar al te zeker, dat hut in het Palais Elysée zeer kwaad bloed gezet zil hebben. AI onze hoop berust dus nu op den uitslag van het onder/oek, hetwelk gij aanstonds in de Rue Tiquetonne zult instellen. Gij hebt evenwel nog een kwartier tijd," voegde hij er aan tos, op sijn horloge ziende, „en zuit hot niet versmaden, n door een glas wijn te versterken voor dezen gewiebtigen tocht." Berquin schelde, gaf don binnentredenden bediende een bevel en vulde, toen deze den wijn gebracht had, de glazen. „Door duisternis tot het licht, zal ons wachtwoord zijn. Ik ledig dit glas op het geluk, dat gij, nadat ons werk geslaagd is, aan de zijde uwer edele beminde moogt smaken." Hugo's oogen schitterden. Hij dronk zijn glas ad fundum en zeide toen, zijn vriend hartelijk de hand schuddende„En ik hoop, dat spoedig het uur mag komen, in hetwelk ik u denzelfden weosch kan toedrinken." De advokaat schudde met een ernstig gelaat het hoofd en zeide: „Daarvoor zou ik in de eerste plaats een vrouwelijk wezen dienen te ontmoeten, hetwelk mij voldoende bezielde, om haar mijn oode-vrjjers-vrijheid ten offer te brengen. Ik ben te dien opzichte nu eenmaal een ongeluksvogel, want de eenige dame, die zolke eigenschappen bezit, dat ik haar een dergelijke macht over mij zoo toekennen, heeft haar hart teeds aan een ander geschonken." „En dat vrouwelijke wezen is mevronw Clotbilde Sauveterre. Heb ik het niet bi) bet rechte einde Berquin knikte met het bootd. „Waarom zon ik tegenover u er een geheim van ma ken F Ja, zij is het, maar gij neut immers, dat de man, tot wiens redding wij een bondgenootschap hebben aangegaan, baar ook zonder twyfel abjjd heeft bemind, en dus de oudste aanspraak heelt ep bare hand, zoodra sjj weder vrij is. Oveiigens kan ik u nog mededoeSen, dat de oude Cémencs heden namiddag, tengevolge eener beroerte is overleden. Zoolra ik de tijding ontving, hebben te „SCHAGEN", op Dinsdag, 7 Maart a. s., bij C. Broersma, des mid dags 12 ure te „BEVERWIJK", op W o e n s d a g, 8 Maart a. s., in „de Zon" des voor middags 11 ure te HOOFDDORP", op Donderdag 9 M a a r t, op de „Markt" des voor- middags 10 ure. Er zal vóór deze Keuringen gelegen heid worden gegeven, ter opname van hengsten, en na afloop daarvan ter opname van merriën in het Stamboek. De Keu ringen van éénjarige hengsten voor de toekenning van aanhoudingspremiën zul len te gelijk met die voor de merriën plaats hebben en later bekend worden gemaakt. Ingevolge besluit der laatste algemeene vergadering, zullen in dit jaar alle in het Stamboek ingeschreven dekhengsten aan eene herkeuring worden onderworpen. Het bestuur verzoekt daarom alle eigenaars van zoodanige hengsten hunne dieren ter Keuring aan te bieden voor het Noorder deel, op Dinsdag, 7 Maart te SCHAGENvoor het Middendeelop Woensdag, 8 Maart te BEVERWIJK en voor het Zuiderdeel, op Donderdag, 9 Maart, te HOOFDDORP. Mochten eigenaars dier Hengsten door onwil aan dit verzoek geen gevolg geven, dan zal het Bestuur overwegen, op welke wijze dit zal worden bekend gemaakt. Tevens worden de houders van fok- paarden er aan herinnerd, dat de merriën waarmede zij naar "eene aanhoudings premie willen mededingen, moeten zijn ingeschreven in het Nederlandsch Paarden stamboek, of daarvoor op den dag der Keuring zijn goedgekeurd daarbij moeten zij door een premie-waardig gekeurden hengst zijn gedekt of drachtig. Hengsten, welke niet op de Keuringen zijn aange boden en niet premiewaardig zijn ge keurd, kunnen dus hiervoor niet worden gebruikt. heb ik mij raar het sterfhuis begeven, om mij ten dienste te stellen van zijn dochter, namelijk voor het geval, dat haar povere echtgenoot het moebt wapen, het haar lastig te maken. Mevrouw Sauveterre gaf evenwel te kennen, zich heden avond weder te willen begeven naar da Rue Rochehruue om haar vriendin Diet alleen te laten." „Dat is mij een groote troost," zeide do Carolles „Ik heb Victoire beloofd, haar onder alle om landigbedtn dadelijk tjjding te brengen van den uitslag van mijnen tocht. Van de Rue Tiquetcnno rijd ik dus het al lereerst naar u, om u op de hoogte te stellen. De bemel geve, dat onze hoop niet beschaamd worde „Daarop ledigen wij ons glas," zeide Berquin, do verdediger vau den Naamlooze, die hem het liefste zou rntrooven, zoodra bij vrij was. „Alleen moed cn voorzichtig heid zijn de voornaamste eischenVoor het veidere bouw ik op da macht der Voorzie nigheid, voor weike wij, sceptische advokaten, ootmoedig het hoofd buigen XVI. Na het ODderhoud met Sanguinet, hetwelk zoo geheel anders was uitgeloopen, dan de hotelhouder Viroulas zich bad voorgesteld, was deze vol haat cd woede naar de Rue Tiquetonne teruggekeerd en had deu avond besteed met het smeden van allerlei wraak zuchtige planu.-n. Hij kon er maar niet toe besluiten, de door moord verkregen buit te deelen, gelijk hij belootd had maar hij zag aan de andere zijde ook zeer goed in, dat hij gehe 1 in de macht van zjjn tegenpartij was, die bom het mes op de keel gezet en hein gedreigd had, in geval van weigering aan te klagen. Nu bleet alleen de vlucht over; doch Vi roulas wist, dat men b, m bewaakte. Sangui net bad zelf bekend dat hij hem liet nagaan, eu de hotelhouder herinnerde zich nu ook verscheidene verdachte personen, riie Lij in d u lautstin tijd rondom zijn huis had zien sluipen. Hij had er tot nu geen waaide aan gehecht, daar alleen Martin-Querre bem verdacht toescheen doch ook toen bij bet Graod-Hotel verliet, meende hij op te mer ken, boe een persoor, als arbeider grkhed, hem volgde 1 lijkbaar kon bij geen stap doen, zooder door dez< n spion, die bepaald in Sanguinet's dienst stond, gadegeslagen te In het getal en de verdeeling der Sub sidiën en Aanhoudingspremiën, zal eenige wijziging moeten worden gebracht, omdat een gedeelte daarvan, onder goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Sta ten, voor de eilanden Texel, Tersckelling en Wieringen, beschikbaar moet worden gesteld. Bij de op 7 dezer te OUD KARSPEL gehoudene stemming voor de benoeming van eea lid van bestnur voor deu polder »Derg eu Kerkemeer," is her kozen, de Heer K. Blom Dz., te Sint Maarten. Een verschrikkelijk on geluk is den 3en dezer te HOOGWOUD (onder Spanbroek) voorgevallen. De 76- jarige, alleen wonende weduwe Boor is of door 't omvallen van de pre'.roleumlamp, éf door 't springen daarvan, in brand ge raakt en levend verbrand. Een late voor bijganger, die met groote moeite in 't huis wist te komen, heeft weten te bewerken, dat de woning niet werd aa:ig«tast, maar de ongelukkige weduwe was reeds dood. De commissie tot oprich- ling van het standbeeld voor Jan Pz. Coen ta HOORN, heelt besloten aan de Koning in en aan de Koningin-Regentes te verzoe ken, dit voorjaar de onthulling met haar tegenwoordigheid te verteren. Wijlen Mej. M. M. E. Car- basius, den 29 December 1.1. te HOORN overleden, heelt bij haar testament o.a. vermaakt, bijna 5 bunders land aaD het protestantsche weeshuis, 8 bunders land met f 3000 aan het Diaconiearmenhuis der Ned. Herv. Gtm. f 500 aan de Vrou wenvereniging „Tot heil der armen" en f500 aan de Vereeniging Moederlijke Lief dadigheid aldaar. Verder heelt zij legaten vermaakt aan de Evangelische Maatschap pij, het blinden-instituut te Amsterdam, het doofstommeninstituut te Groningen en de Prins Hendrik-Stichtig f 2000, alles vrij van successierechten. Zaterdag is te VELSEN het lijk van den machinist Kloos opgehaald. Het gelaat droeg geen teekenen vaneen hevigen doodstrijd cn het lijk was vol komen onbeschadigd. Zondag heeft men het dreggen voortgezet en wederom uiet te ver- geels. Uit IJinuiden werd gemeld, dat om streeks zes uur het lijk van den machinist leerling Ousterman uit Den Bosch, is ge vonden. worden. Hjj moest dus wel blijven en bet bezoek van zjjn tegenstander afwaehten, hetwelk op den volgenden avond was bepaald. Maar hem bleef immers nog de uacht over, om te overleggen, hoe hij hem ontvangen wilde, en de nacht schalt raad, zegt een oud spreekwoord. Ook Viroulas kwam na een langen, slapelco/en nacht, tot een beslnit. Op een misdaad meer of mindtr kwam het hem niet aan, integendeel was bij zelfs trots op de zinrijke wijze, met welke hij zich Sanguinet dacht van den bals te schuiven. Wanneer zijn plan gelukte, dan kon niets hem niets beletten, mei het geroofde en tot heden zoo aitstekend verborgen millioen naar het buitenland te vluchtenwant de door Sanguinet betaalde agenten zouden dan geen lastgever meer hebben, aan wien zij berich ten konden, en het was ook te veronder stellen, dit Sanguinet hen wel uiet zon gezegd bebben, om welke reden hjj den hotelhouder in de Rue Tiquetonne liet bespionneeren. Tegen den middag van den volgenden dag zcire Viroulas tot den eeoigen gedienstigen geest, dien hjj nog in buis bad gebonden, den kellner Frangois,: „Gij beht mij laatst drie dagen vrjj-af gevraagd, om naar uw geboorteplaats Melun Ie gaan, en gij kunt met den eersten trein, die om kalf twee vertrekt, gaan. Hier hebt gij nog iets om een paar genoeglijke dagen to vieren." Daarbij drukte hij hem drie tien-francs- stukken in de hand. „Er komt, toch niemand meer bij ons logeeren.® De kellner was tot beden zoo weinig ge woon aan derljjke welwillendheid van de zijde van zijn patroon, dat hij dezen eerst verbaasd aanstaarde. Toen bij echter zag, dat het anders zoo nor^che gelaat glimlachte, aarzelde hg niet langer en stamelde eenige woorden van dank. „Neem vooral den huissleutel mede, o;dat gij, wanneer ik bij uw teiugkomst misschien juist de stad mccbt zijn ingegaan, niet voor de deur behoeft te blijven wachten, eu ver in ;tk n maar gc-ed Een kwartier later Terliet de kellner het huis. Ku moest er alleen nog tekening worden gehouden met Crambard, wiens levensmanier hij zetr precies ker.de. Wanneer de miskende Er bestaat misschien kans dat ook de derde vermiste persoon nog wordt opgehaald. Volgeus de duikers toch, zou het spuien geen invioed hebben op den bodera, wal ook blijkt uit het ophalen van eenige klei ne voorwerpen. De kartonwerker Van R. leeft se dert eenigen tijd gescheidjn van zijn vrouw A. P. P. en woont in de Koestraat te Amsterdam, bij een vriend, B. Zaterdaga vond ontmoette v. R. zijn vrouw iu de Kal- verstraat en had met haar een woordenwis seling. Tegen den nacht kwam de vrouw met een man, zekeren de S., voor het huis van den karton werker, begon daar een stand je te schoppen en nadat er over en weer scheldwoorden waren gewisseld, kwam v. R. met zijn vriend B. naar buitenv. R. gaf zijn vrouw een pak slaag en sloeg de 8. met een stok. De laatste viel en hier van maakte B. gebruik om hem met een mes eenige steken toe te breDgen de S. viel kermend neer en werd door de inmid dels verschenen politie op een brancard gelegd en naar het gasthuis gebracht. Daar overleed de gewonde Zondagavond. Voor zijn dood heeft hij verklaard dat B. hem den doodelijken steek heeft toegebracht. B. en v. R. zijn in hechtenis genomen. De laatste moet een oppassend man zijn volgens anderen hseft hij zijn vriend B. lot den moord aangezet. Op de Spuistraat bij de Raamsteeg te Amsterdam woont boven een tapperij sedert langen tijd een vrouw, M. v. E., met hare zes kiudereD, gescheiden van haar mao, v. II. De man maakte het de vrouw lastig zoowel toen zij op den Hei- ligenweg woonde als in haar tegenwoordi ge woning. Zondagavond kwam v. H. weer bij de vrouw, die een zieke buurvrouw verpleegde, schold haar uit, trok eindelijk een mes en bracht de arme huismoeder daarmede een zeer diepe en gevaarlijke steek in de buikholte toe. De aanvaller nam nu de vlucht, doch op het gegil der ge- Iroffene schoot de caféhoudster van beneden toe en hield den misdadiger vast. Deze tracht te nu ook de caféhoudster een steek toe te brengen, wit hij zeker zou gedaan hebben, zoo niet eenige voorbijgangers de vronw te hulp waren gesneld en den man hadden ontwapend. Eeu inspecteur van politie en een re chercheur, die nu kwamen toeloopen, zorg den voor een brancard en vrouw v. 13. wier wonde door uitzakking doodelijk was geworden, werd naar 't Binnengasthuis kunstenaar met de roode muts geen werk had, dan was hij gewoon tot laat in den raorgon te slapen, daarna tegen den middag het huis verlaten, om in een café, waar hij crediet had, te eten en te drinken, cn niet weder thuis te komen, voor bij het tijd voed, om naar bed te gaan. Heden was hij nog niet weggegaan, doch hij moest toch spoedig komen Iu der daad vernam Viroulas kort daarna zijn zwaron stap. Toen de waard in de deur van zijn loge kwam, kwam de schilder ook reeds van boven, gekked om uit te gaan. Hij leefde den laatstcn tijd met Viroulas op vreedzaroen voet en maakte nog al eens een praatje met hem. „Ah, goeden morgen, mijnheer Viroulas,* riep hij bem toe. „Hoe gast bet? Onze spion is nog niet terug gekomen, naar het schijnt." „Neen," bromde de waard, „en ik hoop ook, hem Diet weder onder het oog te krijgen." „Het zal mij toch verwonderen, of hjj zijn koffer in den steek zal laten nu, al te veel zal er ook wel niet in zitten. Ik heb nu weer een werk, ik ontving een prachtige opdracht. Een worsthandelaar heelt bij mij het portret zjji er ega besteld veertig trancs benevens vrijen kost. Gij zult mij dus voor den avond niet terug zien." De bondgenoot van Carolles droeg zijn verfdoos en penseelen onder den arm, doch ging in werkelijkheid in een ca'é den tijd doorbrengen, tot hij volgens afspraak ooi zes uur weder naar de Rue Tiquetonne trrugkeerde. Hij kon niet vermoeden, dat het door Viroulas ontworpen plan zijn ge he le afspraak met de Carolles in duigen zou doen vallen. De hotelhouder bleef tot ongeveer vijf uur in den namiddag kalm in zijn loge, waar hij zijn papieren doorsnuffelde eu bet meeste er van verbrandde. Daarna ging hg aan 't werk, hetwelk hij zoo voortreffelijk had opgezet. Vooreerst sloot hij de huisdeur, om bij hetgeen hij voor had, ongestoord te kumen blijven, en daarna draaide bij de gasvlam uit, welke achter in den gang den gebeeien dag door brandde, om bet einde van dien donkeren gang te verlichten, van waar uit san de rechter zijde een trap naar de bovenverdieping geleidde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1