P Aliemm Nieiws- Ainrtentie- UIT Donderdag 2 Maart 1S93. 37ste Jaargang ïïo. 2704. d PAAMLÖiS. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 ets Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Roman van F. DU BOISGOBEY. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGESf, liaan, D, 4. VERLOREN, op Dinsdag 28 Februari jl. vermoedelijk nabij het Spoorwegstation alhier, een vrouwen linipbeurs, met zilveren beugel, en inhoudende 4 5 tienstuiverstukjes met nog eenig klein geld. Inlichtingen hieromtrent worden ver zocht ter Secretarie dezer gemeente. Zooals in ons vorig num mer werd aangekondigd zal door de rede rijkerskamer „Philotechnie" te WIERIN- GERWAARD op Zondag 5 Maart aldaar worden opgevoerd dochters van Uase- tnan*. De rol van Iiaseman zal worden vervuld door den Heer Groneman. Veemarkt te ALKMAAR. De minister van binnenl. zaken heeft het houden van tentoonstelling van her kauwende dieren en varkens in de gemeente Alkmaar, gedurende de maand Maart 1893, verboden. Men schrijft uit HEILO aan den N. Rott. Ct. Een eigenaardig gebruik heeft hier en op enkele dorpen in den omtrek nog altijd op 24 Februari plaats. Dan wordt htt zoogenaamde bekum-vuur aangestoken. Dagen tevoren kan men een bende jongens met een groote kar door het dorp zien rijden, om bij de ingezetenen op te halen wat dezen maar willen afstaan om verbrand te worden, en het moet gezegd worden de oogst is in den regel zeer ruim, zoodat een stapel uit de meest verschillende dingen opgebouwd, spoedig is verrezen. Daar lig gen stroo en takken, oude stoelen en verf potten, manden en planken, alles wat maar brandbaar is door elkander. Dat is dan het antwoord op het lied, dat men bij de boereu heelt aangeheven „Ikkie, tikkie, to Boer mag ik een bosje stroo Boer mag ik een bosje tarwe, Om handjes en voetjes te warmen XIX. SLOT. „Zoudt gij niet de goedheid willen heb ben mevrouw," vroeg Berquin, zich tot mevrouw Sauveterre richtende, „mij met mijnheer den rechter ter afdoening eener kleine zakelijk opheldering, alleen te laten Daarna zal ik de eer hebben, u te ontvangen. Nadat Clothilde zich verwijderd had, schoof hij den gebeel verbluften mijnheer Sauveterre een stoel toe, nam zelf plaats en hernam toen, steeds met dezelfde gelaten heid: „Mevrouw Sauveterre heeft mij tot boedelberedderaar benoemd en mij tegelijker tijd opgedragen, bet scheidingsproces tegen u in te leiden." „Toen wij de laatste maal tegenover elkan der stonden waart n Diet gelukkig," antwoord de de rechter Sauveterre, met door woede ver wrongen gelaat. „Gij vergist u deerlijksedert gisteren bevindt zich de ware moordenaar van Bolton in handen der politie. De minister van ju stitie heeft reeds het onderzoek ingesteld de doer u gestolde aanklacht is dus weder- legd en het toenmaals gevelde vonnis zal door een tweede vonnis vernietigd worden." „Boe, John Nameles zou „Nog niet terecht gesteld zijn, gelijk gij gelooft; maar bij verbengt zich nog altijd in eene goede gezondheid en wacht op zijne schitterende rebabilatie. Doch dat alles zult gij nauwkenrig vernemen, wanneer gij in het rechtsgebouw komt. Tusschen ons is nu het scheidingsgeding. Gij hebt uwe echt- genoote in tegenwoordigheid harer kamenier mishandeld. Dientengevolge is uwe eehtge- noote vast besloten, zich van u te laten sehelden." „Waarin ik niet bewillig.» „Waarin gij ronder meer zult bewilligen, wanneer gij niet wilt, dat ik het tusschen u en den overleden Gémenos getroffen schandelijke accoord publiek maak, en dat ik voor het gerecht verklaar, van den overleden zeiven gehoord te hebben, dat gij hadt aan genomen, tegen vergoeding van viermaal honderd duizend gulden, uwe vrouw in bij zijn van getuigen te mishandelen, zoodat Gémenos daardoor grond zou krijgen voor het tegen n in te dienen scLeidingprcces." Sauveterre verschoot van verven en tracht- Ikkie, tikkie teekemen, De vier-en-twintigsten is het bekeme Ikkie, tikkie tocht, Al op Klaas Dekkers ^krocht.» Is eenmaal de dag aan Sint Matthijs ge wijd, aangebroken, dan verzamelen zich jongens en meisjes en enkele nieuwsgierigen tegen den avond op de aangewezen irkrocht* (een niet al te vruchtbaar stuk land), en wordt de veroverde buit, die een paar me ter hoog is en met een stroopop er boven op, aangestokenwaarna de jongens de vroolijkbeid gaande houden door ieder, die maar onder hun bereik komt, zwart te maken. Het spreekt wel van zelf, dat het slot van den avond is, dat menigeen thuis komt met gescheurde kleeren en lichte kwetsuren, terwijl ook wel hoed of pet in den strijd of liever in het vuur blijkt ge bleven te zijn. Op sommige plaatsen heeft op dien dag ook mtdeeling van brood on der de schooljeugd plaats. De 56ste Algemeene Vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd Vrijdag 11. gehouden. De aanwezige afdeelingen brachten 487 stemmen uit. Allereerst kwam aan de orde het ver slag omtrent den toestand der onder handeling over de oprichting eener leer- hoeve voor zuivelbereiding. Het lid van het hoofdbestuur, de heer Korteweg, las bet rapport voor. Ter vermijding van een overijld besluit wenschte het hoofdbestuur alleen mach tiging aan de algemeene vergadering te vragen le. tot het aanvragen van subsidie aan rijk en provincie, tot het aanstellen van een of meer zuivelconsulenten, 2e. Zoodra toestemmend antwoord daarop is verkregen, over te gaan tot het aanstellen van een of meer consu lenten, en cursussen te laten houden in verschillende streken. 3e In een volgende vergadering van een en ander raport uit te brengen en definitieve voorstellen in die richting te doen, welke op grond der daarbij ver kregen gegevens gewettigd zijn. Na eenige discussie werd het voorstel van het hoofdbestuur zonder stemming te allerlei tegenwerpingon te maken, docb Berquin viel hem iu de reden. „Wij willen geen noodelooze drukte uit halen. Wanneer gij u schriftelijk wilt Ter- binden, alles le doen wat in uwe macht staat, om het zcheidingsproces zoo veel mogeljjk te bespoedigen en ten gUDste uwer vrouw te doen uitvallen, wanneer gij u verder bereid verklaart, reeds van beden |af ial'e n nog wettelijke toegekende rechten op deze dame te ontzeggen en haar niet meer persoonlijk te naderen, dan ben ik bereid u de overeengekomen som uit te betalen." Sauveterre dacht een oogenblik na en zei- de toen: „Dat neem ik aan°" „Zeer verstandig van u. Als gij nu zoo goed wilt zijn verklaarde Berquin, naar de schrijftaal wijzende. Sanvetere schreef de van hem verlaugde verklaring en Berquin overhandigde hem de kasaanwijzing, waarna de rechter met tevreden gelaat zich verwij derde. Toen Berquin daarna aan mevrouw San- veterre de verklaring gaf, welke baar ten waarborg strekte, dat zij over niet te IaDg tijdsverloop dien naam niet meer zon dragen, toen reikte zij hem vol dankbaarheid de hand, welke hij hartelijker kuste, dan over hel algemeen in den omgang van procureurs en hunne cliëuten de gewoonte was. „En wat moet ik Herri van n zeggen, wan neer ik aanstonds zijn zuster bij hem breng vroeg hij. „Dat ik in den gond van mijn hart hem altijd tronw gebleven ben, eG dat ik de uren tel, tot ik beu mag toebehooren wanneer bij mij nog hebben wil. Mijn levenstaak zal dan zijn, hem te danken voor zijne liefde en hem schadeloes te stellen voor het vree- selijke, dat stipt genomen toch om mij nentwil hem is overkomen." XX. Tien maanden waren sedert bovenver melde gebeurtenissen vervlogen. De milli- oenen-stad aan do Seine had in baar koorts achtige gejaagdheid en bedrijvigheid reeds lang weder andere sensatie-verwekkende gebeurtenissen te behandelen gehad. Wie dacht er nog aan „John Nameles", trots de groote opschudding, welke de onthullingen over de merkwaardige wending in zijn lot en over de werkelijke afkomst van den Naam- looie verwekt hadden? Voor de Parjjzenaars ia een tijdsbestek van veertien dagen vol doende om dergelijke gebeurtenissen in de vergetelheid te doen verzinken. Alleen Jacques Crambard werd neg altijd niet moede, bij gelegenheid zijne toehoorders in het café, waar bij geregeld kwam, te verhalen van zijn aandeel ia die zeldzame aangenomen. Op het voorstel der afd. 's Hage om, ingeval het wetsontwerp op grondbelas ting bekend wordt, dit ontwerp in de algem. verg. ter sprake te brengen, ver klaarde het bereid, de zaak niet uit het oog te verliezen, en te maken tegen het opleggen van te zwaren druk op de Land bouw. Omtrent het voorstel om de afgevaar digden der Maatschappij bij het Neder- landsch Landbouwcomité te doen be noemen door de algemeene vergadering en die benoeming te doen plaats hebben op dezelfde wijze als die der leden van het hoofdbestuur, met candidaatstelling door de afdeelingen, en tevens om drie afgevaardigden uit Noord-Holland en drie uit Zuid-Holland te benoemen op de al gemeene vergadering van 1893 te Am sterdam, deelt de voorzitter mede, dat die veranderde wijze van benoeming het gevolg was van den grooteren invloed, dien het Landbouwcomité bij de Regeering heeft erlangd, Het voorstel van het hoofdbestuur werd ten slotte applaus aangenomen. Tot lid van het hoofdbestuur voor Zuid-Holland, in de plaats van wijlen mr. Fan Oudheusden van Achtlienhovén (aftredend 31 December 1894) werd uit de ingekomen voordrachten gekozen de heer P. J. A. De Bruyne te Zwijndrecht, met 324 stemmen, en voor Noord-Holland, in de plaats van Jhr J. B. Van Merlen die bedankt heeft, de heer Zijp tizn. te Twisk, met 266 stemmen. Daarna kwam aan de orde het voor stel van het hoofdbestuur, om jaarlijks bij een der algemeene vergaderingen in de betrokken afdeeling zoo mogelijk eene tentoonstelling te houden, beurtelings in elke provincie, met subsidie van het hoofdbestuur, en de tentoonstelling om de 5 jaren te vervangen door eene alge meene tentoonstelling. Namens het hoofdbestuur, verklaarde de voorzitter, dat het voorstel beoogt de belangrijkheid der tentoonstelling te ver- hoogen door, op het voetspoor van het buitenland, om de 5 jaren een tentoon stellingen te houden. Daarnevens wenscht men meer afdeelingstentoonstellingen in gebeurtenissen. Doch bij gooide nu niet meer cognac door zijn bier, maar deed zjjn best een hoogst solieden levenwandel te betrachten. Ook naar het uitwendige was hij in zijn voordeel veranderd. Niets herinnerde meer aan den leeglooper van vroeger. Hij droeg ook niet meer de roode mats, noch de kiel, maar de gewezen logé van den inmiddels gestorven Vironlas was nu steeds gekleed in overeenstemming met zijn maat schappelijke positie. Hjj was namelijk eigenaar van een photegraphisch atelier in de Rue de Rivolie. Door Berquin's tusschenkomst bad hij eerst als leerling bij den vroegeren eigenaar dezer bloeiende inrichting drie vierendeelsjaars vertoefddaarna bad mevrouw Sauveterre deze zaak gekocht en ze hem geschonken. Met waren ijver wijdde hij zich nu aan zijn uieuwe carrière, steeds er Daar trachtende, nog meer te loeren en zich te bekwamen en steeds vriendelijk en voorkomend jegens zijne cliënten te zijn kortom, hij werd een toonbeeld voor een knnstenaar van zijn rang. In zijn ledige uren nam hij ook nog onderricht bij een portretschilder en ook in dit vak waren zijne vorderingen zoo aan zienlijk, dat hij de opdracht op zich kon nemen voor mevrouw Clothilde Sauveterre een portret te schilderen van bare vriendin Victoire. Deze laatste was, niet lang nadat Henri de Brains als volkomen onschuldig eindelijk uit zijn gevangenis ontslagen was gewordeu, de echtgenoot geworden van Hugo de Ca- rolles. Het was een groote gebeurtenis voor Jacques Crambard, toen „zijn vriend, de markies de Carolles," en diens van geluk stralende echtgenoot in zijn atelier versche nen waren, om eenige poses te laten nemen. Trots had hij hun zijn werk getoond, het welk duidelijk aantoonde, dat hij zijne in richting tot eene der meest gezochte van de hoofdstad trachtte to maken. Onder de opnamen van den laatsten tijd, waren natuurlijk ook verscheidene photo- grapbiën van Berqnin, den beroemden advo- kaat, wiens roem na het proces van den Naamlooze nog gestegen was. Verder was een gansche reeks van opnamen van Adèle Kiszler in verschillende costumes aanwezig. „Ah, zeer schoon," prees mijnheer de Carolles. „Hoe ver zijt gij dan nu eigenlijk met nw kleine vriendin, Crambard?" „Ach, mijnheer de markies," bekende Jacques, „ik geloof wel eenige hoop te mogen koesteren, inar ik heb nog niet met mijn verklaring voor den dag durven komen.' „Nu, ik geloof niet, dat mejuffrouw Risz- ler tegenwoordig het geringste op u zoo te voeren, ten einde de landbouwers in de gelegenheid te stellen het nieuws dat zich plaatselijk op landbouwgebied voor doet, na te gaan en tentoon te stellen, waardoor ook expositie voor speciale vakken meer mogelijk wordt. Ook wil het voorstel de gelegenheid openen, meer vergaderingen op te roepen voor belang rijke punten op wetgevend gebied of voor practische onderwerpen. Het beoogt der Maatschappij meer te concentreeren op groote tentoonstellingen. Dit voorstel werd aangenomen met 429 tegen 30 stemmen. De afgev. van Alphen vestigde de aandacht op den toestand van sommige veemarkten in verband met het heer- schende mond- en klauwzeer, plaatsen die soms ware broeinesten van besmet ting zijn. Hij zou wenschen, dat aan het vee geen toegang tot de markt werd verleend, tenzij vooraf gekeurd en dat de standplaatsen voor het vee beter werden ingericht, en verzoekt het hoofd bestuur hierop de aandacht le vestigen van de Regeering of van het landbouw comité, het adviseerend lichaam der Regeering. De voorzitter zegt, dat het hoofdbe stuur gaarne in dien geest stappen zal doen. Hij erkent wel, dat moeielijkheden kunnen ontstaan door den eisch van eene te volmaakte keuring van het vee, dat op de markt komt, maar stelt in het licht, dat eene verbetering van de inrichting der markt met verscherping van toezicht, vooral te Leiden, waar de toestand van de markt zeer veel te wenschen overlaat, reeds veel ten goede zou kunnen uitwerken. Hij verwacht dan ook de madewerking van de gemeente Leiden, hij de verbeteringen, waarop het hoofdbestuur voornemens is aan te dringen. De heer Oppenheimer te Rotterdam vestigde de aandacht op de nadeelen, die door het heerschen van het mond en klauwzeer worden veroorzaakt voor den veehandel, en hoopte dat krachtige middelen tot bestrijding van die kwaal, die groote uitbreiding heeft verkregen, zullen worden aangewend. kunnen afdingen," moedigde Victoire bera aan, en baar echtgenoot voegde er nog aan toe „Weet gij wat, Crambard Adèle is een zeer degelijk moisje en zou niets liever wen schen dan bet tooneel met zijn bedriegefijken schijn vaarwel te zeggen, wanneer zij een degelijk man vond, die baar een eigen haard zou kunnen aanbieden en van wien zij hield. Wanneer gij nu gelooft dat dit laatste met u bet geval is, ga dan kalmpjes been en doe haar een aanzoek en, mjjn woord er op, dat zij niet neen zal zeggen.' In het verloop van het onderhoud vroeg Crambard ook zeer uitvoerig naar mijnheer de Brains, en Hugo kon hem mededeelen, dat deze nog altijd in Engeland verwijlde, tot mevrouw Sauveterre's echtscheidings proces beslist was, wat eebter zeer spoedig was te verwachten. Henri en Clothilde waren het zeer spoedig met elkaar eens geworden. De eerste had het besluit genomen, na bun huwelijk niet in Frankrijk te blijven, maar naar Amerika terug te keeren, om alle pijnlijke herinne ringen te ontgaan en zich daar een werk kring te verschaffen. Clothilde had zich bereid verklaard, den gefielde te volgen, waarheen het hem goed dacht, en was het er ook volkomen mede eeos geweest, dat Henri niet tot den afloop van haar proces in Parijs bleef, maar tot dien tijd liever een studiereis door Eogeland maakte, teneinde daar de technische en indnstrieele verhou dingen te leeren kennen. Zijn zwager had hem voorloopig de middelen daartoe gegeven en verbeogde er zich in, uit Hemi's brieven te bespeureo, hoe ernstig bij bet met zijn voornemen nam en welk een helderen geest eu scherp bevattingsvermogen hij bezat. Hugo en Victoire hadden Clothilde op de hartelykste wijze aangeboden, bij hen in te woDen, tot zij Henri over den grooten oceaan zou volgen, maar zij had er den voorkeur aan gegeven, met hare trouwe Prudence in de Rue Rocbebrune te blijven. Zij bad de arbeidsklas van Victoire overgenomen en had bepaald, dat na baar vertrek, deze in richting zou worden geleid door Prudence, aan wie zij de eigendomsbewijzen van bet gebouw en den bijbeboorenden grond ten geschenke gaf. Ook Victoire bleet deze in richting bare warme belangstelling schenken, en zij vergat ook de armen en noodlijdenden van die wijk niet, Toor wie zij zelve zoo lang gezorgd had. Verder had Clothilde ook nog in die «ijk een bewaarschool gesticht voor kinderen van arbeidsters, die gedwon- gen zijn, hare kleinen des daags alleen te laten. Evenzoo had zij een groot ziekenhuis De voorzitter antwoordde, dat het hoofdbestuur voortging omtrent dit be lang inlichtingen in te winnen. En hoe wel het nog niet bewezen is, of afmaking van het vee tot verbetering zal leiden, is het niet te ontkennen dat de tong- blaar is een groote ramp, die tengevolge heeft sluiting van de grenzen, stilstand in den handel en daling van de prijzen. Hij erkende, dat de Maatschappij ge roepen was alles te doen ter verkrijging van de weder-opstelling van de grenzen en bevestiging van den handel. In deze aangelegenheid hield het hoofdbestuur zich aanbevolen voor inlichtingen uit de afdeelingen, speciaal van de afdeeling Rotterdam. Over den brand die in den vroegen ochtend van Vrijdag te AMSTER DAM heerschte deelt men o. a. het volgen de mede: Het vuur verwoestte de maga zijnen van de Qebr. van noutum op 't Rembrandsplein. Tegen 4 uur werd de brand bespeurd en te 9 uur waren de ma gazijnen reeds geheel vernield. Menechenlevens zijn gelukkig niet te be treuren, maar de bewoners, de heer Van Houtum en zijn echtgenoote, hebben een geweldigen angst uitgestaan. De beschrij ving, in de Telegraaf gegeven, kan daar van het bewijs leveren. Toen de bewoners van het gebouw, te bed liggende, zich plotseliug door vlammen om ringd zagen, vluchtten zij met hun twaalf jarig dochtertje en de meid naar den zol der, vanwaar zij door een brandraam kwa men op een uitspringend dakje van het aangrenzende huis. Hierlangs klommen de vluchtelingen en verder langs een plat tot zij kwamen aan den linkerkant van het dak boven een aangrenzend in aanbouw zijnd perceel. Hier rustten zij een oogen blik uit, doch toen de groote hitte en de verstikkende rook hen verjoegen, kropen zij langs de pannen op den nok van het- dak om zich aan den anderen kant te hten glijden. Maar, o wee! nauwelijks hin gen zij aan den nok of onder zich zagen zij een goot slechts een hand breed, en da delijk daarnaast een breede gang. De schrik was ontzettend. In de goot kon geen mensch staan, terugkeereu was on mogelijk een kleine beweging en zij vielen naast de goot in de diepte 1 Eenigen lijd hadden de drie vrouwen en de heer des huizes in dezen ontzetten- den toestand verkeerd hunne krachten ver minderden sterk, toen de kranige kominan- dant van de post O. Z. Achterburgwal, Van Raam, die zich als gewoonlijk het voor arme vrouwen en meisjes geslicht. En toen kwam eindelijk de dag, op welken sij bevrijd werd van de keten, die haar ver bonden had aan een door haar verafschuw den echtgenoot, en op welken dag zij nu aan baren Henri mocht toebehooren. De trouwplechtigheid vond in alle stilte en in den meest beperkten kring plaats, en daarna vergezeldeu Hugo en Victoire, zoowel als Berquin, de jonggehuwden naar Havre, waar de stoomboot gereed lag, die hen naar de nieuwe wereld zou overbrengen. De berichten welke van daar aan de vrienden in het oude vaderland werden ge zonden, meldden dat Henri de Brains een hem bevredigenden werkkring had gevon den als directeur van een door hem ge vestigde fabriek, en dat mevrouw Clothilde ook daar zich bdijverde, met haar groot vermogea zooveel mogelijk goed te doen. Van Sauguinet, wien de Parijsche politie na Yiroulas' onthullingen, te vergeefsch in bet Grand-Hotel had gezocht, bleef elk spoor verdwenen. Do reebter Sauveterre werd niet procurenr- generaal, zooals hjj vast geloofd bad, maar hij werd verplaatst naar een provinciestadje. Het is ook niet te denken, dat hij daar op de ambtelijke ladder booger zal stijgen, want bij leidt een zeer ongeregelden levens wandel, maar zijn „welverdiende" viermaal honderdduizend gulden stellen hem in staat, zijn ontslag te nemen, wanneer het hem niet langer aanstaat. Mejuffrouw Eugeuie Chabot heeft zich over bet mislukken barer intrige getroost, door te trouwen met den zoon van een bankior, die nog rijkor was, dan baar vader. Het is een zoogenaamd „huwelijk uit ver stand," waarbij de een zich zoo weinig mogelijk om den ander bekommert. Berquin heelt geen vrouwelijk wezen kunnen vinden, hetwelk zijn bart levendiger deed kloppen, sedert de eenige, die dit ver mocht, zonder er evenwel iets van te ver moeden, uit zijn gezichtskring was verdwenen. Zoo zal hij dus wel jonggezel blijven, wat hem evenwel niet belet, onafgebroken belang te stellen in bet doen en laten vau zijn vriend, Hugo de Carolles, wiens letterkundige werken algemeen gewaardeerd worden. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1