h Illiil MmtSltiS- k LllllllT Donderdag 23 Maart 1893. 37ste Jaargang No. 2710. d Vreiigfle en Smart Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGEN, Laan, I>, 4. Dit numer bevat een bijvoegsel. (Raadsverslag van Wieringerwaard). Gemeente Schagen. B e k e n il ui ii k i n gc 11. FEUILLETON. PATENTEN. KOEPOK-INENTING. Binnenlandsch Nieuws. Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Z a t e r d a g a v o n d Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummer 5 Cents. A DVERTENTIEN van l tot 5 regl f 0.25iedere regel meer 5 ets Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De INHOUD van No. 18 van ons Geïllustreerd Zondagsblad is als volgt Palmzondag in het Zuiden, met illustratie. Oostersch recht, met illustratie Ant werpen laat zich niet tarten, met illustratie. Lelietjes der dalen. De bewoners onzer diergaarden. Hel verdwentn bank biljet, Geïllustreerde novelle. In de Prai riën, met illustratie. Een oude Engel- sche gewoonte op goeden Vrijdag, met illu stratie. Een betooverd buis. Anec- doten. Oplossing XXII, XXIII en XXIV. Rheumatiek en jicht. De portemonnaie. Voor de huishouding. Schadelijkheid san den alkohol. Verta ling der klassieken, met 2 illustraties. Oplossing Eebus No. 4. Nieuwe prijs raadsels. Ieder in zijn soort, met illu stratie. Wonderlijke genoegens. Een getatouëerd koning. Een paar kleine nuances. Absent, met illustratie. De prijswinners der raadsels XIII, XIV en XV. Schaakrnbriek. Mededeelingen. De Burgemeester van Schagen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie inlichtingen zijn te bekomen om trent de stukken welke overgelegd moe ten worden bij de aanmonstering voor de HAE1NGVISSCHERIJ. Schagen, den 17 Maart 1893. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, biengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat het kouier No. 4 voor de belasting op het Personeel over het dienstjaar 1892/93 op den 17en dezer door den Heer Provincia len Inspecteur in de Provincie Noord- Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe be lastingen binnen deze gemeente ter invor- dering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervol gingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 20 Maart 1893. Het Houfd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEELS. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der G' meente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeen te, dat het kohier van het Patentrecht over het derde kwartaal van het dienstjaar 1892/93 op den 17en dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ont vanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invorderig is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heelt wordt alzoo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervol gingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. iSchagen, den 20 Maart 1893. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEELS. Novelle door LEONARD. VI. Weldra verraste nu Karei zijn kostvronw met zijn onverwachte thuiskomst, en vernam nu, dat zijn patroon den vorigen dag wrb weergekeerd. Na zich wat verfrischt en opgeknapt te hebben, besloot bij dus dezen dadelijk eens op te zotken en hem mede te deeleD, dat hij gaarne tegen October uit zijn dienst zou outsiagen worden. Ofschoon de patroon hem gaarne zag eu hem dua liever bad behouden, kon bij den jongeling toch geen ongelijk geven, dat hij eene zoo voordcelige betrekking had aange nomen, en feliciteerde hem dus hartelijk. ,Halt September kon Karei vertrekken, dan zou hij wel een plaatsvervanger voor hem hebben gevonden," sprak de patroon vriendelijk. .Weldra was nu de jongeling weder ver trokken en op weg naar huis. VII. 't Is ruim een half jaar later. De weinige warme voorjaarsdag-c hebben reeds hier en daar graanknoppen en bloemen te voorschijn geroepen. Op etn heerlijken morgen in de maand April reed niet ver van de stad A. in Gel derland, de nieuwe opzichter van mevrouw van Renen, Karei Groothart. Precies op den vastgesteldon datum 1 Oc tober van bet vorige jaar had bij zijn nieuwe betrekking aanvaard. Hartelijk was de jonge ling door de meesteres des huizes en hare dochter op de villa „Bellevue" ontvangen. Men had hem in bet ruime huis twee kamers op 4e eerste étage afgestaan, een slaap- en een zitkamer, beide zeer net ge meubileerd. Een bediende bezorgde hem daar dagelijks, wat bij verlangde. Wanneer Karei van uit zijne kamer den blik liet weiden over de omstrektn, moest hij bekennen, dat bet landhuis tien naam »Bellevne" wel verdiende. Zoo ver het oog reikte, ontdekte men slechts bosscheD en heuvels met fr.sch groet e weden daartus- scben, hier en daar doorsneeën van kleine, heldere stroomen. De Burgemeester van Schagen brengt ttr algenieene kennis, dat de patenten,aan gevraagd in de maanden November, De cember en Januari j. 1. 3Je kwartaal dienst jaar 1892/93 ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald vanaf Woensdag den 22en tot en met Dins dag den 28en Maart 8. s. des voormiddags van 9 tot 12 ure, den invallenden zondag uitgezonderd. Schagen, den 21 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, C. H BEELS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen brengen ter algemeene kennis, dat ge legenheid tot kostelooze inenting eu her- inting zal worden gegeven op Donderdag 23 Maart e. k., des namiddags van één tot 3 ure, ten huize van den gemeente geneesheer, den Heer P. de Boer, Laan No. 8 alhier. Schagen, den 21 Maart 1893, Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. De Sfcretaris, DENIJS. Hij kon zich niet voorstellon dat er aan den gebeelen Veluwenzoom nog een plekje zou te vinden zijn, waar men een zoo heer lijk vergezicht kon genieten. Bovendien be vond zich in de oumiddelbjke nabijheid der villa een fraai aangelegd park met vele bloemperken. Mot zijne werkzaamheden was Kurel al vrij goed vertrouwd, dank zij de loidiug van zijn voorganger, met wieu bij op zeer goeden voet stond. Het viel hem dan na ook niet moeilijk meer, de verschillende werkzaam heden in veld en bosch te controle-eren. Alken in sommige gevallen behoefde hij nog den oud-opzichter te raadplegen. Ook nu bevindt de jongeling zich op weg naar eene nabijgelegen hoeve, ten einde zich tc overtuigen dat alles geschiedt, zooals 't behoort. Het paard dat bij berijdt, een schimmel van stcvigen lichaamsbouw, beeft mevrouw van Renen hem bij zijne komst ten geschenke gegeven en al had bij vroeger zelden een paard bereden, beel spoedig was bij een goed ruiter geworden. Met volle teugen ademt Karei de frissche boschlucbt in en schijnt bet niet te bemer ken, dat zijn klepper langzamerhand nit een Binken draf in den slap overgaat. Het hoofd, zoc even nog opgeheven, zinkt den ruiter op de borstblijkbaar is hij in diep gepeins verzonken. En waaraan denkt bij dan wel P Aan de beste wijze van bejlanling of be sproeiing P Niets van dat alles. Zijn gedachten zijn ver van daar, in Hol land bij zijn verloren geliefde. Na October beeft hij Marie Dijkeen niet weergezien. Uit de brieven, die bij af en toe van Joban beeft ontvangen, is bet hem gebbken, dat men bem nog niet vergeten is, dat vooral Marie zeer verlangt, hem nog eens te zieD. Zij leidt een ruslig, bjjca emtonig leven; nimmer gaat het tneisje meer uit, boe drin gend men haar soms ook uilnoodigt, daar men vnes koestert voer hare gezondheid. Met een stillen glimlach slaat zij elk zoo danig verzoek af en antwoordt, dat zij Let liefst thuis is. ,Als tr getn verandering in dezen tot stand komt," zoo schreet Joban in zijn Ratsten brief, „vrees ik, dat Marie ziek zal worden ofschoon zij nimmer klaagt, bemer ken wij tccb zeer goed, dat zij lijdt en als moeder haar vr.agt, of zij haar cok met 't een of aEder genoegen kan doen, aDtwoordt ze zuchtend, dat ze niets verlangt, dat zo alles heelt, wat ze kan begeeien." Voor de Uitvoering, a. s. Zoudag door de Rederijkerskamer Philo- technie te WIERINGEDWAARD, te geven aan in die gemeente wonende min- gegoeden, is reeds door ruim een 200—til plaats aangevraagd bij den voorzitter der Kamer, den heer WTeengsaldaar, bij wien men zich heeft te vervoegen. M r. W. van der Kaay zal 10 April, op uitnoodiging van de kiesver- eeniging Eensgezindheid, te ALKMAAR eene politieke rede honden. Men schrijft uit TWISK (N.-Holl.): Het slachten van kalveren geeft weer veel drukte in ons dorp. Uit verren om trek worden de dieren opgekocht. Na hier te zijn geslacht, wordt het vleesch naar Londen vervoerd. Op één dag werden niet minder dan 110 stuks jonge kalveren hier geslacht. Een treurig ongeval had Zondag bij BUIKSLOOT plaats. Men schrijft aan het Eblad daaromtrent Een huisgezin was voornemens met de Purmerender boot te vertrekken. De moe der met het jongste kind op den arm, een beetje laat zijnde voor de boot, die te half tien in de richting van Je Beemster zou afvaren, stuuide haar dochtertje van twaalf jaar vooruit, om den kapitein van de boot te verzoeken, even te willen wach ten. Het meisje spoedde zich vooruit en in haar ijver, om bet verzoek over te bren gen, stapte zij naast de loopplank en viel tusscheu den steiger en de boot te water. Mol, de walknecht, bukte zich onmid dellijk voorover om het kind te grijpen, hetgeen hem ook gelukte, maar door den tellen westenwind werd de boot tegen den wal gedrukt, zoodat hij verplicht was hoofd en lichaam te bergen, om niet bekneld te 'geraken. Hij moest het meisje loslaten met het ongelukkig gevolg, dat het kind door den stoot van de boot tegen den wal ver- pletterd werd. Zoo spoedig mogelijk werd het opgenomen en naar het in de onmid dellijk nabijheid gelegen huis van den ge neesheer gebracht. Helaas, deze kon slechts den dood constaleeren, die weinige oogen- blikken na het ongeluk moet zijn inge treden. Kieswet. Men schrijft uit den Haag aan Ons Zuiden lu sommige, gewoonlijk goed ingelichte kringen, loopt het gerucht, dat met het oog op het ontwerp der kieswet, thans in de Tweede Kamer aanhangig, bezwaren zijn gerezen, die een vervanging van twee mi nisters zoude kunnen tengevolge hebben. De Haagsche correspon- dent van de Zutph. Ct. deelt bij gerucht mede, dat de Tweede Kamer reeds weder tegen 11 April bijeengeroepen zal worden en dat danjonmiddellijk de nieuwe wet op het faillissement ajn de orde zal worden gesteld. Ook al bedeeling. Dezer dagen vervoegde zich bij de commissie ter ondersteuning van huiszittende armen te W1LDERVANK, een meisje en verzocht voor anderen bedeeling. Toen men haar onder vroeg in welke betreaking zij tot de men- schen stond voor wie zij onderstand kwam vragen zei ze heel naief: »Ik dijn bie heur en ze hebben mie hier hen stuurd, om wat te hoalen.rf Velerlei lieden vragen bedeeling nraar bo- hoeftigen die er nog een dienstbode op na houden zijn zeker een zeldzaamheid. (N. Winsch. Crt.) TJe R O Z E N D A A L (N - B houden zich sedert eerige dagen twee Fran- schen op, die dagelijks op de vangst vun kikvorschen uitgaan. Duizenden dieren wor den met sleepnetten gevangen en onmiddel lijk worden dan de achterste pooten geknipt De pootjes worden aan een draad geregen en tusschen ijs verpakt, voor de consumtie naar Frankrijx verzonden. De gruwelijk ver minkte dieren die hieraan moeten sterven, werpen zij in de sloot terug. In België is deze dierenmishandeling zeer te recht verboden. Deze regelen hadden in hoogo mate Kareis bezorgdheid opgewekt, want hij beminde Marie nog evenzeer als vroeger. Dat zij nu om bem leed, was duidelijk en dit smartte bem. Doch wat er aan te doen Zou bij tot haar gaan en baar weder zijn band en bart aanbieden En indien by dit al deed, zou Marie hem weder aannemen na al het voorgevallene? Hij twijfelde er wel eenigszins aan. En toch, dit gevoelde hjj, wanneer het meisje voor goed van bem ge scheiden bied, zou er in zijn hart een niet aan te vullen ledig blijven bestaan. Al voortrijdende en peinzende bad Karei het open veld bereikt en werd bij uit zijn overpeinzingen gewekt door het vroolyk ge zang van een landman, die in de nabjjboid van den weg bezig was met ploegen. De ruiter hief het hoofd op, zette zijn paard aan en bereikte in Binken draf weldra het doel van zijn tocht. Alles in orde bevonden hebbende, keerde hij tegen deu middag naar buis terug. Juist gat de jongeling, thuis gekomen, zijn paard aan den stalknecht over, toen Emma v. Renen op het terras verscheen en bem wenkte naderbij te komen. Na eene minzame begroeiing verzocht zij beur, haar des namiddags te vergezellen naar A. Zij legde den weg liefst te paard af, daar het wedtr, ofschoon Irisch, helder en stil was en na een paar uren zou Kareis paard toch ook wel uitgerust zijn, meende zij. Karei verzekerde baar, dat hij, zoo noodig, wel dadelijk weer kon opstijgen, want hij was niet ver geweest en had langzaam ge reden. Emma verzocht hem echter, den stalknecht te zeggen, dat bij te twee ure haar rijpaard Floer voor moert brengen. Zij wilde eens vlug rijden en dit koD zij met Floor beter, vond zij, dan met baren witten telganger. Precies te twee ure leidde de knecht eene prachtig opgetuigde bruine merrie naar bet terras en wachtte daar de komst van zijn jonge meesteres af. Floor was een sierlijk beest met dunne pooten en korte manen, op den fraai gtbogen nek. Met de glimmend gepoetste boeven woelde bet deD grend om en gaf door zijn vroolijke sprongen den stalknecht handen vol werk. Nog voor Emma, verscheen Karei. Hij geleidde zelf zijn schimmel bij de hand en nam eveneens eene afwachtende bonding aan. Dadelijk trad nu eebter Emma naar buiten I in een sierljjk rijkleed en een karwats in de band. Karei hielp haar in den zadel, waarna bij eveneens vlug zijn klepper besteeg. Voort ging het nu in vluggen draf. Het was niet de eerste maal, dat de jongelui samen te paard uitreden. Verschei dene toertjes hadden ze samen reeds gemaakt. Emma onderhield zich gaarne met Karei over de omringende natuur, waarvan bijeen goed opmerker bleek te zijn. Wanneer dus Van Horst zicb niet op de villa bevond, w as Karei de trouwe metgezel van de jonge dame en deze deed van zijn kant ook o<cts liever, dan met haar door velden en bosscben draven. Emma was eene uitstekende amazone. Met bevalligheid hield zij de teugels van haar edel ros en nimmer ging bet baar te bard. Trouwens, Floor vereisebte eene be kwame band en een ervaren ruiter, daar zij niet altijd even mak kon genoemd worden, liet beest was nog al schrikachtig en als bet schrikte, vloog bet als een pijl van een boog vooruit. Ofschoon de schimmel, die Karei bereed, een goed draver was, en het uren achtereen kon volhouden, liet Floor hem met rennen toch ver achter zich, iets waarover Emma zicb wel eens vroolyk maakte, doch hetgeen Karei niet altijd even gerust deed zijn, daar bij in de onmogelijkheid verkeerde, de jonge dame te hulp te komen, als het paard haar eens te machtig mocht worden. Na een rit van ruim een uur bereikte men de stad en begaf Emma zich naar eene vriendin, in wier gezelschap zij een paar boodschappen wilde doen, terwijl Karei met de paarden naar een stalling reed. Te vijt uren zaten beiden weer in den zadel. Emma bad een goeden zin en wilde eens snel rijden. Karei verzocht haar echter haar paard wat in te houdcD, daar bij baar anders bezwaarlijk zou kunnen volgen. Gaarne voldeed bet meisje aan zijn ver zoek en du ging Let beurtelings dravende en rennende op huis aan. Terwijl ze naast elkander in eene laDge lean reden, klonk eensklaps in hunne nabijheid een geweerschot. Beide paarden steigerden van schrik. Karei bedwong eebter bet zijne dadelijk, door bet zacbt op den bals te klop pen. Floor evenwel schoot in het volgend oogen- blik pijlsnel vooruit en liet zich door Em- ma's vrij krachtige hand niet tot staan brengen. Het gevaar bemerkende, waarin het Bij het wegbreken vaneen bedstede in een kelder van een aan de Bree- straat te LEIDEN gelegen woonhuis, kwam eene rij antieke tegels te voorschijn welke bleken groote waarde te hebben. Reeds korten tijd na de ontdekking kwamen een paar handelaars in oudheden er op los, waarvan een bod van duizend gulden het gevolg was. {B. L.) In een der groote bladen vinden wij het volgend bericht „Naar wij vernemen, wordt tegen het einde der volgende week prins Karadja, ge zant van Turkije, bij ons Hof, met zijn familie in de residentie verwacht. jHet stoffelijk overschot zal a. s. Maan dag op Eik en Duineu worden begraven.» Onder de gemeente OPPER DOES, in. het gedeelte, onmiddellijk gren zende aan de gemeente Twisk, is het mond en klauwzeer uitgebroken op den stal van den veehouder M. Leeuw. Kamerverkiezing te Har- lingen. Behalve mr. Th. Heemskerk, wordt ook de heer E. W. de Vries, te Min- nertsga, oud-lid der Tweede Kamer, van antirevolutionaire zijde genoemd als candi- daat voor de vacature-Oppedijk. De sociaal—democraten zijn voornemens den heer Poutsina, den Sneeker uitgever, thans te Utrecht gevangen, candidaat te stellen. Door de liberale kiesvereenigiug Voor uitgang te Bolsward zijn als voorloopige candidaten aangesteld, de heeren P. Peere- booni, burgemeester en mr. A. Ferf, te Heerenveen. Toen de tapper O. Lodder Jr., wonende op den Zeedijk te AMSTER DAM, Zondag zijn geld uit de toonbank lade natelde, bemerkte hij onder do geld stukken twee ronde stukjes lood, ter groot te van een kwartje. Dit gaf natuurlijk ach terdocht en de stukjes bewaarde hij om den bedrieger te kunnen opsporen. Maandag-ochtend kwam een bewoner der Koestraat, nachtwaker van beroep, in de slijterij en trachtte met een dergelijk stukje metaal te betalen. De waard liet hem nu de andere kwvrtjes zien en vrreg of deze ook van hem afkomstig waren. De man ontkende; doch hiermede was Lodder niet tevreden, en een hevige wootdenwis- seling ontstond. De nachtwaker giug zelf een politieagent meisje vorkeerde, gaf Karei ziju schimmel de sporen, beproefde baar te naderen, wat hem echter niet gelukte, daar Floor uit alle macht bleef doorrennen. Toch outdekto bij na enkele miuuten, dat bij begoD te winnen; weldra bad bij nu Emma ingehaald, die hare bedaardheid niet had vei loren eu het beest tot stilstand had weten te brengen. Glim lachend wachtte zij Karei op en verzekerde hem, dat zij in 't geheel niet bevteesd was Langzaam vervelgde men nu de terugreis en bereikte zonder verdere ongevallen bet landhuis. Ia den loop vau dezelfde week kwam Yan Horst, die intusschen tot ritmeester was bevorderd op Bellevue aan en vertoefde hier een paar weken. Het spreekt van zelf, dat nu deze de cavalier van Emma was, zoodat Karei haar in dien tijd niet dikwijls sprak. Een enkele maal gebeurde dit toch, daar mevrouw vau Reuen, nu eu dan Karei uitnoodigde, met de familie te dioeeren. Zoo leerde hij ook Yan Horst weldra kennen als een vroolijken, oprechten jongen man, met wien bij gaarne omging. Yan Horst zocht ook dikwijls Kareis ge zelschap, en vergezelde bem nu en dan op zijn tochten in den omtrek. De ritmeester bereed dan het rijpaard van den overledene heer Yan Renen, een krachtig Engelsch ren paard, dat in snelheid zijns gelijke in den ganschen omtrek niet vond. Ofschoon Pluto, zoo heette het dier, weinig gebruikt werd, wilde mevrouw Yan Renen het toch niet verkoopen, raar baar echtge noot zeer op bet beest gesteld was geweest. Het paard werd dus zeer goed onderhouden. Geen wonder alzoo, dat Van Horst in den aanvang al zijne rijkunst noodig bad, het edele ros te bedwingen en het gelijken stap met Kareis schimmel te doen houden. Uren acbtt-reeu konden de beide vrienden zoo in den omtrek vertoeven, nn eens rijden de, dan weer wandelende, nadat ze hunne paardeD op de (ene ot andere hoeve hadden op stal gezet. Somtijds bezocht de ritmeester ook Karei op zijn kamer, om met bem eens een sigaar te rooken en het speet dezen dan ook zeer, toen Yan Horst hem meedeelde, dat hij zich den volgenden dag weer bij zjjn regiment in Den Haag moest vervoegen. WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1