Zondag 2 April 1893, 37ste Jaargang Ho. 2713. d Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAGE», L,aan, D, 4. Gemeente Schagen. Bekendmakiïigcn. JACHT en VISSCHERIJ. Binnenlandsch Nieuws. X Hitman Ui nu- Mïtrleilit- LuIIiit Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden AIVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummer 5 Cents. A DVERTENTIEN van I tot 5 regl f 0.25iedere regel meer 5ts Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De INHOUD van no. 14. van ons Geïllustreerd Zondagsblad is de volgende: De Girondijnen, met illustratie. De roem van Knsbgar, geïllustreerde novelle naai het Eugelsch van Robert Louis Steven- son. Was het wel menschkundig? De possessien van den Czar. Een lui- paardenjacht in Bengalen, met 6 illustraties. Drieërlei latijn. Wie de rijkste vorst is? Op een stukje muziek vergasten. De „groote jongens» van koning Frits. Stotteraars. Dat ongelukkig getal. Een geschiedkundige herinnering Tooneel en werkelijkheid, met illustratie. Anecdoten. Voor Dames. Mode. Ver warming van spoorwaggons.Pazzle.— Op lossing van prijsraadsels XXV, XXVI en XXVII. Vergeefsche moeite, met illustra tie' Een buiten-model dierenvriend. Het „oorverdoovend applaus.' Wat kost een modern Kanonschot? Goed toegepast, met illustratie. De winners der prijsraad sels XVI, XVII en XVIII Nieuwe prijsraadsels XXXIV, XXXV en XXXVI. Bekroonde Anecdoteproeve No. 5. Hoe de Aziaten correspondeeren. Anec- dote-proeve. Kleine oorzaken, groote ge volgen. Schaakrubriek.Mededeelingen. POLITIE. Ter Secretarie alhior zijn inlichtingen te bekomen omtrent een op 26 Maart j.1. in deze gemeente gevonden zwar-te mats. De Burgemeester der gemeente Scha gen, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de aanvragen ter bekoming van jacht en vischacten en van kostelooze vergun ningen tot uitoefening der visscherij voor het seizoen 1893/94, ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling ver krijgbaar zijn dagelijks, Zon- en Feest dagen uitgezonderd, des voormiddags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 28 Maart 1893. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Burgemeester en Wethouders van scha gen, brengen ter algemeene kennis, dat vergunning voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank is verzocht door Nieolaas Ludeke, voor perceel No. 1, van Wijk H, aan de Nes alhier. SchageD, deu 31 Maart 1893 Burgemeester en Wethouders voirnoemd, C. H. BEELS de Secretaris, DENIJS. FEUILLETON. tarte en Smart. Novelle door L E O N A R D. IX. Schram vertrokken zijnde, bleven de beide vrienden elkander eenige oogenblikken be sluiteloos aanzien, totdat Karei vroeg„En wat znllen we nu doen?" „Het beste is, dunkt mij," antwoordde Van Horst, „dat wij maar samen mevr. van Renen en Emma opzoeken en haar alles meedeelen, daar het haar anders toch wel ter oore zal komen, want die ellendeling zal natuurlijk zijne lasterpraatjes te A. rond bazuinen en dan zal eene ot aodere „goede" vriendin van Emma haar dit wel weer aan brengen met de noodige verandering en ver grooting." De ritmeester stak dus de beide naamlooze brieven bij zich, waarna de jonge mannen zich naar dat gedeelte van het huis begaven, waar ze zeker waren, de dames te zullen vinden. Binnengekomen, werden zij hartelijk ver welkomd en uitgenoodigd te gaan zitten. Karei nam plaats, terwijl Van Horst voor de beide dames bleef staan en haar de ge- beele zaak vertelde, en de toehoorsters waren meer en meer verwonderd, daar zij nog niets van al dien laster hadden vernomen. Toen Van Horst had uitgesproken, stond Emma snel op en wierp zich snikkende aan 'ijn borst, terwijl zij sprak „Ge hebt dus liet aan mijn trouw getwijfeld?" „Neen, lieve Emma, geen oogenbïik." Ook mevr. van Renen was opgestaan en sprak aangedaan„Dat ge r.iet aan mijne lieve dochter hebt getwijfeld, daarin herken TeEdam zal in het laatst der maand Mei een festival worden gehou den door een aantal fanfarekorpsen uit de provincie Noord-Holland. Verschillende ge zelschappen hebben hunne medewerking toe gezegd. Het gemeentebestuur stelt het zoo genaamde „klooster,"een schilderachtig plek je in het midden der stad, voor de uitvoe ringen beschikbaar. Te Wijdenes (N. -Holland) is eene koe van den landman Schekkerman aan miltvuur gestorren. Hel doode ruud is, volgens de wettelijkt bepalingen, ver brand en de stallen zijn gedesinfecteerd. In de vergadering der a f - deeling „Noord-Holland" van het Neder- lansch Rundvee-Stamboek, den 27 Janu ari 1893 gehouden, is besloten: In 1893 uit te reiken tien aanhoudings- premiën van f 25,ieder, voor eenjarige stieren, die bereids zijn of bij de a.e. voorjaarskeurigen in de Afdeeling Noord- Holland in geuoemd Stamboek worden in geschreven." Naar aanleiding van dit besluit noodigt het bestuur leden en niet-leden der afdeeling uit, van hun voornemen, om meden te dingen naar de uit te loven premiën, schriftelijk kennis te geven aan den Secretaris te Hensbroek. De mededinging geschiedt onder de volgende voorwaarden: 1. De stieren zullen door daartoe be noemde Commiss'ën worden gekeurd; te Benningbroek, bij Bood, op Maandag 17 April; te Midden—deemster, bij Pro per, op Woensdag 19 April; te Halfweg hij Coppee, op Woeuslag 19 April; te Schagen bij Broersma, op Donderdag 20 April; ie Hoorn, bij De Goede, op Zaterdag 22 April; telkens voormiddags om elf uur. 2. Stieren moeten tot de a.s. zomer- Beemster-Stierenmarkt, tegen een dekgeld van hoogstens f2,50 per rund, beschik baar blijven; bij één stier behoeven niet meer dan 60 runderen te worden toegelaten. 3. De Stierenhouders moeten de Sproog- lijsten inzenden aan den Secretaris te Hensbroek, vóór 1 November e.k. De vereeniging Het Neder- landsche Rundvee-Stamboek zal hare alge meene vergadering houden op Woensdag 3 Mei, des middags 2 uur, in de boven zaal der Buiteu-societeit te Zwolle. Behalve eenige huishoudelijke aangele genheden komt daarin o.a. in behandeliug: Verslag der commissie-beoordeeling om trent de twee ingekomen antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag: Wat leeren weten schap en practische ervaring omtrent de voort teling in bloedverwantschap bij het rundvee ik mijn vriend Van Horst; ik zou van bem niet auders verwacht hebbenen ook gij Groothart" - zoo vervolgde zij tot dezen, terwijl ze hem de hand toestak „ook gij hebt u in dit geval waardig gedragen en kunt op onze dankbaarheid aanspraak maken. En ik wil hopen dat ge in 't vervolg even goed mijne dochter zult vergezellen." „Als zij mij dat toestaat, volgaarne, me- vreuw," antwoordde Karei. „Of ik n dat toesta?" sprak na Emma, die aan de hand van haar verloofde was naderbij gekomen, „ik verzoek er u om, mijn vriend." „En ik voeg het mijne daarbij,* hernam Van Horst. „Welnu dan, als allen het gaarne zien, dan wil ik mejuffrouw Emma als altijd verge zellen en ik beloof u, Van Horst, als Schram zich wat te dicht bij mocht wagen, om ons te bespieden, dat ik hem nog eens de kracht van mijn arm zal laten gevoelen." „Het zou me een feest zijn, dan in uwe plaats te wezen," sprak Van Horst. „O, gij mannen «jt er altijd overuit, el kander lam ot kreupel te slaan, als zich maar eene gelegenheid vooidoet en dan zoudt ge u zelis om liet bijzijn vaD dames niet ge- neeren," hernam Emma schertsend. „En dat Groothart goed weet te treffen, ben ik nog niet vergeten." „En nu stel ik voor, miar niet meer over de "onaangename zaak te spreken en ik noodig de heerou uit, met ons de koffie te gebruiken," sprak mevrouw vau Renen Men zette zich neer en sprak weldra over allerlei andere zaken. Van Horst deelde mede, dat hj noodza kelijk den volgendeu Maandag moest vertrek ken, hetgeen Emma ten zeerste speet. Toen de koffie gebruikt was, verzocht Karei mevrouw van Renen eenige oogen blikken gehoor, terwijl Emma en de ritmees ter arm in arm den tuin in wandelden. De commissie stelt voor geen prijs toe te kennen. Verder voorstellen der aldeelingen, o.a. van afdeeling Friesland, om de kosten van inschrijving in het stambesk cp f 2.50 per rund te bepalen. Eindelijk voorstellen van het hoofdbe stuur, als o. a: Volgens vroeger besluit der algemeene vergadering heeft de vereening zich aange sloten bij het Nederlandscbe Land bon w- comité en werd de afgevaardigde door het hoofdbestuur aangewezen. Die vereeniging heett, na het ontbinden der koninklijke Landbouwcommissie, hare statuten herzien, die goedgekeurd zijn bij koninklijk besluit van 16 Juli 1S92 Staats blad no. 191. Uit die statuten blijkt, dat de vereeni ging „Het Nederlandsche Landbouwcomi- tó" een officieel karakter heeft verkregen. Het hoofdbestuur acht het thans wen- schelijk, dat de algemeene vergadering de afgevaardigden kiest. Het stelt voor, daartoe te besluiten en te bepalen, dat het hoofdbestuur voor ieder afgevaardigde een tweetal voordraagt. In het vertrouwen, dat de vergadering zich met bovengenoemde voorstellen zal kunnen vereenigen, beeft bet de eer de volgende voordrachten te doen: a. de heeren -J. Breebaart Kz., te Winkel, W. J. Doade van Troostwijk, te Nieuwer- sluis; b. de heeren: W. J. baron van Dedem van Rolle&ate, Ie Nieuw-Leusen, T. J. Huisman, te Schildwolde. Het hoofdbestuur stelt eindelijk aan de algemeene vergadering voor, aau IIare Majesteit de Koningin-weduwe regentes der Nederlanden een adres te richten, om ter bevordering van de belangen der Nederlairsche rundvee-fokkers eene rijks subsidie te verleenen van f 10,000. Op den dag der algemeene vergadering wordt op de veemarkt te Zwolle gehouden eene keuring van fokvie vanwege de pro vincie Overijsel. Eene schuier machine voor paarden en vee zal tevens worden tentoongesteld en in werking gebracht door den heer Hub. Maessen, van Roermond. Pokken. Iemand uit Ant werpen bezocht onlangs eene Lmillie te Zuudert, Hij bleef daar logeeren, doch werd ziek, en de dokter constateerde pok ken in den hevigsten graad. Thans zijn aldaar reeds in drie verschil lende huisgezinnen lijders aan deze ge vreesde ziekte. Te ROERMOND is een g e- val van pokken uitgebroken bij de dienst bode van een handelaar in lompen. Heden werd ons een exem plaar toegezonden van de zooeveu ver- Zoodra het paar was vertrokken, begon Karei, minder kalm dan gewoonlijk „Me vrouw, ik heb de*en morgen den hoer Schram de deur van dit huis gewezen en hem ver boden, hier ooit weer te komen, ik denk ook geen zaken meer met hem te doen. Vindt u dat goed „Zeker, zeker, Grootharthandel in die zaken geheel naar uw goedvinden, ik keur alles goed." „Dan heb ik nog iets," ging Karei voort. „Ik hob in N.-Holland met een paar families vriendschapsbetrekkingen aange knoopt en gaarne wilde ik mijn vrienden dan eens spreken. Op de terugreis wilde ik dan een paar dagen bij mijne ouders vertoeven. Zou u me dus de volgende week wel vacantie willen geven, mevrouw „Welzeker mijn vriend," wa3 het antwoord, „atel maar orde op uwe zaken en dan kunt ge vacantie nemen, zoolang ge zelf verkiest. „Wanneer denkt ge te vertrekken „Zondagmorgen, mevrouw." „Rest, dan kan Jacob u met bet rijtuig naar den trein brengen." „Wel wat zal het hier dan stil worden gij vertrekt overmorgen en Van Horst maandag, dan hebben we dus geen enkele cavalier meer over om ons eens gezelschap te houden. Nu, enfin, we zullen ons dan maar verheu gen op uw beider terugkomst. En mocht ge soms uit Holland eeus een kennis willen meenemen, ten einde de omstreken hier eens te aanschouwen, wat ze toch wel waard zijn, gi weet dat op Belletue nog kamers genoeg disponibel zijn." „Bij gelegenheid zal ik zou vrij zijn, u aan uwe woorden te herinneren, mevrouw." Karei stond op en nam met eene belee de buiging afscheid van zijne meester s. Op het'terras ontmoette hij Emma en Van Horst, aan wie bij meedeelde, dat bij plau had, nog voor het avond werd naar eene naburige boeve te rijden, daar die op zijne reis van morgen schenen „Thee Thomson Coupletten voor piano gewijzigd gearrangeerd op de muziek van Angelo A. Asher (Téréréboemdejé). De reeds populaire maziek, eene gratis uit gave van de Internationale Muziekhandel Spuistraat te AMSTERDAM, gevoegd bij de geestige coupletten waarbij het eigenaar dig geteekende titelblad een goede plaats inneemt zullen weldra door geheel Neder land nit aller monden de lof verkondigen, vau het product van het Hemelsche Rijk, n.1. Thee Thomson merk: Theevisite. Op aanvrage en bijvoeging van een 1 cents postzegel wordt door genoemde mu ziekhandel de muziek met coupletten gra tis toegezonden zoowel aan particulieren als aan muziekhandelaren voor wederver- spreiding door bijvoeging van zulk een exemplaar aan ieder te verkoopeu muziek stuk. Anna Maria B. zat Maan- dagavond om 7 uur op de bank voor hare woning in de le Looierstraat te AMSTER DAM met eenige buurvrouwen te praten, toen haar beschonken man plotseling op haar afkwam. De woesteling greep zijn vrouw aan en bracht haar drie messteken toe, eerst een stoot in deu rug, vervolgens in den rechterarm en eindelijk een steek aan het hoofd. De buurvrouwen trachtten te vergeefs deu man terug te houden en eei.ige man nen, die op een korten afstand stonden, dorsten niet tusschen beiden te komen. De moordenaar vluchite na het plegen van zijn bloedige daad de (rap zijner woning op, een moedige jongen evenwel ging hem achterna en ontrukte hem het bloedige mes. De zwaar gewonde vrcuw stortte bloe dend neer en werd door de inmiddels te hulp gesnelde politie naar het Gasthuis vervoerd, vanwaar zij, na verbondon te zijn huiswaaris gebracht werd. Hendrik B., de aanvaller, een 37jarige opperman, werd door de politie gegrepen en na r het bureau Lauriergracht overge bracht. Des nacht werd de man, na verhoord te zijn, ontslagen en keerde bij de niets kwaads vermoedende vrouw terug. Toen deze haar man aan de voordeur op luiden toon toegang boorde vragen, sprong zij in haar doodsangst uit een raam op de eerste verdieping op de binnenplaats, gelukkig zonder letsel te bekomen. Daar vrouw B. beducht voor verdere mis handeling niet in huis durfde te komen, werd zij door de bureri liefderijk opgenomen. Daar wordt zij nu verpleegd, liggen kon de arme vrouw tengevolge vau de ver wondingen niet, zij is dus verplicht ineen stoel te zitten. Haar toestand is niet bui ten gevaar. Oorzaak van den moordaanslag is een nietige twist, die vrouw B. Maan dagmiddag met haar man, die veel schijnt te drinken, had. B. was toen dronken en ging na de ruzie slapen; later schijnt hij wel wat buiten de route lag. Dat zou bem bovendien goed doen, meende hij, na de scène van dien morgen. Van Horst stelde nu zijn beminde voor, te paard Karei te vergezellen, hetgeen deze zeer toejuichte en zij verwijderde ziob dus dadelijk, om zich te kleeden. De jongelieden hielpen den knecht de psarden zadelen en weldra bevond zich het drietal in de vroolijkste stemming op weg naar de pachthoeve. XI. 't Is in 't laatst der maand Juni. De wei en graslanden in Noord-Holland prijken met haar schoonsien tooi. Het voorjaar is eens bijzonder gunstig voor landbouwers en vee houders geweest en men verwacht een gouden hooioogst. Alles ziet er nog frisch groen uit. Ook bet dorpje K. doet zich, half ver scholen tusschen hoog geboomte, op zijn voordteligst voor. Vooral het huis van den heer Dijksen staat heerlijk in de schaduw van met groote kruinen prijkende hoornen. In een d r kamers van dit huis zit voor een zijraam, dat uitzicht geeft op een goed onderhouden bloementuin, de eenige dochter des huizes, Mar<e. Zij is geheel alleen, daar hare ouders reeds des morgens zijn uitge gaan en haar broeder Johan zoo eveu ook is uitgeloopen. Wie Marie eenige maanden vroeger heeft gekend, staat vorbaasd over de verandering in haar uiterlijk. De lichte blos op de wangen, die haar zoo goed stond, is geheel verdwenen; de helder blauwe oogen, die vroeger zoo vroolijk in 't rond blikten, staan nu flets en zijn omgeven van donkere kringen, die ons aan veelvuldig weenen doen denken.— E-n boek ligt open geslagen voor baar op de tafel, maar lezen doet zij niet. Hare oogen zien strak naar een hoek der kamer doeh zij ziet niets, zij denkt, zij denkt aan Karei en aan haar vervlogen geluk. uit te zijn gegaan, zich nog meer te heb ben bedronken en beging eindelijk te zeven ur de misdaad. Lealijkbeet gehad. Een boertje zat in een der koffiehuizen te Am sterdam en hoorde daar luidjes spreken over een farce (Het Friesche woord voor grap.) „Een farce," dacht ons boertje, „wat is non een farce?" Tegenover hem aan hetzelfde tafeltje zat een oudachlig heer met een deftig vertrouwen inboezemend voorkomen. Na eenige aarzeling wendt onze land man zich tot zijn overbuurman met d® vraag: „Zeg, meneer, weet u ook wat een farce is. Ze hebben het daar aldoor maar over en nu wou ik graag weten wat dat beteekent." „Een farce," zegt meneer, lachend. „Je zoudt willen weten wat een farce is?" „Ja, als 't kan ten minste," luidde het bescheiden antwoord. „Nu, kijk eens, hier ligt mijn hand op tafel. Geef jij daar nu met alle kracht een klap op.» De boer heft zijn vuist in de hoogte en laat die met geweld neerdalen. Voor de slag echter de hand van den slimmen grijsaard bereikt, trekt deze dit lichaams deel weg, waardoor de vuist van den eer- zamen plattelandsbewoner met kracht op de tafel bonst en de bezitter daarvan een leelijk gezicht trekt van pijn. „Nu," zegt de oolijke grijze, proestend van het lachen, „dat is nou een larce.» „Sakkerloot," antwoordt de boer, „het doet wel een beelje pijn, maor aorig is het toch." Hij besluit de eerste de beste gelegen heid, die zich voordoet in zijn woouplaats, aan te grijpen, om ook eens zoo'n farce uit te halen. Des avonds kwam hij pas laat in zijn dorp aan en toen was het meer dan bed tijd. Den volgenden morgen wandelt hij met $en paar dorpsgenooten naar het land, om daar den grond le gaan bewerken. Ons boertje wou nu graag een farce uit- balen. Maar hoe! Een tatel was niet in de buurt en op het natte gras, dat ging ook niet. Wacht, een inval „Zeg eens, weet jelui wat een farce is? Niet. Nou dan zal ik het je zeggen. Kijk Krelis," zegt hij tegen een stevigen, dik ken boer, nou zal ik jou zeggen wat een farce is." Dit zeggende, legt hij zijn hand op zijn rechterwaug. „Geef jij daar nu een flinken muim op," Dit liet de stevig gebouwde Krelis zich geen tweemaal zeggen en hij maakte zich gereed zijn boerenvriend er een te verkoo- pen, die niet mis was. Hij zwaait zijn vuist met een vaart naar rechts en juist dat deze met geweld op ue hand zal terecht komen, trekt onze eerzaame landman deze weg, waardoor da 't Is Zondagmiddag; verleden jaar zat zij hier ook op denzelfden tijd, elk oogenblik haar geliefde verwachtende. En na Zij durfde niet meer hopen. WekGD, ja maanden, lange maanden, heeft zij zijne terugkomst verbeid beeft ze vertrouwd, dat hij woer zou komen, daarin versterkt door bare moeder, doch nu begint ze er aan te wanhopen. Als Karei plan had gebad, weer tot haar te komen, dan zou hij haar zoo lang niet hebben laten lijden. Neen, hij zal niet weer komen. Zeker kan hij de hem aangedane grievende beleediging niet vergeten en zij zal bem nimmer, nimmer weerzien. En wat moet zij dan beginnen. Zij kan zonder hem niet leven. „O, Karei," zachte het diep bedroefde meisje, terwijl een paar beete tranen haar over de wangen biggelden. Langen tijd zat zjj, daar onbeweeglijk voor zich uit te staren, van tijd tot tijd haar ge- prangden boezem door een diepe zucht ver lichtende. Eensklaps schrikt zij op door het open gaan der voordeur en snel wischt zij zich de oogen af. Zij verneent de stem van Jo han. „Kom binDenhoort zij hem zeggen, „Kom binneoWat zal Marie oogen op zetten, u zoo eensklaps als nit den grond te zien oprijzen". Vervolgens onderscheidt ze duidelijk den stap van twee personen in den gang. De dour wordt geopend en Karei verschijnt op don drempel, door Johan bijna met geweld naar binnen geduwd. Ontsteld staart de jongeling eenige oogen blikken bet bevende meisje aan, treedt daar na langzaam nader, en steekt haar zwijgend de hand toe. WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1