1(11 NitlTS- AlmMie- LMlIiml OjfcfclÉtócllip Een gevaarlijke gast. Zondag 23 April 1893. 37ste Jaargang Fo. 2719. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8CHAGEH. liaan, ÏB, 4. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a vond, Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 ct Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van S C II A G E N overwegende de wenschelijkheid dat de verspreiding van mond- en klauw zeer, zooveel mogelijk, wordt tegen gegaan en veebeslagen van anderen niet worden in gevaar gebracht; Maken bekend: dat, tot nader bericht, a. Geen herkauwende dieren, noch varkens worden toegelaten uit Zuid-Holland en Utrecht b. Uit de gemeenten in Noord- Holland ten zuiden van het IJ en het N'oordzeekanaal en uit de gemeenten in Noord-Holland, waarin besmettelijke ziekte onder de herkauioende dieren of varkens voorkomtalleen herkan- wende dieren of varkens worden toegelaten, op vertoon van eene ver klaring, niet ouder dan tweemaal vier en twintig uren, afgegeven door den Burgemeester der betrokken gemeente, dat op den stal waarvan de aange voerde dieren afkomstig zijn, geen be smettelijke veeziekte voorkomt. SCHAGEN, 15 April 1893. Burgemeester en Wethouders van Schagen, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennis van be langhebbenden Ie. dat ter bestrijding der versprei ding van het mond- en klauwzeer, tot nader bericht, de herkauwende dieren, alsmede de varkens, te Schagen ter markt gebracht wordende, vóór deze aldaar worden toegelaten, zullen moeten worden gekeurd door daartoe FEUILLETON. Novelle van ERNST GOLLING. 4. III. Na Hanna's Terklaring, voeren beiden wel tien minuten zwijgend voort en hoorde men niets dan het gerufsch van het water tegen den scherpen boeg en het loeien van den wind in de takels. Eindelijk dook het eiland uit den vloed op, het vaartuig gleed in een grooten boog de gevaarlijke zandbanken voorbij en naderde meer en meer de kleine bocbt, boven welke Hioerk's buis uitstak en waar Willam dacbt te landen. Met scherpen blik zocht de jonge man zijn landingsplek uit. Daar ontdekte hij op de duin Tammo's gestalte. „Vindt gij het goed, dat wij in de bocht binnen loopen vroeg Willms aan Hanna, „daar staat hij en bespiedt ons. Wanneer gij wilt, dat hij u niet uit de boot ziet stappen', dan vaar ik voorbij en leg verder zijwaarts aan.' Het meisje keerde zich om en keek onder bet zeil door naar het strand. „Ik wil hem niet ontmoeten," zeide zij driftig, „land hier niet.' „Een korte beweging en de boot vloog om, zoodat Willms den man op het duin den rug toekeerde. Hanna scheen met een besluit te strijden; zij haalde haastig en diep adem, terwijl hare wenkbrauwen zich fronsten en een hoogrood haar gelaat overtoog. Daarna als wilde zij zich met geweld ontdoen van een last, welke haar gemoed bezwaarde, zeide zij eensklaps op gejaagden toon „Gij hebt gelijk, Willms, de menschen zullen u niet gelooven, wannier gij geen bewijs kuilt leveren. Daarom zeg hen, dat Hanna alleen zal trouwen met iemand, dien zij lief heeft, zich er niet om bekommerende of hij een rijk man dan wel een arme vis- scher is. Twijfelen zij dan nog, zeg dan maar, dat zij reeds een keuze gedaan beeft Als viel het haar nsoeielijk verder he spreken, zweeg zij Dog eens haalde zij diep adem en liet er teen zacbt op volgen „Zeg hen, dat het alleen zal zijp met Willms Bardenfleet f' Doodsbleek zat Willms aan bet roer, hy dacht, niet goed verstaan te hsbben. „Is dat aangewezen deskundigen, en dat de dieren, gezond bevonden wordende, ten bewijze daarvan zullen worden voorzien van een kenteeken, zijnde een stempel waarin de letter S, aange bracht met roode menie. 2e. dat de keuringen zullen plaat hebben op de volgende plaatsen In de H O E P op het terrein bij het Stationskoffiehuis van A. Visser; aan de E O E rf bij den ingang van den Molenweg; aan het KO O ItO, op het terrein genaamd „het Hoog". 3, dat de eigenaars van vee, zich in de kom der gemeente op de stallen of in de weide bevindende, dit, wan neer zij het ter markt wenschen te brengen, mede vooraf op de voor hen naastbij zijnde plaats ter keuring zul len moeten aanbieden. Schagen, 15 April 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. De Secretaris, DENIJS. De voorzitter van den raad der gemeeu- te Schagen, brengt ter kennis der belang hebbenden, dat de lijsten der kiesgerech tigden, ter benoeming van leden voor de Tweede Kamer der Stateu-Generaal, de Pro vinciale Staten en den Gemeenteraad, door hem op heden zijn gesloteu dat die lijs ten op nieuw aan het raadhuis zijn aan geplakt, en aldaar van heden af uitgezon derd Zon- en Feestdagen, des voormiddags van 9 tot des namiddags 4 uur, voor een ieder ter inzage zullen liggen. Schagen den 21en April 1893. De Voorzitter voornoemd, C. H. BEELS. Binnenlandsch Nieuws. Door de heer/. Mieijs t e Alkmaar c. s., is aangekocht het groote driemastschip: „Amstelstroom"welk schip, thans te Rotterdam liggende, naar ALK MAAR zal worden gesleept, om daar ge sloopt en voor afbraak te worden verkocht. u ernst Hanna P* stotterde bij, „moet dat niet slechts dieoen, om de kwade geruchten te verdrijven „Ja, het is mij heilige ernst m9t mijne woorden," antwoordde Hanna en de tranen blonken haar in de oogen, terwijl een ver lokkelijk glimlachje haar gelaat verhelderde. „Ik weet hei al lang, hoe lief gij mij hebt, Willms, en gij hebt met uw trouwe hart het aan mij verdiend, dat ik uw vrouw word. Opdat de wereld bet hooren zal, moet gij nu morgen tot mijn vader gaan en hem mijne hand vragen, en ik zou wel eens willen zien den man, die mij zou weerhondeo, u te volgen. Al zijn wij dan ook arm, wij kunnen werken en zullen daarom niet minder gelukkig zijn.* „Hanna, Hanna 1* stamelde Willms, „het is mij, alsof ik droom zoooven nog vol vertwijfeliug en nu o, zeg nog eenmaal ja, Hanna!' „Ja, ja, Willm's 1 Maar stel u nu gerust, let nu weer op uw boot I Zie, hoe het zeil fladdert „Gij hebt mij nu het recht gegeven, n te beschermeD, Hanna, en nu moot er maar weer eens een komen, die onzinnige praatjes omtrent u voert „Die praatjes zullen nn van zelve ver stommen. Wij hebben ons met elkaar in deze boot verloofd, ernstig verloofd, en ons ja is meer waard dan duizend eeden. Doch wij zijn nu ver genoeg, vaar nu aan land, Willms.' „Bij de eerstvolgende duin „Neen, Willms, niet verder,* viel Hanna blozend hem in de rede. Gehoorzaam wendde de jonge man nn het roer en weldra liep de boot op het strand. Tot morgen, vaarwel, Willms,4 zeide Hanna teeder, en baar arm om zijn hals slaande, kuste zij hem. .Blijf zitten !4 ver maande zij, „houd bet zeil vastMaar Willems liet zeil en roer aan hun lot over, stond op en omhelsde het flinke meisje, haar mond met kussen bedekkende. Dsarua tilde bij haar op, sprong met zijn last over boord en droeg haar vlug op het strand. Lachend snelde hij naar zijn boot terug en zwaaide juichend met den zuidwester. „Tot weerziens, Hanna!' riep hij, „Han na, mijne Hanna Het jonge meisje stond boven op de duin en wuifde hem met haar zakdoek tce. Willms had een haak genomen en zijn boot in zee geduwd. Zeer zeker een uitstekend middel voor werkverschaffing, daar gedurende een zeer geruimen tijd aan een groot aantal men schen werk kan worden gegeven. De Vereeniging H e t Nederlandsch Rundvee-Stamboek," afdee- ling „Noord-Holland," zal hare Veertiende Algemeene Vergadering houden op Zater dag, den 29 April 1893,'s middags twaalf uur (Amst, tijd,) in een der lokalen van het hotel „de Roskam," te HOORN. Onder de punten van beschrijving komen voor Rapporten der Commissiën, belast geweest met de keuring van de eenjarige stieren, aangegeven ter mededinging naar de aanhoudingspremiëo, uitgelootd door de Afdeeliog. Benoeming eeuer Commissie van drie leden voor het onderzoek der rekening over dit en de begrooting voor het vol gende jaar. Art. 13 al. 3 van het huis houdelijk reglement. Het Bestuur vraagt het gevoelen der Vergadering omtrent het volgende plan Maatregelen te nemen tot verspreiding over de provincie Noord- Holland van eenige veeslagen, waarvar, blijkens de ervaring, verkregen door en gedurende het bestaan en de werkzaam heden van het Nederlandsch Rundvee- Stamboek, de meeste voordeelen voor het Noord-Hollandsch veeras zijn te verwachten. In te leiden door den heer Jb. Zijp Hz. Bepaling van de plaats, waar de volgende Vergadering der Afdeeling zal worden ge houden. Behandeling der ponten van be schrijving voor de Algemeene Vergadering der Vereeniging te Zwolle, op 3 Mei 1893. De uitslag van de verkie- zing van een lid der Prov. Staten van Noord-Holland in het district ALKMAAR is, dat gekozen werd de candidaat der katholieken en antirevolutionairen mr J. P. Kraakman, met 1083 van de 2018 geldige stemmen. De liberale candidaat, mr A. P. de lange, had 946 stemmen. --ALKMAAR 20 April, Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is het besluit van den gemeenteraad alhier om den hoofdelijken omslag vast te stellen over eenkomstig eene progressieve inkomsten belasting goedgekeurd. De percentage loopt van 0.25 tot 5.6 pet. van het belastbaar inkomen. Elke f 500 boven het belastbaar in komen van f 3750 vormt eene hoogere klasse; het percentage voor dt hoogere klassen blijft op 5.6 pet. vastgesteld Inkomens be neden f 250 zijn van de belasting vrijgesteld. De memorie van antwoord op het voorloopig verslag over de ontwer pen betreffende het kiesrecht kan vóór het Pinksterrecès bij de Tweede Kamer verwacht worden. Voor de samenstelling vsn het antwoord zijn in den laatsten tijd herhaaldelijk inlichtingen en opgaven van de provinciale en gemeente-besturen gevraagd. Bij de herstemming ter Verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofd kiesdistrict HARLINGEN zijn uitgebracht 2730 stemmen. Gekozen is mr. Th Heemskerk (antirevolutionair) met 1366 stemmen. De heer Bouman (liberaal) had er 1310. Naar men verneemt, zal- len, met het oog op een eventueel verschij nen van de cholera, lings de versehillende groote rivieren van ons land sanitaire sta tions worden opgericht. Aan de kand ij fabriek en suikerraffinaderij Java te ROZENDAAL zijn thans al de werklieden bedankt. De fabriek is gesloten. TTitEemnes wordt van 17 Aptil aan hef U. D. gemeld: Dezen middag passeerde hier een ouder paar met een meisje van ongeveer 11 jaar oud. Reeds zeer vroeg hadden de ouders Amsrsfoort verlaten, om hun kind op te sporen, dat ongeveer vier jaren geleden, bij gelegenheid der Amersfoortsche kermis, plotseling verdwenen was. Het kind schijnt door een kermisreiziger ontvreemd te zijn. Eenige kermisreizigers vertoefden dezer dagen met hun wagen te Laren (Gooiland). Deze bosschen en de vele beschutte plaat sen, die men daar vindt, worden bij voor keur door dat slag van menschen opge zocht. Naar men zegt, logeerde de vader bij aanverwanten iu gezegd dorp en her kende zijn kind. Hij bracht van zijne be vinding verslag uit aan den burgemeester. Daarop werd de moeder van het kiud ont boden, en op het eerste gezicht werd zij door haar kind herkend. HOORN, 20 April. De Ver- eeniging voor Volksvermaken alhier heeft besloten eenige feestelijkheden te houden IV. In ernstige stemming legde Hanna den weg naar huis af. Toen zij binnen trad en zich do trap op wilde begeven, welke naar haar kamor voerde, bloef zij als aan den grond genageld staanbinnen in de woonkamer klonken de twistende stemmon van Tammo en van haar vader. „Hanna doet niets verkeerds;" boorde zij haar vader zeggen, „en ik beb volstrekt geen rede, haar de reisjes met Willms te verbie den." „En toch zult gij bet doen, ik verlang het 1" riep Tammo heftig uit. „De onzin met dien visscbersknecht moet een einde nemen, zeg ik u, en wanneer ik er op sta, dan weet ik waarom „Luister, Tammo, laat Hanna met rust Is het n niet genoeg, dat gij mij in uw maebt hebt Wit gij ook nog het meisje ouder den voet treden „Wat voor onzin praat gij toch! Het moisjo is mij even zooveel waard als u. Maar ik wil ook niet langer door haar als een landlooper behandeld worden. Zij zegt mij ternauwernood goeden dag en wan neer zij mij hot eten voorzet, geschiedt dit met een gelaat, als wilde zij mij vergiftigen!' „En dat verwondert u? Gij zoudt niet we ten dat Hanua in u niets anders ziet dan mijn pijniger. „Dat is niet mijn schuld,* boweerde Tam mo, „wanneer het tusschen ons goed was, gelijk het moest zijn, en gij zettet mij den voet niet dwars, dan was aan alle gekibbel een einde. Tnsscben ons moet geen hard woord valleo, en dat Hanna toeschietelijker wordt, dat is mijn zaak ik zal met haar spreken.' „Wat wilt gij van haar?' vroeg Hinerk bezorgd. 'Zij moet mijne vrouw worden en gij zult mij belpen, baar stijf hoofd te buigen.' „Ik u helpen? Bij God, Tammo, liever zie ik Hanna naar bet graf dragen, voor ik uwe planoen begunstig!* „Gij wilt dus niet?' „Neen was het besliste antwoord, „dat gebeurt nimmer. Doe, wat u goed dunkt.' „Bereid u dan voor op het ergste,* ant woordde Tammo dreigend. „Of gij brengt mij morgen vroeg het jawoord van het meisje, öf ik verlaat nw huis, en wat dat voor u heeft te beleekenen, weet gij het beste. Is u aan nw eigen persoon niets gelegen, met Hanna staat het toch anders. En wanneer gij op de een of andere manier mjj mocht willen ontloopen, keu ik nu een uitstekend middel, haar hoofd te buigen gij verstaat mjj!* Eenige seconden heerschto er een diep stilzwijgen. Hanna die, met net hoold tegen den wand geleund, elk woord in angstige spanning volgde, boorde een poos niets anders dan de zware ademhaling baars vaders. Een woeste strijd moest er in zijn gemoed woe den, een strijd tnsscben de zucht naar zelf behoud en de angst voor haar, die bij als zij eigen kind lief had. „Laat mij tijd, alles te overleggen,* zeide bij nanweljjks verstaanbaar en met bevende stem. 'Geen uur, morgen moet alles in ordo zijn,' antwoordde Tammo, die zijn spel gewonnen zag, ,of ik bekommer mij er niet meer om, dat gij en Ilauna aan het noodlot wordt prijs gegeven 1" „Zij zal niet willen het is niet te den ken, dat zij ja zegt.' „Luistert zij Diet naar n, dan zal ik baar een paar woorden zeggen ook maar een paar woorden, en die zullen belpen, daar kunt gij u op verlateD." „Neen, neen 1 Dat zou nog erger zijn dan al het andere daarvan niets, zij mag er niets van vernemen, nimmer!" riep Hinerk nit, ten prooi aan de hevigste ziele-angst. „Zie dan, dat gij met haar gereed komt. Gij weet, wat er op het spel staat en zult daarom van zelf uw best doen. Neem haar, als zij straks thuis komt, dadelijk ouder handen." „Hanna zal eerder een oogeluk begaan, dan uwe vronw worden,* beweerde Hinerk, die nogmaals eene poging waagde, Tammo van gedachte te doen veranderen. „Bedenk dat, Tammo, en wanneer er nog eenig men- schelijk gevoel in u leeft, zie dan at van aw verlangen. Wilt gij het meisje dood maken „Het mag loopen, zooals het wil,* ant woordde Tammo hardvochtig, „ik blijf bij mijn eisch. En Hanna is veel te verstandig om in het water te springen. Ik ga, en laat bet veld rnimmorgen wacht ik antwoord.' Nog voor Hanna er aan dacht, haar scbnilplaats te verlaten, werd de deur ge opend en trad Tammo naar bniten. Toen bij het meisje zoo onverwacht voor zicb zag, deinsde bij toch een paar stappen achteruit. Haar doodsbleek gelaat verried hem duidelijk dat zij het gesprek moest gehoord hebben. Hij shot de deur en kwam toen dicht bij ter gelegenheid der onthulling van Coen's standbeeld. Den avoDd te voren (29 Mei) zal er in den Parktuin concert, illuminatie en vuurwerk zijn, terwijl tableaux-vivants enkele gebeurtenissen uit het leven van J. Pz. Coen zullen te aanschouwen geven. Den 30 Mei (den jaardag der verove ring van Jacatra), zal om een uur de ont hulling van het metalen beeld plaats vinden, waarbij de heer Schaepman de feestrede zal houden. Tevens zal er dan op het feestterein mu ziek uitvoering zijn. Daarna harddraven op de Gedempte Turfhaven matinée mu- sicale in het Park, en 's avonds van ge meentewege tot besluit eer. groot vuur werk op den Karperkuil, De Coen-commissie bestaat nit den bee- ren: mr. W. K. baron v- Dedem minister van koloniën mr. E. Msckaj oud-minis ter van koloniën; de beeren Schaepman, Victor de Stoers A. C. Wertheim, A. E. tim merman burgemeester; J. Groot en M. de Jong, wethouders; P. J. Kroon en dr. Agbina (de 5 laatstgenoemde van hier). Het standbeeld van Coen wordt zater dag a. s. des namiddags te 3 uren in de ijzer- en metaalgieterij der firma C. J. Marij- nen te Breda, gegoten. Ergerlijke toestanden te Osch. Voor eenigen tijd werd in een vechtpartij te Osch zekere G. Vos door de broeders Van Berkum mishandeld. Toen den 23 Maart deze zaak voor de Bosschen recht bank diende, ontkende zoowel Vos als zijn vrouw iets van een mishandeling te weten. De rechtbank, de drijfveer dezer outken- tenis wetende, stelde tegen de beide echt- genooten een vervolging wegens meineed in en het O. M. vroeg in de Dinsdag gehouden zitting voor ieder 3 jaar gevan- genisstraf.Men kan eenigszins oordeeleu over de vrees, die de bewoners der beruchte gemeente bezielt, om tegen iemand te ge tuigen, wanneer wij hieronder laten volgen de woorden door den verdediger mr. Van Baar voor de vrouw gesproken „Als een vrouw de mishandelingen van haar man verzwijgt, om anderen te vrij waren en toch zich bloot stelt, om een straf van 6 jaar op te loopen, dar, weet de recht bank evengoed de reden, waarom dit ge schiedt. Met de vox populi en het O. M. antwoordt hij dan: het is de angst. Als zij dan een valsche verklaring heeft haar staan, terwijl een duivelsche lach om zijn mond zweefde. „Gij znlt dan nu wel weten, hoe hot er bij staat,* zeide hij norsch, „al was ook iet alles, wat daarbinnen tusschen uw vader en mij gesproken werd, voor uwe ooren bestemd, zoo is het toch mijne schuld niet, dat gij het voor den tijd hebt vernemen. Ik kon niet vermoeden, dat gij achter de deur stond te luisteren.' En de hand naar haar uitstekende, ging hij op gedempten toon voort: „Ik weet zeer goed, dat gij beiden, gij en uw vader, mij liever dood zaagt, dan dat gij mij ter wille zijt. Al uw gespartel kan evenwel niets batendat zal u duidelijk worden, wanneer gij met uw vader hebt gesproken „Raak mij niet aan 1" stiet Hanna kuchend □it en huiverend ontweek zij hem. „Gij zijt gekomen om ons te gronde te richten. Met mijn arme vader is u dat gemakkelijk ge noeg gevallen en wanneer gij zoo voortgaat, zal het niet lang meer doren, of gij hebt hem onder de aarde gebracht,* voegde zij bem toornend toe. „Maar uwe ten bemel schreiende misdaad zal u niet onbeloond blijven; nog bestaat er een rechtvaardig God, en waar wij tegen n niets vermogen, daar zal Hij ons bijstaan en n met zijn wraak treffen; wees daarvan verzekerd!' „Gij praat als een boek," spotte Tammo. „Gij moogt mij uwe meening in 't gezicht zeggen dat staat u niet kwaad en ik mag dat liever, dan wanneer gij mij zoo gluiperig voorbij sluipt. Maar dat kan toch aan de zask niets veranderen. Gebruik uw verstand meisje, en gij znlt inzien, dat gij n naar de omstandigheden moet schikken.' Hg ging haar voorbij en verliet het hnis. Buiten stak hij zijn pijp weder aan, en sloeg nu den weg in naar het dorp. Hanna keek hem in groote vertwijfeling na. „Ik ovetleef het niet,* weeklaagde zij, „dat overleef ik nimmer.' Eindelijk vermande zjj zich en begaf zieh tot baar vader. Zij vond hem voor den baard op een stoel zitten, met de ellebogen op de leuningen en het hoofd in de hand leunend, oobewe glijk voor zich uitstarende. Van het gebeurde tusschen Hanna en Tam mo in het voorhuis moest hij bepaald niets gemerkt hebben, evenmin scheen hij te be merken dat zijne dochter was binnen getre den. WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1