Zondag 4 Juni 1893. i Ni tl IS-, 37ste Jaargang No. 2731. d Gemeente S c h a g e n. N a t i o n a 1 e Militie. FEUILLETON. GÉI tepn gelul. PATENTEN. Binneulandsch Nieuws. Mmï ra Ysrlolpprs te Me. Bekendmakingen, Aimtiitis- k Laiilml Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Tiij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: ICHAOE1Ï, liaan, D, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25 iedere regel m eer 5 o Groote letters worden naar piaatsruimte berekend. POLITIE Ter Secretarie dezer gemeente worden inlichtingen verzocht omtrent een op de msrlstvaii 1 Juni j.l.vermist wit melli- schaap, gemerkt met een blauwe streep op den kop en een roode streep op het rechter oor. Burgemeester en Wethouder» van Schagen, brengen ter kennia van belanghebbenden' dat het onderzoek van de in die gemeente verblijfhoudonde yerlofgangeri der Militie te land, voor zooverre zij vóór den len April 1893 in het genot van onbepaald verlof waren gesteld, ral plaats hebben te Scbagen, op VV o e n a d a g, den 14 J n n i 1893, des voor middag» ten 11 ure, en dat mitsdien op evengenoemd tijdstip rich voor dat onderzoek, aan het raadhuis aldasr moeten bevinden, de onderstaande personen Lieb- tiog. Namen en Voornamen. Korps. 1887. Moei, de Jan 4e Reg vest. art. Bakker, Pieter 7e 9 Infanterie. Fluit, vao der Dirk 4e vest. art. 1888. Deutekom,Anthonie 4e 9 vest. art. 9 Keesman, Jan 4e 1 Inf. 9 Zon, Klaas le J» 9 Mgt», Abrahsm 4e 9 vest. art. 9 Kaper, Dirk korps Torpedisteu 9 Kahlman.Christiaan le Reg. Inf. Franciscus 1889. Baars, Jacobus Johannes 4e 9 vest. art. 9 Schouten, Adriaans 4e 9 vest. art. Cornelis Biantenaar, Antho- nie le 9 Inf. 9 Zwaag, Cornelis 2e 9 vest. art. Slijboom, Cornelis 7e Inf. 1890. Sluis, Pieter le 9 9 Visser, Willem 7e 9 veld art. 9 Kromhout, Simon 2e 9 9 Louw, Jan 4e 9 vest. art. 9 Roos, Hendrikui 4e 9 1891. Roggeveen, Jan 4e 9 9 9 Nieuwenburg, Jan 4e 9 9 9 Wit Cornelis 7e 9 Inf. Melk, Jan 2o 9 veld art. Jong, de Adriaau Hendrik 3e J> Inf. Snaphaan,Anthonie Jacobus le J) i> Novelle van M. BRÉE. 8. IT. Weinige minuten later had de vreemde de loge en het museum verlaten; bij riep een huurrijtuig aan en reed toen weg. Tot groote verbazing van den koetsier liet hij stilbieden voor een hotel in de noordelijke voorstad, hetwelk wegens zijn onaantienlijk- heid niet paste bij het voorkomen van den vreemde, noch bij de groote fooi, welke hg den koetsier gaf. Maar de koetsier wist oek niet dat Rndolf Franke alleen in dit hotel zyn in trek bad genomeD, teneinde dichter te sijn bg de plaatsen, welke bem deden herinne ren aan de de gebeurtenissen, welke tien jaar geledeD hadden plaats gehad. Hier had hg gewoond, toen bij Sella gevonden en begra ven had. Van hieruit was hg naar het oos ten vertrokken, om als een rijk man torng te keeren. Het leven was hem niet gemakkelijk ge vallen. Geen arbeid en moeite, gcene ontnuch tering waren hem bespaard gebleven, noch kommer en gebrek, tot bet bem eindelyk gelukt» te bewijzen, wat hg in zijn vak wel tot stand ken brengen. Hg bad namelijk na een laogen tijd in de turksche hoofdstad rondgedoold te hebben, eindelijk een aanstel ling gekregen bg de bouwonderneming van een franscb architect in Galata, die spoedig ontwaarde, dat zijn ondergeschikte ambte naar hem in de bouwkunst verre de baas was. Hij was slim genoeg, niet alleen niet jaloerscb daarop te »yn, maar liet Franke zelfstandig arbeiden en zag daardoor niet alleen zijn zaak met reuzenschreden zich uit breiden doch kreeg ook ala bouwkundige een groeten naam. Eerst na den dood van den architect kwam het uit, dat niet hij, maar zgn beambte, dien hij ongeveer een vijfjaar geleden bad in betrekking genomen, de ziel zijner werken was geweest, en de opdrach ten werden nu aan Franke gedaan. Ook de regiering werd op hem opmerkzaam gemaakt, en deze droeg ook aan hem den bouw van rykegebouwen alsmede het aanleggen van een nieuwe spooibasn op. Hoezeer zijne superieuren en werkgevers met hem tevreden waren, in den omgang Zoomede de verlofgangers in de termen voor het onderzoek vallende, welke zich voor den datum der inspectie alsnog van elders in de gemeente komen vestigen. Belanghebbenden worden verder herin nerd, dat zg moeten verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hun bg hun vertrek met verlof medegegeven, alsmedo van bnnne zakboekjes; dat zij in uniform zijnde, onder worpen zijn aan het reglement van krijgs tucht, en zich bij verzuim, nalatigheid ef wangedrag blootstellen aan arreststrafi'en van twee tot zes dagen, alsmede aan oproeping tot workelyken dienst voor den tijd van drie tot zes maanden. Schagen den 26 Mei 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen, brengen nasr aanleiding van art. 228 alinea 2 der wet van 29 Juni 1861 Staats blad no. 85, aan belanghebbenden in her innering, dat alle vorderingen ten laste der gemeente zullen moeten ingediend zijn binnen zet maanden, volgende op bet jaar waarover dezelven loopen, en dat bij ge breke daarvan de vorderingen zullen ver jaard en vernietigd zijn. Wordende dns allen, die nog eenige vor deringen ten laste dezer gemeente moch ten hebben over den jare 1892 uitgenoo- digd, die voor den 80 Jnni as. in te le veren, ten einde zich daardoor voor de nietigheid en verjaring ervan te vrijwaren. Schagen, 30 Mei 1893, Bnrgemeeater en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen brengt ter algemeene kennis, dat de patenten, aan gevraagd in de maanden Februari, Maart en April, dienstjaar 1892/93, éde kwartaal ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald vanaf Zaterdag den 3 Juoi toten met Vrijdag 9 Juni a. s., des voormiddsgs van 9 tot 12 ure, de in vallende Zondag uitgezonderd. SchageD, den 2 Juni 1893. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. had men niets aan bem. Vooral in de krin gen der Duitsche bouwlieden verwon derde men zich over den ongewonen ijver en over de ongezelligheid van Franke, die alleen voor zich en zgn arbeid scheen te leven, enbuiten tijn bouwdepartement nergens te zien was. Men deed hem dan ook tenilotte geen uitnoodiging voor eenige partjj meer toekomen en liet bem in zijne begeerde een zaamheid in het buisje, hetwelk bjj voor zich buiteo de stad aan den Bosporus had ge bouwd en waar bjj alleen leefde met zyn* hqishondster, die niemand anders was dan Anna Schwarzingsr. Voor de eerste maal na die tien jaar, was hij na naar zijn vaderland teruggekeerd maar van zijn vaderland was 'tslecbts een klein boekje, naar hetwelk hij verlangde: een met bloemen getooide grafheuvel, bij welken hg dagelyks knielde, en van al de personen, die hij bier gekend bad, bad bij slechts voor een meusch belangstelling en dezen haatte hij met geheel zjjn ziel, Hij was teruggekeerd, omdat hij datgene, wat bij met overleg ge zaaid had, nu ryp achtte, om te maaien. Max Schreiner zou niet meer zoo in zijn succes gejuicht hebbeu, wanneer hg had kun nen vermoeden, wie de rijke oosterling wa», die den schilderskring zoo in vervoering bad gebracht; hij zou Diet met zooveel trotsche zelfingenomenheid gestaan hsbbea tegenover den man die op bevel van den oosterling bij bem gekomen was, om zijn schilderijen te koopen. Hij was bijDa in schaterlach uitge barsten bij de gedachte aan de bemoeiingen van Meders en anderen, om hunne schilde- rijen te verkoopen aan den man, die nu, tonder dat bij hem gezien had, uit eigen beweging tot bem zond, met de verontschuldi ging dat bij zelf wegens ongesteldheid niet kon komen. Het atelier van Scbreiner was niet meer dat kleine vertrek in de oude stadswijk maar lag nu in de voornaamste wijk der stad eu zag er zeer voornaam uit. Men zag er evenwel slechts eeue schilderij eene met groot talent ontworpen en uitgevoerde Lore- iey, voorwelke Frank s afgezant zyue oprech te bewondering niet kon verzwijgen. .Ja, die schilderij is reeds verkocht* zette Scbreiner bet gesprek voort en voegde er met schitterende oogen aan toe.Aan de Dresdener Galerie.* Waarachtig I En gy Lebt dus niets meer voor mij?" .Niels enders dan deze schetsen en s'n- diën.' Hg wees met geringschattend gebaar Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier van het Patentrecht over het vierde kwartaal van het dienstjaar 1892/93 op den 29 Mei 1.1. door den Heer Provincialen Inspecteur in de Pro vincie Noord-Hollsud is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heef', wordt alzoo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervol gingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 1 Juni 1893 Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEELS. In verband met het aan gevraagde ontslag en het op handen zijnde vertrek van den tegenwoordig te KOLIIORN gevestigden geneesheer, den heer Weslfaal Quadekkerwerd aldaar Donderdagavond door belangstellenden, allen belastingplichtigen, een bijeenkomst gehouden,waarin, met het oog op de armen- practijk vooral, de wenschelijkheid werd besproken, dat zoo spoedig mogelijk weder een geneesheer ter standplaats Kolhorn worde benoemd. Staande die bijeenkomst, werden twee adressen, een aan den Gemeenteraad van Barsingerhorn c. a. en een aan het alge meen Burgerlijk Armbestuur dier ge meente in dien zin opgesteld, en door alle aanwezigen geteekend. De boerenwoning van J.Blom aan de Veenbuizermiddenweg te HEER HUGOWAARD is in den nacht van 31 Mei door onbekende oorzaak Af gebrand. De bewoners zijn in nachtge- waard het dreigend gevaar ontkomen, alleen eenige sieraden in hun vlucht me denemend. Huis en inboedel was tegen brandscha de bij twee verschillende maatschappijen naar de aan de wanden hangende stukken. .Goed. Ik neem ze.* .Wat? de achetsen vroeg Schreiner verbaasd. .Wilt gij ze niet verkoopen .Waarom niet? Ik verwonder mij er alleen over dat ,Ik bied n 2000 gulden voor de geheele veriameling. Is u dat genoeg Schreiner veranderde van kleur. 2000 gul den voor zijne studiën! Dat durfde hij niet in ernst opnemen.Er is niets onder, wat afgewerkt ia,* zeide hg. ,Ik neem ze, zooals ze zijn. Wilt gjj .Ja, ja.* De vreemdeling legde een wissel van het bovengenoemde bedrag voor Schreiner neder, gaf het adres op, waar hij de studiën be zorgd wenBcbte en ging heen. Als betooverd was de schilder in zijn stoel neergevallen en liet zijn blik dwalen over de verkochte sehetsen. .Tweo duizend gal den,* stamelde bij. .Welk een naam moet ik wel niet in het buitenland verwor ven hebben, dat men my zooveel biedt I Martin heeft gelijk, ik ben toch een ge lukskinds 1 2000 gulden t O, dan kan ik immors mijn wenscb vervullen, en de vorig begeerde kunstreis naar de verschillend* musra's ondernemen. Welk een ryke voor raad voor nieuwen arbeid kan ik op die reis verzamelen. Ja, morgen ga ik reeds op reis.* Den volgenden dag had Schreiner zijn groote schilderij aan den agent voor d* Dresdener Galerie en zijne schetsen aan het opgegeven adres afgezonden. Bij het verlaten van zijn atelier wierp bij een trotschen blik op de kale wanden .O' gtj zult Dog geheel anders versierd worden, als ik terag kom,* ri*p hij uit Voor het bureau van den directeur van het nationaal museum stond Scbreiner. .De directeur beeft belet,* kreeg hij in slecht duitsch ten bescheid van den beambte, die Schreiner'8 naamkaartje tnsscben de vingers draaide. ,Ik verrekcr u, dat hg mij ontvangen zal, wanneer bij mijn naam leest,* antwoorde de schilder eu de beambte ging naar binoen. Na een minuut kwam de bediende terug. .Mijn heer de directeur beeft niet de eer u te kennen," zeide bij schouderophalend. .Maar wanneer mijnheer schilder ia en misschien uithoofde een of andere copic?. .Neen, teen,' viel Lcbrtiner hem ODgt- d uidig te iid<n. .Ik zal later komen.* laag verzekerd. Donderdag 1 Juni vergaderde de afdeeling WINKEL der C. L. K. in het hoofdkiesdistict ENKHUIZEN. Na de opening der vergadering en de lezing der notulen van de vorige verg. bracht de heer J. Bakker te Groetpolder een zeer juist verslag uit van de verg. derC. L. K. te Schagen, gehouden den 5en April 1.1. Daarna kwamen aan de orde de voor stellen, die op de verg. te Benningbroek, Woensdag den 7en Juni aan de orde zullen komen. De afdeeling Enkhuizen stelt n. 1. voor: a. Een adre3 te zenden aan de Tweede Kamer met verzoek, het voorgestelde wetsontwerp tot regeling van het kies recht, wat de hoofdpunten betreft, onge wijzigd aan te nemen. b. Van het zenden van dit adres kennis te geven aan alle liberale kiesverenigin gen in ons land, met aansporing om dat voorbeeld te volgen of zich daarbij aan te sluiten. Met het eerste voorstel kon zich de vergadering vereenigen, mits in het adres worde opgnomen de bepaling, dat de leeftijd voor kiesbevoegdheid worde ge steld op 30 jaren. Het tweede, daar was de vergadering tegen en zij vond, dat, mocht voorstel a worden aangenomen, de pu bliciteit, die van de verg. te Benning broek gegeven wordt, wel voldoende zal zijn om andere liberale kiesvereenigingen in gelijken geest te doen handelen, zoo ze er lust toe gevoelen. Eene opwekking daartoe achtte zij daarom niet noodig. Een ander voorstel eveneens van de afd. Enkhuizen, n. 1. om al. 2 van art. 25 der statuten te schrap pen, werd heftig bestreden. Deze alinea bepaalt, dat aan de stemming in de af- deelingen over de op het gros-tal ge plaatste kandidaten voor de Tweede Ka mer of de Provinciale Staten, alleen le den kiezers deelnemen. Werd dit voor stel aangenomen, dan zouden niet-kiezers, die wel lid eener kiesvereeniging kun nen zijn, hun stem over een candidaat kunnen uitbrengen. Dit achtte de verg. verkeerd. Nadat een art. over kiesrecht, voor komende in de Zaanstreek van Zondag 28 Mei was voorgelezen, inlichtingen wa ren verstrekt over de vermogensbelas- ,Da Rus heeft zich mijn naam niet herin nerd*, zeide hg tot zich zelven, toen hij wegging. .Babi Ik zi» verder van de ken nismaking af en ga mijn .Diana" opzoeken." Langzaam liep hij door de zalen. De po ging, om zijn naam in den catalogus te vinden bad hij spoedig opgegeven, daar deze in de Russische taal gedrukt was. Zijn oog gleed nu voort ov :rde meesterwerken. .Later, la ter!* riep hij dezen toe, als om hen te troos ten. Hij wilde eerst aijn schilderij zien. Nu was hij in de laatste kamer. Hoe was het mogelijk, dat bjj zijn? .Diana* over het hoofd bad kunnen zien. Sneller liep bij terug. Te vergeefs! Nergens eenig spoor van zijn sohil- dorij. Er moesten dus nog meer kamers zgn. Hij vroeg nu den zaal-oppasser om inlich tingen. Deze baalde ongeloovig de schouders op; hij verstond geen Duitsch en op de drif tige woorden van Schreiner bracht hg hem eindelgk in een cabinet bg een beer, die voor een schryftafel zat. ,Och, mijnheer spreekt u duitsch?' vroeg de opgewonden Scbreiner, toen hij bet cabi net binnen trad. .Jawel. Waarmede kan ik u van dienst zijn .Ik beet Schreiner, schilder Scheiner.* De man boog sich in zwijgende beleefdheid en wachtte tot Scbreiner met spreken voort- gi°S- ,Ik zie dat myn naam bij n niet bekend is. Ik ben verrast, in de galerij mijne Dia na nist te vinden, en verzoek u om inlich tingen, waar ze hangt.* De custos der galerij nam een catalo gus ter hand, bladerde er in en zeide toen: ,Er moet een vergissing bestaan, wij hebben geen Diana en ook geen ander zehildery van u.' Scbreiner week verschrikt een pas achter uit. „Maar dat is Diet mogelijk! Het is vier jaar geleden naar hier opgekocht doof door hij haalde zijn aanteekenboekje tevoorschijn en sloeg bet op .Daar! op 4 April 1883 door mijnheer Leo Merikoff!' .Ook die naam is mg onbekend*, antwoord de de custos. De Custos haalde de schouders op. .Ik betreur het van ganscher harte, u geen an dere opheldering te kunnen geven, dan dat wij de schilderij Dooit ontvangen hebben.* Schreiner stond voor het gebouw van het nationaal museum eu beet op de einden vsn zijn snor. Daarna snelde bij naar zijn hotel terog en telegrafeerde san bet iD zgn boekje opgeteekende adres van mijnheer Merikoff. ting, sloot de voorzitter, de heer D. Bree- baart Hzde vergadering. Woensdag 1.1. had de aan- besteding plaats van de verschillende werken ten behoeve van den ZIJPER-POLDER. Ingeschreven was: Het maken van een steenen paardenpad te Ondesluis; begroot op f489.20: A. Komen, Schagen, f468.50; J. Overtoom, f495.96; P. Kapitein, f483; H. Peetoom, f514 en P. Klok, f561, allen Zijpe; 2 het gewoon onderhoud van gebouwen, sluizen, bruggen enz., begroot op f1358: J. Dekker, Eeni— genbnrg, f1390; J. Bos, Zijpe, f1884 en G. Veeter, Zijpe, f1335; 3. het geheel vernieuwen dergrootelrug te St.Maartensbrug begroot op f1600: C. N. Vlaming, Scha gen, f1834; J. Swarthof, Zijpe, f1640; P. Wilms, Anna Panlona, f1560; J. Dekker, Eenigenburg, f1591 en G. Winder, Helder f1572. De uitvoering der werken is gegund san de laagste inschrijvers. Dinsdagnaeht isteRENS" WOUDE de veeschuur van J. Hoogeweg verbrand. Twee zoons van den bewoner, van 12 en 18 jaar oud, kwamen in de vlammen om. Tengevolgevan onvoldoen de medewerking zal de voorgenomen landbouwtentoonstelling van wege de af deeling WEESPERCAKSPEL en omstre ken der Hollandsche Maatschappij van landbouw, dit jaar niet gehouden worden. Indegemeente SLOTEN (N.H.) waar vele gevallen van besmette lijke veeziekte bij name mond- en klauw zeer gedurende den afgeloopen winter zich voordeden, heeft zich, na eenen stil stand van eenigen maanden, heden één ge- va! van miltvuur geopenbaard met doode- lijken afloop in den stsl van den veehou der Hartman in den Sloterdij kerm eer. De Maartsche bnien begin nen nu te komen. Woensdagochtend toch ontlastte zich boven een gedeelte der ge meente LOOSDRKCHT een hevige hagel bui, waaronder steenen ter grootte vati knikkertjes voorkwamen. Een dag verstreek zonder antwoord. De tweede bracht zyn telegram als onbestel baar terug. .Russische slordigheid I* Met deze vol verachting uitgesproken woorden had Schrei ner Peteraburg den rug toegekeerd, om zyn rondreis voort to zotten. Van uit zgn vader land wilde bij een onderzoek instellen naar de plaats waar zgn Diana is gebleven. De bezoekers van bet oude museum in Berlijn waren niet weinig verbaasd over den man, die in reiscoituum door de zalen liep en met saamgelrokkeD wenkbrauwen woedende blikken rondom ziek wierp. Bior en daar bleef hg staan, om met ODgeduld den catalogus door te bladeron, waarop hg zgn toebt door de zalen hervatte. Eindelijk riep hij een zaalwachter aan: .Waar vind ik den ..stervenden comediant"van Schreiner .Ken ik niet." .Dat iz onmogelgk. Zou ik niet een beambte kunneu spreken .ZekerHij gaf hem bet adres. Sobreiner snelde daarheen. „Mijn naam is Schreiner, ik ben de sehilder van de ster venden Comediant," welke ia het jaar 1885 door het museum werd aangekocht.* De beambte keek ham een oogenblik aan, sloeg toen een boek op en zeide „Hier moet bepaald een plaatsverwisaeliug plaats hebben. Wij kennen de schilderij niet." Schreiner bleef als versteend staan „Wat is dat Ook bier Zonder groet was bg weggestormd, had sieh in een huurrijtuig geworpen en liet zich naar het station rijden, waar hij in groote gejaagdheid op het perron heen en weer liep, tot de trein naar Leipzig vertrok. Hoe lang, hoe oneindig lang duurde dit rit. Gelijk een gevangen dier in zijn kooi liep hij in den wagen been en weder. Ein delijk was hg op de plaats en zonder zich om zyn bagage te bekommeren, liep hy naar de stad, om na weinige uren als een ver twijfelde terag te komen. „Ook hier nietl Ook Diets 1" Hg riep dit herhaald uit en greep telken male met de band Baar zijn hoofd. Het was bem te moede, als werd zgn borst ingedrukt, zoodat bg ternauwer nood kon ademhalen. Hij kon bet nist be grijpen, wat er toch gebeurd moest zijn Zijne schildergen I Waar waren zijne schil derijen WCRLT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1