i Nionws-, Aliertsitie- Liiüinlli l)e wegera liet nooit Donderdag 15 Juni 1893. 37ste Jaargang No. 2734. Hnirmonie-Franfarecorpseu. RARIT. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8CHAGKHT, Laan, I>, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25 iedere regel meer 5 c Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inhoud van het Geïllustreerd Zon dagsblad No. 25 is als volgt: De ontbinding van den Rijksdag, met il lustratie. In den tannel (geill. novelle naar het Engelsch II slot). Aiexsnder koning van Servië met portret. De ope ning van het Imperial Institute, met 2 il lustraties. Daniël de Foe te pronk ge steld, met illustratie. Een rooverhoofd- tnan van den ouden stempel. Muzikaal lachen met 2 portretten. Een Indisch potentaat, de koning van Siam, met portret en illustratie. Generaal Dodds, met il lustratie. Onder Chineezen. Men- schenverkoopiug. Anecdoten De win ners der prijsraadsels XLI en XLII. Wanneer hij zijn horloge moest opwinden. Nieuw Prijsraadsel LI. In zijn eer getast. Ieder van zijn standpunt, met il lustratie. De bekroonde Anecdotenproe- ve No. 13. In de familie. rleeft de hond verstand van schilderijen. Oplos sing van Prijsraadsel XLVII.Een slecht rekenaar. De kleinste courant. Een Ca- lifornsch Hotel. Een beetje gevaarlijk. Grootsche decoratie. Groote pnjs- wedstrijd. Een Dieuwe muizenval. Een handdruk. Schaakrubriek. Gemeente S c h a g e n. Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretarie dezer Gemeente worden inlichting verzocht omtrent een op 8 Juni 1893 alhier verloren zilveren linip met Doraden beurs, inhoudende ongeveer f 7.50. De Burgemeester van Schagen, Gelet op act. 137 van de politieveror dening dier gemeente, Br en ff l ter algemeene kennis dat het op den 19, 20, 22 en 25 Juni as. in het belang der openbare orde ver boden is in de kom der gemeente vanaf de puuten waar de daartoe betrekkelijke waarschuwingen zijn geplaatst, auders dan stapvoets te rijden. Overtreding wordt gestraft met eene boete van ten hoogste tien gulden. Schagen, den 13 Juni 1893. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. De Burgemeester van Schagen: Gezien de art. 8 en 135 van de poli tieverordening dezer gemeente Verleent vergunning, aan de tappers om gedurende de kermis mu ziek te laten maken, danspartijen te doer. plaats hebben, en na bezetten tijd te tap pen. Schagen, 13 Jnni 1893. De Burgemeester voornoemd, O H. BEELS. Binnenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Roman van Curt Hoffmeister, (Yertalingsrecht verzekerd.) 1 I Het heerenhuis was gebouwd in villastijl en daarom heette het groote riddergoed Villa-hof". De eigenaar dezer schoone, in de vruchtbaarste streek der provincie Branden burg gelegen bezitting, waarbij een nog even groot landgoed in Silezië behoorde, was ba ron Wolfgang vod Sturen. Hij was heden een-en-twintig jaar geworden, bevond zich dus op dien benijdenswaardigen leeftijd, op- welken het vuur der jeugd vereenigd is met het ongeschokt geloof in de toekomst. Toch stond hij in ernstig gepeins bij het tenster zijner villa en terwijl hij naar bet park keek, hetwelk iD het eerste lentegreen prijkte, lag er over zjjo schoon gevormd gelaat etn waas van zwaarmoedigheid. Hoe had hij naar dezen dag verlaDgd, nooit echter had hij het geluk zoo heerlijk gevonden, als hij het zich wel voorgesteld had. En nu, nu bet zoo vurig gewenschte uur zijner meerderjarigheid was geslagen, scheen een gebeime stem bem toe te fluis teren, dat hij die onvolkomenheid van bet geluk ook in bet nieuwe levenstijdperk zou aantreffen, dat hij zou ontwaren, dat in den schuimenden beker der aardsche vreugde een droppel ontbrak, welke op aarde niet gebrouwd werd- Als nooit te voren gevoelde bij in dit uur van ernstig nadenken de onvolmaaktheid van alle aardsche dingen. „Nog maar weinige jaren geleden," zeide hij in zich zeiven, leefde hier mj]n vader te midden zijner plannen en verwachtingen dit buie was een plaats, waar gas: vri.e gezel- hgheid brerschtebier tok staarde bet tee- In het lokaal van den Heer Slotemaker te BARSINGERHORN werd op Zondagavond j.1. eene openbare les gehouden van de leerlingen der aldaar bestaande gymnastiekschool, onder leiding van den gymnastiekonderwijzer, den heer Th. Boep. Door verschillende omstandigheden was de opkomst van het publiek al zeer gering. Toch heeft het kleine gezelschap, niet minder dan bij vroegere gelegenheden, blijkbaar met genoegen de afwisselende oe feningen van meisjes en jongens zien uit voeren, zoodat men mag hopen, dat de vrees, als zoude deze openbare les de laat ste geweest zijn, ijdel zal wezen. Volgens de tienjarige ta fels van de Akten van den Burgelijken Stand te HEER HUGOWAARD sedert 1 Janua ri 1883 tot 31 December 1892 zijn inge schreven: 226 huwelijktn I Akte van echt scheiding, 1 Akte van vernietiging, 917 ge borenen 1 naamsverandering, 612 overleden en, waaronder 41 als levensloos aangegeven De vorigen tienjarige tafels wijzen aan: 230 huwelijken, 1075 geborenen en 679 overledenen: Wij ontvingen de feestgids voor het zesde concours, te houden door den Pro vincialen Bond van Harmonie en Fanfarecorp sen, uitsluitentend uit dilettanten bestaan de, op 2 en 3 Juli 1893, op de terreinen van het logement ,De Zwaan", te WINKEL, te houden. Er blijkt daaruit, dat het hoofdbestuur van den Bond is samengesteld als volgt: J. P. Groot, 1'ur- merende, voorzitter; K. Veldkamp Wor- merveer, onder—voorzitter; J. D. Thie, Pur- merende en W. G. llaye, Beets, secretaris sen; O. Hellings, broek in Waterland, pen ningmeester, terwijl de feestcommissie voor bovengenoemden wedstrijd bestaat uit de heeren: H.Rezelman, K. Breebaart en J. Breebaart Kz, eerleden; Abm. Sloos, voor zitter; A. J. Onnekes, onder-voorzitter; Joh. de Groot, le en S Rentmeester, 2e secr.: O. Schrap, penningmeester; N. Lo- der, K. Knecht, R. Kuiper, K. Vries, H. Heerikhuizen, E. Wind, J. Geleedts, G. R. A. Meijer, J. G. Sloovts, W. Smit en A. Egmond. De jury vormen de heeren: J. Koning, officier-kapelmeester der Kon. Ned. Marine, te den Helder; Ch. P. W. Kriens, officier-kapelmeester der d. d. schut terij te Haarlem en Joh. M. Zaagmans, officier-kapelmeester van het 7e regiment infanterie, te Amsterdam. Ns de officieele ontvangst door het dagelijksch bestuurder gemeente, des morgens te 11 uur, in de cancertzaal op het feestterrein, zullen te der oog mijner moeder op mijn wieg, hier waakte zij met trots over mijne kinderjaren. En nu z'jn vader en moeder wegen de plaats, welke zij eens hun thuis noemden kont hen niet meer. Dat zal ook eens mijn lot zijnwanneer de spaono tijds is afgeloo- pen, welke men een menschpnheftjjd no^mt." Dat waren de neerslachtige gedachten van den jongen baron, voor wien zulk een schit terende toekomst open lag. Het binnentreden van een bejaardea die naar, wekte hem op uit zijne overpeinzing. Mijnheer de baroD, het paard is voorge bracht", zeide de oude man De.e boodschap was voldoende, om de melancholische gemoedsstemming, in welke Wolfgang verkeerde, te verdrijven. Do aan gename berinnering aan zijn vrijwilligers- schap, welke hij als huzaar in een gemoe delijk kleiu garnizoen van Silezië had uitge diend, ontwaakte in hem. Hij gevoelde zich weder gebeel en al huzaar, greep Daar hoed en rijzweep, snelde naar buiten en sprong op den van ongeduld stampeDdeu goudvos. Voort ging het in galop; in plaats van naar de poort, vloog de koene ruiter dwars door het park, en sprorg over de omheining Hij dacht daarbij niet aan den rijweg, wel ke aan die zijde van hot paik lag, en op welken een heer en een dame kwamen aan rijden. Het plotseling verschijnen van een ruiter op een plok, aar een oogenblik le voren alles nog eenraam en verlaten was, deed de dame en nog meer haar paard schrik ken. Haar paard steigerde en zou achterover geslagen zijn, had niet v\ oFgang, die onmid dellijk van zijn paard was gesprongen, het scbuwe dier met krachtige hand bij den teu gel gevat. Pe dame liet zich van het zadel glijden, waarbij de jonge msn haar hielp. Terwijl bij zich verontschuldigde, ba..r dezen schrik berokkend (e hebben, s'oeg hij de schoone rijdstti opmerkzaam gade. Zij k< n on geveer twintig jaar oud zijn. L e van orde r den Ktmbrandboed met witten wuivende veder 12 uur, alvorens da wedstrijd een aanvang neemt, de Yereenigingen gezamenlijk de «Bondsmarsch" uitvoeren, onder leiding van den componist, den heer J. P. Groot. De wedstrijd bestaat uit twee afdeelingen, in de eene waarvan vier prijzen worden uitge loofd: eene verguldzilveren, eene zilveren en eene bronzen medalje, benevens een diploma. Het verplichte stnk is daarin «La Plé- béienne", van I. Martin. Er zullen aan deelnemen Winkel's Faufarecorps, dir. A. Egmond, 22 1., zelf gekozen stuk: «Au bade champêtre", van E. MullotEdam's Fanfarecorps, dir. K. "Visser, 20 1., „Blan- chette", van G. Tack; Zaandijks Fanfare corps. dir. J. Bruijn Cz., 22 1. „Bella Rosa", van Jos. KesseL; „Concordia", Beets, dir. C. F. Anderson, 24 1., „Les dragons de la reiue", van E. Mullot; «Trou moet Blijcken", Amsterdem, dir. A. H»un, 23 1., „Les diamants de la couronne", van A. Haun «Harmoniekapel" Beverwijk, dir. J. J. Zwart, 23 1., «Caprice de Norma, van M. J. H. Kessels. In de andere afdeèliog is het verplichte stuk: «Jeunesse et Gloire", van I. Meurice en worden uitgeloofd eene verguld zilveren, eene zilveren en eene bronzen medailje, allen met diploma. Er zullen aan deelnemen: «Fanfarecorps", Broek in Waterland, dir. H, Stapel, 20 1., zelf gekozen stuk: „La reine Aurore", van G. Jack; «Stedelijk Muziekkorps", Alkmaar, (buiten mede dinging), dir. J. M. Otto, 45 1., „Le con- quéiant", van A. Govaert; „Stedelijk* Mu ziekkorps", Purmerend, dir. J. P. Groot, 24 1., „Apollou", van A. Violot; De Adelaar", Weesp, dir. P. J. Kiveron, 37 I., „Lustspiel", van Kéler Béla; «Excel sior", Wormerveer, dir. M. Lürsen, 34 1., „Dichter uad Bauer", v»n Suppé. Na afloop van den wedstrijd wordt de uitspraak der jnry bekend. Des avonds te 9 uur geschiedt de uitreiking der bekronin gen, waarna een bal volgt. Des maandags, den 3, wordt, te 8 uur des morgens, door alle aanwezige tamboers een groote reveille geslagen, gevolgd door de gezamenlijke uit voering van de «Bonds- marsch'. Van 9 10 uur wordt een op tocht van alle corpsen gehouden van 10 11 uur een wielerwedstrijd, met 3 prij zen van 11Y2 U/2 uur volksspelen, als blokkendragen, zakloopen, hardloopen, waterdragen, tonloopen, en lijntje trekken van 2 4 uur, muziekuitvoering door de bekroonde vereenigingenvan 4xj2 51/2 uur gymnastiekuitvoeriug, door «Spar- ta", Winkel, "Lycurgcs', Schagen, en «Olympia", Wieringerwaard des avonds Kerraesse 'd été en bal champêtre. In den nacht van Zaterdag op Zondag j.1., tusschen één, twee uren, is bij den heer Groenau, meubelmagazijn op het Groote Noord, te HOORN een bru talen diefstal gepleegd. kwam het weelderige, donkerblonde haar te voorschijn; nit de donkere oogen sproeide een zuidelijk vuur, hetwelk een eigenaar dige tegenstelling vormde met de zachte trek ken van haar schoon gevormd gelaat. De schoonheid van dit jonge meisje, trok ten zeerste de belangstelling van den baron; maar er was nog iets in haar wezen, in de groote ocgen en in den klaok harer stem, toen zij zijne verontschuldiging met eenige vriendelijke woorden beantwoordde, waaro ver hij sich overigens t6 vergeefs rekenschap trachtte te geven. Hij had nauwelijks den tijd gehad, al die indrukken in zich op te nemen, toen hij door den ouden heer op een mwen toon werd aangesproken. ,Het had mij niets verwonderd, mijnheer, wanneer gij nog grooter ouheil had aange richt," zeide de oude heer; „wie rekeut op dezen eenzamen landweg ook er op, dat de menschen als waanzinnigen over de parkba- gen vliegen!" Baron van Sturen wierp een scherpen blik op den spreker, die btdaard op zijn paard was blijven zitten. Hij was een oud, macer en sti-rk gebouwd man. Tusschen de grijze cogen, welke met een bijna vijandige uitdrukking op Wolfgang rustten, prijkte een haviksneus. Hij droeg een, voor een ruiter zeer ongemukkelijken rok met ouderwetsch lange patden en de mouwen waren een paar centimeter te kort. Een hooge, ouderwetsche cilinderhoed bedekte bet grgze hoofd. Wolf gang kon zich maar niet bevriend maken met de gedachte, dat die aangename man de vader zou zijn van bet bekoorlijke jonge meisje. Toch btdweng bij zijn toorn, welke door den ruwen toon van den ouden heer was opgewtkt geworden, en antwoordde hof felijk: „Het spijt mij zeer, dat ik de dame heb doen schrikken; ik vraag nogmaals om verschooning. Lij rijt nog niet geheel en al behomen", zeide bij tot de schoone amazone. „Mpg ik u uügschitn veizoeken, een oogen blik in mi,n buis, hier dicht bij, uit te rus- De dieven zijn door het raam van de werkplaats (hetwelk het geheele jaar niet open kon) en dat uitkomt op het Nieuwe Noord, heengekoinen, hebben stoelen voor de trapdeur geplaatst, opdat de bewo ners, die boven slapen, Diet naar beneden konden komen; hebben vervolgens in de ka mer, waar zij wisteD, dat daar geld te vinden was, licht aangestoken en zich toen van een som aan diverse bankbiljetten, ter waarde van 1600 gulden,meester gemaakt. De vrouw des huizes, die door eenig ge ritsel wakker werd, wekte haar man en zeide: „Er is volk in huis.' Hij begaf zich oogenblikkelijk de trap af, doch kwam den toegang der deur versperd vindende, toen langs den anderen weg naar beneden. De dieven, dit hoorende, hebben toen, vermoedelijk van schrik, ongeveer 1000 gnlden aan papier laten vallen en namen de vlucht. De daders zijn tot nog toe onbekend, hoewel de politie ijverig aau het werk is om hen op te sporen. Uit MAASTRICHTmeldt men: Ons gemeentebestuur gaat met loffelij- ken ijver voort met het instellen van een onderzoek naar de bewoonbaarheid der hui zen. De ambtenaren, daarmede belast, hangen een treurig tafereel op van hun bevinding. In tal van woningen ontbreken de eerste levensvoorwaarden, lucht en licht; in een andere zoekt men tevergeefs naar pomp of privaat, terwijl in sommige zelfs beide worden gemist. Gausche buurten, worden aangetroffen, waar geen enkele pomp aanwezig is en de bewoners ver plicht zijn het water straten ver uit de stadspoinp te halen. In een gebouw, door acht gezinnen bewoond, werd aan de amb tenaren een soort geel, slijmerig vocht ver toond, dat water moest verbeelden. Zulke en meer andere toestanden maken het dringend noodig, dat door strenge toepas sing der plaatselijke verordening op het onbewoonbaar verklaren van huizen, daar aan eeu einde worde gemaakt. Men meldt uit TJIET- JERK: Dicht bij LEEUWARDEN woont in een klein dorpje een boer, die zich dezer da gen den haat van ve'en op den hals heelt gehaald. Hij bezit namelijk in een zijner weilanden eeu waterkom (Friesche dobber), waarvan ieder uit den omtrek zich be diende, daar zij smakelijk drinkwater be- vatle; in dezen drogen zomer overal elders schaarsch te vinden. De eigenaar, die er zelf niet van profiteerde, ergerde zich ech ter bovenmate over dit verbruik, daar hij den voorraad voor zich alleen wilde be houden, niet omdat dit noodig was, maar alleen omdat hij het vocht aan andereu niet gunde. Men stoorde zich daar echter wei- ten?" „In uw huis!" zeide de oude heer met bizonderen nadruk, terwijl hij den baron met boonende blik van het hoofd tot de voe ten opnam. „Ik dank u voor uwe uitnoo- diging, want do dame kan haar rit zeer goed toortzettcn." De jongo dame keek den baron vriende lijk lachend aan. „Ik gevoel mij volstrekt niet ongesteld," zeide zij, „en ik kan zeer goed weder opstijgen." Op eeniggzins zach- ten toon, loodat de oude heer haar niet kon hooren, bedankte zij Wolfgang voor zijne welwillendheid. Deze hielp haar bij het op stijgen en gat haar de teugels in de hand. Toen zij in bet zadel zat, keek zij hem aan alsof zij hem iets wilde zeggen, hetwelk zij neg vergeten scheen te hebben maar baar ongeduldige geleider zette roods zijn paard aaa en zonder dat het woord door haar ge sproken werd, volgde zij hem, den aebter- blijvenden vriendelijk toeknikkende. Wolfgang stond roerloos, den tengel van zijn paard over den arm geslagen, het paar na te staren. De gedachte, het schoone mees je misschien nimmer terug te zien, ontlokte hem een diepe zucht. Nu kwamen da beer en de dame bij een kruisweg en bjj deze gelegenheid keek de dame Dog eeDS naar de plaats waar Wolfgang stoDd. Daarna sloeg zij een zijweg in en verdween uit zijn ge zicht. „Wie kan zij zijn?" vroeg hij zich af. „En wat zou zij nog hebben willen zeggen? Het had zeker geen betrekking op bet ongeval; baar blik, baar lachen getuigden al te duidelijk een anderen gedachtengang. Hoe jammer, dat de oude beer haar belette te spreken! Zou hij werkelijk haar vader zijn? Het valt mij moeielijk, dit te gelooven." Wolfgang besteeg zjjo p3ard eu reed lang zaam en in gedachte verzonken, Daar huis. Daar beschuef hij zijn oudon dienaar, die reeds meer dan twintig jsar op dit landgoed woonde, de vreemde dame en haren begelei- nig aan. Te man in quaestie besloot daarop, dat het oit zou zijn, en het is uit. De geheele ,,dobbea is doortrokken met petroleum, door den boer er in uit gestort, waardoor het water ongenietbaar is geworden. De 88- jarige Joannes de jong, woonachtig in de buurtschap „De Tempel", gemeente Reeuwijk, is overleden, na 105 uren nafgebrokeu te hebben ge slapen. Uit Oldeboorn wordt van 12 Juni gemeld: Gisteren avond ongeveer 6 uur ontdekte de weduwe Woudstra alhier, dat uit hare beide kabinetten aan bankpapier, gouden tientjes en eenig zilvergeld, eene som van f 377 werd vermist, benevens eenige kost bare sieraden. De beursjes waarin het geld was gestoken, lagen netjes op hunne plaats, zoodat de diefstal niet eerder werd ontdekt. De fami lie was 's morgens naar de kerk geweest en had zoolang het huis gesloten, zoodat zeer waarschijnlijk de diefstal onder kerktijd beeft plaats gehad. Er was ook niets verbroken, waaruit men afleidt, dat de kabinetten of niet gesloten zijn geweest, of dat valsche sleutels zijn gebruikt. De justitie heeft een onderzoek ingesteld, maar tot nu toe nog zonder gevolg. De heer Orelio is voor het rolgenda seizoen niet weder aan de Neder- landsche Opera verbonden. De lieer Pauwele blijft bij het gezelschap. Men sc hr ij ft uit St. Anna- Parochie: Zooals wordt vermeld, is voor eenige dagen onze begaafde landgenoot de beeld houwer Pieter Pander, thans te Rome woonzchtig, op de kunsttentoonstelling al daar voor ingezonden bas-reliefs met goud bekroond. De naam van den 28—jarigen kunste naar heeft vermaardheid verkregen; min der bekend zal evenwel de onmiddellijke aanleiding zijn, die den heer Pander „het gebied der kunst" deed betreden, te, min der daar wijlen de heer Suringar, die in Eigen Haard een opstel aan den joDgen kunstenaar heeft gewijd, biermede minder goed op de hoogte blijkt te zijn geweest. In den winter van 187980 lag hier de schipper Pander van Drachten ingevro ren inct eene lading lijnzaad, bestemd voor d« fabriek van den heer Roorda, toen oliesla ger alhier. De 15 jarige Pier, een zoon des schipper, kortte den tijd met het snijden in het hout naar teekening, in het bij zonder Daar postzegels. De heer Roorda geraakte in het bezit van een zijner pro ducten van hontsnijkunst, een fraai gesne den koningskop, die ten zeerste de aan- der zoo uauwkaurig mogelijk, om te verne men, wie zij beiden konden zijn. De oude man ging de verschillende in den omtrek wonende personen na, doch gaon er van beantwoordde aan de beichrijring. Daar alle onderzoek te vergeefs was, be sloot Wolfgang bij alle in den omtrek wo nende voorname families een bezoek af te leggen. Doch de uitvoeriug van dit plan stel de hij eenige dagen uit, want hjj wilde be den nog naar Berlijn reizen en zgne koffers stonden reeds gepakt. Hij hield niet van het groot-steedsebe leven. In de rijkshoofdstad bad bij als knaap meermalen met zijne ou ders weken aaneen gewoond, maar de in die tijden ontvangen indrukken waren te onbe stemd, om zijne voorlibfde vcor bet lande lijke en kleinsteedsche leven, hetwelk hij gewoon was, to breken. Op znlke idyllische plaatsen bad bij zijn gyineasiastentijd, de jaren zijner studiën aan een koogere landbouwschool en ten slotte zijn militairen diensttijd door gebracht. De wintermaanden, welke hem van dit laatste tijdperk scheidden, had hij in Ita lië doorgebracht en de romantische bekoring van dit onvergetelijk reisje leefde nog te friscb zijn in geheugen, dan dat de proza der wereldstad aan de Spree hem had kunnen bekoren. Doch juist xijne romantische ge moedsstemming trok hem nu naar Berlijn: bij wilde deu Wagneriaanschen Nibeluogen- Cyclus bezoeken, die morgen in de hofopera begon en bij deze gelegenheid wilde hij ook nog zijn voogd, wien bij voor het uiterst nauwgezette beheer van zijn vermogen reeds schriftelijk dank bad betnigd, nu persoonlijk zijn dank brengen. Op denzelfdtn namiddag reed bij naar het naastbijzijnde station. Met bezwaard bart Dam hij afscheid van de streek, want hce sneller zijn vurig span bem verder »oerde, des to verder verwi,dorde hij zich ook van de schoo ne onbekende, met wie zijne gedachten zich ona'gebroken bezig bielden. WOELT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1