Kermis. Zondag 13 Juni 1893. 37ste Jaargang Ho. 2735. d Wat er alzoo o; de kermis te zien is. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: §CHAGEI. Laan, D, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25 iedere regel meer 5 Groote letters worden naar piaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijblad, bevattende het Feuilleton en Gemengd Nieuws. Nationale Militie. SCHUTTERIJ. Gemeente 8 c h a g e n. Binnenlandsch Nieuws. PLAATSELIJK NIEUWS. i Nieuws-, mm AiTertentie- Bericht aan de lezers van het gëillnstreerd Zondagsblad. Aan den Wensch door sommige iniee kennaren te kennen gegeven, dat in het Geïllustreerd Zondagsblad meer dan tot dus ver ruimte mocht worden afgestaan aan ge beurtenissen van deD laatsten tijd en aan portretten van personen, die om de een of <!e anderen reden op den voorgrond treden, hebben de uitgevers beijverd gevolg te ge ven. Ten bewijzen daarvan strekke, dat in de laatste nummers o. a. voorkomen de fraaie portretten van de Prinses van Wales met haar jongste kleindochter, dat van Hertog Karei Theodoor van Beierenden bekwamen en menschlievenden vorstelijken oogarts, die van den Erfgroothertog van Luxemburg en zijn bruid en dat van onzen landgenoot, den oud-minister Havelaar onlangs be noemd tot directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie. Wint het Geïllustreerd Zondagsblad daar door veel aan actualiteit, bovendien werden behalve fraaie kunstplaten nog gravuren opgenomen betreflende onlangs voorgevalle ne gebeurtenissen, o. a. eeD, den jeugdigen Duitschen kroonprins afbeeldende, waar hij voor de eerste maal als luitenant aan het hoofd der gvrde marcheert, en een goede afbeelding van het eigenaardige Noordsc/ie Vikingschipdat dezer dagen naar de ten toonstelling te Cbicago werd gezonden. Verder zullen daarin worden opgenomen portretten van den jongen Koning van Ser- vie, generaal Doddsden tooneelspeler Mo rin, en van den president van den fran- schen Senaat, terwijl van de gebeurtenissen vanjden laatsten tijd in beeld zijn gebracht de ontbinding van den Duitschen rijks dag, den Hongersnood in Algiers, de Wereld tentoonstelling in Chicago Bovendien is het Getll.. Zondagsblad rijk aan de grootte verscheidenheid. Het boeiend verhaal# Een rechterlijke dwalingwordt er in voortgezet eu eeu bekoorlijk schetsje van den beroemden dichterlijke Franschman Pierre Loti opgenomen. Behalve de opga ven omtrent de prijsraadsels en de namen van een drietal inteekenareu aan welke een fraaien prijs ten deel viel, treft men voorts in dit nummer bijzon- der heden aan omttent een gnoten Prijswedstrijd, door de nitgevers terecht ,eeu kans voor oud 'en jong" ge noemd enwaarbij niet minder dan f800 aan prijzen wordt ui geloofd. Uit dit alles moge voldoende blijken dat de uitgevers inderdaad ernstig streven om het Geïll. Zondagsblad, ondanks den onge ëvenaard lagen prijs tot een der beste Ne- derlandsche geillustreerde weekbladen te verheffen en met vertrouwen roepen zij der halve den steun van het publiek bij hun ne belangrijke onderneming in. De Uitgever. ziek te laten maken, danspartijen te doer. plaats hebben, en na bezetten tijd te tap pen. Schagen, 13 Juni 1893. De Burgemeester voornoemd, C' H. BEELS. De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aanschrijving ontvan gen hebbende, breDgt ter voldoening aan de bestaande voorschriften ter algemeens kennis, dat tegeu den 10 Juli a.s. tot den werkelijken dienst wordt opgeroepen de ver lofganger van de lichting 1891, IPieter Groot, behoorende tot het 4e Regi ment Infanterie, om op den opgegeven da tum voor des namiddage 4 ure bij zijn korps te Haarlem present te zijn. Schagen, 16 JuDi 1893, De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen; Gelet op art. II van het Koninklijk Besluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad no. 6) eu artt. 10 eu 11 der wet van 11 April 1827 (Staatsblad no. 17); Brengen ter kennis van belanghebbenden, le. dat de alphabetische naamlijst van alle de binnen deze gemeente voor de schutterij ingeschrevenen voor de lich ting 1893, vanaf heden tot en met den 23er> Juni a.s. ter Secretarie ter inzage is gelegd; 2e. dat de loting zal plaats hebben ten Raadhuize op Zaterdag 24 Juni a.s., des voormiddags ten 10 ure. Schagen, 16 Juni 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd- C. H. BEELS, de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen brengen ter algemeene kennis, dat ver gunningvoorde uitoefening van den kleinhan del iu sterken drank is verzocht door KLAAS SNAAS Jr. voor perceel no. 81, van wijk E, aan de Loet alhier. Schagen, den 16 Juni 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. nemers daaraan bij die gelegenheden on gerechtigheden worden gepleegd, even zot, even dwaas zal men het dan ook moeten erkennen, ter wille der aankle vende gebreken de kermis te willen af schaffen. Waar menschen wonen, daar zullen ondeugden, fouten gepleegd worden, en nu is wel het radicaalste middel om die menschelijke ondeugenden niet meer te hebben, dat men het lieele menschen- ras uitroeit, maar of dat een goed middel is, daar zetten we een vraagteeken ach ter. Wij voor ons zien beter middel,in de pogjngen, die kunnen en moeten worden Aangewend door ieder en voor allen, om de kermissen te maken tot gelegenheden van Yolksontspanningen, waarop men zich mag beroemen. Yergunons nog één voorbeeld Stel u voor, er in een huisgezin, eenige der kinderen hebben zich in de maat schappij een eigen haard verworven. De een heeft het iets breeder dan de ander. De ouders wenschen evenwel elk jaar gaarne éénmaal al hunne kinderen en kinds-kinderen in huis bijeen te zien. Zoo'n dag noemen ze een familie-dag bij de groote-lui, een gastdag bij de bur gers. Op zoo'n dag komt men natuurlijk niet in 't werkpak en met gereedschap bij elkaar, maar men kleedt zich op zijn voordeeligst; men houdt feest. Maar wat gebeurt Onder die kinderen is er een die, anders een vrij matig man, op dien familie dag meer gebruikt dan hij ver dragen kan. Natuurlijk, dat komt niet te pas. Maar is nu het middel „afschaffing van het feest" de aangewezen weg? Im mers neen! "Welnu, zoo is het ook met de Kermis; tenminste zoo vatten wij de zaak op. Daarom Lezers en Lezeressen, die be trekking hebt op of tot de Schager Ker mis, wenschen wij u een plei- Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretarie dezer Gemeente worden inlichting verzocht omtrent een op de markt vau 8 Juni 1893 vermist Wit Lam. De Burgemeester van Schagen, Gelet op act. 137 van de politieveror dening dier gemeente, Brengt ter algemeene kennis, dat bet op den 19, 20, 22 eu 25 Juni as. in bet belang der openbare orde ver boden is in de kom der gemeente vanaf de punten waar de daartoe betrekkelijke waarschuwingen zijn geplaatst, anders dan stapvoets te rijden. Overtreding wordt gestraft met eene boete van ten hoogste tien gulden. Schagen, den 13 JuDi 1893. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. De Burgemeester van Scbagen Gezien de art. 8 en 135 van de poli tieverordening dezer gemeente Verleent vergunning, de tappcis om geduiende de kt iruis a,u- aan Mag men hier1 en daarin ons land overgaan tot afschaffing der ker mis, tot welke daad men zich beroept op gebreken aan de kermisviering in meer dere of mindere mate klevende in onze gemeente geeft men aan die dwaas heid nog geen gehoor. Wellicht dat men dit lezende en zich herinnerende dat men gewoonlijk een ker mis als den tijd der dwaasheden criti— seert, de opmerking maakt, dat het af schaffen van een „dwaasheid" geen dwaas heid kan zijn, en toch, ten opzichte van het afschaffen der kermissen, is het ons niet mogelijk, anders te getuigen. Wij vragen in ernst: waarom wordt er van zekere zich godsdienstig noemende zijde zoo aan gedrongen op afschaf fing der kermissen? Is het wel waar, dat de kermis is een feest des duivels, „een tijd van baechanaliën, van groote drinkgelagen" en„ zuippartijen" wat daar mede nauw zamenhangt: twitsen, vech ten, onzedelijkheid?" Deze aanklacht lazen we in de Prov. Noord-Roll. van verleden zondag. Wij vragen in gemoede: zijn boven genoemde gebreken de hoedanigheden, de factoren eener kermis? Moet de kermis, omdat dergelijke ge breken in dien tijd zich aan de opper vlakte van het maatschappelijk leven vertoonen, verbannen worden? Ja? Maar om dezelfde redenen moeten dan ook de OranjePartijen de Zen dingsfeesten, de Bedevaartgangen, de Car navals verboden worden ja, breek dan ook den staf over het dagelijksch le ven. Wees eerlijk, en erken, dat menschen eiken dag zich te buiten gaan aan het offeren op het altaar der zinnelijke lus ten. Maar even zot, even dwaas als het is, dat men de Volksfeesten de Zendmgs- feest en en de Pederaartgangm zou gaan afschaffen, omdat dcor onweardige deel- zierige, een aangename Schager Ker mis toe. Laat elk, naar gelang zijner krachten de dagen, aan feestvreugde ge wijd, genieten met volle teugen, zorge tevens een ieder zich zedelijk voor ver nedering te bewaren. Alle dagen van 't jaar kan het geen kermis zijn, maar een maal in het jaar wel, die daar niet van houdt, ten zij treurige of ernstige levensomstandigheden hem beletten deel te nemen aan het maatschappelijke leven is of iemand, die blasé is omdat hij te veel genoten heeft, of iemand wiens leeftijd niet meer in overeenstemming is met de opgewektheid en de min of meer drukke bedrijvigheid van een of andere pu blieke feestelijkheid, ofiemand, die nu eenmaal het leven door een donkere bril bekijkt. Men schrijft ons uit WIER1NGER- WAARD: Chodaschewits isheden middag (Vrijdag) van hier naar Schagerbrug ver- trokkeu. Zeer verschillend is er over het bezoek van den berentemmer geoordeeld. Voor zoover wij het hebben kunnen nagaan, behoeft men zich over het losbreken der beren, of over ongelukken tijdens de voor stelling niet ongerust te maken. De beesten zitten in een stevig hok en de heer Cho- daschewitz is hen in vrije dressuur volkomeu meester. Hij is hier in de laatste weken genoegzaam bekend geworden, zoodat wij het niet noodig oordeelen uitvoerig over zijne werkzaamheden te spreken. In een enkel opzicht zou de voorstelling voor ons meer aantrekkelijk hebben kunnen zijn. Wij hebben n.1. den indruk gekregen, dat een der bruintjes, 't is trouwens een kwade, wat onverdiend veel klappen krijgt. Dit achten wij bepaald een overwegend bezwaar tegen een kindervoorstelling. De heer B. M eur s hoofd van School no. 2 te HEER HUGOWAARD, is opgeroepen, om deel te nemen aan het tweede gedeelte (mondeling examen) voor de betrekking van hoofd eener School te Amsterdam. Aanbesteding van de on lang) verbrande boerenplaats Vertrouwen aan den Slikkerdijk te WIERIK'GER- WAARD, bewoond door den heer J. Smit, en eigtndom van den heer Laan te Zaan dam Ingekomen 7 biljetten C. N. Vlaming Schsgen f 7794 J. Breed Wieriugerwaard f 7350C. Visser Sclagtn f 7219 J. Zeenan Winkel t 7238 A. Visser Wierii geraaaid f 7222 j 1 J. Eriks Barsingerhorn f 6480 D. Kramer Schagen f 6160. Den heer Kramer is het werk gegund. Dinsdagavond j. 1. vond men op het strand te CALLANTSOOG een visch, die in deze streek zeker zelden voorkomt. Het dier leefde nog toen let op het strand lag; had eene lengte van 107eM., eene hoogte van 62 cM, terwijl de oogen 6 cM. in middellijn waren. Het lichaam was vuurrood van klenr, bezet met zilver witte plekken. Den volgenden dsg is men er mede naar Artis gegaan, waar men te weten kwam, dat het een Koningvisch was. Het dier is aldaar aangekocht voor de gom van f30. De bekende moord op den Raamsingel te HAARLEM is weder aan de orde. Gisteren, bij eene verkooping in de stadsbank van leening aldaar, herkende de dochter van eene der vermoorde een jak, dat zou verkocht worden, als een dat hare moeder had toebehoord. Bij onder zoek bleek, dat het op den negenden dag na den moord beleend was bij de inbreng ster v. d. Berg, die sedert geen inbreng ster meer is, en nu de naam op het briefje zoo goed als uitgewischt is, zich niet weet te herinneren, hoe de naam van den beleener luidde. Intusschen heeft een streng onderzoek plaats. T e W E K S R IJ P (Fr.) i s o v o rl e- den zekere G.T. Jzn, benevens diens 2-ja- rig zoontje.Zij sliepen in een pas geverfd vertrek, tengevolge waarvan deademhalings- werktuigen werden aangetasten waaruit later de dood der beide personen volgde. De moe der, mitsgaders een ander kind zijn tengevol ge van dezelfde oorzaak ook niet buiten gevaar. De deelneming is algemeen. Bij de herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het hoofd kiesdistrict GOUDA zijn uitgebracht 2172 stemmen; van onwaarde 41. Gekozen de heer T. G. G. Valette {liberaal), met 1132 stemmen. De heer J. N. Bastert (conservatief) had er 999. Bij de eerste stemming, op Dinsdsg 30 Mei, werden uitgebracht 2227 stem men, van onwaarde 18. Toen verkreeg de heer Bastert 815, de heer Valette 712 en de heer Brummelkamp 675 stemmen. Het geheele getal kiezers iu het distrist bedraagt 2988. De uitslag der herstemming is verkregen door samenwerking van hen, die met de regeering tot finale uitbreiding van het Toen volgden herhaa 1 zijne in Duitscbland zoowel van het wetsont- ligt, warm kiesrecht willen medewerken; diegenen onder hen, die met werp—Tak, zooals het daar zijn ingenomen, als van hen, die daarin belangrijke wijzigingen verlangen. Terwijl dezen hunne stem op deu heer Vallelte uitbrachten, was de heer Bastert de candidaat van allen, die van eene finale kiesrechtuitbereiding niets willende weten, tegenover de nienwe kieswet eene onver zoenlijke houding aannemen. De beteeke- nis aan den uitslag der verkiezing te hechten, is dus deze: de meerderheid der kiezers iu het district Gouda heeft zich uitgesproken ten gUDste van eene finale uitbreiding van het kiesrecht. Tot bestuursleden, der Liberale Unie in de plaats van de aftredende en niet herkiesbare heeren mrs S. J. Eockema Au- drea, R. Macalester Loup, E. B. vau Raalte en R. van de Werk, werden gekozen de heeren mr H. L. Drucker te LEIDEN, mr E. Fokker te MIDDELBURG, mr A. C. Crena de Jongh te DORDRECHT en mr. L. W. Ebbinge te KAMPEN. Een jaar of twaalf geleden werd heel ons land in beroering gebracht door de even brutale als veelvuldige dief stallen met braak, die toen werden gepleegd. Heden was het in het noorden te Leeuw arden, waar op zekeren dag iu eene vil la al het goud- en zilverwerk werd ont vreemd, morgen geschiedde hetzelfde in het zuiden te Maastricht. Wat stoutheid bertett daarvan getuigt het meest de indertijd in de bladen breedvoerig omschreven inbraak etc. te Heemstede. De dief, Friedrich Moh- me, werd gevat den 31en Mei 1881 en veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Den 29en September daaraanvolgende kreeg hij er nog 2 jaar bij, wegens een, sedert aan het licht gekomen, ook door bem ge- pleegden roof. Bijna een dozijn jaren waren van zijn langen straftijd verstreken toen de man zoodaüig ziek werd, dat de genees heer aan Int tuchthuis te Leeuwarden bier was hij icgtsloten geen bu had op zijn herstel, de smeekschriften van wonende moeder, om haar kind in vrijheid te stellen en hem ten harent te laten ster ven. Op 16 Maart jl. werd daaraan ein delijk toegegeven, nadat de dokter had ver klaard, dat de palient, indien hij dadelijk werd ontslagen, nog zou mogen worden vervoerd, maar eene week later niet meer. Zoo bekwam de man dan ontheffig van zijn verderen straftijd en bracht men hem in den gemakkelijksten brancard en met de grootste zorg per Staatsspoorwegmaatschap pij over de Hannoversche grenzeD, in den schoot zijner bedroefde familie. Dezelfde man nu, die bijna drie maan den geleden als ongeneeslijke zieke werd ontslagen, is den 7en jl. te Amsterdam in preventieve hechtenis gebracht, als ver dacht van diefstal met braak enz., op dien datum te NieuwerAmstel gepleegd. (Amst.) De Tweede Kamer heeft overeenkomstig een voorstel van den heer Van Delden, met 56 tegen 32 stemmen besloten om de behandeling der kieswet op 25 Juli aan te vangen. Hoe gvaarlijk hetis met een hond in eene weide met vee te gaaD, is weder te OotmarBum gebleken, waar er bijna drie vrouwen het slachtoffer van waren geworden. Deze passeerden een voet pad door de weide; de eene had een hondje bij zich, wat de woede der koeien der mate opwekte, dat zij geheel op hol raak ten en als wilde dieren op den hond en de vrouwen lesstormden. De eene vrouw ontvluchtte en kroop in een opening van een heg; de tweede kreeg hevige stooten, hare kleederen werden als aan flarden ge scheurd, maar ook deze kwam overigens met den schrik vrij, behalve een paar pijnlijke plaatsen; maar de derde, een oude weduwe, eigenares van het hondje, dat eerst heil bij haar zocht, werd op den grond geworpen, getrapt en gestooten en werd als onkenbaar door inmiddels te hulp ge snelde mannen opgenomen. De ongelukkige, bij wie reeds twee doc toren werden ontboden, verkeert in hoogst zorgelijken toestand. 13 en 14 Jnnihadin de baan van den Heer D. Kist te KOLHORN een kolfwedsrijd plaats, waaraan 84 perjouen deel nameu. De 7 uitgeloofde prij zen werden behaald, door de H.H: C Bood van Kolhorn, K. van Kleef en W. Kraak man van Langedijk, P, Koopman van N. Niedorp, 3b. Westerman van Barsingerhorn A. Kist van Langedijk en van respectievelijk met 123, 122, 121, 119, 118, 117 en punten. Zij, die de opsommingvan het kermisbezoek, in een vorige nummer gegeven, nagingen,, weten rteds dat den voornaamste Spellen en Kramen, aan on ze gemeente haar jaarlijks bezoek weder brengen. Welkom, binnen onze palen, roepen wij hen toe. Daar hebt ge deu heer D. Visser, den dikken zeventiger, nog kras van lijf en leden, met zijn beide gerenommeerde kra men voor Zalm, Purmerender Worst en Banket; hij is van de gasten zeker wel de oudste daarom hem de eerste plaats. Het meest op onze kermis trekkende aandacht: de op de Laan zich geposteerd hebbende Stoonulraaimolen 7an den heer Vincken, door zijn meerjarig bezoek aan Schagen ook al een oud-bekende, alsmede de Hippodróme v»n de Wed. Xhailaire. Dat is wat nieuws voor Schagen. Zoo'n Circus manége. Nu, wie zou er niet eens gaarne een ritje maken op een „heusch" paard? In het hippo dróme kan men terecht; mooie paarden, flinke muzi k! Maar al maar draaien en rijden, dat gaat niet, en daarom vindt men op onze kermis ook de tegenwoordigheid van de Wed Ha ik, de door haar Fiiesche kap, gedurende haar veeljarig bezoek aan Schagen, op onze kermis zoo welbe kende juffrouw van de Koekkraam, met zijn heerlijken voorraad; daarom vin'lt men ook Wagendrever's Wafelkraam. Wie is Wagendrever? Hier voor Schagen nog een onbekende, maar al degene die de Alk- maarsche en Hoornsche kermis bezocht hebben, weten dat p meer ft/en de heerlijkste Wagendrever's II a- zjn, welke ooit ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 6