fie wepra lel nooit. Zondag 25 Juni 1893. 37ste Jaargang No. 2737. i Nieivt- i Mmteitis- k LaiüiiTllaf Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8€HAOGI, liaan, D, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f,3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 o Groote letters worden naar piaatsruimte berekend. G e in e e n t e S c h a g e n. Bekendmakingen. POLITIE. Ter Secretarie dezer Gemeente zijn inlichtingen te bekomen, omtrent een op 22 Juni 1893 gevonden gedeelte van een doekspeld of een ooi-belletje. Ter Secretarie alhier zijn inlichtingen te be komen omtrent een op 22 Juni j.1. in dexe ge meente gevonden gouden broche. Binnenlandsch Nieuws. Wieringerwaard Naar wij vernem en zal de harddraverijwelke daags na die te Schagen zou worden gehouden, niet doorgaan. De fancij-fair ten voordeele der kas van Vrije Liefdadigheid is voorloopig uitgesteld. Aan den cursus in het knippen van da- mes-costumes, onder leiding van ilej.Groen van Den Helder, wordt door 13 dames deelgenomen. De uitslag der aanbeste ding van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmer— ambacht, gehou den op Woensdag 21 Juni 1.1. te Alkmaar, is als volgt Perceel no 1. Huigen en Zuider Rekerdijk, raming 175. aangenomen door J.Olden- burg, Bergen f 155. Peiceel no 2. Omloopdijk, raming f 60. aangn. door Jb.Klerk te Haringcarspel f54. Perceel no. 3 Noorder Rekerdijk, raming f1350.- aang, door S.Blom te Schoorl f1275. Perceel no 4. "Verschillende werken, raming f225.aang. docr P. Without Haringcarspel f 200.— Perceel 5. Zeedijk, raming f 450. aang. door JDekkerte Eenigenburg f 410. Perceel 6. Urseramerdijk of Zeedijk bij Win kel, ramingf 50,aangenomen door Jb. Klerk te Haringcarspel, f 85. Perceel 7. Walingsdijk te Ursem, ramir.g f 700. aangenomen door Joh. Rillete Ursem voor f 600. De terzelfder tijd en plaats gehouden aanbesteding van werken ten behoeve van Geestmerambacht, had den volgenden uitslag: Perceel L. Raming f150.aangenomen door KI. Zilverte Veenhuizen, voor f 125. Perceel 2 Raming 1 50. aangenomen door Olfert Kuinte Veenhuizsn, f 35. FEUILLETON. Roman van Curt Hoffmeister, (Vertalingsrecht verzekerd.) 3 III Maitlaud reikte den baron de baud ten afscheid. „Voor wij scheiden," zeide deze, „moet ik u verzoeken, mij te zeggen, waar ik n in Berljjn kan aantreffen, want ik Loop, dat ceno op ongewone wjjze begonnen kennis making bier niet eindigen «al.* „Ik beb mijne kamers onder de Linden", antwoordde Maitland, „waar het mij ieer aangenaam zal zijn, u te zien." Hij overhandigde Wolfgang zijn naam kaartje, nadat hij zijn adres daarop geschre ven had en verwijderde zich daarna. Met het kaartje, waarop alleen de naam „Otto Maitland' stond, in de hand, bleef Wolfgang alleen achter. Zijne gedach ten bielden sich met bem bezig. Het liefste bad hij hem „vriend* genoemd, maar Mait land zelve scheen geen aanspraak te willen maken op zulk een onderscheiding; ook was er iets in zijn houding, dat de diepten van zijn gemoed met een ondoordringbaar waas bedekte. „Het zal mij verwonderen, of hg wel een bart heeft," dacht Wolfgang. „Wanneer dA het geval is, dan doe» hij al zijn best, het te verbergen. Alle verschijningen en gebeur tenissen schijnen hem voorbij te gaan, zon der hem meer bij te blijven, dan de warme adem eener spiegel. Hij heelt mij het leven gered, heeft mij weken lang als een moider verpleegd, en nu verlaat bij mij met een onverschillig gelaat. Twee dagen later mocht Wolgang een wandeling maken, en na een week stapte hij, geheel hersteld, in den trein naar Be.lyo terwijl de oude Hartwig naar den 4 tlla-hof terugkeerde. Het was namiddag, toeD baron von Stu ren in hetzelfde Berlijnsche hotel a steeg, waar bij reeds als knaap met zijn ou t.s vertoefd had. Zijn bezoeken bij Maitlai d en den gewezen voogd Carus stelde bij vooiloopig uit, daar lij hem maatschappelijke verplichtingen In de ANNA PAÜLOWNA be staat eene vereeniging, die zich door hit geven van een jaarlijksch schoolfeest liet aatikweeken van getrouw schoolbezoek ten doel stelt. Wie tot 5 verzaimen telt, mag aan deze feesten deelnemen. Dat deze ver- eenigiog Teeds in vele opzichten haar doel heeft bereikt, getuigen het aantal kinderen, die ook dit jaar in de termen vallen. Niet minder toch dan 300 kinderen bleven beneden het maximum absenten onder voorzitterschap van den heer D. C. Rezelman, besloot men dit jaar een uitstap je per stoomboot raar Alkmaar te maken. De beide hoogste klassen verlaten de boot te Schoorldam, wandelen naar Bergen, om zich per iram in den speeltuin te Alkmaar weder bij de anderen aan te sluiten. Het bestuur der vereeniging wordt in de regeling door een tiental leden bijgestaan. H et zetten derkoolplan- len is aan den LANG ENDIJK zoo goed als afgeloopen. Groote zorg is er in den laats- ten tijd noodig geweest om de planten in het leven te honden en vooruit te brengen. De sterke kunnen met wat min der water toe, maar de zwakken moeten bijna eiken dag begoten worden. In geen jaren zijn de koolplanten bier zoo volledig opgebruikt, als dit jaar. De prijzen lie pen van 15 tot 50 centen per honderd. Voor zeer kltine planten werd deze week nog 20 centen p;r honderd besteed. Voor Duitschlaud werden dit jaar vele planten aangevraagd; slechts weinig heeft men er kunnen zenden. Zoo er geen verandering van weer komt, zal de teelt van bloemkool zeer ongunstig zijn. Al werd het weer ook nu nog zoo goed, de uicnteelt is reeds voor 't grootste gedeelte mislukt. Gisteren morgen is door een onbekende oorzaak, de boerenbehuizing van de Wed. Jb. Faber te CALLANTSOOG tot den grond toa afgebrand. Door de sterke droogte nam de brand zoo spoedig in hevigheid toe, dat men niet in staat was, iets te kunnen redden. Gelukkig, dat de wind niet sterk was en uit een voor dit geval gunstigen hoek bleef waaien, anders ware 't onheil niet te overzien geweest, daar andere gebouwen in de onmiddellijke nabijheid eveneens door het vuur aangetast zouden zijn geworden. Een kleine burgerhuisje heeft men nog zouden kunnen opleggen, welke hem hinder lijk zouden kunnen zijn. Om zich ongestoord te kunnen overgeven aan de indrukken der rijkshoofdstad en in derzclver gevoel te kunnen zoeken naar de schoone amazone, moest hij over zijn tijd de vrije beschikking hebben. In zulk een druk, veelzijdig leven eener wereldstad echter is niemand zijn eigen heer; ongezochte en onverwachte belemme ringen htohten zich als voetangels aan de schreden van degene, die dezen bodem be treedt, cn voeren hem dikwerf af van het doel, hetwelk hij zich gesteld had, of bren gen hem langs geheel andere wegen, dan hij zich gedacht bad, dat doel nader. Deze ondervindig zon ook "Wolfgang opdoen. Hij begon dadelijk na zijn aankomst een wandeling door de strateD en liet zich door den menschenstrcom medeslepen. Zijne her inneringen aan de millioemnstad uit zijn jeugd waren zeer onvolkomen, daarom verscheen alles bem in een nieuw licht cn bij gevoelde zich als betooverd door het rusteloos haas ten en jagen der menschen. Het begon reeds te schemeren, toen hij naar zijn hotel terug keerde. Bij duizendtallen brandden reeds de gaslichten en hier en daar goot ook bet electrirch licht zijn witte schijnsel over de Btraat uit. Wolfgang bevond zich juist in een der nauwere straten, waar h«t gedraDg van wagens en voetgangers bijna levensgevaarlijk was. Daar weerklonk eensklaps eeo schril, hevig geklingel, alle rijtuigen weken ter zijde en als in wilde jacht kwam de btand- wcer aan, - drie vijf - acht, tieD wagens aehtor elkander. Als uit erts gegoten ge stalten stonden in bet schijnsel der fakkels de brandweermannen op de blank gepoetste brandspuiten. Even spoedig weder v. rdween dit beeld. Maar Wolfgang von Sturen stono als versteend. Hij zag het gelaat zijner ge heimzinnige onbekende, het was geen verwisseling, geen zinsbedrog - die gelaats- trekken hadden zich maar al te scherp in zijn geheugen gegrift. Het grillige schijnsel der voorbijvliegende fakkels was op haar gelaat gevalUn, en nu, in het matte licht der gasvlammen hield bij nog altijd zun blik op dat gelaat gericht. Zij zat in een open equipage naast een andere ^ame. I et eed rang belette hem het rijtuig te naderen. Bij za». hoe de dame op haar horloge keek n-et de andere dame sprak, blijkbaar vreesdon beiden, te laat het doel hunner iets te bereiken, want er werden eeuige woorden met moeite behouden, waarbij de kleeren van een der helpers in brand geraakten. Huis en inboedel waren -vezekerd, niet alzoo een kalf en 15 vachten wol, die mede verbrand zijn. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkies district BEVERWIJK zijn uitgebracht 2595 stemmen. De uitslag is, dat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. van Loenen Martinet (liberaal) die 698, en inr. 7h. Borret (Kathol.) die 691 stemmen verkreeg. Verder bekwamen de heeren jhr. C. Hartscn (conservatief) 622, J. Czn. de Boer (liberaal) 335 en H. Waller (anti-revol.) 229 stemmen. Het geheel getal kiezers in hel district Beverwijk bedraagt 3659. De beteekenis der verkiezing is gelegen in het feit, dat de heer Hartsen, de tegen stander eener definitieve uitbreiding van het kiesrecht, niet in herstemming komt en nog niet het vierde deel der uitgebrachte stemmen erlangde. Beroepen b ij de Ne d. Herv. Gemeente te DOKKUM Ds. H. van der Hoeven predt. te NOORD-SCHERMER. -- Naar aanleiding van een aanvrage van bet hoofdbestuur der Ver eeniging Het Nederlandsehe Rnndveestam- boek om, ter bevordering van da belangen der Nederlandsehe veefokkers, eene rijks subsidie te verleenen van f 10,000, heeft de minister van waterstaat Ged. Staten der proviciën verzocht, te dezer zake de noodi- ge inlichtingen te verstrekken, ook omtrent hetgeen door het provinciaal bestuur of door de gemeentebesturen ter bevorderirg van de fokkerij wordt verricht. Woensdag 21 Juni was het een feestdag voor een deel der HUGO- WAARDSCHE jeugd. Ruim 100 leerlin gen der 4 scholen boven de 10 jaar, had den het afgeloopen schooljaar minder dan 10 verzuimen gehad en werden daarvoor beloond met een tochtje naar Artis. Te 6 ure des morgeus waren zij aan de scholeD, van daar ging het met rijtijtuigen naar Alkmaar, waar eene versierde boot gereed lag, die hen naar Amsterdam zou voeren. Dat was een genoegelijke vaart langs het kanaal en over de Meer naar de Zaan. Men genoot ook omdR 't zulk prachtig weer was. Na aankomst te Amsterdam, te half elf, werd gewandeld langs Nieuwendijk en Kalverstraat naar Artis. Wat een genot werd daar gesmaakt! Vooral de apen en de roofdieren trok ken de aandacht. Zooveel mogelijk werd alles bezichtigd. Ook nog een enkel der musenms in Artis werd in oogenschouw genomen. Tegen 4 uur werd de terugtocht naar de boot ondernomen, wederom door de stad. Evenals des morgeus werden de leerlingen van eene der scholen, die versierd waren met roode strikjes (de andere droegen oranje, blauwe of witte strikjes,) ook nu weder uitgemaakt door.Soosjalen',natuurlijk niet door het deftigste Amsterdamsche pu bliek. De kinderen trokken er zich evenwel niets van aan en aanvaardden dankbaar en wel den tocht naar Alkmaar. Wel was het konder dan 's morgens, maar toch niet te koud om boven op 't dek te zijn de terugreis was dan ook zeer gezel lig. Ongeveer 8 uur kwam de boot te Alkmaar aan en van daar werden de kin deren weder per rijtuig naar hunne wonin gen gebracht. De commissie kan met voldoening terug zien op dezen genotvollen dag, waarover nog lang door de jeugd mag worden ge sproken. De Tweede Kamer heeft gisteren de bedrijfsbelasting aangeno men met 55 tegen 34 stemmen. Een gasfitter teAMSTER- D A M is het slachtoffer van zijn beroep geworden. Bij het doorblazen van eenen koperen brander, schijnt de man kopergroen of iets dergelijks naar binnen gekregen te hebben, tengevolge waarvan bloedvergifti ging ontstond en hij spoedig een lijk was. Hij stond op het punt een lotsverbetering te ondergaan en elders een goede betrek king aan een gasfabriek te aanvaarden. De ongelukkige laat eene vrouw met kinderen na. Te EGMOND aan Zee is een meisje door eenen zonnesteek getroffen en kort daarop overleden. De beheerders van het Snouck van Loosenfonds te ENKHUIZEN zullen aldaar eea aantal arbeidswoningen laten bouwen. Op een verzoek ter aankoop van ge meentegrond voor dit doel, is dcor den Raad gunstig beschikt. gewisseld met den koetsier, die twijfelend de schouders ophaalde. Waarheen wilden zij* Voor het tbeatre of het concert was het veel te laat. Woltgang wilde nu zijn horloge raadplegen, m;iar het was verdwenen. Onthutst keek hij rond, toen hij ook zijn ketting miste die was insgelijks verdwenen. Het verlies van het horloge was niet te vergoeden, niet omdat het een waarde had van tenminste zeshonderd gulden, maar omdat bet vcor hem een heilig aandenken aan zijn vader was. Een net gekleed jong man meikte zijne ontsteltenis op en zag aan de zoekende bewe ging zijner hand, dat hij iets vermiste. „Zijt gij bestolen gewordeD, mijnheer?" vroeg hij deelnemend, terwijl hij op hen toetrad. „Mij zeer kostbaar horloge benevens ket ting is weg," antwoordde de gevraagde. „Ik vrees dat beiden iD banden zij gekomen vaD een zakkenjoller, dio het oogenblik, in het- welke mijne opmerkzaamheid door de brand weer werd getrokken, voor zijn schurken streek beeft gebrnikt, want ik herinner mij bepaald, dat ik voor de komst der brandweer mijn horloge nog had." Toen Wolfgang nu weder rondkeek naar het rijtuig met de beide dames, was het ver dwenen. „Als ervaren Berljjner zoudt gij in zulk gedraDg uit voorzorg uw jas toegeknoopt hebben," zeide de joDge man. „Ik moet daar uit wel afleiden, dat gij hier vreemd zjjt." „Ik ben eerst beden aangekomen. Ik denk, dat het 't beste zal zijn, dat ik in hot naast- byzjjnde politie-buteau aangi te van dit ge val doe." „Een onmiddellijke aangifte bij het gerecht zou nog beter zijn," antwoordde de ander' maar de bureaus zijn om dezen tijd reeds gesloten. Iutusschen treft het zeer geluk kig," voegde hij er aan toe, „dat de officier Nugliscb, met wien ik zeer goed bekend ben, hier dicht bij s'avonds gewoon is zijn glas wijn te drinken. Wanneer gjj mij ver gezellen wilt, dan zoudt gij hem uw onge val kunnen medeceelen, en dan kan nog heden 8Vond iets in Let belang der'zaak ge daan worden; want ren spoedig bandelen is hier van bet grootste gewicht. De baren was besluiteloos. De vreemde jongeman bemerkte dit. „Assessor vor Malten," zeide hij, zich aan Wolfgang v ooi stellende. WollgaDg keek hem een weinig ongeloovig aan. Voor een assessor scheen de vreemde man wei wat te jong, ofschoon diens gelaats trekken verwelkt waren; doch dat kon ook evengoed een gevolg van rijperen leef tijd zijn. Naam en stand deden bij de aan gename manieren "an den vriendelijken heer nog het overige. Wolfgang noemde nu zijn naam en volgde den assesior. Zij hadden niet niet ver te gaan. Asses sor von Mallen ging een buis binnen en bracht Wolfgabg door een lang binnenplein in een aan het einde daarvan gelegen wijn buis. Er waren daar geen andere gasten dan drie heeren van zeer verschillenden leeftijd en zeer beschaafd uiterlijk. Zij zaten aan een zijtafeltje kaart te speleti. „Is de officier van juistitie, mijnheer Nug- lisch nog niet hier geweest?" vroeg do asfessor den kastelein. Wolfgang zag niot, hoe de assessor den kastelein met één oog toewenkte en daarbij een geringe beweging met het hoold naar Wolfgang maakte. „Neen, hjj is er nog niet geweest", ant woordde de kastelein, het teeken dadelijk be- giijpende, „maar bijkomt bepaald nog." De assessor bestelde wijn en beval de bar- ron hetzelfde merk aan. „Gij meent dus" vroeg doze den assessor, „dat het eenig nat zou kunDen hebben, wanneer ik hier op uw vriend wacht?" „Natuurlijk!" verzekerde de gevraagde. Gij kuDt uw zaak aan geen beter handen toover trouwen. Nugliscb is de slimste en bekwaam ste ambtenaar voor strafzaken." De assessor verhaalde no, eenige bravoor- stukken van de officier, welke zeer interres- sant waren en een verrassenden blik wierpen in de wereld der Berljjnscbe misdadigers. Van het tafeltje der kaartspelers deed zich eensklaps een luid gegeeuw hooren. .Het skat verveelt mij heden", zeide, ins gelijks geeuwende, de oudsteder drie heeren, wiens voorkomen iets militair-achtigs had. „Laten wij een ander spel maken! Daar mijne vrouw en mijne dochter in de opera zijn, heb ik beden avood vrij af." De baron sag, hoe nu elk der spelenden een hoopje geld naast zich legde. De militair er uitziende hoor eau drie kaarten in de hand, terwijl bij ze met de vingertoppen aan de sma'le rijde vasthield. Eene der kaarten, harten-vrouw, klemde hij tusschen duim en wysvinger de beide andere kaarten tusschen de andere vingers. Nadat hij aan de mede- De Bank van Leening te UTRECHT. Men schrijft hierover aan De Amster' dammer: Als een bewijs welk een duivelsche sluw heid de directeur Koch of misschien ook welk een duifsche argeloosheid de leden der met de controle belaste commissie bij de gepleegde malversatiën hebben aan den dag gelegd, mag wel dienen, dat Koch's boeken en staten zoo netjes in orde waren, dat de heeren in den wam verkeerden, dat zij reeds een eigen kapitaal van een kwart ton bezat en in werkelijkheid blijkt er meer dan een ton gouds verdwenen te zijn. Aan de oproeping om voor den rechter van in structie te verschijnen ter herkenning van beleende panden, die bij uitdragers hier ter stede door de politie werden in beslag genomen, werd door vele beleeners hoe schoorvoetend dan ook door sommigen voldaan. Menigeen vond zijn panden te rug, maar niet weinigen ook keerden teleur gesteld huiswaarts. Nu kan men begrijpen, dat er nog tal loos velen uit schaamte of uit een gevoel van onverschilligheid niets van zich laten hooren, zoodat men wel nimmer tot de ken nis van den waren toestand zal komen. Iu- tusscheu blijkt meer ea meer dat de di recteur, die steeds zeer zenuwachtig van aard was maar nimmer door bijzondere geestesgaven had uitgeblonken, bij uitne mendheid de gave heeft bezeten om zich in het vertrouwen zijner medechristenen te dringen. Zoo is zijn commissaris Mr. "Waller, voor een bedrag van niet minder dan f 25000 dupe geworden en heeft Koch diens naam laten dienst doen tegenover een thans te Amsterdam woonachtigen vriend, die hem f15000 toevertrouwde, doch die hij slechts als een bizondere gunst wilde aannemen en op voorwaarde dat mr. M... er niet mede bekend werd.... want die wilde graag zijn goed in de Bank beleggen. Burgemeester Reiger, voor een jaar of zeven ook commissiris der bank had even eens f15000 in de zaak gestoken, doch heeft voor geruimen tijd dat postje als een reutegevende beleggitigovergedaan aanzijn medelid in bet Dagelijksch bestuur mr. J.E de Beaufort. Toch is de burgemeester er later nog weer voor een kleine duizend gul den geleend geld, toen de directeur wegens uitbreiding van zaken weer een court spelenden de kaarten had laten zien, wierp hij ze met een snelle, eigenaardige beweging der hand op tafel, zoodat ze allen met de rugzijde naar boven neervielen. De tegenspe ler moest nu aangeven, welke de harten-vrouw was. Trof bij bet, dan bad hij gewonnen, in het andere geval verloren. Het spel werd zeer levendig en het geld rolde over en weer. Wolfgang had nooit bijzonder behagen ge schept in het spel, maar nu prikkelde het zonderlinge er van zijne belangstelling. Hij veizocht nu, voor eenige minuten aan het spel te mogen deelnemen, en men stolde nu elkaar wederkeerig voor, gelijk dat onder mannen van aanzien gewoonte is. Wolfgang ging zeer opmerkzaaam na, naar welke zijde du kaatt vloog, op welke bij zet te, eu verscheidene malen achtereen raadde bij het ook. Eensklaps echter keerde het ge luk, en ofschoon hg voor t ch vast overtuigd was, dat bij de rechte kaart goed in het oog bad gehouden, zoo dikwijl vergiste hij zich toch. Hoe meer zijne verbazing aangroeide, des te meer prikkelde hem bet speL Toen hij evenwel zag dat het geluk zich onafge- breken van hem afwendde, en zijn ver- I lies ongeveer honderd gulden bedroeg, ein digde bij met het spel. De oud-millitair keek nu op zijn horloge. Hij vond dat het tijd was, vrouw en doch ters uit de opera af te halen, en groette het gezelschap. Kort daarna volgden de beide andere heeren. Woltgang bevond zich met den assessor alleen, die zijne teieursteliog te kannen gaf, dat mijnheer Nuglisch heden niet gekomen was; waarschijnlijk was hij door ean gewich tige ambtsbezigheid verhinderd. Wolfgang vond het nu tijd, zijn hotel op te zoeken. De assesor vergezelde hem naar de dichtbijeijnde plaats, waar huurrrijtuigen stonden, gaf hem een welgemeende» raad, ten opzichte van de stappeo, welke bjj mor genochtend vroeg moest doen om zijn horlo ge terug te krijgen, en nam, toen Wolfgang in het rijtuig steeg, met gracieuse hoffelijk heid zijn hoed af, terwijl hij hem verzeker de, dat het hem een groot genoegen was gewe.st, met hem kennis gemaakt te Lebben, n dat bi) hoopte, dut men elkaar weder zou ontmoeten. Deze hoop zon spoedig genoeg onder verras sende omstandigheden in vervulling gaan. "WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1