Donderdag 27 Juli 1893. 37ste Jaargang No. 2746. t. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Sc hagen. Vasthouden van Eenden. Binnenlandsch Nieuws. CHAG Aüeiem Wiens- j GWDlai. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8CHAGE1Ï, liaan, D 4. De Inhoud tan het Geïllustreerd Zondagsblad, No. 31 is als volgt: Talbot en de gravin d' Auvergne, met illustratie. Een aomerplaag. Een slechte berekening, met twee illustraties. Het ontbijt volgens dressuur, met illustra ties. Het honderdjarige herdenkingsfeest van Bazel's toetreden tot het Zwitzersch Eedverbond, met illustratie. Jules Souf- flot, met portret en illustratie. Twist, naar Meissonier, met illustratie. Chry- santemums.Het bedriegelijk spiegelbeeld met illustratie. Puzzle. Een cadeau van een millioeu. Als de dieren ziek zijn. Oplossing Prijsraadsel LI1I. Een welsprekend opsehrift, Ons brief geheim. -- Een zelfgekozen slraf, met il lustratie. Onverdragelijk, met illustratie. De Prijswinner van Raadsel LI. Nieuwe Prijsraadsel LVI. Een appel- kuur. Een diepzinnig» vraag, met 'illus tratie. -De Manzanillaboom. Een woord van Gounod. Een probaat middel. Oog oog, tand om tand. Anecdoteproe- ve No. 19 Twee Klassen. Schaak- rubriek.Mededeelingen. Bekendmakingen. Burgemeester en Wethouders der gemeen te Schagen Gezien art. 219, 2de alinea der Wet tot regeling van de samenstelling, inrich ting en bevoegdheid der Gemeentebestu ren, brengen ter kennisse van de ingeze tenen, dat de rekening dezer Gemeente over het afgeloopen dienstjaar 1892 ter Secretarie voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd van af heden tot en met den 7en Augustus e. k., van des yoormiddags tien tot des namiddags twee ure, en het zij in druk, hetzij in afschrift, tegen be taling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen den 25 Juli 1893. Burgemeester en 7?ethouder9 voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen; Gezien art. 76 van de politieverordening dier gemeente; FEUILLETON. 12 Roman van Curt Hoffmeister. (Vertalingsrecht verzekerd.) XII Wolfgang's wond bleek zeer onbeduidend te zijn, de schade aan zijn jaa was grooter dan die aan zijn lichaam. Nadat de arts een anti-septisch verband had aaogebracbt en eenige wenken voor behandeling had gege ven, reed Wolfgang naar zijn hotel terug •u liet zich een ODtbijt bovenbrengen. Het verlangen, om in de zaak van Mela- nie Rettberg tot een einde te komen, gaf hem aanleiding, een bezoek te brengen aan Mozes Nathanson. De winkel was ledig, daar de pand-beleener zich juist in zijn achter kamer bevond en van zijn voornaam bezoek geen vermoeden had. Met de verontschuldi ging: „ik vraag u verscbooning, wanneer ik u stoor,* trad Wolfgang het allerheiligste bin nen, waar Nathanson zich juist in druk ge sprek met een ander bevond. .Mijnheer de baron! mijnheer de baron]* stotterde Nathanson, in zijne verlegenheid met zijDe handen in de lucht zwaaiende.* Terwijl de baron een glimlach niet kon onderdrukken, bleef bet gelaat van den an deren man onbeweeglijk. Het was een ge zicht hetwelk men niet zoo gemakkelijk we der vergeet. Ik het eerste oogenblik scheen zijn gelaat terugstootend; een opmerkzaam beschouwer kon er evenwel meer verbittering dan verharding uit lezen. In tegenspraak hiermede lag er iets opens in bet bcoge voorhoofd, ovenzoo was het schoone blauwe oog in tegenspraak met den schowen, gejaag- den blik die voor den vreemden blikgem stai.d hield. Het zwart baar was kort gesneden, de baard afgeschoren. Zijn lichaamsbouw verried een herkulische spierkracht. Trots dit als maakte de vreemde op Wolfgang den indruk als behoorde bij tot die lichtschuwe klanten van Natbanson, die bem de voor- dceligate zaken aan de band brachten Mis schien was hij de ,Ulaan" van wien Nathan son gespreken had, en wanneer die b^naam betrekking had tot de v rcegeie loopbaan van Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat vanaf heden tot en met 20 October a. s. de eenden binnen die gemeente opge sloten of gehokt moeten worden. Nalatigheid is bij de politieverordening strafbaar gesteld met eene boete van ten hoogste tien gulden. Schagen, 25 Juli 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. de Secretaris, DENIJS. Tot de 75 adspiranten, die aan de kweek school voor machinisten zijn geplaatst, be hoort meda C. Blaauboervan Wierin- gerwaard. van In de vergadering Hoofdingelanden van den ANNA-PAU- LOWN A-POLDER, gehouden op Zater dag den 22 Juli j.L, is tot eerste candi- daat voor de voordracht voor de vacante betrekking van Dijkgraaf verkozen, de Heer Th. J. Waller, heemraad van bo- vengenoemden polder. Deze vacature is ont staan door het overlijden van deD heer C. E. Perk. HEER-HUGOWAARD. D e h e e r R. Meurs, hoofd der school No. 2 is op de voordracht geplaatst voor de benoeming van hoofd eener school te Amsterdam. Het bestuur vanhet *Onder- linge Veefonds" te HOOGWOUD heeft besloten, wegeus de sterke daling der vee- prijzen, voor gestorven runderen 25 pet. minder uit te keeren. Te ZAANDIJK bestaat het plan het 400-jarig bestaan dier gemeente waardig te herdenken. Men zoude eene feestcommissie benoemen en daarnaast eene commissie voor de organiseering eener ten toonstelling van Zaansche kunstnijverheid. De Hoornsch W i el r ij d e r s- club had Zondag eenen nationalen wed strijd uitgeschreven voor wielrijden en hardloopen. Verschillende medaille-prijzen waren voor de overwinnaars uitgeloofd. De uitslag was als volgt: le afd. Wielrijden 10 K M. Ie pr. Paassen, Utrecht, 20 m. 37% sec.; 2e pr. Lisman, Zaandijk, 20 m. 57 sec.; 3e pr. Verhoeven, Rotterdam, 21 m. 30 sec. 2e afd. Hardloopen 100 M. le pr. Beekman, Amsterdam; 2e pr. A. Roggeveen, deD maD, zoo kon Wolfgang's zeer geoefen de blik in de stramme houding van den man de bevestiging van zijn vermoeden vinden. Den ouden Nathanson was het blijkbaar zeer onaangenaam, dat dat de baron ham in dit gezelschap had aaugetroffen. „Nu, wat wilt gij neg hier?' beet hij den reus toe, die den baron onderzoekend had aangezien, waarna de lastige gast met een vlnchtigen groot zich verwijderde. „Ik wilde mij juist heden de eer geven, mijnheer de baron een bezoek te brengen,* zoide Natbanson eindelijk, nadat hij allerlei verontschuldigingen bad gestameld, omdat hy zijn voornamen cliënt in den winkel had laten staan wachten. „Het is alles naar wensch gegaan; maar het heeft veel moeite gekost tot ik mijn man er toe gebracht heb het jongemenseh uit ta hooron, en hy is niet eerder met de zaak; voor den dag gekomen, voor ik hem gezworen heb den vreeselyksten eed, dat den jongen man niets kwaad zal overkomen.* „Ik weet reeds wat de jonge Rettberg gedaan beeft," antwoerdde Wolfgang bedaard. „Het is mij er nu alleen nog maar om te doen, den naam te weten, welken hy ver- valscht heeft.* De jood keek hem verbaasd aan. „Ook deD naam zou ik mijnheer den ba ron kunnen noemen,* antwoordde hij, nadat hy zich hersteld bad, „maar de vreeselijke eed „Zal u raar ik hoop, zulks niet beletten", viel Wolfgang bem iD de rede, „wanneer ik u de verzekering geef, dat ik den knaap geen leed berokkenen, maar integendeel bem van het tuchthuis redden wil.. Spreek dus vrij uit." ging Wolfgang voort, „Lee heet de man, wiens naam is misbruikt?" „Hy heet Mailland", gaf de jood ten ant woord. ,Maitland?" herhaalde hy. „Misschien Ot- lo Maitland?'' Natbanson knikte met bet hcofd. „Hy woont onder de Linden. Dit dcet u ontstel len?" vroeg hy onderzoekend. „Ik ben meer verrast, dan ontsteld," ant woordde Wolfgang „omdat bet toeval wil, dat ik met dien beer vry wel bekend ben. Maar boe komt de jonge Rettberg juist cp dien naam?" „Hoe zal bij er aan komen?" ztide Nath&n- Schagen3e prijs Kellenbach en Straat man, tegelijk aangekomen.. 3e afd. Wielrijden, 5 K.M. le pr. Bei- senherz, Amsterdan, 9. min. 4% sec. 2e Mastenbroek, Hoorn, 9 min. 6% sec.; 3e pr. Keyser, Hoorn, 2 min. 15 sec. 4e afd. Hardloopen, 804% M. le pr. W. Gronet, Amsterdam, 2 miD. 15 sec.; 2e prijs H. Smit, idem, 2 min. 17 sec.; 3e prijs A. E. Preni, Rotterdam, 2. min. 19% sec. 5e afd. Wielrijden 25 K. M. le pr. Jaap Eden, Haarlem, 50 m. 34 s.; 2e pr. Kampers, Amsterdam, 54 m. 18 s.; 3e pr. Lisman Zaandijk, 54 m. 85 s.; 4e pr. Vlug Utrecht 54 m. 57 s. Door het breken van een wielband had Eden enkele min. oponthoud. Eerste Zangersfeest van den „Noord-Holl. Zangersbond".Men echrijft uit PURMEREND: ln het vriendelijk gelegen en door zijnen benoemden markt dag overbekend stedeke Purmerend h»d Zondag het eerste zsngerfeest van den se dert het vorig jaar opgerichten ^Noord- Holl. Zangersbond" plaats, waarvan het hoofdbestuur bestaat uit de heeren J. Vis, te Oudkarspel, voorzitter, 1). Kuilmante Nieuwe-Niedorp, secret.-penningmeester en zes andere leden. Dat Purmerend als plaats gekozen werd voor het eerste jaar feest van den #Bond" vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat hel Purmeren- der-Mannenkoor dit jaar zijn vijftien-ja rig bestaan herdenkt en alzoo dit jaar als 't ware de feestgevende gemeente wenschte te wezen. Het regenachtige weder der laatste dagen had Zondag plaats gemaakt voor een echt zomerschen dag, niet te koud, niet te warm, in 'tkort een overheerlijken dag. Geen wonder dan ook, dat van heinde en verre belangstellenden in grooten getale opkwamen om van dit feest te ge nieten. Een tiental bij den Bond aan gesloten zangvereenigingen, zoowel voor mannen— als gemengd koor waren mede opgekomen, om afzonderlijk het feest door het uitvoeren van eenige zangnummers op te luisteren. 's Morgens ten 12 unr trad 't Pnrmeren- der Mannenkoor, directeur de heer A. C. Provily, op het orkest en zong den aan wezigen in de concertzaal van „de Doelen" een welkomstgroet toe, waarvan de woor den vervaardigd waren door den heer C. W. Bakker, lid van 't hoofdbestuur en secre taris van „Purmerends Mannenkoor" en son. „Maitland toch leeft in de groote we reld, is een zeer rijk man en zijn naam is evengoed als baar geld. Dat zal do jonge man geweten hebben.* Wolfgang twijfelde er geen oogenblik aan dat zyn vriend op zyn verzoek er niet toe over zou gaan den jongeD misdadiger te ver volgen, doch bij kon ook niet de vrees on derdrukken, dat Maitland van de maebt, wel ke bij daardoor over Rettberg verkreeg, mis bruik zou kunnen maken, tegenover diens scboone zuster. Er lag in Maitland's voorkomen iets aan trekkelijks, eene bekooring in zijne welspre kendheid, waaraan Wolfgang zelf geen weer stand kon bieden; by al zyn verstand ver loor hy, in een gesprek met Maitland, eeni- germate het duidelijke onderscheid tnsschen recht en onrecht, tenminste het kostte hem moeite niet at te dwalen. Met bezorgdheid vroeg Wolfgang zich af, welken invloed zulk een man zou kunnen verkrijgen op een jong, onervaren meisje els Melanie Rettberg. „Wanneer ik wist*, zeide Wolgang, het stilzwijgen verbrekende, „in wiens handen de wissel zich bevond, dan zou ik bem da delijk laten inlossen.* „En mijnheer Maitland behoefde niets te vernemen van de geheele geschiedenis,* zei- de oude koopmn lachende. „Ik begrijp u. Maar wie kan weten, waar dat wisseltje nu in de wereld ronddoolt. En we zijn zeer dicht by den vervaldag.* „Nn, mijnheer Nathanson*, zeide Wolf gang na een kort beraad, „in ieder geval beeft uwe mededeeliBg groote waarde. Zulk een dunst laat zich echter niet be toenen. Om eebter op de oud-griekscbe vaas en de antieke Damascener-kling terug te ko men, waarvan gij mjj laatst het eeD eu an der mededeeldet, die zouden bij mijne ver zameling van oudheden zeer goed passen, zend die beide voorwerpen aan mijn hotel, mijnheer Natbanson, en vergeet vooral niet de gequiierrdc nota er by te voegen.. De baron groette en gaf den bandelaar geen tijd zijn dankbetuigingen te uiten. „God! wat een man!* riep Natbanson vol bewondering uit, „wat een echte aristocraat! Orgc7ien tn zender op den p'gs te dingen neemt by de vaas en de klingten slot te bad Ljj misscben bet vergulde stoeltje gecomponeerd door dendircteur, den heer A. C. Provily. Vervolgens nam de heer Vis, voorzitter van van den Bond, het woord en hield een flinke, voor den vuist uitgesproken rede, waarin door spreker een woord van welkom werd gesproken tot de aanwezigen, benevens een woord van hulde aan „Purm. Mannenkoor', dat zooveel heef', bijgedra gen tot het welslagen van dit eerste feest. Vervolgens werd door den heer D. Kuilman, een door hem vervaardigd gedicht voorge dragen ter eere vaD »Purm. Mannenkoor.' Hierna werd de eerewijn aangeboden en had de algemeene repetitie voor samenzang plaats, waarvan de nitvoering later op de Kaasmarkt zou plaats hebben. Te half-twee werd het feest voortgezet met eene uitstekend geslaagde malinée- concert op het Doelenplein van een gedeel te van het muziekkorps der infanterie uit Leiden, onder directie van den onder-kapel meester, den beer Oostelaar. Pit concert, waarvoor entree geheven werd, was niet zoo druk bezocht als men dit voor zulk een gelegenheid mocht verwachten. Ongeveer 4 uur trokken de verschillen de koren met hun banieren en voorafge gaan door het zoo evengenoemd muziek korps van het Doelenplein naar de Kaas markt, waar een tribune was opgericht voor uitvoering van den samenzang. Door de verschillende mannekoren, gesteund door de mannelijke leden van de gemeng- den koren, werden een drietal liederen on der leiding van den heer A. C. Provily en door de gemengde koren eveneens een drietal liederen onder leiding van den heer J. Vis met goed gevolg uitgevoerd. Door den lagen bouw van de tent was het klaokgehalte gering en genoten slechts zij, die in de onmiddellijke nabijheid ston den. In plaats van ten 6, ving het volkscon- reeds ten 5 uur aan. Ook dit werd door meergenoemd muziekkorps op de Kaas markt tot aller tevredenheid uitgevoerd. Het feest werd besloten door een con cert in „De Doelen" door alle aangesloten vereenigingen van den Bond. Dit con cert ving ten 8 uur aan. Door elk der tien vereenigingen werden twee liederen uitgevoerd, die over het geheel zeer goed slaagden. Een prettig bal, onder leiding van den heer S. Content, van Amsterdam, be sloot op waardige wijze dit feest, dat bij allen een aangenamen indruk beeft achter gelaten. Omtrentde brandstichtin ook nog genomen, wanneer ik hem gezegd bad, dat bet de troon was, op welke ook koning Salomo gezeten had. O, Mozes Na- thansoD, wat zijt ge toch een slaapkop ge weest!* XIII. „Heden morgen heeft er in bet groene- woud tnsschen den bekenden mijnheer tob Quinne en baron von Sturen een duel op het pistool plaats gebad, waarbij de laatste een ernstige wond aan de arm ontving. Ba ron von Sturen behoort tot een onzer oud ste adellijke geslachten en hy is da eigenaar van twee riddergoederen in Silezie en in de Mark. Naar wij vernemen, moet de twist om een dame aanleiding gegeven heb ben tot dit duel.* Dat was het nieuwtje van den dag, het welk men heden in alle Berlijnsche bladen kon lezen en hetwelk mijnbeer van Quinna dank zij zyne intieme bekendheid met ver scheidene dagbladreporters in deze voor bem zoo vleienden vorm onder de oogen van het pobliek bad weten te brengeD. Slechts in weinige bladen was, afwijkend van deze be richten vermeld, dat baron von Sturen zyn schot in de lucht bad gevuurd. Wolfgang wierp de courant, welke hem in een restaurant in banden kreeg, met minachting van zieb. Yan alle lezers van dit bericht zweefde bem natuurlijk Felicitas voor den geest. Zyn snelle en levendige ver beelding deed hem vermoeden, wat Felicitas wel zon denken, wanneer zy las, dat by ter wille eener dame bad geduelleerd. Moest zy, in alle reinheid van haar gemoed, niet da- dehjk denken aan een dier holen, waar Wolfgang met den eersten den besten woes teling om een vrouw van verdaehte zeden twist had gekregen? Zekerlijk waren er weinige lezers, die het bericht niet van deze zijde opgevat badden, maar juist onder die weinigen bevond zich Felicitas. Met de schaduwzijden der maat schappij te weinig bekend, om dadelijk zulk een oi gunstige voorstelling van het gebeur de zich te maken, gelijk Wolfgang vreesde bield zy zicb ir von overtuigd, dat een of andere onstuimige daed of woord van Wolf gang, voortvloeiende uit zijne edele inborst, aanle ding tot dit duel bad gegeven. Toen zij las, dat bij iD de lucht geschoten bad, verhelderde een glimlach baar gelaatmaar gen bij den molenaar A. E. te GARDEREN wordt uit Barneveld het volgende me degedeeld Nadat de 14-jsrige dienstbode G. B. eerst herhaaldelijk verklaard had dat de brand gesticht was door de dochter E., heelt zij eindelijk bekend zoowel schunr en bergen als het huis zelf aangestoken te hebben, nadat zij te voren op één dag driemaal beproefd had het huis in brand te steken; deze branden wist men toen tel kens in tijds te blusschen. G. v. B. is gevankelijk naar Utrecht overgebracht. Nader wordt nog vernomen aangaande de 14-jarige G. v. B., die bekend heeft de branden te Garderen gesticht te hebben, dat zij hiertoe is omgekooht door den mo lenaar A. E. en zijne vrouw zelve. Van eerstgenoemde zou zij f 20 ontvangen heb ben voor het in brand steken van het huis, en van laatstgenoemde f 5 voor de bergen en schuur. Leerplicht. Bij den Raad van State is een ontwerp op den leerplicht in gekomen. De heer C. baron de Vos van Steenwijk, directeur van het postkan toor te ARNHEM, herdenkt 1 Augustus a.s. den dag waarop hij voor 40 jaren in dienst trad. Bij het gister in de Tweede Kamer geopende algemeen debat over de regeling van het kiesrecht warea met den minister van binnenlandsche zaken al zijne ambtgenooten aan de ministertafel ver schenen. Ter zake van de behan deling der kiesrechtuitbreiding meldt men uit ,s-GRAVENHAGE, dat bij de meerderheid der liberale Kamerleden het plan zou bestaaD, met behulp van de ka tholieken het wetsontwerp te doen vallen. Daartoe zou bij art. 3 een voor de regeering onaannemelijk amendement worden inge diend. Van andere zijde wordt dit geruoht be vestigd, en er bij gevoegd, dat in dat ge val de Kamer niet zal worden ontbonden masr waarschijnlijk een ministerie-Röell zal optreden. Deze geruchten komen tot ons uit goede bron, maar wij deelen ze niet zonder ee- nig voorbehoud mede. {Tel.) Men schrijft aan de F rov, Dr. en AssCt: Terwijl de bijenbonderij in oostelijk toen zij uit het bericht ontdekte dat hy zwaar gewond was, ontzonk het blad aan haar hand; zy verweet zich zelve, dat haar be toog van den overigen avond de verantwoor ding zijner verwonding droog, daar in ge val Wolfgang zyn tegenpanty niet had ont zien, het zekerlijk wel niet zoo ver zou zyn gekomen. Felicitas nam de courant weder op en snelde er mede naar de aangrenzende ka mer, om met bleek golaat hare stiertante het ongunstige bericht voor te laggeu. Me vrouw von Prachwitz gevoelde zich er zeer door veronru8t; zy wilde iemand Daar Wolf gang's hotel zenden, om naar zyn toestand te vragen, doch besloot dadelijk zelf daar heen te rijden. Terwijl Felicitas alleen was, hield zy zich bezig met de vraag of Wolgang von Sturen trots alles, wat zij gisteren avond nit zijne houding meende te moeten lezen, toch eene andere lief had. Waarom was het baar, als of bij deze gedachte een yskoude band zich op baar hart legde? Had zij hare verbeel ding laten boeien door een hartstochtelijken wilden jongen man, die misschien voor elke nieuwe bekende dezelfde vleiorij&n en op merkzaamheden veil bad? Felicitas ontstelde over bare eigene gewaarwordingen, doch de ze gevoelens veranderden in eene blijde ver rassing, toen baron von Sturen werd aange diend en in hetzelfde oogenblik voor haar stond „Hoe gelukkig maakt het mij,* begroet te zy bero, „u zoo frisch en gezond te zien. Zoo is, G'odezij dank, een deel van het cou rantenbericht toch onwaar. Tante Prachwitz is naar uw hotel gereden, om te zien, boe het u gaat.* Wolfgang meende in Felicitas' houding eene zekere ternggetrokkenheidte bespeuren. Gij hebt dus reeds gelezen,* antwoordde hy, „dat ik geduelleerd heb, trots de vrien delijke waarschuwingen, welke gij mij eerst gisteren hebt gegeven Ik wil u bekennen dat ik tot het oogenblik, in hetwelk ik gis teren met u sprak, vast besloten was, mijn tegenstander neer te schieten en zelfs meen de mij daardoor jegens de maatschappij verdienstelijk te maken.* „O, dan maakt het mij des gelukkiger,* riep Felicitas' levendig uit, „wanneer ik gè- looven moet dat mijne woorden hunnen in vloed op u niet gemist hebben.*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1