hewepnvaiiM noodlot. Zondag 30 Juli 1693. 37ste Jaargang No. 2747. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: §€HA^M, Laan, 1> 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. G e in e e n t e S c h a g e n. Beken cl makIng-e n. "Politie los laten loopen van honden Bij overtreding mogen zoo danige honden door of op last van de politie worden afge maakt. Vasthouden van Eenden. Binnenlandsch Nieuws. Een voederplant. xiv. Zoet groenvoer. WORDT VERVOLGD. Almititit- UiÉiillal. De Burgemeester van Schagen herinnert bij deze aan art. 57 der Algemeene Politie verordening voor die gemeente, waarbij verboden wordt het op openbare straten of wegen of andere voor algemeen gebruik bestemde plaatsen. SCHAGEN, 26 Juli 1893. De Burgemeester voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. Burgemeester en Wethouders der gemeen te Schagen Gezien art. 219, 2de alinea der Wet tot regeling van de s»menstelling, inrich ting en bevoegdheid der Gemeentebeatu- ren, brengen ter kennisse van de ingeze tenen, dat de rekening dezer Gemeente over het afgeloopen dienstjaar 1892 ter Secretarie voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd van af heden tot en met den 7en Augustus e. k., van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, en het zij in druk, hetzij in afschrift, tegen be taling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. v Schagen denT^ö Juli 1893. urgemeester en IV ethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scha gen; Gezien art. 76 van de politieverordening dier gemeente; Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat vanaf heden tot en met 20 October a. s. de eenden binnen die gemeente opge- aloten of gehokt moeten worden. Nalatigheid is bij de politieverordening strafbaar gesteld met eene boete van ten hoogste tien gulden. Schagen, 25 Juli 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Wetli. de Secretaris, DENIJS. FEUILLETON. Roman van Curt Hoffmeister. (Vertalingsrecbt verzekerd.) 13 XIII „En op welke wijze kunnen zij, aan wie gij uw rol van beschermer wilt overdoen, voor de door u bedoelde dame zorgen f vroeg Felicitas. .Vooreerst daardoor, dat zij haar zoo spoe dig mogelijk uit hare woning verwijderen,* antwoordde Wolfgang. ,1» zij in gevaar .Die mijnheer von Quinna bezit een maebt over baar broeder, welke haar zelfs verder felijk kan worden.* .Ach!* antwoordde Felicitaa met een zwaarmoedig lachje, .ik kan dat alles zeer goed begrijpen, alleen dit begrijp ik niet, hoe een broeder zoo laaghartig kan zijn, den ondergang van zijn eigen zuster te be werken,* .Lediggang, genotzucht en ten laatste de vrees voor het tuchthuis, dat zijn zijne drijf veeren. Zjjn zuster moet voor zljiie dwang en invloed beschermd werden, en wanneer gij en nwe tante daarbij wildet helpen, dan zal het meisje u daarvoor ten zeerste dankbaar zijn en ik niet minder, Felieitas.* .Ik wil alles doen, wat gij wilt, Wolf gang,* zeide Felicitas, hevig blozende. .Mis schien weet gij, dat bet mij aan de midde len, haar te helpen ik meen geld volstrekt niet ontbreekt.' .0, wat dat betreft,* antwoordde Wolfgang laehende, .laat mij daarvoor zorgen. Ik be zit teel meer, dan ik bekoorlijk weet te besteden, en ik zou u daarom willen verzoeken, mij met uw raad bij te staan bij de be- bescbikking over mijnen rijkdom, welke te groot is, om mij niet ernstige terplicMingen op te leggen. Wilt gij mijne mentor in bet goede zijn, Felicitas «Zeer gaarne, Wolfgang,' antwoordde Let jonge meisje met zacbte stem en ter neer geslagen blik. .Wanneer ik ijdel genoeg kon zijn om te gclooven, dat mjjne raadgevm- In de gemeente VENHUIZEN is de besmettelijke varkensziekte zoo hevig woedende, dat d.d. bij 16 eigenaren de lijken moeten worden verbrand. Ook te WIERINGERWAARD is de varkensziekte uitgebroken en deze week zijn er reeds drie varkens verbrand. Z o n d g jl. is te GROOTE BROEK een kaatswedstrijd gehouden, waaraan 31 spelers deelnamen. Den prijs woo T. Groo teman en de eerste premie J. Vet, beiden aldaar, terwijl de tweede premie ten deel viel aan K. Kok te Lutjebroek. Het hoofdbestuur der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen heeft zich nu tot de besturen der departementen ge wend om inlichtingen, mededeeling van plaDnen en wenschen, in verband met de werkeloosheid. Aanleiding daartoe is het besluit der jongste algemeese vergadering, waarin aan het hoofdstuur werd opgedra gen, om uit te lokken, aan te moedigen en te ondersteunen, de bemoeiingen van de partementen en anderen in ons land ter bestrijding van de werkeloosheid en hare nadeelen, en waarvoor een post van f 3000 op de begrooting is gebracht. Het hoofdbestuur stelt daartoe een 15-vragen, na welker beantwoording nader zal worden overwogen, wat het verder zal doen cm uitvoering te geven aan het besluit der algemeene vergadering. Zelden ia, door den drang der tijden, aan de Maatschappij een aantrekkelijker taak opgelegd. Voor de ver vulling daarvan heelt zij aanspraak op al ler medewerking. Uit goede bron verne- men wij dat eerstdaags onder zekere bepa ling het Nederlandsche fokvee we der in DU1TSCHLAND zal kunnen wor den ingevoerd. Maandag den 24en dezer is te AMSTERDAM, Groenburgwal 44, de twee de cursus in handenarbeid begonnen. Een 46-tal personen, waaronder 9 dames, nemen er aan deel. Met een kernachtige toespraak heette de hoofdleider van den cursus, de heer J. Stam, de aanwezigen welkom, hij ontwikkelde de redenen, waar om deze cursus gehouden wordt en gaf een overzicht van de werkzaamheden, die zullen plaats hebben. Hij stelde de andere 4 onderwijzers aan cursisten voor en dank te den heer BoumanDirecteur der kweek school voor onderwijzers te Amsterdam, die gen u van nut zullen zijn.* De baron bad gedurende dit onderhoud bij baar eenige gegevens rreenen te ontdek ken, welke zijne hoop verlevendigden. De vurige glans van haar cog werd nog ver hoogd in den toon hater stem lag eenige ontroering; in hare houding een zekere be schroomdheid, dat alles verkondigde hem, dat hij ten minste de macht bezat, haar hart te treffen. Wie weet, waarheen deze wending van het gesprek geleid zou hebben, bad niet de klank der huisbel, welke werd overgehaald, hem had te kennen gegeven, dat mevrouw von Prachwitz teruggekeerd was. .Laat mij dan het zegel op uwe belofte drukken, beste Felicitas", zeide Wolfgang, terwijl bij hare hand greep en die eerbiedig aan zijne lippen bracht. ,Op welke belofte f" vroeg zij onbevam gen. .Mijn kameraad te zijn,* herinnerde bij, en gaarne bad bij er aan toegevoegd .voor het leven," doch bij wilde in dit oo- genblik niet alles wagen, ook trad mevrouw von Prachwitz juist binnen. De in bet hotel ontvangen mededeeling, dat de baren was uitgegaan, had baar we der gerust gesteld; en nn wss zij Z6er blij de, bem juist hier bij Felicitas aan te tref fen. Zij v as beiden ir.et dezelfde hartelijkheid genegen en beschouwde het als de natuur lijkste za:-k ter wereld, dat de jongelui op elkaar verliefd en bet gelukkigst echtpaar worden moesten. Dat was reeds gister avond haar gedachte geweest. De baron verhaalde nc zijne geschiedenis en wist de weduwe voor Melanie's lot de warmste belangstelling is te boezemen. Zij was ervaren genoeg, om dadelijk het gevaar te overzieD, voor hetwelk de baron het schoo- ne, ODschuldige meisje trachtte te bescher men. .Ik wil met Felicitas morgen uw bescher meling opzoeken," verklaarde zij, ,en wij znllen alles tot uwe tevredenheid regelen Wij zullen w el zien, hoe wij de jonge dame bij ons onder dak brengen. Zij zon in de kleine kamer naast de uwe, kunnen slapen, Felicitas." .Voor eenige dagsn, althans, leste tante," antwoordde Felicitas, „mccbt zij langer hier blijven, 6an zou bet doel niet zich onder de belangstellenden bevond, voor zijne tegenwoordigheid, terwijl hij dien heer hulde bracht voor alles wat deze in het belang van den handenarbeid heeft ge daan. De heer Bouman toch heelt eenige jaren geleden eene reis naar Zweden gemaakt om zich met het onderwijs in handenar beid aldaar op he hoogte te stellen. Het is dus voor een groot gedeelte aan hem te danken, dat het osderwijs in han denarbeid ook in ons land ingang heeft gevonden. Na de rede Tan den heer Stam Bprak de heer Bouman eenige woorden tot de hoeren leiders van den cursus en de deel nemers en gat een overzicht van het voor naamste, dat de vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland heeft gedaan. Hierna namen de werkzaamheden eenen aanvang, door loting werd iederen cursist eene plaats aan de werkbanken aangewe zen en na korten tijd was alles in volle beweging en hoorde men 46 zagen doof het hout krassen. Het onderwijs wordt gegeven des voor middags van 81/, tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure. Landbouw. E ergisteren werd in de B e e- len te PURMEREND eene openbare ver gadering gehouden door de afdeeling ,Beem- ster, Purrnerend en omatreken", van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw", onder leiding van den voorzitter, den heer K. Zijp Azn. te Beemster, waarin verslag zou uitgebracht worden door den in de vorige vergadering benoemde commissie, betreffende den uitslag van een bezoek aan den heer Bertels te Barneveld. Deze commissie bestond uit den voor zitter, den secretaris en den heer J. Koop man, bestuurslid. Laatsgenoemde trad als rapporteur op en deelde der ver gadering mede, dat de commissie zich Don derdag jl. naar Barneveld had begeven, waar zij op het landgoed van den heer Bertels nog een honderdtal personen aan troffen, die mede waren opgekomen, om zich met eigen oogen van de nieuwe wij ze betreffende het inkuilen van groen- VOeder,volgens het s j s t e e m-B e r t e 1 s te overtuigen. Spreker las daarop een kort verslag voor van de door den heer Bertels gegeven in lichtingen omtrent de wijze van. Lehande- bereikt kunnen worden. Zij moet van baar broeder verwijderd worden; hoe licht zou zij hem bij eene wandeling kunDen ont moeten! Ik zal daarom aan mijn vader schrij ven; in ons huis zijn er kamers genoeg, wel ke tot hare beschikking staan.* ,0, lieve Felicitas'- Aan nw vader schrij ven?' zeide mevrouw von Prachwitz op beden- kelijken toon. ,Aan uw vader schrijven! Gij kent bem evengoed als ik!' Het jonge meisjo bloosde. .Nu, ik wilde u niet krenken', zeide de tante, dit bemerkende, .beproef bet en schrijf hem. Mocht hij bedenkingen maken dan zal er wel een andere uitweg gevonden worden. Wij zijn immers toch van plan eenige we ken naar Eügea te gaan en daarheen kun nen wij mej. Rettberg medenemen.* ,Ik ral baar dadelijk met een paar regelen ons bezoek melden, opdat wij morgen er zeker van zijn, haar thuis te treffen,* zeide Felicitas. .Doe dat, Felicitas», zeide tante goedkeu- rei d, .en laat de baron u baar adres geven.* Op verzoek van mevrouw von Prachwitz bleef Wolfgang den gebeelen avond in aan genaam gezelschap bij de dames. Het ge sprek liep over vervlogen tijden; dierbare herinneringen aan zijn overleden ouders en aan de uren, in welke bij cd Félicitas in dit huis als kinderen met elkander speelden traden weder levendig voor zijn geest, zoo dat hij in een plechtige en ernstige stemming het huis verliet. Den volgenden morgen reden mevrouw von Prachwitz en Felicitas naar de vergelegen voorstad in welke Melanie Rettberg woonde. De beide dames waren nog nooit in deze wijken der stad geweest. Toen zij het huis betraden, in hetwelk Me lanie hare woning bad en daar op de trap haveloos gekleede kinderen ontmoetten, en van achter de gesloten deureD, die op den gang uitkwamen, kijvecde vrouwenstem- men hoorden, toen ontzonk baar de moed, en mevrouw ven Prachwitz, die van nature een weinig zenuwachtig was, geraakte bijna in verzoeking terug te keeren. De portierster van dit buis, kwam, dcor nieuwsgierigheid gedreven, uit haar kamer en was niet weinig verbaasd, twee zoo voor name dames voor zich te zien, die naar mej. Rettberg vrcegen. Zij wees haar de ling. welke echter ook voorkomt in door hem uitgegeven, doch nog al kostbare bro chure. Die commissie had echter gaarne den uitslag in de practijk willen zien, daar er op de hoeve reeds een op deze wijze behandelde mijt aanwezig wa». Daar deze echter met verscheidene kilogrammen was belait, ging het niet aan den heer B. te verzoeken deze zwaarte te doen toenemen, teneinde zich van de degelijkheid der me thode te kunnen overtuigen. Dit wse dan dan ook voor allen een groote teleurstelling. Blijkens informatiëD, door de commissie daar bij andereu gedasn, schijnt de methode B. wel vertrouwbaar te wezen, waarom de commissie de vergaderden er waren een 300-tal personen aanwe zig aanspoort, om hiervan de proef te nemeD; terwijl het bestuur bereid is om aan hen, die nog iets naders willgn weten, omtrent de behandeling of nog inlichtingen wenschen over het, voor den landbouwenden stand zoo hoogst gewichtig, onderwerp, de meest mogelijke inlichtingen te verschaffen, van welk aanbod door een aantal aanwezi- zigen werd gebruik gemaakt. De wenk van een der aanwezigen om als proefneming iu de nabijheid van Purmerend een mijt aan te leggeD, zal door het bestuur in overwe ging worden genomen. De eenige belangrijke voederplant, die het dit jaar, ondanks de nie dageweien droog te, niet aflegde, is de blauwe Lucerne. Het is nu maar te hopen dat velen, vooral zij die het met eigen oogen gezien hebben, dit ad notam zullen nemen en in een ge was, dat onder dergelijke omstandigheden bijzonder kostbaar kan worden, geen aan spraak maakt op de beste landerijen, jaren lang voortleeft, en wanneer bet daarmee ophoudt, zijne standplaats aanmerkelijk verbeterd heeft in een zoo nietig en bescheiden gewas wat meer belang moch ten stellen. Ik ken in het Zuiden van Zuid Holland boerderijen, die gerust een vierde van hare bouwgronden tot lu- cerneveld mochten aanleggen, waar de onder grond zulks toelaat. Het is niet zonder reden, dat in vele Fransche streken de lucernières als de vertrouwbaarste grondslag de vee houderij hoog worden geschat. De heer Alex Lonar, rijks-landbouwleeraar te Ber gen (Mons), deelde onlangs het volgende mede uit eenen brief, hem geschreven door den burgemeester der gemeente Espinois. Slechts enkele ingezetenen dezer ge meente, schreef deze burgemeester, teelen Lucerne, maar die weinige perceelen heb- kamer; mevrouw von Prachwitz trad het eer ste binnen. Melanie stond bij de tafel, opwelke Feli citas' brief opengebroken lag, en legde haas tig en met verstoorden blik een courant ter zijde. Mevrouw van Prachwitz was op den eersten blik veor het jonge meisje ingenomen. Zij greep met hartelijke levendigheid Mela nie's hand en deelde haar in de meest kie- sehe bewoordingen mede, met hoeveel lof de baron over haar gesproken had, welke hartelijke deelneming bij voor baar had op gewekt en wat er nu voor haar gedaan zou worden. Melanie was ten prooi aan de meest uit- eenloopen d9 gevoelens. Zij bad zooeven het bericht gelezen van het duelzij had daar uit gezien dat de baron zwaar gewond was en de gedachte, dat hij ter verdedigirig van haar zijn leven op het spel had gezet, had haar ten zeerste aangegrepen. En nu werd zij eensklaps door de goedheid der voorna me dames en door de mededeeling, dat de baron geen ernstige verwonding had beko men, op een geheel andere wijze getnfleo, welke bare oogen vulde met tranen van dankbaarheid. Nu eerst viel haar blik op Felicitas, die zich tot nu een weinig achter haar verscholen bad gehouden. De beide scboone meisjes stonden daar tegenover el kaar en staarden elkaar zwijgend aan, alsof zij wederkeerig over elkaar's schoonheid verbaasd waren. Maar was bet nu omdat Melanie baar lot in de buitengewone schoon heid van Felisitas las, of dat voor haar gemoed deze snelle opeenvolgende gewaarwordin gen te machtig waren, zij verbleekte eens klaps en zoDk machteloos in Felicitas' ar men. Om denzelfden tijd, dat de met Wolfgang bevriende dames haar bezoek brachten aan Melanie, maakte hij zich gereed, naar zijn vriend Maitland te gaan, om met deze de fatale zaak van den jongen Rettberg af te bandelen. Hij wilde juist zijn kamer ver laten, toen er aan de deur geklopt werd. De bezoeker was Maitland zelf. Nu, hoe gaat het met uw wond, baron?* vroeg deze. «Gced, nsar ik zie? Hoe is u het famcuse duel-bericht in de couranten bevalleo? Niet waar, mijnheer vou Quinna verstaat de kunst? Doch, Daar ik zie, waart ben ruimschoots opgebracht. Een hunner verkocht de eerste snede van een perceel, metende iets minder dan een hec tare, voor f 350 nu staat er de tweede voor, die niet minder zwaar is dan de andere. Het is te wenschen- dat in streken, waar do bodetn (de ondergrond vooral) voor dese teelt geschikt is, de landbou wers er ter dege op opmerkzaam en me de bekend gemaakt worden. N. Rolt. Ct. In de vergadering der afdeeling Gooi land* der nHollandsche Maatschappij van Landbouw*, is een belangrijke bespreking gehouden over het systeom-Bertels tot be waring van toet groenvoer en tot dienst baar maken van zelfs schralen grond voor akkerbouw. Twee der aanwezigen hadden een onderzoek ter plaatse ingesteld en wa ren over 't geheel wel ingenomen met de voorloopig door den beer Bertels verkre gen resulaten. Het bouwland, selfs schrale zandgrond, stond er goed bij en beloofde een flink gewas. Ook het nieuwe systeem van bewaring van zoet groenvoe- der in de door den heer B. uitgevonden pers (die veel overeenkomst met de Blunt- pers heeft) voldeed wel. Bij deze pers werden de kettingen en hefboom met ge wichten vervangen door belasting met hei plaggen, waardoor een druk van pl. 400 K.G. perMs wordt verkregen. Al» eisch voor zoet groenvoer stelt de heer B. een temperatuur van 55°60° C.; bij lager temperatuur wordt groeu zuur. Deze tem peratuur, te bepalen met een thermometer, kan door vermeerdering of vermindering van plsggen naar wensch geregeld worden. Op „de Biezen" hadden de bezoeker» groenvoeder gezien dat in begin Mei in de pers was gegaan en nu aan alle eischen voldeed. Het was bruin, doch volkomen zoet met den reuk van versch roggebrood. Ook het vee nuttigde het met graagte, terwijl het uitstekend op de melkproductie werkte. De vraag blijft nu maar of dit voe der ook des winters zoet zal blijven. Zuur groenvoeder, hoe graag ook door 't vee genuttigd, is voor melkgevend vee niet te gebruiken vanwege den onaangenamen reuk, dien dan ook de melk krijgt. Een der aanwezige landbouwers, de heer Majoor, verklaarde een proef volgens Ber tels' methode te willen nemen. Echter zou hij in plaats van Bertels' krachtvoeder (mosterd) zomerrogge met spurrie riemen, gij van plan uit te gaan „Ik wilde u juist een bezoek brengen, Mait land" antwoordde WolfgaDg, „voer een zeer gewichtige zaak.* „En ik kom tot u, baron," antwoordde de ander met een eigenaardig glimlachje, „in een tamelijk interessante zaak. Maar ver tel mij eerst wat gij wilt?* „Neen, Maitland, spreekt gij eerst,* zei de Wolfgang. Beiden namen plaats. „Nu luister, baron,* begon de ander. „Ik heb zooeven vernomen dat er een wissel vaD duizend gulden in Berlijn circuleert, die door mij zou zijn geaccepteerd. Toevallig treft bet, dat ik per jaar eenige duizenden meer verdien, dan mijne levenswijze noodig heeft en ik heb dus nog nooit zoon ding opgesteld. Van dezelfde gedachte was be paald ook de bankier, in wiens portefeuille gisteren of van daag de wissel was overge gaan, want hij zond mij dien en liet mij vra gen, of de zaak in orde was." „En wat gaaft gij hem ten antwoord?" vroeg Wolfgang in angstige spanning. „Ik liet den bankier zeggen, dat ikzelf zou komen. De naam van den trekker, die zich de vrijheid veroorloofd heeft, mijn ac cept er op te plaatsen, gaf mij biertoe aan leiding, want hij luidt Eduard Rettberg en ik weet, dat deze bedrieger uw bescherme ling is.* „Gij vertelt mij daar niets nieuws, Maitland", antwoordde Wollgang na kort stil zwijgen, ,ik ben eveneens van de vervalscbing op de hoogte gebracht en wilde jnist naar u toekomen om u te verzoeken, den lieht- zinnigen man niet voor het gerecht te dagen. Ik heb er niets aan toe te voegen, dan dat ik bereid ben, den wissel in te lossen.* „Gjj schat dus toch het lachje der jonge dame op duizend gulden? Nu, u ten gevalle zal ik doen, wat ik kan.' Wolfgang zweeg, terwijl hij met ziehzel- ven een zwaren strijd streed. Hij wist wat Maitland dacht. „Gij vergist u schromelijk,* antwoordde hij. „Ik wensch den jongen man te redden; wel is waar niet zijnentwege, maar uit eerbied jegens zijn zoeter; maar tonder eenige one dele of oneerlijke bedoeling ten opzichte van I haar. En at er ook van dien verloren broe der kome.er zijn personen gevonden, die in de jonge dame belang stellen eu er voor zorgen zullen, dat zij niet, door armoede genoopt, valle als offer der verleiding,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1