Zondag 6 Augustus 1893. 37sts Jaargang No. 2749. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN' STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAÊïÜI, liaan, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5ets Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. Gemeente S c h a g e n. Bekendmakingen. "politie. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier opgevangen Ter Secretarie dezer gemeente ^wor- den inlichtingen verzocht omtreRt.- L a n d b o u w. (lftl Aflnriïitis- k Laiilsiillai zwarte liond. 1 Een Engelsch leeren builtjeinhou dende ongeveer 5.50. 2 Een broche met zwarten steen gevat in gouden rand. Door het Hoofdbestuur der Holl. Maatschappij van Landbouw is in het Landbouw Weekblad een ongunstig oor deel uitgesproken over de vinding van den heer B. H. Bertels te BARNEVELD. De heer Bertels heeft naar aanleiding daarvan in een bijvoegsel der Barneveld- sche Courant zich niet oubeluigd gelaten en aan zijne zaakrijke en loyale maar scherpe weerlegging, ontleenen wij hier het volgende Ik ben geen schoolman maar practicus, schrijf nooit over dingen, dan wanneer dit hoog noodig is en dan nog wel al leen over feiten en liefst wanneer ik de ze leiten nog aanschouwelijk aan iedereen kan voorstellen en roep daarom dan ook iederen landbouwer toe„Kom, sie en overtuig U Alles wat ik op Landbouw gebied doe is oorspronkelijk en druischt dikwijls te gen tot dusvere verkondigde Landbouw theoriën in, waarom zich dan sommigen genoopt gevoelen (zonder zich eerst zelfs van de feiten overtuigd te hebben, want dan zou hun den grond ontnomen zijn om daattegen iets te kunnen aanvoeren) aan de waarheid te kort te doen. Uw zegsman moet noodzakelijk met een dergelijk theoretische domheid of schoolgeleerdheid geslagen aijn, dat hij het zoo hoog uoodige open oog, voor het practische ten eenenmale misthetgeen ten duidelijkste blijkt uit uw ongerijmd artikel. U beweert, dat door mij niets nieuws in het belang van den Landbouw gevonden is en daar het soms even moei lijk is te onderscheiden wat nieuw en niet nieuw is, als de waarheid en leugen wil ik dit met UEd. wel eens even van naderbij bezien. NIET NIEUW. Niet nieuw is, dat wegens de aanhou dende droogte overal gebrek is aan vee voeder. Niet nieuw is, dat zich hier in Ne derland, waar de Jan Saliegeest den over- heerschenden toon heeft zich daarom geen mensch bekommerde, terwijl andere Re geeringen reeds groote offers brengen en Landbouwmaatschappijen daadzakelijk wer ken om in den voedernood te voorzien. Niet nieuw is, dat ik toen geheel al leen hier in Nederland het intiatief nam om hierin te voorzien; en wel door eene kleine brochure, speciaal voor dit doelhet licht te doen zien. En zie nu verkondigt ter elfder ure het hoofdbestuur van de Hollandsche Maai schappij van Landbouw op den 22sten Juli j.1, dat dit niet nieuw meer is, ik geef dit gaarne toe, daar zich voor dien tijd reeds honderden van het in de brochure omschrevene, persoonlijk kwamen overtuigen. Niet nieuw is, dat ik hiervoor nog proefveldjts aanlegde waarin aanschouwe lijk bevestigd wordt, hetgeen de praktijk mij leerde en de brochure beschrij ft. Dat ik verder 20,000 K. gr. saaizaad inkocht om een ieder daaraan te helpen. Niet nieuw is, dat meerdere rijksland bouwleeraren herhaaldelijk naar hier kwa men met allerlei vragen en om zich van de nieuwe methode van het Landbouw bedrijf van de Biezen op de hoogte te atelleD. Niét nieuw is, dat de eerste vrarg mij nerzijds om inlichtingen op Landbouw gebied aan de Rijkslaiidbouwkeiaren nog moet geschieden. Niet nieuw is, dat de heeren rijkslandbouw leeraren met den inspecteur van het land. bouw-onderwijs „den lieer Löhnis aan het hoofd de landbouwer op zandgronden su- perphosphaat als kunstmest willen doen zaaien voor een gewas, waarop deze mest hoegenaamd geen invloed heeft; ja, gelijk staat met geene bemesting. Proefvelden over meerdere jaren hebben mij dit bewezenen had ik thans geen veld met 5 bemestingsproeven, waardoor ik dit feit kan aanloonen, ik zou er over gezwegen hebben, thans acht ik mij te genover den Vaderlandschen Landbouw daartoe verplichten nu willen wij eens gaan zien wat voor mij nieuw is en wat vervolgens, misschien wel nieuw voor U en voor alle practische landbouwers zal zijn. Nieuw voor mij is de nuchtere mededee- ling van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw-dat ze in eene ontboden brochure (die alleen handelt vol gens de aankondiging, hoe in den voeder- nood nog dit jaar is te voorzien en hoe men dit voeder zonder eenige kosten kan conserveeren) niet veel bijzonders over eene algemeene omkeering in het landbouw bedrijf enz. leest, daar toch deze brochure daarover hoegenaamd niet handelt Nieuw voor U en alle practische land bouwers is het zeker te vernemen, dat de nietskostende Bertel's Groen voederpers ge heel oorspronkelijk is, en reeds in 1890 door mij werd uitgevonden. Het, is goed dat U de heertn van der Breggen er bijhaalt, ook drie dezer Hee- ren kwamen zich van het voeder van 1891 overtuigen en constateerden het vol gende lste dat mijne manier van persen niets kost dan eenige oude dwarshouten of 10 spoorwegdwarsleggers van 25 cent per stuk, om 200000 K. G groenvoeder le per- Ben. 2de dat men daarmede een voeder ver krijgt, riekende als versch roggebrood met honig. Ook deze Heeren waren verbassd en hadden nog nimmer zulk heerlijk voe der gezien. 3de dat van de ruim 150000 K. G. die wij hadden ingereden bij stortregen, hoegenaamd niets, nog geen Kilo verloren ging- 4de dat de Heer T. B. Löhnis bij tijds nog het volgende getuigschrift schreef: Aangaande B 1 u n t's Voederpers dnif ik nog geen afdoend oordeel uitspreken. „Dit jaar was het voeder in de kuilen beter dan in de persen. Ten deele is dit te wijten aan den voortdurenden regen, welke tijdens het opstapelen heerschte en waardoor het voeder als het ware nerd uitgeloogd. „Het komt mij bepaald noodzakelijk voor het geheel met eeD afdak te bedekken. Ook heeft de ondervinding geleerd, dat het wenschelijk is het voeder er niet te nat in te brengen en het eerst wat te doen verwelken, daar dit de eenige methode is om zoogenaamd Zoetpersvoeder te berei den'. Dat alle landbouwers in Nederland, Duitscbland enz. er over klagen dat bij de Blunts- en andere persen ongeveer 1/t van den gepersten hoop dus 50000 K. G- voeder verloren gaat, en middelen beramen om dit te voorkomen. Sommigen lieten de pers omplanken en bekappen (waardoor de Bluntspers dan reeds op f 400 a f 500 komt te staan) en nog vermocht men het euvel niet weg te nemen, en zie, op de eenvoudigst denkbare manier neem ik het euvel weg en daarmede ver dwijnen Blunts- en andere peisen van het tooneeldoor een grooten omweg heb ik zoo het ware en eenvoudige gevondeD, het geen de kleinste boer (wijl het niets kost) in toepassing kan brengen. Is dit niet iets nieuws uitvinden Of noemt het hoofdbestuur der Holland sche Maatschappij van Landbouw het eene kleinigheid lste dat de boer zich een pers moei aanschaffen die met bekapping enz. f 400 a f 500 kost en dan nog volstrekt niet aan het doel beantwoordt 2de dat jaarlijks bij iederen pershoop van 200,000 K. G. ODgeveer V4 dus 50000 K. G. verrot, verloren gaat; dit verlies, a f 20 per 1000 K. G. gerekend, bedraagt toch ook f 1000 per jaar Is het niets nieuws, door feiten gecon stateerd te zien, dat de landbouwers ja r- lijks millioenen laten verloren gaan en de middelen aan de hand worden gedaan, door andere, betere tu doelmatiger bebouwing van den grond, niet alleen deze millioenen te behouden, n aar daardoor nog minstens een dubbel aantal millioenen uit den bo dem en voornamelijk uit de lucht te be machtigen Is het niets nienws, dat waar de Heer H. M. Hartog te Barneveld kortelings nog uit rijpe ondervinding schreef dat het eene groote fout is geweest de hooge zandgron den te ontginnen, ik thans door feiten aan toon, deze bij doelmatige bebouwing en be tere grondbewerking minstens zooveel kun nen opbrengen als thans zelfs de beste kleigronden opleveren en dan daarbij den grond nog gelijktijdig te verbeteren Is het niets nieuws, dat klei- en andere zware gronden door doelmatiger bebou wing en met reel minder kosten mintens het dubbele kunnen opleveren? Is het niets nieuws, dat de ontginning op kostbaar bewerkte heidevelden mislukte on dezelfde heide volgens mijne manier van grondbewerking bijna zonder kosten di rect zijne vruchten droeg? Is het niets nieuws, dat daardoor thans de meeste heidegronden zoo goedkoop ont gonnen kunnen worden en nog wel zonder dierlijke mest, dat uit de opbrengst het twee- de jaar reeds de kosten van den grond, werk- loonen enz, enz. geheel gedelgd kunnen hebbei Is het niets nieuws, dat zandgrond die tot dusverre hoogstens f 150. per Bunder aan vruchten kon voortbrengen, gepasseerd jaar 1 Mei Lzaaid, in October reeds had opgeleverd: 75.000 KG. Groenvoeder in 2 sneden. Dit dit Geperst Zoetgroenvoeder volgens de analyse te Wageningen bevat bij 7 6a/3 vocht, 4,2°/0 Eiwit en 1,6°/0 vet, zie Land bouw Weekblad 17 December 1892, maakt dus bij hooi drooge stof, 11 °/0Eiwit en 4,2°/0 vet: terwijl het hooi vau klei- en andere gronden slechts gemiddeld bevat 6°/0 Ei wit en 1% Vet bij teel minder gewicht opbrengst. Dat men dergelijk prima, prima, voedsel op schier Zand en zelfs op Heide gronden ksn fabriceert n moet immers nood zakelijk iets nieows zijn, want anders moes ten Heide— en Zandgronden jtcch hooger waarde hebben, dan de beste kleigronden! Is het niets nieuws, dat wanneer een Hectare schrale Zandgrond naar mijn Sy steem goed wordt bebouwd overvloedig Krachlvoeder leveit voor 4 koeienterwijl een Hectare Klei- of andere goede grond nauwelijks 1 Koe kan voeden? en dan nog in den winter met toevoer van Krachtvoe der! Is hel niet iels nieuws, dat dit alles te ver krijgen is door doelmatige bebouwing van den grond; door geen voedende stoffen te laten verloren gaan en meer voedende stof fen uit de Damgkringslucht te trekken? Ziet U mijne heeren, Bultman en Wal deck! dit is voor mij iets n:enws geweest en ik durf gerust te zeggen dat dit voor al len zonder uitzondering nog iets nieuws is; maar daarbij weer zoo eer.Toudig dat iederen boer het kan vatten en ook direct zonder eenige onkosten kan deelachtig worden; en hierin licht misschien wel de grootste waar de! Maar dat gij Mijueheeren deze geheele beschrijving wilt lezen in eene noodbrochu- re die Speciaal handelt om nog den voe dernood voor dit jaar te bezweren hier in straalt door onkunde of opzet. Waarom plant gij doornen op een' rozenweg? moet dan altijd bewaardheid worden: Es ist im Leben hüsslich eiügerichtet, Das bei den Rosen gleich die Doruen stehn! Gij belt hier niet te doen met iemand die schrijit om wat te schrijven, maar met iemand die hetgeen hij schrijft direct daad zakelijk kan aantoonen en u dus toeroept: Hier steht es gesehrieben. Gott helfe mich! Es ist nicht anders! Mijn Brochure de Goudmijn voor het Landbouwbedrijf' die binnenkort zal ver schijnen moet noodzakelijk eene geheele omkeering in liet landbouwbedrijf brengen en ik verzeker U dat ook gij mijnheeren van de betere gronden, iets op de Veluwe zult kunnen leeren. Dat Rijkslandbouwleeraren die hier herhaaldelijk kwamen hooren hoe de pers opgebouwd moet worden; dat het Hoofdbe stuur der Hollandsche Maatschappij ook met mijne brochure gewapend thans wel in staat zullen zijn de Landbouwers voor te lichten, wie zal het betwijfelen? Ik heb mij ten minste moeite gegeven zóó duidelijk te zijn, dat iederen boer het kan begrijpen en is dus uwe aanbevolen vcorlichtirg vrij wel overbodig geworden; de leden uwer Maatschappij die mij be zochten zullen thans veeleer V kunnen voorlichten! Met andermans veêren te willen pron ken en dan te schrijven; Bet waarschuwt ieder landbouwer voor het schepppen van illusiën aangaande iets nieuws, door den Heer Bertels in het be lang vau den landbouw gevonden, en ver klaart zich bereid a*n hen, die somwijlen minder bekend zijn met de bewaring en inkuiliug van groenvoeder, inlichting daaromtrent te verstrekken." Daarvoor heb ik geen woorden van af keuring genoeg en laat dit gaarne ter be antwoording over aan de Heeren, die mij bezochten. Dat gij Mijneheeren zoowel als de Hee ren Rijkslandbouwleeraren thans nog inkui ling durft aan te bevelen, bewijst mij dat ge nog zeer ver ten achteren zijt. Het heerlijke Zottgrosnpersvoeder is toch van veel hooger voedingswaarde en den dieren dienstiger als het onaangename zuur- voeder door inkuiling verkregen Dadelijks offer ik mij op om aan een ieder alles te laten zien en zooveel in mijn vermogen is, voor te lichtenwan neer gij dit alles niet waarde erend wilt erkennen, dan ware het beter uw stilzwij gen te bewaren zooals gij tot heden deedt om den voedernood te bezweren 1 Ik verklaar hier opentlijk navolgende fei ten: dat het persen van groenvoeder, waar- bij lste de geheele niets kost. 2de waarbij hoegenaamd niets be hoeft verloren te gaan. 3de waardoor men steeds Zoetgroenvoe- der kan verkrijgen, hetgeen riekt als versch roggebrood met honing, dus het non plus ultra verkregen wordt, iets geheel nieuw is; of zou het waar zijn, dat de Heeren van der Breggen die deze pers Diet ken den en er over verbaasd stonden, dan zooveel ten achteren zijn dat zij leering moesten nemen bij het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Voor zoo verre ik de Heeren van der Bieggen heb leeren kennen geloof ik dat juist het omgekeerde eerder het geval zou kunnen zijn. Dat verder de mensch thans in stsat is aan de natuur aan den grond en aan de lucht een veel grooter quantum voedende stof te ontleeuen dan tot dus verre. Dat onze zand- en heidevelden en ook de kleigronden bij andere bebouwing en bewerking van den grond een grooteren veestapel kunnen voeden waardoor melk, boter, kass en vleesch weder onder het bereik van de groote massa kunnen komen en vermeen met grond te mogen zeggen, dat onder alle nieuwe vindingen dezer eeuw, deze toch ook wel een bescheiden e mag innemeD. Dat gij de prijs mijner Brochure, f 1,50, waardoor nog in den voedernood voorzien kan worden te hoog acht, omdat ze zoo zakelijk, kort en bonding de middelen aan de hand geelt om nog in alles te voorzien is bedenkelijk; het hoofdbe stuur houdt dus voor den boer een lijvig boek misschien met vele wetenschappelijke vertoogen beterik zou dan het hoofdbe stuur een romannetje aanraden In de voorrede verklaar ik toch reeds zelf „De waarde van dit werkje ligt niet in veel woorden en alhoewel de prijs hoog te noemen is, zoo zal dit toch nauwelijks toereikend zyn om de hooge reclamekosten te delgen, er. die noodzakelijk zijn om den geheelen vaderlandschen laudbouw hierop opmerkzaam le maken." Wanneer nu het Hoofdbestuur der Hol landsche Maatschappij van Landbouw nu ook nog van mij mocht verlangen (een ieder kan hier alles gratis komen zien en hooren en heeft dan deze Brochure minder noodig) dat ik de Reclamekosten die thans reeds f 800.overschrijden, voor mjjne rekening neem, dan is dit toch wel de onbescheidenheid ten top voeren Alles wat ik hier heb beschreven kan de menschheid thans verkrijgen; dit zijn geen groote woorden maar daadzaken, door mij met moeite en opofferingen opgespoord, zonder dat het der Maatschappij iets kost en ik geef het even belangloos aan de Maat schappij ten beste. En wanneer de Hollandsche Maatschappij van Landbouw dit riet iets nieuws en eene kleinigheid durft te noemen, dan mag ik toch wel aan het hoofdbestuur dezer Maat schappij vragen wat hebt gij dan, ja, wat htbben alle landbouwmaatschappijen te zamen met de duizende guldens aan ccn- tributiën en subsidie uitgevoerd, hetgeen op meer waaide mag bogen?! Mocht ik hier of daar soms onbeschei den zijn geweest, dan gelieve men dit te wil len exetsseeren, mijne gewoonte is, om alles bij den waren naam te noemen en te zeggen zcoals het is en zooals ik het meen. Geloof mij, mijnheer Bultman, en Wal deck, ik ben niet boos over uw onoordeel kundig schrijven en verzoek U veel meer mij zelf eens met een bezoek te willen vereeren, ik ben overtuigd dal U beter door eigen oogen kunt zien. De ware Theorie ontstaat uit de prak tijk en niet omgekeerd. Ik heb de eer te zijn, Hoogachtend, UEd. dw. dienaar, B. H. BERTELS. Landgoed „de Biezen,' bij Barneveld. 27 Juli 1893. Met betrekking tot deze voor den Landbouw zoo belangrijke kwestie, laten wij nog volgen, wat geschreven wordt aan de N. Bott. Cr. van gisteren: Bij een bezoek op heden aan het land goed He Biezen bij Barneveld, had de heer B. H. Bertels de welwillendheid het volgende mede te deelen. lo Wijze van bebouwingIn de eerste helft van September zaait de heer B. op gemesten grond, die 20 daim diep ge- ploogd is, rogge met zandwikke; hiervan kan men dan reeds in de le helft van Mei van 30 tot 40 duizend Kg. per H.A. als groenvoeder oogsten. Daarna wordt de grond geschild ongeveer 10 daim diep), vervolgens flink door elkaar geëgd, en dan 25 duim diep geploegd, om zoodoen de 5 duim diep onder de bemesting van de rogge te komenhierdoor wordt een vette grond boven gekregeD, doordien de mest zich daain van September tot Mei heeft uitgeloogd; deze doet dan direct dienst voor het nieuwe zaaisel, namelijk renzen- spurrie met serradella als onderplaat. Van reuzenspurrie kan men weder in Juni van 30 tot 40 duizend K.G. per H.A. oogsten. Door deze wijzevan bouwen is de grond ta me lijk van zijne stikstof ontdaan. Nu begint echter de serradella te groeien, die, zooals bekend is, tot de vlinderbloemige planten behoort, en zich bijn3 uitsluitend met de vrije stikstof uit de lucht kan voeden. Men oogst hiervan bij eenen tamelijk goeden oogst in Octcber nogmaals 30 tot 40 duizend KG. per HA. groenvoeder. Alzoo deze vruchtopvolging en het vroege afmaaien der groene rogge, wan neer die in aren begint te komen, is het vooral, waarin het groote voordeel voor den landbouwer gelegen is. Het is be kend dat de vlinderbloemige gewassen, zoolang zij nog stikstof in den bodem vin den, minder nit de lucht tot zich nemen zoodat het vooral aan te bevelen is om de serradella als 3e gewas (dus wanneer de grond arm aan stikstof is) dienstbaar te maken om de kostbare vrije stikstof uit de lucht te doen opnemeD. Door al deze grotnvoedergewassen door persing voor bederf te vrijwaren, en ver der «an het vee te vervoedereD, komt de boer op den armsten zandgrond zelfs in de gelegenheid om veel meer vee te kun nen voeden dan thaiis op de beste klei gronden het geval is. Het gevolg hiervan moet noodzakelijk zijn dat hij veel meer mest, met een groot stikatofgehalle, wel ke voor niets uit de dampkringslucht is verkregen, zal produceeren, zoodat zijn grond gelijkmatig moet verrijken. Voor den boer toch is het hoofdzaak met de minsi mogelijke kosten de hoogst mogelijke opbrengst te verkrijgen. Door deze wijze van bebouwing zal men op 1 H. A. genoeg voeder kunnen verbouwen voor 4 a 5 koeieD, en wanneer nu de mest dezer beesten op hetzelfde bunder terugge bracht wordt, dan moet ook de grond ver rijken en vet worden, doordien de in het voedsel uit de vrije iucht opgenomen stik stof den bodem ten goede komt. 2°, Kunstmeststoffen. Wat kunstbemes ting aangaat, raadt de heer B. aan om in den herfst een gedeelte van ieder stuk grond met kaïniet te bemesten, tegen on geveer 700 KG. per HA., en een ander gedeelte half met kaïniet en half met tho- masphosphaatmeel, eveneens tegen 700 KG. per HA., en dan onderploegen. Op deze manier kan iedere boer goedkoop proeven nemen of zijn grond soms arm is aan kali of phosphorzuurwanneer dit mccht blij ken, dan eerst zal hij hulpmes'stoffen ge bruiken. Voor deze heeft men niet meer noodig dan 100 KG. kaïniet en 100 KG. tbomasphosphaatmetl, zoodat de kosten per

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1