AlitiECi Nieuws-, AiraMii- iiilji. De weaenvan bet noodlot. Zondag 27 Augustus 1893. 37ste Jaargang No. 2755. Bij dit nummer behoort een B ij v o e g s e I. Gemeente S c h a g e n. Yrijwillige oefeningen in den Wapenhandel. kosteloos onderricht in den WAPENHANDEL Binnenlandsch Nieuws. - »Iookt uw drinkwa ter en uwe melk-» aldus luidt de Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden A1VERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8CHAGESL Laan, I! 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5 ets Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Beken <ïm aki iig-en. Alle jongelieden, die den leeftijd Tan 17 jaren hebben bereikt en den militieplich- tigen leeftijd nog niet hebben overschreden, kunnen na de loting voor de Nationale Mi litie ontvangen in de Gemeente hunner inwo ning of in een naburige Gemeente. Zij, die aan dat onderricht wenschen deel te nemen, behooren zich zoo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 8 September as. aan te melden ter Secretarie der Gemeente, waartoe zij behooren of der naburige ge meente. Schageu, den 15 Augustus 1893. De Burgemeester a. i. W. A. HAZEU. Bij den gehouden kolfwed- strijd te OUDKARSPEL op Woensdag 23 Aug. j .1- bij den heerG. Slotenmaker hebben 30 personen deelgenomen daarvan is de le prijs toegekend aan A. Kist met 136 p. 2e., prijs N. Pronk 130 p., 3e prijs P. Kraakman 128 p. Terwijl de Serieprijs aan C. Zomer werd toegekend. 23 Augustus had te WOER DEN eene tentoonstelling van fokpaarden plaats, welke zeer goed geslaagd kan bee- ten. Niet minder toch dan 23 hengsten wa ren ter mededinging ingezonden en 80 merrien met veulen. De uitslag der hengstentet,toonstelling was dat de le prijs werd behaald door den heer H. A. Pauwen, West-Pannerden, met den zwart-bruin witvoet .KoföwcGngeschre- ven N, P. S. en GelJersch P. S. n°. 28. De 2de prijs behaald door den heer M. Grootenhuis, Wijhe met Bel!ageboren 1890, Swei in Duitschland, ingeschreven Algetn. P. S. bekroond 1893 te Zwolle inet f500. De 3e prijs behaald door den heer J. Beekman Azn., Buren, met den zwart-bruin Young Magnat 11, geboren 15 April 1888 in Oldenburg. Eervolle vermeldingen werden behaald door den heer H. F. Bultman le Haarlem mermeer met den goudvos Horatius, An- elo-Norman, ingeschreven in het Neder). Paardenstamboek n°- 61 en door den heer J. C. van Eeten te Jaarsveld, met den bruin Graaf Wen del, geboren 1890, in geschreven Ned. P. S. u°, 267, Olden- burgsch ras. De le prijs voor merries met haar veu len van de vorige dekking werd behaald door A. Kok te Linschoten met ten brui ne witvoet, veulen, zwarte merrie met 4 witte vceten 2t pr. door F. van Dijk met een donker bruine bles, veulen bruine mertie; 3e pr. door P. Coelen en P. van Rasteren te Haarlemmermeer, donkerbruin met 2 witte achtervoeten. Eervolle ver meldingen vielen teu deel aan J. W. A. de Wit te Linschoten, Erve Van Leeu wen te Bieudijk, en H. Colignon Co. te Antwerpen. Het program mais versche nen van de feesten, welke ter gelegen heid van het 5 X U-jarig bestaan der sociëteit Momus te MAASTRICHT zullen gegeven worden. Het bevat niet minder dan 35 nummers en loopt over een tijd vak van 10 maanden (September 1893 Juli 1894). Den hoofdschotel der feeste lijkheden bieden de voorstellingen vaa den te houden tooneelwedstrijd, waarvan er 10 zullen gegeven worden. Verder zal plaats hebben een groot wielrijdersfeest, een muziekfeest, een jubilébanket, enz. Voor het volk is gezorgd door volksspelen en een volksvoorstelling, en voor de armen door uildeelingen vau brood, soep en steenkolen aan de grooten, speelgoed, klee ding en lekkernijen aan dekleineu. (Vaderland.) FEUILLETON. Roman van Curt Hoffmeister. (Vertalingsrecht verzekerd.) 15 XXIII Ongeveer twee mijlen van de beziting van Wolfgang, lag door velden en bosschen om geven het kleine dorp Göllnitz en een half uur daarvan verwijderd het gelijknamige land goed, hetwelk aan den vader van Felicitas behoorde. Het landgoed was kwadraats-gewijze ge bouwd, aan de achterzijde bevonden zich de stallingen en voorraadsscburen aan de voorzijde was bet heerenbuisde beide an dere zijden bestonden uit hooge muren. In een der muien bevond zich de tuinpoort. Het heerenhuis was slechts een verdieping boog. Van uit de beide zijkanten had men een ruim en vrij gezicht over den omtrek, aan deze eerste verdieping bevond zich ook een balkon, een glazen deur verleent toegang tot een kamer. Onmiddellijk onder bet balkon stond een prieel van lal ten gemaakt, in de hoek van een tuintje, dat door een nederig hekje omsloten was. Van uit de hoofddeur, voerde een klein populierenlaantje naar dm landweg. Het was op een achtermiddag, dat de lange, droge gestalte vau den grondbezitter aan de zijde van Melanie Rettberg langzaam bet populiereulaantje langs liep, om met de jonge d*- die sedert beden morgen van zijne g .vrijheid gebruik maakte, een wan deling in de naaste omgeving te doen. De natuor, die van tegenstellingen schijnt te houden, kon met welgevallen op dit paar neerzien; bij de onde, opgedroogde, stijve, advocaat, zij een beeld van levenslust en overmoed, met den breedgeranden stroo- hoed los op het hoofd, en alle bare bewe gingen, vol gratie. „Uwe grootmoeder was ook een mevrouw vau Baldeneck;* vroeg Feszner, het gesprek op zijn brief aan Felicitas willende brengen, „zij was onder den naam Tan Baldenecker aan bet tooneel verbonden en stierf in Ham burg.* „Ik ben waarlijk verrast,* antwoordde Melanie, „dat gij zoo op de hoogte van de kronieken mijner familie zijt." „Ik was eenigen tijd in briefwisseling met mevrouw Baldeneck, over een rechtskwestie,* antwoordde Feszner, „toen ik nog praktizoe- rend advocaat was in een provincie-stadje. Weet gij ook nog iets omtrent uwe familie, die voor uwe grootmoeder leefde; weet gij wie de ouders vau haar waren9 „Daarvon weet ik niet het ge ringste,* antwoordde Melanie. Een geheim zinnig lachje speelde om de lippen van den advocaat, alsof hij beter op deze vraag ant woord had kunnen geven. Een tijdlang zetten zij zwijgend hun weg voort. Plotseling evenwel maakte de oude heer halt, en Melanie onderzoekend aan ziende, vroeg hij Melanie: „Wanneer ik mjj niet bedrieg,* „Zoo zijt gij nog niet mondig, juffrouw Rett berg „Neen, ik word het in bet volgende jaar.* „Hebt gij familie?* vroeg hij verder. „Slechts eon broeder die drie jaar ouder is dan ik.* „Zoo, wat doet bij, en waar woont hij tegenwoordig Melanie werd verlegen. „Och, waarom zou ik het deu vader van mijne vriendin niet durven bekennen,* ant- wooidde zij na een korten poos zwijgens. „De vraag wat of hij doet, laat zich zeer moeielijk beantwoordden, want hij verwisselt telkens van beroep en doet uiets degelijks. Tot voor korten lijd, leefde hij met my te Berlija. Van nature, een weinig lichtzinnig, heeft hij keDnis gemaakt roet slechts vrien den, en heeft slechte dingen gedaan. Een vriend, die zich onzer beeft aangetrokken, verschafte hem de middelen om naar Ame rika—* „Naar Amerika?' viel Feszner hevig ver schrikt in de rede. „Ja, naar New-York, waarbeen hij voor eenige dagen over Bremerhaven is afge reisd.* „Dat treft wel zeer ongelukkig!* riep Feszuer uit. „Hij moet terugkeeren,* liet hij er op be slisten toon op volgen, „bij noet terug komen." „Waarom moet hij terugkomen, mijnheer Feszner?" vroeg Melanie verwonderd. „Waarom?* vroeg hij, plotseling zijn schre den inhoudende, en vlak voor bet meisje stil staan blijvende. „"Waarom? Omdat gij en uw broeder de erfgenamen etner groote be zitting zijt, die zich tegenwoordig in eigen dom van, iemand bevindt, die er geen recht op heoft." Melanie staarde den oude spiakeloos aan. Daarna verscheen er een ongcloovig lachje om hare lippen. „Qy drijft er den spot me- d*> mijnbeer Feszner." „Ik drjjt niet den spot met o, lieve juf frouw." antw oordde de landheer, „ik ben er Het Elberfelder stelsel. Door B. en W. te LEEUW ARDEN is een belangrijk voorstel aau den Raad dier gemeente ingediend. Het strekt tot wij ziging en aanvulling van het reglement op het bestuur van de stadsarmenkamer, en wel door invoering van het Elberfel der stelsel van onderzoek en toezicht voor de gemeentelijke armverzorging; wel niet door volle toepassing van dit stelsel, daar de wet op bet armbestuur dit niet gedoogt, maar toch zóó, dat niet alleen de bur gerlijke, maar ook de kerkelijke en bijzon dere armenverzorging in ue gewenschte richting zal worden gestuurd. Tot dit einde zullen de armvoogden tot hunne voorlichting worden bijgestaan door eene comm'.ssie van door Burg. en Welb. te benoemen buurtbezoekers, die tevens bijstand kan verleeuen bij het uitreikeu van geldelijke of andere ondersteuningen. Het getal buurtbezoeker is onbepaald en wordt naar de behoeften geregeld. Aan ieder luurtbezoeker wordt een bepaalde kring aangewezen. De buurtbezoekers wor den in acht sectiëa verdeeld. De verdeeling geschiedt door burgemee ster en wethouders. Iedere sectie verga dert om de twee maanden; na oproeping en onder voorzitterschap van een der arm voogden. Eenmaal in het jaar wordt eene algemeene vergadering van armvoogden en buurtbezoekers, uitgeschreven na oproe ping en ouder voorzitterschap van den burgemeester of die hem vervaDgt, waarin mede onderwerpen betreffende armenzorg, in het bijzonder in betrekking tot de ge meente, woiden behandeld. Dit zijn hoofdtrekken van het voorstel, dat tevens nog eenige andere wijzigingen inhoudt betreffende de wijze, waarop on dersteuning van armvoogden gevraagd en door dezen verleend wordt. Het voorstel gaat vergezeld van eene uitvoerige en zaak rijke memorie van toelichting. Hetprogramma van het op Zaterdag 26 Augustus en volgende dagen te houden Jubelfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Aieuwe Eon. Har monie te TILBCRG is als vo'gt: Zater dag 's avonds Concert Feestrede. Uitrei king van herinnerings-medaillese aan de Koninklijke kapel der Grenadierte Brussel. Maandag 's nammiddags groot Siraphonie- Coneert door het orkest van Paleis voor Volksvlijt le Amsterdam. Dinsdag groote historische allegorische Optocht. Gecostu- meerd bal. Uitreiking van prijzen voor de prachtigste constumes, schoonste groepen, praalwagens, enz. Concert. Woensdag Symp- honie Concert. Bal-Champètre. Feestban ket aangeboden aan de Musiceerde leden der Nieuwe Koninklijke Harmonie. Donder dag Koninginnedag. Plechtig Matinée waar onder Gelegenheids-cantate. Bal. Soirée musicale. Yrijdag Matinée door de Di- lettantenclub der Nieuwe Kotiinkl. Har monie. Bal Concert door de Harmonie aan geboden aan de Juryleden van het Concours. Zaterdag Groot Concours voor Harmonie ën Fanfarekorpsen, 's VooriniddagsOnt vangst der 40 deelnemende gezelschappen. Ten 12 ure aanvfDg van het Concours, 's Avonds Wedstrijd Lecture h vue. Zon dag voortzetting van vereenigingen en voor de le en 2e Nationaleafdeelmgen. 's Avonds Lecture a vue. Maandag 's voormiddags Concours voor den Eereprijs.'s Namiddags groot Militair Concert door de Koninkl. kapel van het reg. Grenadiers en Jagers in garnizoen te 's-Gravenhage. Kieswet. Men schrijft ui1 "WINSCHOTEN Nu door de redevoeringen der ka merleden, de ingediende amendementen en het op de lange baan schuiven der behan deling, twijfel bestaat aan de aanneming der kieswet, is tegen e. k. Zaterdag in de Üldambtster herberg te Winschoten eene vergadering belegd van voorstanders van kiesrechtuitbereiding. In die vergadering zal overwogen worden wat er gedaan moet worden opdat het kiesrechtontwerp-Tak in hoofdzaak ongewijzigd worde aangenomen. Men meldt uit 8LO- TERDIJK van 24 Augustus De bliksem sloeg lieden avond in twee molens in de Sloterdijker meer en in den Sloterpolder aan de Haarlemmervaart beide in de gemeente Sloten. Eerstge noemde molen, bewoond door G. Boek wijt, brandde af tot den grond. Men had juist even tijd den inboedel en het huis raad in veiligheid te brengen, en ook den man niet na, die illusies zal opwekken bij iemand, zonder dat hij do zaak van alle kanten bekeken heeft. Geloof mij, ik heb niet zonder bedoeling, mijne dochter alle3 omtrent uwe familieomstandigheden afgevraagd. Het aatwoord bewees mij duidelijk, dat gij uwe aan spraken kuut doen gelden, en daarom zeg ik u, uw broedtr meet terugkomen, om zjjne aan spraken persoonlijk te doen.* Hij sprak er nu Diet verder over, maar maakte Melanie opmerkzaam op den omtrek. Toen zij beiden den terugtocht aannamen, gingen zij zwijgend naast elkander en seheen bet Melanie toe alsof zij wat de erfenis betrof, alles gedroomd had. „Veroorloof mij een vraag, mijnbeer Fesz ner,* begon Melanie eindelijk. „Van welke zijde mijner familie zal mij dit erfdeel toe komen?* De voormalige advokaat, had niet de heb zuchtige man moeten zijn waarvoor hij wijd en zijd bekend stond, om niet aan zij ne eigene voordeelen te denken, wat hem noopte voorzichtig te zijn in zijn antwoor den. „Mevrouw von Baldeneck. uwe groot moeder was gerechtigd tot deze erfenis," gaf bij eindelijk na eenig nadenken ten antwoord „en daar men die baar op onwettige wijze afhandig maakte, ben ik in staat uw aan spraken als rechtmatig te doen bewijzen, en gaat de erlenis iu handen van u en uwen broeder over, als de eenige directe erfgena men die nog leven,* „Het is zonderling, dat mijn ouders hier van niets geweten schijnen te hebben," merkte Melanie op. ToeD bet rechtsgeding aanhangig was, had mevrouw von Baldeneck zoo weinig kans om erfgename te worden, dat zij het waarschijnlijk Diet de moeite waard zal geacht hebben er met uwe ouders over te spreken. Eerst latere gebeurtenis; n, veranderden de zaak ter ha- rer gunste. Kort nadat zij hiervan kennis kreeg, stierf zij. Wanneer uwe ouders, en in de eerste plaats uwe moeder, niets van deze zaak geweten hebben, heeft uwe grootmoe der, of het haar niet willen vertellen, of de dood is haar overvallen." Hij zweeg. Zijne gezellin was diep in gedachten Verzonken geraakt. Plotseling ontmoette zijn blik hare angstig vragende oogon.die te kennen gaven, dat zij nog iets op het hart had, en het niet durfde uitspreken. „Ik geloof uwe gedachten te kunnen ra den," zeide hjj. „Gij wilt opmerken, lieve juffrouw, dat ik als ingewijde in deze erfe nis aangelegenheden, uwe ouders daarvan op de hoogte had mcetrn brengen. Ik weet, dat uwe grootmoeder, eene dochter had, die ge treurd was met ecuen Rietberg, maar waar deze dochter weende, en wat haar man deed» was mij geheel en al onbekend. Ik vernam den dood uwer grootmoeder te laat, om mij met goed gevolg aan onderzoekingen te wagon, en de lieden die mij wellicht hulp in deze zaak haddon kunnen verschaffen, waren verdwenen.* Mijn vader was bij den dood mijner grootmoe der, leeraar aan een Gymnasium in Konings berg," antwoordde Melanie, „en later werd hij naar Berlijn verplaatst. Mijne ouders hadden gaarne grootmoeder tot zich geno men, maar het oudje vreesde ben tot last te zijn; zij beminde ook hare onafhankelijk heid cn het kleine pensioen dat zij had, stelde haar daartoe in staat. Wilt gij mij evenwel nog één vraag beantwoorden?" „Zeer gaarne, mijn lieve juffrouw, zoe het in mijn macht is." „Wie is de tegenwoordige bezitter van het landgoed, op hetwelke mijn broeder en ik recht hebben?* „Dat zal ik u wel eens vei tellen," antwoord de de advocaat kortaf. „Voor alles schrijft gij aan uwen broeder, dat bij dadelijk terugkomt.* De mededeelingen van den advocaat ver vulden Melauie met vreugde en hoep, maar mter om haar broeder dan terwille van zichzelf. Met hare levendige pbantasie ge wapend, schetste zij zich het lot van haar broeder, en het argelooze kind geloofde hem beter te zullen zien worden, wanneer bij in gelukkiger omstandigheden geplaatst was. Voorzichzelf vond zij bet een genot, als de gelijke ie zijn van baron von Sturen. Maar een andere stem fluisterde haar toe, dat zij zoo hij haar slechts wilde liefhebben, zij in alles wel van hem afhankelijk zou willen zijn. Maar ach, voor haar scheen zoo iets Diet te zijn weggelegd, en een zware zucht ontBnapte aan hare borst. XXIV Toen de grondbezitter en zijne jonge ge zellin thuis kwamen, stond een huurrjjtuig voor de deur. In de ruime voorkamer, welke tot salon en ontvangkamer diende, verhief zich een voornaam gekleed heer van een stoel en trad, den hoed in de hand, de beide binnenkomenden groetend tegemoet. Feszner beantwoordde den groet, maar bleef echter, nadat bij den vreemdeling goed had aange zien, plotseling staan, en keek dezen met flikkerende oogen aan, alsof hij zijn hevig ste vijand was. Melanie's uitroep„Mijnheer Maitland deed hem dadelijk van houding veranderen. De onde hcar bad blijkbaar door een spre kende gelijkenis, in bem een ander persoon meecen te zien. Maitland deed, als was hij zeer verwon. de bewoners bleven geheel ongedeerd In den anderen molen, bewoond door C. Boekweit, werd hier en daar eenige schade veroorzaakt, doch ontstond geluk kig geen brand. Te Monnikendam werd de kerktoren spits gisteren middag door den bliksem getroffen. Een acrobaat van een der op de kermis aanwezige spellen vloog in een wip naar de plaats, waar men rook en vlam reeds zag uitslaan, en bluschte weldra met behulp van eenige anderen en eenen extincteur den brand. Te EKSLOËRVEEN, waar men van de theorieën, door de socialis ten aldaar verkondigd, verzadigd is, wordt thans door de veenarbeiders eene methode gevolgd, die meer in den geest van den Bond van orde door hervorming is. De arbeiders kiezen aldaar namelijk op sommige dagen na het werk of gedu rende den schoftijd, een of meer sprekers uit hun midden, die de aanwezigen moe ten toespreken, zooals vroeger de socia listen deden. Altijd treedt een hunner of soms ook twee na elkander op, die de aanwezigen aansporen tot zuinigheid, ma tigheid, orde en eendracht, die waarschu wen voor het misbruik van sterken drank, enz. Meestal wordt de voor de vuist uitgesproken rede door het gezang van het „Gevoel o menschen" uit Ha- zen's liederenbundel of met het Volks lied van Tollens besloten. Eene zooda nige bijeenkomst, dezer dagen aldaar ge houden, werd door ruim 250 personen, die van het werk huiswaarts keerden, bijgewoond. door de gezondheidscommissie teROTTER- DAM bij vetgedrukte advertentie aan de ingezetenen gegeven. Gebruik goed drinkwater. Hoed u voor gebruik vau elk ander water dan dat der waterlei ding. Laat het verstrekte water staan in goedgedekte vaten. Spoel de glazen voor en na gebruik goed om. Vooral worden schippers gewaarschuwd, ook voor het schrobben geen grachtwater te gebruiken. Bij de keuze en de bereiding van derd, Melanie hier aan te treffen. Hij dankte dit gelukkig toeval, zooals hij zeide, aan za ken die heen bierheen voerden. Vervolgens wendde hij zicla tot den heer Teszner en zeide dat hem ter oore geko men was, dat Feszner, zijn hnis en prachti ge jachtvelden verkoopen wilde, en daar hij, Maitland, altijd naar zoo iets gezocht had, was hij hier gekomen om de verkoopsvoor- waarden te booren. Melanie wilde zieh verwijderen, om die onderhandelingen niet te storen, tnaarMaitland vroeg baar zoo dringend te blijven, dat bet onbeleefd geweest zou zijn, toch te ver trekken. Feszner's gelaat was door een glimlach geheel verhelderd. „Ja, het is zoo," zeide bij, ,ik wil, wegens mijn ouderdom, mijn goed verkoopen en weder in de stad gaan wonen. „Hij liet er natuurlijk onder door sche meren, dat er voor eenige dagen, reeds een koopor geweest was, een groot, oudachtig uitziende bctr, en begon de goede eigen schappen van zijn landgoed op te noemen en beweerde, dat er zoo geen tweede in het graafschap Brandenburg te vinden was. Maitland scheen zeer verheugd over deze mededeelingen. „Het spijt mjj,* merkte hij op, „dat het nu te laat is, om de streken te gaan bezichtigen. Ik zal daarom zoo vrij zijn, morgen terng te komen. Daar het loge ment in het dorp zeer sleoht is, zooals mijn koetsier raij zeide, zoo zal ik tot Polkwitz doorrijden, en daar overnachten. Daar staan ook nog twee landgoederen te koop, die ik morgenochtend dan kan bezichtigen, voordat ik hier terugkom," Maitland had zich in het dorp van alles op de hoogte gesteld. Daar waB hij niet alleen te weten gekomen, dat Fes<ner reeds lang een kooper voor zijn goed zocht, maar dat er twee goederen in Polkwitsz waren, die beter hun geld waard waren, dan dat tan Feszner. Dit laaiste wist Feszner zeer goed, en derhalve deed hij alles wat bij kon, omzijn gast over te baleu, bjj hem te blijven ever nachten. Dit was het juist wat Maitland wilde be reiken, en na laag talmen uam hij eiDdeljjk de nitBOodiging aan, au stuurde den hnur- koetsier naar de stad terag. Feszner liet het avondmaal opdragen, en zette zijn gast het beste werk uit zijn kelder voor, waarbij Me lanie ais schenkster dienst deed. Toen zij haar plichten volbracht had, nam Maitland naast haar plaats en wendce al zijne be- tooveringskunsten aan, die, zooals bekend was, lang niet gering waren. "WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1