Zondag 10 September 1593. 37ste Jaargang Fo. 2759. i k Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCBAGEST» Laan, 1> 4. Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. Binnenlandsch Nieuws. w Hisiwï- AliErieitie- Luttiivllil. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENT1EN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. AD\ ERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5cts Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Door den heer G. Swarthofte SCHAGERBRUG werden Dondeidag j. 1. te Woerden ora-4 unr 5 minuten, 2 post duiven losgelaten, die op de plaats van be stemming Schagtrbrug om 5 uur 40 minnlen aan kwamen. De duiven hadden dien afstand van 24 uur in 1 uur en 35 minuten afgelegd. Genoemde duiven hadden uooit verder ge weest dan Alkmaar en bewezen dus wel van zeer zuiver ras te zijn. Te CALLANTSOOG werdgeko- zen tot Wethouder de heer W. Govers, benoemd tot Ambtenaar van den Burger lijken Stand, de heer Jn. Vos. Dz. Den 5 September]. 1. is te OUDKARSPEL tot wethouder herbenoemd de heer C. Eecen Pz. en tot Ambtenaar van den Burgelijken Stand den beer T. de Boer Pz. Op den zelfden datum zijn te NOORD- SCHAR WOUDE tot wethouders benoemd, de heeren: K. Slotemaker en D. de Geus Dz. laatstgenoemde wegens periodieke aftre ding; tot Ambtenaar van den Burgelijken Stand, de heer K. Slotemaker. Dinsdag had te WESTWOUD de jaarlijksche harddraverij plaats, uitge schreven door de Westfriesche Harddrave rijclub. Twaalf paarden namen aan den kamp deel. Marianne, van den heer Witteveen te Rauwerd, won den prijs, f 100; WillemlII van den heer C. Broers te Penningbroek, de eerste premie,'f 80, en Tabor III, van den heer C. Oortman Gerlings te Hoorn, de tweede premie, f10. Het Vaderland verneemt dat dr. Teilegen, de nieuwe directeur van hel Haagsche Krankzinnigengesticht, opgetreden na de omtrent dit gesticht bekend gewor den schandalen, zijn ontslag heeft gevraagd. Onder de gemeente HA- RINGGARSPEL geraakte een kar waarin twee menschen zaten, door het schrikkeu van het paard van den hoogen Ambachts- dijfc in het diepe water, met het gevolg dat het paard verdronk. Een jongmensch van Oud-Karspel, die van de Alkmaarsche kermis huiswaarts keerde, zag het onge val, en het gelukte hem, de beide perso- neD, zijnde een oud man en een jonge vrouw, van een anders wissen dood te redden. De Raad der gemeente EDAM heeft den 6en dezer een besluit ge nomen, dat zeer zeker in het belang der volksgezondheid is. Met algemeene stem men werd namelijk bepaald dat èn hier èn in het dorp Volendam, Norton—pompen zul len worden geslageD, opdat de ingezetenen zich steeds van frisch, helder spoelwater kunnen voorzien. Ten vorige jare zijn te Volendam reeds drie Nortoc-pompen ge boord, terwijl in Edara een zeer groote regenbak is gemaakt. Ook verleende de Raad, bij acclamatie, een crediet aan den burgemeester, tot het nemen van maatre gelen in zake de cholera. Deze besluiten verdienen te meer waardeeriDg, omdat de middelen der gemeente hoogst beperkt zijn. De aldaar gevestigde afdeeling der Noord- Eollandscbe "Vereeniging Het Witte Eruit bood de Raad eene som van f 100, Jjs de kosten van aanschaffing der Nortc -pom pen. Met het oog op de velege- valleD van miltvuur oDder zijn vee, in 1892 en 1893 verloor hij 13 runderen aan die ziekte, is de heer J. de Boer Jr. te Edam, er toe overgegaan, zijn vee te doen vaccineeren, methode Pasteur. Die in enting brengt dit voordeel mede, dat, mocht het dier binnen zeker tijdsverloop aan de ziekte sterven, de volle waarde ran den ei genaar wordt vergoed. Zonder inenting ontvangt de eigenaar geene schadeloosstel ling. De inenting onder tcezicht van den heer Hengeveld, den districtsveearts uit Haarlem, verricht, liep uitstektnd af. Bij 1 rund vertoonde zich slechts eenige koorts, doch het dier herstelde zeer spoedig. Voor eenige dagenis door een groot landeigenaar in de Transvaal (Afri ka) aangekocht de meermalen bekroonde IV, jarige stier vau den heer A. de Goede te BÊEMSTER voor de som van f 400. Eer bet dier zijn nieuwe woonplaats Leeft bereikt, kost hij met in begrip van trans port, enz. f 1000. Op de kermis te AALSMEER is Woensdag avond eene tent, waarin een acrobatengezelschap eenj voorstelling gaf, ineengezakt. De voorstelling had juist een aanvang genomen een honderdtal personen waaronder vele kindereD, bevonden zich in de tent. Alles is zonder ernstige onge lukken afgeloopen. Eenige der bezoekers geraakten te water, anderen hadden hunne hoofddeksels verloren, terwijl een enkele licht gekneusd werd. Eenige oogenblikken later zag men de kunstenmakers op de straat de pas begonnen voorstelling voortzetten. Gistermiddag brak te TEXEL een hevig onweder los, vergezeld door zware buien. De bliksem trof de R. K. kerk teOOSTEREND, zonder echter brand te veroorzaken. Een koiten tijd daarna trof hij een boerenwoning, toebehoorende aan den beer A. Ke jser Cz. en bewoond door C. Bruin welke geheel in de asch werd gelegd. Huis en inboedel wareu verzekerd, zoo ook de voorraad graan welke er zich in bevond en die mede een prooi der vlammen werd. Zondag den lOden dezer, be ginnen te MAASTRICHT de feestelijkhe den door Sociëteit Homuste geven ter gelegenheid van haar 5 X Xl-jarig be staan. Op de lij de „Momussen" gebruikelij ke wijze wordt Zondag v. m.te 11 uur en 4XHta'nu'dn de plechtigheid aan gekondigd door kauonschoten vau Momus artillerie, muziektocht door de stad, enz. Daarna geeft het comité i XI uur receptie iu Momus' Tempel voor allen, die de Sociëteit hunne opwachting willen komen maken, terwijl 's avonds de jubilé-openinps- vergadering, bestaande uit voordrachten en muziek, benevens illuminatiën van het gebouw plaats hebben. 's Maandags volksvermakelijkheden en gratis-loterij op bet Vrijthof. Bij eenigszins gunstig weder zal het daar niet san pu bliek uit Maastricht en omstreken ontbre ken bij zulke gelegenheden toch weet Momus altijd nieuwe aardigheden uit te vindenzoo zal o. a. dien dag op het Vrijthof een hengel wedstrijd gegeven wor den De concurrenten moeten, onder het spelen van muziek, visschen uit wasch- tobben vangen. Gekker kau het zeker niet. Zooals gewoonlijk vergeet de jubelende Vereeniging ook thans de armen niet. Voor hen heeft eene uitdceling plaats van koffie en krentenbrood, en 's Dinsdags worden de verpleegden in Momus' Oude-Mannen- hu;s door het bestuur dit r inrichting feestelijk onthaald. Buiten de J/oiwiw-feesten heeft Zondag te Maastricht ook eene wieler-wedstrijd plaats, georganiseerd door den Alg. Ned. Wielrijdersbond. Aan opgewektheid en vreugde zal het in Limburg's hoofdstad die dagen derhalve niet ontbreken, en zal men van het afschaffen der kermis zeker niet veel kunnen bespeuren. Uit den Raad van IERSE- K E.In de te Ieiseke gehouden raads vergadering, onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer Verboon, werd de ze na de afbandeling der agenda door een der raadsleden geïnterpelleerd omtrent zijn handelwijze tegenover den gemeente-veld wachter Bles. Toen er namelijk drie weken geleden brand was op het dorp, had deze veldwach ter het klokgelui niet gehcord, zoodat hij niet bij den Irand gesurveilleerd had. Hij bad zich eenvoudig verslapen. Om deze reden was Bles, naar het gerucht luidde, tot ontslag voorgedragen. De voorzitter weigerde eerst inlichtingen te geven, doch later bevestigde hij het ge rucht. De Raad sprak in een motie als zijn gevoelen uit, dat een straf, voor zulk een geringe tekortkoming hoogst onbillijk was. Er was een aDdere grief. In de vorige vergadering was een voorstel van B. en W. tot wijziging der pvlitie-verordening, o. a. door den heer Cnpéry bestreden. Het werd met groote meerderheid verworpen. Volgens getuigenis van de beide veld wachters had de burgemeester hun den vol genden dag opgedragen, voortaan streng te letten op de kinderen van den heer Cu- péiy en over het minste vergrijp proces-a verbaal op te maken- Toen een der veld wachters de opmerking maakte, dat dit niet baten zou, omdat die kinderen nog geen tien jaar waren, had de burgemeester ge zegd »dan zijn ze al vast bekend bij de justitie en als ze dan 10 jaar zijn zijn ze rijp voor de doos.' De heer Cupéry sprak zijn verontwaar diging over zulk een handelwijze uit en eindigde met de woorden*Gij zijt uw plaats niet waardig!' De. Raad sloot zich daarbij aan met een motie van afkeuring, niettegenstaande de voorzitter ontkende, wat de heer Cupéry hem had ten laste ge legd. Naar de P r. Z w. e n G v. C t. van goederhand verneemt en onder reserve meedeelt, moet de moordenaar van den tnarechaussé Hoekman te Osch bekend heb ben. Hij moet zich te Den Bosch m ar rest bevinden en zou daar hebben meege deeld, dat een twintigtal medestanders zich verbonden hadden om Hoekman uit den weg te ruiireD. Daartoe hadden zij zich op den avond van den noodlottigen dag in verschillende groepjes verspreid. IVie Hoek man zag moest op hem vureD. Het onge luk trof dat de beste schutter van de twintig hem het eerst iu het oog kreeg en het doodelijk schot toebracht- Schandelijk. Dinsdag werd door een jongen te ISSELBORG bij Dinx- perlo, toen de voerman weigerde hem me de te lsten rijden, de pin uit het wiel van den wagen met vrachtgoed getrokken zoo dat deze met paard omviel en beschadigd werd. Daar de jongen niet gewillig naar de politie wilde meegaan werd hij met een touw aan het paard bevestigd, aan zijn voe ten vastgebonden en zoo een half uur langs de straat gesleept terwijl het aanwezige volk om te voorkomen, dat hij het touw zou doorsnijden, met een zweep op zijn handen sloeg. Een arbeiderte TERWISPEL Er. verkocht zijn schaap om reisgeld te krij gen naar de socinlistenmeeting te Oranje woud. Nu is het geld op en mist het ge zin dagelijks de melk van het schaap, dat voor de leden van het gezin wel gevoeld wordt, als nawee van de meeting. Een slachtoffer van hui- se 1 ij k h e i d. In een der drukste volksbuurten te AMSTERDAM woont een flink huisvader, die, wanneer het er op aan komt moeder de vrouw en zijn kroost eens te trakteereD, geen moeiten ontziet. Ook heeft de man een ware menageiie in huis en staat bekend als dierenvriend niet alleen, maar ook als ridderlijk sport man, waarvan hij reeds dikwijls doorslaande bewijzen gaf. Zoo houdt de man er bokken op na hij heeft verder prachtige katten en ontvangt ook nog herhaaldelijk bezoeken in zijn niet te ruimen kelder, vooral des nachts, door het open raamluik in zijn deur, van vrienden en vriendinnen van deze. Dan houdt hij er nog op na eksters, hon den en kanarievogels, die hij uit over vloed wel eens aan vrienden cadeau geeft. Op renbanen, bij de bookmakers, is hij steeds nummer een, ja zelfs is hij oprich ter van een gerenomeerd schietcollege, waar slechts één schutter, een bekend jongman in de buurt, als „poedelschutter" is bekend maar de overige leden schieten goed Taak. Er is aog vergeten te meldeD, dat de man in 't bezit was van een flink dubbel stel hanen, die hij, om nu op het traktee- ren van mama en kroost terug te komen, dezer dagen, had geslacht. Het spreekt van zelf, dat dat slachten niet zonder „bloedstorten" kon geschieden en 's mans overhemd, in het vunr van zijn werk, kolosaal bloederig was gewor den. In atwachting van de smulpartij, Zon dag, zat de man Zaterdagnacht bij de groote warmte voor zijn open raam, toen zich plotseling een verschrikkelijk ge schreeuw deed hoorenpolitieagenten kwa men aanstroomen, die op de kreten van smoord, moord!" natuurlijk een moorde naar zochten. Gewillig als onze held altijd is, om wie dan ook in moetelijke gevallen bij te staan, verlaat hij zijn kelder en begeeft zich op straat onder de menigte. Nauwelijks daar, blijkt het, dat hij, die achtervolgd werd, verdwenen is, en blijft hij weldra alleen op 't terrein. Juist wil onze dierenvriend zich omkee- ren naar de gracht, waar zijn woning is, toen een der polietieagenten hem bij den arm grijpt en verpletterend oogenblik hem wijst op de bloedvlekken in zijn En- gelseh hemd en borstrok. Een kort maar kernachtig onderhoud volgde, totdat plotseling de agent zich tot zijn drie confraters wendt met de woor den #zeg jongens, dat is 'm hoor, ver beeld je, hij zegt, dat ie »vier haantjes heeft geslacht" //nu hoe vindt jelui die; „hij is goddelijk." Zijn woordenvloed wordt gestuit door het bevel van een brigadier, die kort en goed arrestatie gelast. En of du de man al schold op de vier glimmende mannen die met zijn allen één mau overbrachten omdat hij yvier haantjes" had geslacht, hij moest in arrest blijven tot 's ochtends toen de vergissing werd bemerkt en hij on der excuus werd ontslagen. Hij heeft gezworen nimmermeer haantjes naar de betere wereld te zullen helpen, al is het ook voor zijn huisgezin. Te NIEUWE NIEDORP is benoemd tot wethouder in plaats van den heer K. de Moor, die bedankt heeft, de heer J. Wijn. Een teDELFTverlote groo te kermiskoek werd getrokken door H. A. Soetekouw. Terwijl Vrijda g-m o r g e n te AARDENBURG deouders v. W. naar de vroegmis waren, bleven twee kinderen van 4 eu 2 jaren alleen in de woning achter. Om paard te kunnen spelen, sloeg het oudste een lis om den hals van het jong ste kind met het ongelukkig gevolg dat de lis van het dunne touwtje dichtschoof en de jongste al spelende werd geworgd. Toen de ouders thuis kwamen, was geen redding meer mogelijk. Uit OUDKARSPEL s c h r ij f t men ons, dat het Zangkoor ^Orpheus11 den 17den a. s. des namiddags ten 2 ure in het kerkgebouw aldaar eene uitvoering met gemengd mannin- en dameskoor zal geven. Om den toegang voor een ieder ge makkelijk te maken is de eEtrée gesteld op 25 cent per persoon. De kerkeraad vanAMERS- FOORT heeft met diep leedwezen waarge nomen, dat er in de haiten van het Ne- derlandscbe volk zaden worden gestrooid, die niets anders dan jammer en ellende kunnen kweeken, zaden van onverschillig-1 heid. Was het godsdienstig leven krech- tiger ontwikkeld, dan zouden die zaden niet zoo snel ontkiemen en zoo haastig opgroeien. Msar heisas, tij duizenden trilt niet meer de SDaar van het godsdienstig gevoel. De ktrkeraad begrijpt, dat hij niet moet stilzitten, maar tegenover het ^afbreken" opbouwen" moet stelleD. Een van de voornaamste middelen daartoe is het »ods- diensl-onderwijs. En daar dat ook in Amers- fooit door houderden geheel wordt ver waarloosd, meent de kerkeraad, dat het op zijn weg ligt, neen, dat het zijn heilige plicht is, om daarop te wijzeD. De kerkeraad wijst er dan ook op en doet vooral uitkomen, dat juist de ouderen van 12 20 jaren ter catechisatie moeten gaan, omdat het kind op dien leeftijd bet meest vatbaar is voor indrukkeD, zoo goede als kwade. Daarom roept de kerkeraad de ge meente op cm hun kinderen naar een der pre dikanten of naar den godsdienstonderwijzer te zenden; den fabrikanten rwpt hij toe hun dienstlaren den tijd voor de catechisatie te verschaffen. De Telegraaf. Cholera. Te GIESENDAM is eenar* beidersvrouw, wonende Bnitendams, Woens dagdoor choleraasiatica aangetast en nog den zelfden dag overleden. Te HAAFTEN is een geval van chole ra geconstateerdde lijder is hersteld. In de verloopen 24 uren zijn te LEER DAM 2 personen gestorven aan de aziatische cholera en 5 nieuwe gevallen aangegeven. Te VLAARDINGEN zijn twee matro- zenvan een logger doorAziatischecholera aan getast. Een van hen is reeds overleden. Het schip ligt op stroom. Van 4 tot 6 dezer zijn te LEERDAM 4 gevallen van Aziatische cholera aange geven. Een is er in dien tijd gestorven aan genoemde ziekte. Reeds ziju tal van rivieren en kanalen besmet verklaard, zoodat het aanbeveling verdient, zich van alle gebruik van rivier water te onthouden. De bad- en zwemin richtingen zijn overal gesloten. Ook te DELFT is de badinrichting ge sloten, voor zoover de buitenbaden betreft. In de binnenbaden wordt duinwater ge bruikt. - Te EDAM zullen op de kermis al leen die kramers enz. worden toegelaten, die deugdelijk kunnen bewijzen uit plaat sen te komen, waar in de laatste vier we ken geen gevallen van cholera zijn voor gekomen. Te OUDSHOORN is een geval van cholera asiatica voorgekomen bij eene vrouw. In het gehucht [STUIVEZAND, onder Oosterhout, heeft zich deze week een ge val van cholera asiatica voorgedaan. De lijder is bezwekeD. Te ROTTERDAM zijn in de verloo pen 24 uren 3 nieuwe lijders aan cholera asiatica aangegeven. Eén sterfgeval had plaats, nl. dat van een der nieuwe lijders, eene dienstbode aan den Stationsweg, die naar de barak te Crooswijk was vervoerd. In het geheel hebben zich nu, van het ontstaan der cholera op 21 Augustus af, 23 gevallen vat) cholera alhier voorgedaan, waarvan 15 met doodelijken afloop, ter wijl 1 lijder hersteld is en 7 lijders nog in behandeling blijven. In verband met de cholera die ook in ons land in sommige gemeen ten weder is verschenen, verdient op een opstel van prof- Finkelnburg, getiteld So cialer Seuchenboden, in het Zentralblatt für öffentliche Gesundhsitsptlege de aandacht te worden gevestigd. Volgens den schrijver zoekt geen ande re besmettelijke ziekte in gelijke mate de plaatsen der sociale ellende op, als de cholera; pokken noch mazelen, roodvonk noch diphtertis maken zoo zeer halt voor de woningen, waarin welstand en comfort heerschen. Het eerste ziektegeval van een epidemie kwam altijd in de uiterste la gen der bevolking voor. De grond waarop de woning staat, de ruimte der woning, de physische en psychische aanleg dsr menschen of alles te zamen vormen blijk baar een vruchtbare bodem, waarop de com- mabacil in het menschelijk leven vergif tigd wordt. Uit deze feiten trekt prof. Finkelnburg de volgende conclusiën „Voor den openbaren gezondheidsdienst ontstaat daaruit de dringende plicht, de woningen en ruimten, waarin de paria's onztr maatschappelijke orde hun leven slijten, aan een streng toezicht te onder- derpen. Het komt er op aan bet zwaar tepunt ter voorkoming van cholera minder te leggen op de bacillcnjacht dan op het veiwijdcren van dergelijke locale toestan den, die voor de bacillen een vruchtbaren bodem opleveren en die hen eerst in staat stellen vergiftig es voor den mensch gevaarlik worden. *De scciale ellende voor altijd uit de wereld te verwijderen mag een stapje zijn maar enkele van de schakels, die de on heilspellende keten vormen, bieden geroeg aankcoopiDgspnnten om te kuunea hope»,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1