Donderdag 14 September 1893. 37ste Jaargang No. 2760. d Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. Gemeente S c h a g e n. Bek e n <1 m a k i ng-e n. NATIONALE MILITIE. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Zaterdagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: §CHAGE]I, Laan, I) 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 6 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5cts Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Binaenlandsch Nieuws. AUeiui Niiiu-, AimMie-Laiiliii De INHOUD van het Geïllustreerd Zondagsblad No. 38 is als volgt: De vechtpartij in het Engelscb Ltger- hnis (met illustratie.) Op de Honden- ten toon stilling met illustraties.) Marie (novelle!) Als Bismarck eens in den Rijksdag komt met illustratieMilitaire spelen in Engeland (met illustratieIn Venetië (met illustratieDe verschillen de houdingen van een harp-virtuoos (met negen illustratiesEen goed geneesmiddel. De electriciteit in de keuken. Lang leve de statistiek Als men dat meer bedacht.Eer van het werk (met illustratie.) Het „non plus ultra". Een leugenaar, -r- Ons eetgereedschap. De prijswinner van raadsel LVI. Voor de huishouding. Ons gala-toilet. Op 't examen voor apothekers-bedienden. Morderne kinderen (met illustratie.) Puzzle. Oplossing Prijsraadsel LIX. Een nienw oeconomisch verschijnsel Nieuw prijsraadsel LXI1I. Waarom zij zoo gezond waren Nog erger (met il lustratie.) Parijs ten ondergang. Wie gelijk had. Zieke paarlen. De pan talon van den Eail of Graven.Het hoog ste geluk (met illustratieNog eens het sterke en het zwakke geslecht. Schaak rubriek. MededeeÜDgen. POLITIE. Gevonden 3 loten van de Woerden- sclie paardenleferij. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter Secretarie. Ter Secretarie zijn inlichtingen te beko men omtrent een op 1 Sept. 1893 in een koffiehuis alhier achtergelaten JAS, Burgemeester en Wethouders der Gemeen te SCHAGEN, breugen, ter voldoening aan de derde alinea van Art. 26 der Wet op de Nationalo Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), ter kennisse van de belanghebbenden, dat het overeenkomstig Art. 25 dier Wet afgesloten IoschrijviDgs- Register van 1893, voor de lichting 1894, met de daaruit opgemaakte alpbabetiscbe naamlijst, op heden ter Secretarie der Ge meente voor een ieder ter lezing is neder- gelegd tot en met den 20en dezer maand van "des morgens 9 tot des namiddags 4 SCHAGEN, den 12 September 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Weth. De Secretaris, DENIJS. ure. Op de Paardenmarkt, te SCHAGERBRUG, Maandag 11 Sept. gehoudeD, werden aangevoerd 46 paardeD. De premie van 10 gld. voor het grootst aantal aangevoerde paarden, werd toegekend aan den heer J. de Teerde premie van f 7.50 voor bet mooiste paard, aan den heer P. Boelcel, beiden van Schagen; en de heer C. Francis van de Zijpe, ontving f 2.50 voor het daaropvolgende mooiste paard. De prijzen der paarden liepen van f 80 tot en met f 4.50. De Diaconie derHervormde gemeente te HARINGHUIZEN, besloot in hare vergadering van 9 Sepl. 1.1. om aan de gezamenlijke pachters van landerijen der Diaconie, 40 °f0 van de landhuur kwijt te schelden. Te H E E R-H UGOWAARD brandde, door onbekende oorzaak, den 7en September de boerenplaats met de gedorsch- te granen en inboedel van S. Entius tot den grond af. Alleen twee varkens en een paar kastjes konden gered worden. De schade is voor den eigenaar door assurantie gedekt. De heer J. Sw a ag is be noemd tot Heemraad van den polder HEER HUGOWAARD, in de plaat* van wijlen den heer P. Roek. In de op gisteren gehouden stemming voor een Hoofdingeland van het Ambacht van West-Friesland, genaamd Geestmer- Ambacht, te OUDKARSPEL, is in plaats van den aftredende, den heer 11. Hart Cs die als Heemraad voor dien polder is ge kozen, benoemd, de heer T. de Boer Pz. te Ondkai-spel. Maandag 11 Sepember werd te ANNA PAULOWNA op de bouwhoeve Welgelegen vanwege de Ver- eeniging tot ontwikkeling van den land bouw in Holland!s Noorderwartier eene beproeving gehouden van een petroleum- motor, een rechtstroodorsch- en een ver beterden kafmolen. De beproeving slaag de naar wensch. De motor, verbonden aan een Marshalls-dorsch, werkte goed er werd zeker evenveel graan gedorscht alsof de machine door stoom gedreven werd, en zij verbruikt slechts 10 cent pe troleum in het uur. De rechtstroodorsch door 1 paard in beweging gebracht, be viel ook goed, evenals de wanmolen. Te SLOTEN werd dezer dagen in publieke veiling gebracht de boerderij „Zeldenrust" met 35,73 H. A. weiland, gelegen aan den Sloterstraatweg. Zij bracht f48,600 op, zeker een flinke prijs; doch als men weet, dat vóór enke le jaren voor dezelfde plaats een ton gouds te vergeefs geboden werd, dan blijkt ook hier een groote terugslag in de prij zen der landerijen. De uitslag van den quar- tetwedstrijd te KOOG a/d ZAAN was al dus Aantal deelnemende vereecigingen 14; le prij», Kunst en Broederschapvan Amsterdam 2e prijs, Rotlerdamsch Man nenkoor 3e prijs, Wormerveersch Man nenkoor 4e prijs, Zanglust te Delft. De wedstrijd vond zeer veel belang stelling. De officier van justitie bij de rechtbank te AMSTERDAM heeft gedagvaard den heer G. van Deth, om den 22en dezer terecht te staan wegens het schrijven der bekende brochure tegen den heer Van 't Lindenhout,' met het oog merk om dezen te beleedigen door hem te noemen en te qualificeeren „als gewe- tenlooze weezenbeul, leugenaar, huichelaar, schurk, inenschenbedrieger, enz.' Naar men uit MEPPEL schrijft, hebben polderjongens, werkzaam aan het in aanleg zijnde Picardie-kauaal, een zeer ruwe wandaad gepleegd. Zij moe ien hun keetvrouw, een meisje uit Nieuw- Amsterdam (Dr.), met petroleum overgo ten hebben, na haar eerst dronken ge maakt te hebben, en vervolgens in brand gestoken. Onder vreeselijk lijden is zij kort daar op overleden. Twee arbeiders uit Nieuw- Amslerdam en een berucht persoon uit «De Krim», zekere Kroeze, zijn zwaar geboeid achter slot gebracht. Te DALFSENsloegdeblik- sem wederom in den toren. De nieuwe planken die des morgens waren aangebracht ten gevolge van het inslaan op 17 Juli j.1. zijn weggeslagen. Een stuk eiken hout boven van den toren werd op onge veer 50 M. afstands teruggevonden. De bliksem is langs of door het uurwerk ge slagen, dat is blijven stilstaan; van daar sprong hij over naar het orgel in de kerk waar van een pilaar een stuk is weggesla gen, terwijl de muur op onderscheidene plaatsen beschadigd is. I. B., huisvrouw van J. v. H., in een zeer afgelegen deel der gemeen te BOVËN-HARDINXVELD, is reeds verscheidene jaren lijdende aan aanvallen van verstandsverbijstering; echter niet van dien aard, dat men het noodig oordeeide haar in een geslicht op te sluiten. Aan de buren was het echter niet onbekend, dat haar kinderen aan vreeselijke mishande lingen blootstonden. Na eerst Vrijdagmor gen haar 3 jarig zoontje met een veger geslagen te hebben, trapte zij bet kind 'b middags zoodanig, dat de dood bijna onmiddellijk volgde. Bij het daarop inge steld onderzoek door den burgemeester, was de schuldige zeer kalm. Daar zij in hoogst zwangeren toestand verkeert, is zij nog niet vervoerd. De man, visscher van beroep, was afwezig. Maandag avond had met de tram, die te 8 uur van Gorredijk naar Heerenveen vertrekt, tusschen eerstge noemde plaats en Langezwaag een ern stig ongeval plaats. Een koe lag dwars over de rails, wat door de duisternis niet gezien werd. Eenklaps kreeg de tram een hevige schok. De locomotief sloeg van den weg af, geheel onderstboven in de sloot, ter wijl de tweede waggon, waarin zich (gelukkig in het achterste gedeelte) de post bevond, voor een deel verbrijzeld werd. Een wonder mag het worden genoemd, dat er geen enkel menschenleven te be treuren valt. De machinist die haastig van de machine sprong, was alleen licht in het gelaat gewond. De koe, de eenige bezitting van een armen daglooner, was natuurlijk dood. Te ROTTERDAM zag een heer, die langs den Scbiedimscheü Singel wandelde, dat een man van ongeveer 50 jaar, naar diens kleeding te oordeelen een gevallen grootheid, na eerst naar alle kac- teu^ te hebben rondgezien, de korsten brood, welke bij een boom lagen, opraap te en als uitgehongerd daaraan begon te knabbelen. Deze handelwijze wekte natuurlijkerwij ze het medelijden van den heer, die dit zag. Deze wilde den man een aalmoes ge ven, die hij eerst weigerde met de opmer king, dat hij, uitgehongerd zijnde, wel brood maar geen geld kon eten. Na ee- nig aandringen nam de bedelaar het geld aan. Deze had intusschen door zijn vreemd soortig gedrag het wantrouwen gewekt van den heer, die daarop besloot hem ee- nigen tijd van verre te volgen. Na een oogenblik ge'oopen te hebben, zag de bedelaar bij een boom eenige kon- de aardappelen leggen. Fluks wierp hij daartusschen eenige korsten brood en nu begon het spelletje van voren aan. Eerst schuchter rondkijken, dan schijnbaar ter sluiks een korst brood oprapen, daaraan gaan knabbelen tot het hem gelukt was de aandacht vau dezen of genen op hem te vestigeD. Een werkman die zag, dat de bedelaar de korsten brood van de straat opraapte om die op te eten, gaf hem een deel van het brood, dat hij trede nam naar zijn werk. Toen kwam de heer tusschen beide, die bet eerst een aalmoes gegeven had hij deelde mee, dat hij den bedelaar iets gegeven had en dat deze zelf de korsten uit zijn zak op straat wierp, om later daarmede een schijn vertooning te maken. De bedelaar, zich ontmaskerd ziende, zette het ijlings op een loopen. Bij zijn vlucht viel een geheel brood tusschen zijn kleeren uit. Opening der' beide Ka mers. H.H- M.M. de Koninginnen vertrekken in het laatst der volgende week naar Den Ha*g. H. M. de Koningin-Re gentes zal Dinsdag den vergadering der Kamers keeren H.H. M.M. weder Het Loo terug. 19en dezer de openen. Daarna op Let paleis Aan het spoorwegstation te VORDEN i* de brievenbesteller door den trein overreden. Hij wilde nog een pakket afgeven in den reeds vertrekkenden treiD, doch viel tegen den loopplank eD tusschen de rails. Deerlijk verminkt werd de ongelukkige opgenomen Hij is eergister ochtend overleden. Historisch, Bij Bronk- horst, de barbier te Utrecht, trad dezer dagen binnen een eerzaam boertje uit Westervoort. Terwijl het blinkende zeepschuim hem de kaken bleekt en hij wachtende is, totdat het vlijmende mes des meesteis ook zijn kin en wangen zal zuiveren van het stop pelig baardhaar, ziet hij hoe een pas ge reinigd heer opstaat, een daalder in zilver op de talel deponeert en heengaat. Bronk- horst steekt het geld op en nadett den landman. „Een daalder 1" zucht de arme en lnistert ternauwernood naar het zoet- rleiend „Mooi weertje, vandaag," dat Bronkhorst hem toevoegt. „Een daalder 1" denkt hij weer, „dat's duur," want hij weet niet, dat de pas geschorene een abon nementskaart heeft betaald. Het laatste haartje is weggekapt. De landman springt op, droogt zich het ge laat ten halve, grijpt zijn pet, werpt een gulden op de tafel en snelt de deur uit, alsof hij .Mercurius' vleugels aan de voeten had. Verbazing in den scheerderswinkel. Bronk horst bedenkt zich niet lang. Hij rent'den vluchteling na, als met gewiekten tred. „Sta, manneke, sta Maar het manneke wou d'r niet stilstaanhij had van z'n leven geen kwaad gedaan. „Neen," bralt hij, „neen, ik betaal niet meer, afzetter." Bronkhorst keert teiug, in stomme ver slagenheid. Een oogenblik later verschijnt de dorpeling opnieuw in den winkel, in gezelschap van een geheimden dienaar der gerechtigheid. Oplossing: terugbetaling van 90 ets. --DeheerLéon Mary, lucht- reiziger, zou Zaterdag middag met zijn ballon Wilhelmina uit livoli te UTRECHT op stijgen, en ging ook, niettegenstaande veel regen en wind omhoog, terwijl een heer uit de Bilt, die daarvoor f 50 betaal de, de reis medemaakte. De eerste opstij ging mislukte, daar de ballon eenige me ters hoog bleef zweven, waarop hij weder naar beneden werd gehaald om even daar na weder opgelaten te worden. Blijkbaar was de ballon door vochtigheid te zwaar geworden. Voor de tweede maal steeg de ballon even boven de boomen uit, en, zooals toen uit Tivoli was waar te nemen, scheen hij dadelijk te dalen. Hierdoor kwam de mand, waarin zich de reizigers bevonden, in aanraking met een schoorsteen, waardoor de passagier uit de mand werd geslingerd en op de straat tereeht kwam, waar hij ernstig ge wond werd opgenomen. Nadat hem' de eerste geneeskundige hulp was toegebracht, werd hij naar het Diaco- nesseuhuis overgebracht. Door dit ongeval verlicht, steeg de bal lon onmiddellijk en dreef aanvankelijk naar 't Zuid-oosten in de richting van Zeist en Driebergen; daar bij geruimen tijd zichtbaar bleef kon men duidelijk waar nemen dat, naarmate hij steeg, de ballon iets noordelijker afdreef. Volgens eene lezing in het Utr. Dbld. was de passagier in zijn angst uit het schuitje gesprongen en aan de gevolgen overleden. Naar men meldt heeft de justite een on derzoek ingesteld naar de oorzaak van het treurige ongeval. In hetjaarboekje voor het jaai 189394, uitgegeven door de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen, komt eene afdeeling voor gewijd aan „Memora- biliën voor en uit de departementen." Daar onder is opgenomen het referaat van dr. H Oort te LEIDEN over de Vniversily exten- sion movementter joDgste algemeene ver gadering der maatschappij gehoudeD; een opstel over: „Onze volksbibliotheken" en een over instellingen tot het verstrekken van tuingrond tegen matigen huurprijs aan minvermogenden, beide van de haod van den algemeenen secretaris, den heer J. Brninwold Riedel, Aan laalsgenoemd opstel is het volgen de ontleend. Reeds in 1885 werd door het hoofdbestuur der maatschappij de aandacht der departementen gevestigd op heigeen door sommige departementen was beproefd om, door het verstrekken van tuingrond tegen matigen pachtprijs, den arbeiders in hunnen kring de gelegenheid te geven, in hunne vrije uren aardappelen, groenten, boonen, erwten, enz. te telen voor de be hoeften van hun eigen gezin. Gewezen werd daarbij op het voorbeeld der departemen ten: Beduur, Lcppersurr, Oude Pekela, Uit huizen en Wildervank in de prov. Gronin gen. Thans, 7 iaar later, is dit voorbeeld slechts gevolgd in 6 andere departementen. Holweid, Nieuw-Lekkerland, Noorddijk, Oi derdeudam, Oostwoud, en Winsum; ter wijl iets dergelijks reeds van 1888 af te Franeker bestond. Dat de maatregel intusschen in de ge noemde plaitsen reeds eene belangrijke uitbreiding heeft gekregen, blijkt uit het feit, dat het aantal akkers of tuinen, die verhuurd werden aan oppassende arbeiders of kleine burgers, bedraagt te Bedum 36, te Franeker 209, te Loppersnm 137, te Nieuw-Lekkerland 29, te Onderdendam 40, te Ooslwoud 50, te Oude Pekela 216, te Uithuizen 350, te Wildervank 55 en te Winsum 18. Te Hol werd is dit jaar voor het eerst 2 heet. land voor dat doel ge huurd, terwijl het departement Noorddijk zich op eene proef voorbereidt. Het aantal gezinnen, dat een of meer akkers in haar heeft, is te Bedum 36, te Franeker niet opgegeven, te Loppersum 80, te Nieuw—Ljkkerland 24, Ie Onderdendam 30, te Oostwoud 50, te Oude Pekela 206, te Wildervank 55, te Winsum uiet opge geven. De omvang der akkers varieert van 2 tot 5 are (te Nieuw-Lekkerland van 4-15 are.) De huurtijd is overal 1 jaar, maar bij goede verzorging is preferentie voor weder - inhuring verzekerd. Het departement Nieuw-Lekkerland is thans bezig eene proef te nemen om den akker op den dnur tot eigendom van den arbeider, die hem huurt, te maken, door den huurprijs hooger te stellen. Voor bijzonder heden hieromtrent en omtrent hetgeen de andere reeds genoemde departementen deden, zij verwezen naar het jaarhoekje. "Wij namen daaruit het bovenstaande over, om de aandacht te vestigen op een arbeidsveld, waarop nog zooveel goeds ten behoeve van den onbemiddelden oppassen- den arbeider te doen valt, en om tot navol ging der gegeven voorbeelden aan te spo ren. Ongewoon druk was het in het begin dezer week op de KOL- HORNER kermis. Zondag telde men n. 1. op dit door slechts duizend zielen bewoonde plaatsje meer dan dertig kramen, tenten en uitstallingen van aller lei aard en slag. Galanteriekramen, ge flankeerd door een paar harer zusteren in paling en koekeen waarzegsters tent tusschen een oliebollenkraam en een tombola zonder nieteneen on misbare draaimolen, wiens orgel echter 's avonds overstemd werd door de ge ruchtmakende kopermuziek en de Turk- sche trom van een paardenspel; kortom, een leven en een gekrioel, zoo als men dit alleen te Kolhorn kan hebben, daar gewoonlijk uit alle omliggende plaatsen de gasten en kijklustigen toe stroomen en allen zich bewegen op een terrein, smal van aanleg en slecvts een paar honderd meters lang. Het paardenspel van Blanus was dan ook iets, dat men niet alle jaren zag, en een bezoek was het overwaard want de werkzaamheden der Gezusters en de vier gebroeders Blanus mogen gezien worden. Louis en Leendert hadden het avond aan avond zwaar te verantwoor den, daar hunne gymnastische toeren zoo afzonderlijk als gecombineerd, zoo op den vlakken grond als aan de ringen of te paard, kracht, moed en behendigheid eisch- ten; de werkzaamheden van deüHeer Louis met de vijftigponders hij werkte tot met vier tegelijk bewezen dat hij den in de tent hangenden lauwerkrans eerlijk verdiend had. De beide Clowns, zoowel te voet als te paard, hebben zich die avonden ook dapper geweerd en niet weinig bijge dragen tot het succes van het gezelschap. Als zij verscheidenheid in hunne rollen en grappen weten te brengen zal men het Gezelschap Blanus gaarne zien we- derkeeren. 's Maandagsavonds was ook de kolf-baan van den heer Kist dicht bezet met nieuwsgierigen, die het Gezelschap „Ter Hal" kwamen hooren. De heer Henri Ter Hal zelf deed zich dien avond weer kennen als een uitnemend voordrager. Verbazend waren ook de werkzaamhe den van den heer Brillantin. die als equilibrist-voltageur belangwekkende toe- 1 ren deed en b. v. evengoed een duims- reepje papier liet balanceeren op een plantje, als een brandende lamp op het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1