Bericht «gze Lezers! Zondag 1 Octoloer 1393. 37ste Jaargang No. 2765. d Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: SCHAClESi. liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f|3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5cts Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een B ij voegsel. iïll', I! RIDER HAGARD Gemeente Schagen. Bekendmaking'en. Patenten. Binnenlandsch Nieuws. n Nisus-, AimteiliB- LuHiivl ■w In den loop der volgende maand zal in ons Geïllustreerd Zondagsblad een aanvang worden gemaakt met een boeienden roman van een gevierden Engelschen Schrijver, getiteld j DOOR Versierd met talrijke fraaie illustratiën, zal deze roman zeer zeker de aandacht trekken. Zij, die zich Èk 30 cents per 3 maanden of 37ys cent fr. p. post op ons Geïllustreerd Zondagsblad wenschen te abonneeren, gelieveu het Intee- kenbiljet, hetwelk bij onze Conrant is ge voegd, geteekend te zenden aan den UITGEVER. Het Hoofd van hot Plaatselijk Bestour der gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat hat kohier no. 2 voor de Belasting op het Personeel over het dienstjaar 1893-94 op den 13 dezer door den Heer provincialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan dtH Heer Ontvanger der directe belastingen bin nen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzeo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, teneinde alle gerechtelijke vervolgin gen welke uit nalatigheid zouden voortvloei en, te ontgaan. Schagen, den 27 September 1893. Het Hoofd van bet Plaatselijk Bestuur voorn., W. A. HAZEU. Het Hoofd van het Plaatseljjk Bestuur der gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeonte, dat bet kohier van het Patentrecht over het eerste kwartaal van het dienstjaar 189394 op den 23 dezer door don Heer Provincia len Inspeeteur in de Provincie Noord-Hol land is executoir verklaard en op beden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op do voldoe- 1 ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervol gingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 27 September 1893. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., W. A. HAZEU. cene la en een paar bedden mee te nemen, al het andere, huisraad, kleedingstukken, boerengereedschap en eene aanzienlijke hoeveelheid ood- en nieuw hooi, werd een prooi der vlammen. Naar men zegt zijn huis en inboedel verzekerd. Gedurende het onweder dat "Woensdag avond boven Noord-Holland woedde, sloeg de bliksem in het telegraaftoestel van het station te OOSTHUIZEN. Een gedeelte er van is geheel gesmolten, zoodat het toe stel onbruikbaar was en men donderdag morgen niet kon seinen. Te AMSTERDAM heeft men Woensdagavond tijdens het onweder een bijzonder natuurverschijnsel waargenomen Op eenen bliksemstraal volgde onmidde- lijk een hevige donderslag, vergezeld van een knetterend geluid, en op hetzelfde oogenblik zag men eenen vuurregen neer dalen. De stukken vuur moeten zoo groot als eene vuist geweest zijn. Tijdens het hevige onweder van Woens dagavond sloeg te DORDRECHT de blik- se.n in het dak van het pakhuis Hospitaal van de firma J. Giltay -z. en staande in het Manhuisstraatje in de Grootekerks- buurt. De bliksem aam zijnen weg langs het dak, waarvan een gedeelte werd weg geslagen. Woensdagavond omstreek 10 uren sloeg de bliksem in de woning van den heer T. in het Noordeinde der gemeente ZE- VENHUIZEN. De schoorsteen sloeg ge deeltelijk aan stukken en cr ontstond een begin van brand, die door de bewoners met emmers water gebluschl werd. Per soonlijke ongelukken hadden niet De Burgemeester a.i. van SCHAGEN brengt ter algemeene kenois, dat de paten ten, aangevraagd in de maanden Mei, Jnni en Juli, le kwartaal, dienstjaar 1893-94 ter gemeentesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald, vanaf Zaterdag den 30 dezer tot en met Vrijdag den 6en October a.s. des voormiddags van 9 tot 12 ure, den invallenden Zondag uitgezonderd. Schagen, den 29 September 1893. De Burgemeester a.i. voornoemd, W. A. HAZEU. Naar we met zekerheid vernemen zal er ook te SINT—MAARTENS BRUG eene kaasfabriek woiden opgericht, dit is dan de negende in de gemeente Zijpe. Woensdagavond jl. 27 Sept. toen er een hevig onweder over VALK OOG en omliggende plaatsen was losge barsten, sloeg de bliksem omstreeks 11 ure in de woniDg van den landman K. w te GROENVELD, gemeente Sint-Maarten. Spoedig stond alles, ondanks den hevigen regen, in lichte laaie. De bewoners, die zich gelukkig wis ten te redden, hadden nog even den tijd Tusschen 11 en lU/j uur sloeg in de BEEMSTER de bliksem in de boeren woning van den heer C. Schuitemaker aan den Middenweg aldaar. De vorstpan nen werden weggeslagen en in de tuin kamer de vloer en eenige meubelen be schadigd, maar brand werd niet ver- oorzaakt. Te half twaalf sloeg te INGEN de blik sem in eene kapitale boerenwoning, die eene prooi der vlammen werd. De brand weer was wel spoedig op de plaats, doch kon bij gebrek aan water niets doen. Woning en inboedel waren matig geassu reerd. In de kerk der gereformeerde gemeente to HEINENOORD is de bliksem geslagen, zonder brand te veroorzaken. In de, op den 2 7Septemberj 1. gehoudene vergadering van de banne OUDKARSPEL is tot Hoofdingeland voor den polder Geestmer-Ambacht herbenoemd de heer J. Bulter Ce. en tot lid van het Dagelijksch bestuur van voornoemde ban ne de heer A. Eecen Tz. Spoorweg ALMAAR HOORN. In de Staatscourant van.27 de zer zijn opgenomen de voorwaarden van con cessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Alkmaar over Heer- Hugowaard naar Hoorn. Te HOORN is bij herstem- ming tot lid der Prov. Staten van N-Hol- land met 921 van 1626 geldige stemmen gekozen de heer Kool (lib.) De heer Zuur bier (Katb.) had er 705. Een stoker te TERNE IJ ZEN werd de vorige week door iemand aangevallen, waarbij hem een stuk uit de wang gebeten werd- Bij den dokter ge komen om de wond te heeleD, verzocht deze hem het stuk uitgebeten vleesch om dit te kunnen aanhechten, waarop de ver wonde verklaarde, dat dit door zijn aan valler was opgegeten Te NIEUWENHOORN is voor den aanstaanden winter geeu vlas te bewerken, en alzoo staat volslagen ge brek aan werk voor de deur. Eenige toe ren vragen nu per circulaire steun aan de ingezetenen om eene kas te vormen, die financieel hunne plannen kan steunen. Zij zijn namelijk voornemens, de akkers te laten omspitten, waarvoor zij zelf dan 2 cent per Rijnlandsche roede zouden bij dragen. De arbeidende klasse zal zoo den winter 1893,94 wel doorkomeD. Ofschoonin het oosten van DRENTE meer dan tweemaal zoovsel land dan het vorige jaar met spurrie is bezaaid, zal de oogst slechts zeer middel matig zijn. De felle droogte van Augustus en de vrij erge nachtvorsten hebben het zaad verdroogd of de jonge planten doen verdorren. Gelukkig is er nogal heel wat best etgroen gewonnen. De vergadering der Evan- gelische Maatschappij werd gehouden te UTRECHT den 27 Septcmber.LI. Den vorigen avond was eene godsdien stige rede gehouden in de Pieterskerk, waarbij dr. J. J. P. Valetou Jr. hooglee raar te Utrecht, als voorganger optrad, ter wijl een koor onder leiding van den heer M. W. Petri, haar opluisterde. De vergadering werd geopend met gebed en geleid door den lieer P. H. Testas als voorzitter. Hij hield eene korte, kernach tig rede, waarin hij wees op drie groote persoonlijkheden, waaraan Utrecht ons her innert Willebrord, den apostel van het Noorden, Jan van Nassau, den grondleg ger van de Unie van Utrecht, "Vincentins de Paulo, den vertegenwoordiger van de inwendige zending, de symbolen van geloof, hoop en liefde. De vergadering werd bijgewoond door 38 afgevaardigden, 8 correspondenten en enkele belangstellenden. De secretaris, dr. J. Herderschee, ves tigt de aandacht met vertrouwen en fier heid op het 40-jarig bestaan van deze Maatschappij, al werd op vrij onwaardige wijze in sommige bladen op dit Maat schappijtje" gewezen „als waarmee het niet in den haak zou zijn*. De geest der tijden is veranderd, het anti-ultramontanisme moest wel meer op den voorgrond treden, maar de evange lische geest is gebleven. Het aantal leden bedraagt 1080, terwijl er 2225 begunsti gers zijn. Op den trouwen, ijverigen col porteur, den beet Van Woerden, wordt gewezen, 1200 geschriften worden verkocht 300 bijbels of N.-Testamenten. Hij wijst op den wind die uitgeleerde, hooggeleerde, zeer hoogekringen waait en den ultramon- taanschen molen lustig it draaien. Er is een legaat ontvangen van mej Caibs- sius. Aan den 90jarigen medestichter A. H. van der Hoeve wordt gedacht, aan den vromen vroegeren voorzitter K. E. Ternooy Apel en aan anderen die heengegaan zijn. De rekening en verantwoording wordt goedgekeurd met een batig saldo van f 1631.40 Vj. Na belangrijke bespreking wordt met algemeene stemmen het voorstel van het departement Utrecht aangenomen, waar bij de algemeene vergadering het hoofd bestuur machtigt tot het uitschrijven van eene prijsvraag, die op wetenschappelijke wijze de zedelijken beginselen der Jezuïten uiteenzet en op grond daarvan aard en in vloed der werkzaamheid van de orde der Jezuïten. Het departement stelt f 500 be schikbaar voor deze zaak, welk aanbod met toejuiching wordt ontvangen. Met algemeene stemmen wordt het volgende door het hoofdbestuur aangeno men De algemeene vergadering heolit hare goedkeuring aan de oprichting van eene bibliotheek van geschrilten, die betrekking hebben op het streven dat de Evangelie- sche Maatschappij voorstaat, onder beheer van het hoofdbestuur. Het departement Arnhem stelt f 50 beschikbaar, terwijl ook daar ter stede de Bibliotheek zal worden gevestigd. In zake het voorstel Nijmegen, om zich „tot de hooge regeering te richten met verzoek, den zoogenaamde pauselijken nun tius als gezant van den paus te weren," heeft de vergadering verklaard op dit oo genblik nog niet genoeg op de hoogte te zijn om in dezen een besluit te nemen. Er werd besloten de geheele zaak der nunciatuur in de volgende ver gadering te behandelen. Dr. M. A. N. Rovers bespreekt de geschriften van prof. Blok en graaf Van Hoensbroeck over de Jezuïetenorde. Vooral speekt hij zijn verwonderinng uit, dat de liberale bladen over deze quaestie zich volstrekt niet uitgelaten hebben. Tot leden van het hoofdbestuur zijD benoemd, in plaats van.de aftredende le den de heeren P. A. L. Jas te Leeuwarden en L C. Simon Thomas te Arnhem, als primi dr. H. G. Hagen, pred. te Leiden en dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht, secundus dr. A. G. Boon, pred. te Enkhuizen. Men schrijft aan het„Vader land „Een aardige episode uit den studietijd van drie jonge Hollar.dsche zangeressen zal u wellicht genoeg belang inboezemen om er melding van te maken. Het be treft de dames Anna Corver, uit DeD Haag, Maiie Snijders, uit Delft, en Jean- nette De JoDg, uit Leeuwarden, die, te Berlijn haar studiën als zangeressen sedert het voorjaar voltooiende, 'met haar leer meesteres gernimen tijd te Ebecsee ver toefden en daar al spoedig als „die drei Hollanderinnen" bekend en gevierd waren om haar lieve verschijning (in 't aardig landelijk kostuum der bergbewoners) en om haar heerlijken zang. Zij werden in dë beste kringen genoodigd en leerden zoo te Rinnbach, bij een buitenpartij, prof. Joachim kennen. Zij wilden hem een ova- tie brengen. Op een rots zich plaatsende, zongen de drie meisjes den meester het Engelen-ter- zett uit Elias voor en zij maakten door haar schoone gaven en opvatting zooveel indruk op hem, dat hij ei niet over uit gepraat raakte ook niet tegenover de ex-Koningin van Hannover, wier gast hij te Gmüoden was. *De gevolgen bleven niet uit. De doch ter der Koningin, Prinses May van Han nover, kwam ten huize der leermeesteres de drie jonge zangeressen heoren en om kort te gaan Dinsdag traden de drie Hollandsche meisjes te Gmflnden voor de Vorstelijke familie op. Behalve de Konin gin en haar dochter, was ook de Herto gin van Cumberland, de zuster van den Czaar, aanwezig en eenige leden der Hof houding, met nog enkele genoodigden, onder wie de componist Emil Hess. „Onze landgenooten oogstten veel bij val. Zij zongen een paar terzetten en d «et- ten, benevens de volgende solo-nummers mej. Corver, Von etoiger Liebe, van Brahms, en Idealevan Tosti; mej. Snijders, Kreuz- zugvan Schubert, en Bas Èinglein, van Emil Hess, den leeraar van de Prinsessen van Cumberland. Hij bewonderde de schoo ne, volle altstem van de jonge zangeres en verzekerde dat zij zijn lied op een voor hem-zelf treffende wijze had vertolkt. Mej. De Jong zong Solvejgs Liedvan Grieg, en Volkslied van Giehrl welk laatste zij met zooveel gloed en bezielirg voordroeg, dat de Koningin-zelve haar uitnoodigde het te herhalen. „De jdrei Hollanderinnen" hebben allen groot succes verworven en laten in den Vor- stelijken kring een zeer goeden indruk ra. De Koningin en Prinsessen reikten haar den hand en wenschten niet enkel, maar voor spelden haar ook een schoone toekomst. #Na het concert bij de Koningin waren de jonge zangeressen tot een souper genoo digd bij ridder Von Burneth. Ze zijn thans voor nog een korten tijd naar Berlijn te ruggekeerd, maar de dagen in Oostenrijk doorgebracht, zullen door dit schoone avon tuur die verrassende gevolgen van het gezang der drie gratiën op een rots voor Joachim onvergetelijk voor haar blij ven." De Zaak De Jong. Be Telegraaf deelt het volgende liefdes avontuur van De Jong mede, vernomen uit den mond van den vader van alweer een gemankeerde echtgenoote van den groo- ten hartenroover. In Juli van het vorige jaar logeerde De Jong in bet logement van den heer L. aan de Martelaarsgracht alhier. Hij raakte in kennis met Je dochter des huizes en al spoedig stemde de vader toe in een engagement met den rijken land meter, zooals De Jong zich toen voor deed. Dat duurde eenigen tijd. De Joug was druk en onderhoudend als steeds en in Au gustus teekenden De Jong en mej. K- ten raadhuize aan. Vooruit reeds werd getracteerd in het logement op het aanstaande huwelijk, alles werd gereed gemaakt, de rijtuigen werden voor de plechtigheid besteld. Den Diusdag vóór den Donderdag, waar op het huwelijk zou worden voltrokken, schreef De Jong in het bijzijn van bruid en aanstaanden schoonvader aan „zijn nota ris te WEESPERCARSPEL." „Voor het huwelijksreisje," zei hij »dien ik toch wel wat geld te hebbeD. Daarom vraag ik, of de notaris van mijn kapitaal f 10.000 wil losmaken.' De briet werd verzonden, en spoedig kwam «en brief terug. „Da's tccb vervelend," riep De Jong uit na het stuk te hebben doorgelezen.. Nu meldt de notaris mij, dat hij door om standigheden mij niet vóór over veertien i dagen het geld kan zenden." De heer K. vond dat niet zoo erg. „Ik wil je immers met genoegen wat voorschie ten zei hij. „Hoeveel heb je noodig Zes of achthonderd gulden Na eenige bedenkingen wilde De Jong dan zeshonderd gulden leenen. Een poosje later viel hem plotseling te binnen, dat hij oensdag nog even naar Den Haag moest. „Dan wil ik wel mee zei de heer K. Dat ried De Jong hem sterk af. »Doe dat niet, pa, want ik ga al met den eersten trein De heer K. vond dat geen bezwaar, en '8 morgens vroeg waren beiden aan het sta tion. Maar toen de trein zou wegrijden trof De Jong toevallig nog een kennia. Zoo misten «ij den trein. „Dan ga ik dien tusschentijd nog een paar boodschappen doen, zei Do Jong fWacht u maar, pa.' Doch de heer K. wachtte, maar zijn schoonzoon kwam niet terug. Met de f 600 ging hij naar Engeland, waar hij waarschijnlijk bij die gelegenheid met Sa ra Juett heeft kennis gemaakt. Eenige maanden later zond hij den heer K. nog drie briefkaarten, waarin hij mede deelde, dat hij nog steeds aan zijn dochter bleef denken, maar vooreerst ,het vijfde werelddeel' ging bezoeken. Verder verna men zij niets meer van hem. Aan Be Zwolsche Gt. schrijft van Hou ten het volgende staaltje van De Jong's zonderlinge brutaliteit tfDe Beruchte Hendrik de Jong, zich noemende doctor de Jong, waar tegenwoor dig de couranten vol van zijn, heeft ze ven weken geleden van Amsterdam, uit »Caié Neuf', gesolliciteerd om alhier als gemeente-geneesheer, op een jaarwedde van f 600 met vrije woning en tuin be noemd te worden, en 14 dagen daarna, nsdat hem was geschreven om zijne stuk ken in te zenden en dat persoonlijke ken-' nismaking gewenscht was, antwoordde hij, dathijvan de sollicitatie afzag en besloten was zich iu Engeland te vestigen. Naar Het Centrum weet mee te deelen, is het thans zeker, dat De Jong ten tijde van de aanbieding van hel telegram te Bussum was, en dus niet, zooals hij be weert, met den trein van 6 33 is vertrok ken. Een ingezetene van Bussum heeft stellig verklaard na de protretten gezien te hebben, dat De Jong hem den dertig sten Augustus om kwart vóór achten op ongeveer 100 meter van het telegraafkan toor aangesproken en naar het kantoor ge vraagd heeft. Blijkbaar is het telegram dus aan het Rijks-telegraafkantoor in het dorp zelf aangeboden en niet aan het stat ion, zooals wij eerst begrepen hadden. Naar uit Den Briel gemeld wordt, moet De Jong met Maria Schmitz zich aldaar den 11 Aug. hebben opgehouden. Zij bezochten eenige winkels en deden er inkoopen. De Jong sprak er over alj- daar eenigen tijd te komen wonen. Hij informeerde o.a. naar de huurprijzen van eenige huizen en naar den prijs van beddegoed. De Middelb. Gt., schrijft dat De Jong van 25 op 26 Augustus te Middelburg gelogeerd en met eene tamelijk corpulen te en groote dame door de stad gewan deld heeft. De Midd. Gt. beeft naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld, waaruit gebleken is, dat op genoemde dagen in een hotel aldaar verbleef iemand, die vrij wel beantwoordt aan het signalement van De Jong. Hij sprak goed Hollandsch en gebroken Engelsch, teekendein het nachtboek echter een anderen naam K., en gaf als een a- dres Amsterdam op. Hij logeerde alleen en vergat toen hij wegging, zijn rekening te betalen, doch als vriendelijk souvenir liet hij een stok achter. Een briefkaart door den hotelier geschreven, kwam als onbestelbaar terug. Het is zeker merkwaardig, dat De Jong meer en meer blijkt overal geweest te zijn; dit verblijf te Middelburg was zeker op den terugweg van Londen, waar hij van 16 tot 21 Augostus heeft ver toefd. Verschillende combineerende geesten heb ben al lang de meening geopperd dat De Jon» en jJack the Ripper" één en dezelfde persoon zouden zijn, vooral ook op grond, dat men den Londenschen moordenaar wel onder de bemanning van Holiandscha .«toombooten heeft meenen moeten te zoeken ea tijdelijk ook te Calcutta, waar De JoDg zooals men weet ook gewoond heeft. Een van de bladen heeft het zelfs doo- dig geacht dit gerucht uitvoerig te weer if ggen door er op te wijzen, dat er ook »Ripper*-moorden hebben plaats gehad ten tijde dat de Joug te 's-Hertogenbosch iD de gevangenis zat. Wij hebteu noch het eeu noch het aoder BiOSSSS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1