Donderdag 19 Octoter 1893. 37ste Jaargang Fo. 2770. Binnenlandsch Nieuws. FEUILLETO N. xxxx m AIiiiki Kieiws- Alititmlit- Laiiliiillat Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a te r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVERTEXTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Uitgever, J. WINKEL. Bureau: 8CBAOE1Ï, .Laan, I) 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTEXTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25iedere regel meer 5ct Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Verslag der vergadering van den Raad der gemeente Wierin- gerwaard, op Dinsdag 17 October 1893, des morgens ten 10 nre. Afwezig met kennisgeving de heer F. Bakker Jz. Na lezing en goedkeuring der notulen, werd medegedeeld dat van den Corom. d. Kon. bericht was ontvangen, dat de heer C. Dz. Rezelman als burgemeester was herbenoemd en reeds de bij de wet ver- eiscnte beloften had afgelegd. Verder was goedgekeurd van Ged. St. terug ontvangen het Suppletoir Kohier van deu Hoofdelijkeu Omslag. Volgde nu de behandeling der begroo tingen: Burgerlijk Armbestuur en der Gemeente, dienstjaar 189-4. De begrooting Burgerlijk Armbestuur dienst 1894, werd in ontvangst en uitgaat voorgedragen en aangenomen ad. f 2800. U itga ven: Bedeeling in geld 1 2467 begrafeniskosten f 40.advertentiën, enz. f 78.onvoorziene uitgaven f 225. Ontvangsten: gemeente-subsidie f2800.—. Op voorstel van den heer J. L. T. Gro- nemati werd aan den Burgemeester opge dragen, bij den Commissaris der Koningin te informeeren of bet door de gemeente moet worden geduld, dat de wed. Kossen, als armlastige uit de gemeente Bar- singerhorn zich verleden jaar te Wierin- gerwaard vestigde, terwijl liet armbe stuur der gemeente Barsingerhorn haar eene toelage had toegekend ad f 52 zoodra zij een half jaar in de gemeente Wieringerwaard had ge woond. Dergelijke wijze, van de armen te loo- zen, ten nadeele van andere gemeenten, ver diende zoo mogelijk belet te worden. De heerea Kaan en Zijp deelden ter toelichting mede, dat die vrouw eigenwil lig zich in dc Wieringerwaard had geves tigd.? In zooverre kan dus niet gedacht worden aan omkooping, doch niet ontkend kon worden, dat in die toelage ad f 52. eene aanmoediging had gestokeD. Op de vraag van deu heer Kaan of het wel billijk was dat de armenvader, f.75 huur per week. Voor zijn woning betaalt, deelt voorzitter mede, dat de woning, bet pleeghuis, indertijd op verzoek van den armenvader aan hem voor f .75 was verhuurd geworden. Na behandeling werd de gemeenlebegroo- ting in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 13240.54. De verschillende posten dezer begroo ting zijn UITGAVEN. Hoofdstuk I. Kosten van het Huishoudelijk Bestuur. MepnaiiM noodlot Roman van Curt Hoffmeister. (Vertalingsrecht verzekerd.) XXXIX „Het ia langen tijd geleden gebeurd," zoo begon Hartwig stotterend, „wel haast zeven en twintig jaar. Mjjn genadige heer, uw vader, was toenmaals neg ongehuwd cn eerst se dert kort uit Silezië naar Yillahof gekomen, daar leerde bij een meisje kennen, dat de gansohen zomer bij den domine te logeeren was Hoe bet gebeurde, weet ik niet, maar een wonder was het niet, want de jonge dame was zoo schoon, dat een man smoorlijk op haar verliefd raakte, of hij wilde of niot; nu, kort om, het duurde niet lang of ik was een paar maal per dag onderweg van het kasteel Daar de pastorie met rooze-roode, welriekende briefjes. Er hadden geheime bijeenkomsten plaats, enzen wat ik voorzien had, gebeurde. De verhouding kreeg gevolgen en de juffrouw reisde plotseling af. Uw va der gedroeg zich in deze zaak zeer nobel, dat kan ik het beste weten, daar hij mij als bemiddelaar gebruikte in deze kiesche zaak, en waarin ik toch eenmaal was ingewijd. Maar de dame wees alle aanbiedingen, die niet rechtstreeks op een huwelijk zinspeel den, kortaf van de band. De zaak ging de baron zeer ter harte, en hij zou het meisje zeker gehuwd hebben, zoo niet eenige barer karaktertrekken ijverzucht, stijfhoo'dig-, beid en hoogmoed hem hadden afgeschrikt en vreezen hadden doen dat het hu welijk toch niet gelukkig zon worden. Vijf of zes jaar later huwde de juffrouw den ad vocaat Feszaer. die toenmaals reeds een oud jonggezel was. Zij was nauwelijks vierentwin tig jaar, en nog altijd zeer schoon. Vele vrij ers had zij reeds afgewezen, daar haar na den baron niet een hoog genoeg stond, tot dat haar grootvader aan de zaak een eind maakte, en haar, geloof ik, me! onterving dreigde, wanneer zij niet de vrouw van den advokaat werd. Zij schonk hem een dochter en is emige jasen daarna gestor,en. Tot 400.- 50.- 300- 140.- 25.- 25.- 25.- Jaarwedde van den Burgemeester „de Wethouders den Secretaris Ontvanger Schrijfloonen Reiskosten enz. Kosten van licht en brandstoffen Schrijf- en bureaubehoeften, druk- en bindwerk, briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven 175.- Kosten van het onderhouden en schoon houden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergaderingen van den Raad en van Burgemeester en Wethouders, mitsgaders de secreta rie dezer gemeente 35. Huur van die gebouwen of vertrek ken, waar die geen gemeente eigen dommen zijn 52. Onderhond en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken 10. Kosten van het aanleggen cn bijhouden der registers van den Burgerlijken Stand 45. Idem van de bevolkingsregisters 5. Kosten van de Kiezerslijsten cn het uitoefenen der kiesverrichtingen 40. Kosten van aanplakken en omroepen ens. 3. Kosten van staats- en prov. blad en andere bladen 20. Kosten van zegels van registers, rekeningen enz. 40. Idem van advertentiën 25. Hoofdstuk II. Kosten van invordering der Plaatselijke Belastingen en teruggave deswegens. Kosten op de invordering vallende 75. Uitkeering aan het Rijk van het aan deel in de kwade posten, wegens de directe belastingen, (wet van 29 Juli 1848, Staatsblad No. 32 en 18 Septem ber 1852, Staatsblad No. 177,) 75.— Kosten schatting en berschatting, in gevolge de drankwet 25. Hoofdstuk III. Kosten van onderhoud van Gemeen te-eigendommen en de deswe gens verschuldigde lasten. Af d e el i n g I. Jaarwedde n. Jaarwedden van de opzichters over ge meentewerken, klokkenluiders, klokke nisten en uurwerkmakers 40. A f d eel i n g II. Onderhoud van gebouwen enz. Onderhoud van hnizen, torens, poorten en dergelijken 200. aan dat oogenblik had de baron met den advocaat zeer veel zaken gedaan, en hem al zijn rechtszaken opgedragen. Hij gaf dus bij den dood der vrouw van den advokaat zijne deelname te kennen en zond mij met een kaartje en met een praebtigen krans naar bet sterlbuis. Ik dacht, dat de hemel boven mij zou invallen, toen de advocaat, die altijd zoo onderdanig en vriendelijk was, mij met kaart en krans heftig de deur wees. Nadat zijne vrouw hem in haar laatste oogenblik had be kend, zeide hij trillend van woede, in welke be trekking zij vroeger tot mijn heer gestaan had, moest hij iedere betuiging in zijn smart afwijzen. Zoo hij van deze verhouding ken nis gedragen had, zou hij zich te goed gr acht hebben, om de opvolger van den baron te zijn. Men kon bet hem gemakkelijk aan zien, dat bij nog kookte van ijverzucht, door dat bij door de vrouw die hij nu nog razend lief had, bedrogen geworden was Hiermede genadige heer, heb ik u alle hoofd zaken meegedeeld. Er zou mij daarover nooit een wcord over de lippen gekomen zijn, wan neer mij mijn geweten niet gezegd bad, dat ik u gehoorzamen moest." Wolfgang hield zijn gelaat met beide han den bedekt. Na langen tijd keek bij op en zeide; „Zoo heb ik alzoo, nog eer ik zelf het levenslicht aanschouwde, reeds een broeder of een zusters gehad, en het was mijn plicht, naar deze bloedverwanten te zoeken." „Het was een broeder, genadige heer," merkte Hartwig op, „mijnheer de baron, nw vader wilde voor het knaapje zorgen, maar de moeder wees alles af, en nooit zijn wij te weten kunnen komen, wat er van het kind geworden is." Hartwig had alles verteld. Iets ergers had Wolfgang niet kunnen vernemen. Ja, Felicitas had gelijk. Onmoge lijk kon zij de vrouw worden, van een man, wiens vader eenmaal hare moeder ten val gebracht had, onmogelyk had zij hem dit geheim kunnen mededeelen ;oooit en nimmer bad dit woord over bare kuische lippen mo gen komen dit woord, dat de schande harer eigene moeder, aan. het licht bracht. Spoedig na Hartwig's vertrek, kwam Maitland. Zijne oogen stonden triompheerend; over zijn geheele wezen lag iets ge heimzinnigs. Afdeeling III. Wegenpleinenvaarten, bruggen, plantsoenen en andere werken. Diep- en schoonhouden van havens, grachten, slooten, pntten 10. Onderhoud van klokken, horlogiën, speelwerken en dergelij ken 25. Onderhond van begraafplaatsen en kosten van begraving 125. Onderhond Waag 35, Afdeeling IV Lasten. Grondlasten, docterswoning f 25. Dijk- en polderlasten 2. Erfpacht van den grond d. School,enz. G.50 Hoofdstuk IV Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer. Afdeeling L Jaarwedden. Jaarwedden van de veldwachters f 380. Jaarwedden van hooistekers 30. Schouw Schoorsteenen 10. Afdeeling 11. Andere kosten wegens de openbare veiligheid, als onderhoudenz. Kleeding en uitrusting van de agen ten van politie en veldwachters f 40. Ouderhoud der hooistekersgereedschap- pen 6.— Onderhoud der brandspuiten, brand ladders enz. 75. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten van verlichting 150. Hoofdstuk VI. Kosten van het Onderwijs. Afdeeling I. Lager Onderwijs. Jaarwedden der onderwijzers 3000. Kosten voor het herhalings onderwijs 60. onderhoud van scholen en onderwijzerswoningen 400. Kosten van het aanschaffen en onder houden van schoolmeubelen 75. Kosten van het aanschaffen en onderhou den van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften 225. Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der schoollo- calen 155. Subsidie bijzonder onderwijs 500. Hoofdstuk VII. Kosten van het Armwezen, mitsgaders subsidiën en bijdragen aan verschillen de daarmede in verband staande instellingen. Belooning van doctoren, heelmeesters, vroedmeester, vroedvrouwen, enz. 600. Kosten van verpleging van arme krankzinnigen 190 Subsidie Burgerlijk Armbestuur 2800. Hoofdstuk VIII. Renten en aflossingen. Renten van geldleeningen Aflossing van geldleeningen 270.— 1000.— „Baron," zeide hij op gedempten toon, de hand op Wolfgang's schouder leggend. „Alles gaat uitstekend. Ik ben zooeven in onder handeling geweest, over een welvarend stoom bootje, dat in de bocht der Riviera ligt eenige ondernemende kerels staan reeds voor ons klaar. Nu geldt het alleen nog maar om te bepalen, boe wij uw liefje op een eenzame plaats krijgen, waar wij, zonder opzien te baren, baar in onze macht kunnen krijgen Ik ben ernstig met mij zelve te rade ge gaan," antwoordde Wolfgang, „cn ik ben tot da ontdekking gekomen, dat uwe inzichten omtrent geluk, niet de mijne kunnen worden. Ik ben u zeer dankbaar voor uwe bemoei ingen." Een hoonend lachje zweefde om Maitland's lippen. „Zooals gij verkiest; ga dan uw eigen weg," antwoordde hij en verwijderde zich met een ontevreden gelaatReeds op het zelfde oogenblik, waarin Wol'gang gewaar werd, dat Felicitas hem niet bedrogen bad, waren al zijne slechte en ondoordach te plannen verdwenen. Hij zou zich niet meer tegen zijn noodlot verzetten, en wil de met kracht en waardigheid dragen wat voor hem bestemd was, zelfs het lot der armoede. Hij deinsde du zelfs terug voorde booze gedachten, die ingang in zijn borst gevonden hadden en geloofde te ontdekken, hoe gevaarlijk een omgang met Maitland voor hem was. „Ik moet dezen man ont vluchten," dacht Wolfgang, „of hij zal mij zedelijk ten gronde richten. Zoo ik nu eens die gehate tialibroeder was, waaraan hij zijne woede over zjjne onechte geboorte koelen wil, hij kon niet met meer overleg te werkgaan I" Wolfgang gevoelde gedachten bij zich opkomen, waartegen hij zich met al zijn innerlijke kracht verzette. De verhouding, welke de oude Hartwig ge schilderd had, herinnerde hem levendig aan Maitland's vertelling. Was hij (Woltgang) na werkelijk die gelukkige halfbroeder, dien Maitland zoo doodeljjk baatte, dat bij er zijn gan- sche leven aan besteedde, om hem te vernietigen Neen Onmogelijk kon zich onder zooveel vriendschap en hartelijkheid, als Maitland Hoofdstuk X. Andere Uilgaven, niet onder de vo rige Hoofdstukken behoorende. Kosten vallende op het honden der loting der Nationale Militie en Schut terij 5.— Kosten van den ijk en herijk der maten en gewichten mitsgaders voor het lokaal deswegens 5. Kosten voor openbare vermakelijkhe den en feesten en voor het uitsteken van vlaggen, vuurwerk enz. 12. Kosten van brandverzekerinng van gebouwen 75. Kosten Telephoondienst 200. Hoofdstuk X II. Onvoorziene uitgaven. Onvoorziene uitgaven 891.54. INKOMSTEN. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensteD. Batig saldo der laatst door Gedepu teerde staten gesloten rekening, voor zooverre daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 1210.79' Hoofdstuk 11. Iukomsten van Gemeente-eigendommen en bezittingen. Huur van hnizen on andere gebouwen 39. Hoofdstuk III. Opbrengsten van belastingen en heffingen. Afdeeling I. Opcenten van 's Rijks directe belastingen. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen f 713.74 10 opcenten op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 853.10 30 opcenten op de hoofdsom der belasting 1163.04' Afdeeling II. Aandeel in 's Rijks belastingen. Bedrag der som ter vervanging van het 4/6 gedeelte van de opbrengst der belasting op het personeel in hoofdsom en opcenten 3987.96 Afdeeling III. Eigen plaatselijke belasting. Hoofdelijke omslag 3300. Belasting op de honden 175. Vergunningsrecht bedoeld bij art. 6 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank 122.50 Afdeeling IV. Heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen, wegenwerken en inrichtingen. Leges ter secretarie geheven 10. Begrafenisrechten r 75. Schoolgelden voor lager onderwijs 370. Marktgelden. wikweegmeeten keurloonen 10. Hoof ds tuk V". Ontvangsten van vtrscbilienden aard en toevallige baten. Teruggave Rijk Nationale Militie 1. Vergoeding van het Rijk van dertig hem bij verschillend^ gelegenheden bewezen had, een glooiende en zonder ophouden on dermijnende ijverzucht cchnilen. Ook kwa men zulke ontvoerings-plannen te dikwijls voor, dan dat het geen zuivere vriendschap had kuDnen zijn. De avoud, waarop Maitland aan de rou- lettafel, Edmuud ltettberg gezien had, zou de laatste zijn, die de jonge roué in het casino, waar bjj tot nog toe een dagelijkscbe gast was, doorbracht. De koortsige toestand, d<e den zieke verhinderde om uit te gaan, was zoo gestegen, dat hij het bed niet meer verlaten kon. Niets kwam den kranke minder in de gedachte, dan dat zijn lijden onher stelbaar was, en dat de schaduwen des doods zich reeds over hem hadden uit gespreid. Berouwvolle gesprekken met Rolling wis selden af met despotische luimen. Hij bad den man, waarvoor bij vroeger een zeker re spect had, van het eerste oogenblik af, op een schandelijke manier behandeld. Wanneer Rettberg zijne onverdragelijke luimen bot vierde, wat bjj na dagelijks een paar maal gesckiedde, dan placht hij hem schimpwoor den als „Spitsboef," „Dief!" „Inbre ker „Galgenbrok „Tuchthuis can- didaat I" in het gezicht te sliogeren, en schepte er een zeker vermaak in, dat Rol ling het niet wagen durfde, op Rettberg's eigen handen te wjjzen, of slechts met een enkele opmerking te antwoorden, die op een voormaligen wisselvei valscher zeer goed pas ten. Meer dan eens gevoelde RölliDg de lust in zich opkomen, om den ellendeling met den laarzentrekker den schedel te verbrij zelen, maar de dankbaarheid en zijne ver eering voor Melanie, waren sterker dan zijn oogenblikkelijke woede, en met een taai geduld verdroeg hij deze onwaar dige behandeling, welker bitterheid Melanie nooit zou gewaar worden. Zoo had de hoop van Melanie, als zou Rolling een heilzamen iu vloed op haar broe der hebben, zicb niet bewaarheid. Maar er was dan ook aao Edmuud niets meer te red den, toen Rolling aankwam; bij bevond zicb toen reeds in zjjn laatsten stadium van long- teiing. In do berichten, die Rolling aan Me ten honderd van het bedrag der kosten van het lager onderwijs, bedoeld bij art. 45 der wet van 8 December 1889, Staatsblad No. 176) 900. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende 10. Verkoop Inschrijving grootboek 300.— Bij de post Uitg., kosten instandbon- den schoollokalen enz. werd medegedeeld dat die f 200 hooger dan vorig jaar was geraamd, omdat B. en W. voorstellen, bij het schoolgebouw een Hinken regenbak te laten maken van 10 M3 inhoud. Tel ken jare heerschte er gebrek aan drink water en moesten de schoolkinderen zich vergenoegen met pompwater, of wel werd door den heer Visser, het Hoofd der school, voor zijne rek. in de behoefte voorzien. B en W. vinden, dat die toestand niet mag voortduren en drongen daarom aan op in williging van hun voorstel. Met algemee- ne stemmen werd deze verhooging voor dat doel goedgekeurd. De post aflossing van geldleeningen, ge raamd op f700 werd op voorstel van den heer Groneman verhoogd tot f1200. in verband tot het plan om een inschrijving op het Grootboek f 300 te verkoopen en zoodoende behalve de verplichte aflos sing ad f 500 nog 500 das in net geheel f 1000.af te lossen. In verband daarmede werden de ontvang sten verhoogd met de baten van verkoop dier inschrijving ad f 300. Nadat door den Raad respectievelijk werd besloten tot a. Aanvaarding uitkeering door het- Rijk van 4/5 der belasting op versoneel; b. Heffing van den Hoofdelijken Om slag ten bedrage ad. f 3300. C. Subsidie sd f 2800.aan armbestuur; en werd de bfgrooting aldus vastgesteld. Niets meer ter bespreking zich voor doende, werd de vergadering gesloten. Vergadering van den Raad der gemeente BARSINGER HORN, gehouden op Dinsdag den 17 Octo ber 1893. Voorzitter, de heer W. Kossen. Na opening der vergadering werden de notulen der vorige zitting gelezen en goed gekeurd. Veor kennisgeving werden dj volgende ingekomen stukken aangenomen. 1. eene beschikking van Ged. Staten d.d. 13 September j.1. om den aanslag in deu Hoofdelijken Omslag van J. H. Hage- mann terug te brengen van de 13e in de 12e klasse. lanie schreef, zocht hij den toestand zooveel als in z»;n vermogen wus, te verscbooneD, maar toen hij zag, dat het met Edmund wel grafwaarts ging, kon en wilde hij de waar heid niet meer verzwijgen. Melanie rei«de zonder verwijl af. Kort voor haar aankomst was Edmund in Rölling's ar men overleden. Lang en bitter weende Melanie bjj het lijk baars broeders.Rölling verleende da trauron- de allen mogelijken bjjstand en nam alle pijn lijke zeken, die gedaan moesten worden, vooraleerde overledene begraven kon wor den, op zich. Over Rölling's lippen kwam geen woord, welke het aandenken van den broeder in het hart der zuster had kunnen bedroeveD, maar zelfs wanneer hij in de bitterste klack tenover het leven en gedrag van den gestorvene was losgebarsten, bad hij Edmund in geen slechter licht kunnen stellen, dan deze zichzell deed. Bjj het doorzoeken ea regelen van Ednzund's nagelaten papieren, vielen Melanie eenige oude blaadjes in handen wel ke een ons bekend concept inhielden, waarbij getracht was, het met verdraaide hand te schrijven. Het was de inhoud van den ano- niemen brief aan de rechtbank, waarin Rölling als hoo'd der bende die bjj Feszner ingebroken had, werd aangewezen. Edmund had een afdoond middel tebaai genomen, om een vriend als Rölling, bijtijds kwjjt te ra ken en van zich af te schudden en hem ze ker tueschcn de tuchthuismuren te duwen. Den dag na Edmund's begrafenis, schreef Melanie twee brieven. De eene was voor het gerecht te Berlijn, de andere voor baron von •Sturen, van wieus aanwezigheid to Monte- Carlo zij door Rölliug kennis gekregen had. „Geachte heer baron!" luidde de laatste brief, „ik hob gisteren hier mjjn ongelukki- gen broeder begraven, en ben nn zijme erf gename. Ih deze eigeusehap wenscb ik drin gend met u te spreken en wordt gij heden middag verwacht, wanneer gij tenminste een andere dag niet aangenamer mocht vinden. Uwe dankbare Melanie Rettberg." Rö ling bezorgden den brie! en bracht een briefje van den baron mede terug, waarin deze zijn bezoek aankondigde. WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1893 | | pagina 1